2020/79 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/79)

 

 1. 5941 Sayılı Çek Kanunu'nda Yapılan Değişiklik Hakkında Bilgi;
 2. VERBİS Kayıt Tarihlerinin Uzatılması Hakkında Bilgi; 
 3. Türk İhraç Ürünleri Portalı Hakkında Bilgi; 
 4. Dünya Yer Fıstığı Buluşması Hakkında Bilgi;
 5. ÇHC'ye Hayvansal Ürün İhracatı Hakkında Bilgi;  
 6. Msalato Uluslararası Havalimanı İhalesi Hakkında Bilgi;  
 7. Suudi Arabistan - Gümrük Vergisi Artışı Hakkında Bilgi;  
 8. Meksika Siber Dolandırıcılık Vakaları Hakkında Bilgi;  
 9. Çin Yuanı Fonlaması Kullandırımları Hakkında Bilgi;  
 10. Rusya Federasyonu Zorunlu Etiket Uygulaması Hakkında Bilgi;
 11. Avustralya – Bitki Sağlık Sertifikası Hakkında Bilgi;
 12. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

5941 SAYILI ÇEK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ;

26/06/2020 tarih ve 31167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7247 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde; 5941 sayılı Çek Kanununu geçici 5 inci maddesi birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile; Hükümlünün tahliye tarihinden itibaren çek bedelinin onda birinin 3 ay içinde alacaklıya ödenme zorunluluğu; 1 yıl olarak değiştirilmiş olup, değişiklerin işlenmiş hali ile güncel madde aşağıda sunulmuştur. Yapılan değişiklik Kanunun yayım tarihi olan 26 Haziran 2020 Cuma günü itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yapılan değişiklik

MADDE 11 – 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç ay” ibareleri “bir yıl” şeklinde ve “üç aylık” ibaresi “bir yıllık” şeklinde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5-  

 (1) 5 inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç 1 YIL  içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını 1 YILLIK  sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.

(2) Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zamanaşımı işlemez.

(3) Bu madde uyarınca infazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.

(4) Bu madde uyarınca verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkilidir. Mahkemece bu madde uyarınca verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilir.

(5) Bu madde uyarınca verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilir. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen itiraz usulü uygulanır.

(6) Bu madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir.

 

2

VERBİS KAYIT TARİHLERİNİN UZATILMASI HAKKINDA BİLGİ; 

25/06/2020 tarih 31166 sayılı Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt tarihlerinin uzatılmasına yönelik düzenleme getirilmiştir.

Söz konusu Karar ile;

 • Yıllık çalışan sayısı 50'den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularının VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30.09.2020 tarihine,​
 • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularının VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 31.03.2021 tarihine,
 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 31.03.2021 tarihine,

  uzatılmıştır.

 

Veri Sorumluları​

Önceki Kayıt Tarihi

Uzatılan Son Kayıt Tarihi

Yıllık çalışan sayısı 50'den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den fazla olan veri sorumluları

30.06.2020

30.09.2020

Yurtdışında yerleşik veri sorumluları

30.06.2020

30.09.2020

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları

30.09.2020

31.03.2021

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

31.12.2020

31.03.2021

 

3

TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ PORTALI HAKKINDA BİLGİ; 

İhracatçı sektörlerimizin global ölçekte tanıtılması için birçok dilde hazırlanmış sektörel içeriklere sahip olan, ihracatçı firmalarımıza ait bilgilerin yer aldığı künye sayfalarının listelendiği, portal içinde yer alacak akıllı arama sistemi vasıtasıyla yabancı ithalatçıların, Türk ihracatçılarla kolay bir şekilde buluşturulmasının hedeflendiği ve Türkiye Tanıtım Grubu tarafından projelendirilen milli bir proje olan “Türk İhraç Ürünleri Portalı” test yayına geçmiştir. İhracatçı firmalarımızın bahse konu  portalda yer almak için https://askturkiye.com/en/addcompany2 adresinden portala kayıt yapmaları gerekmektedir.

 

4

DÜNYA YER FISTIĞI BULUŞMASI HAKKINDA BİLGİ; 

Arjantin'in İstanbul Konsolosluğunun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda; Yer Fıstığı Üreticileri Odası tarafından 7 ve 8 Temmuz 2020 tarihlerinde (Türkiye saatiyle 16.00 – 18.30 arasında) İngilizce ve online olarak Uluslararası Fıstık Piyasalarının En Son Haberleri ve Trendleri konulu “Dünya Yer Fıstığı Toplantısı”nın gerçekleştirileceği ve Covid-19'un hem dünya tedarik zincirlerini hem de ticari etkinlikleri etkilediği dolayısıyla bu yılki yer fıstığı rekoltesi ve bunun muhtemel etkileri hakkında şirketler, kurumlar ve kişilerle fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Arjantin Yer Fıstığı Üreticileri Odası tarafından online toplantı düzenleneceği belirtilmekte olup, söz konusu toplantıya dair davet notunun ekte yer aldığı ve detaylı bilgiye https://www.worldpeanutmeeting.com  linkinden erişim sağlandığı ifade edilmektedir.

 

5

ÇHC'YE HAYVANSAL ÜRÜN İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda Pekin Ticaret Müşavirliğimizden 22/06/2020 tarihinde alınan bir e-postaya atıfla, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Gümrükler Genel İdaresince et, kanatlı ve domuz ürünleri ithalatında firma ve ülke bazlı olarak Covid-19 salgını kapsamında alınan ve anılan kurumun resmi sitesinde yayımlanan kararlara yer verilmektedir. Söz konusu kararlar aşağıda sıralanmaktadır:

-ÇHC Gümrükler Genel İdaresi, ÇHC'ye domuz ürünleri ihraç etme yetkisine sahip bir Alman firmanın üretim tesisi çalışanlarında Covid-19 görülmesi nedeniyle ihracatının durdurulduğunu açıklamıştır.

-ÇHC Gümrükler Genel İdaresi, ÇHC'ye kanatlı eti ihracatı konusunda son aşamaya gelen bir İngiliz firmasının 58 çalışanında Covid-19 görülmesi sebebiyle, ilgili firmaya şu aşamada ihracat için gerekli izinlerin verilmeyeceğini açıklamıştır. Açıklamada devamla, İngiltere tarafının domuz ve et ürünleri ihracat yetkisine sahip diğer firmalarının Covid-19 kapsamında gerekli önlemleri aldığına vurgu yapılmıştır.

-ÇHC Gümrükler Genel İdaresi, ÇHC'ye kanatlı eti ihracatı konusunda ilgili izinlere sahip ABD'li Tysonfirmasının çalışanlarında Covid-19görülmesi sebebiyle, ilgili firmadan ithalatın durdurulduğunu açıklamıştır.

Söz konusu üç karara ilişkin açıklamalar incelendiğinde, ilgili kararların anılmasının sebebinin firma çalışanlarında Covid-19'a rastlanması olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, başta hayvansal ürünlerde olmak üzere ÇHC'ye ihracat yapma yetkisine sahip firmalarımızın ve kanatlı eti gibi ÇHC pazarına girilebilmesini teminen hâlihazırda çalışmaları devam eden sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımızın söz konusu kararlar ve gelişmeler çerçevesinde gerekli tedbirleri almaları gerektiği ifade edilmektedir.

 

6

MSALATO ULUSLARARASI HAVALİMANI İHALESİ HAKKINDA BİLGİ; 

Darüsselam Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Msalato Uluslararası Havalimanı İhalesi'nin "Altyapı” ve "Bina” kısımları için ihale teklifi verme süresinin 14 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

 

7

SUUDİ ARABİSTAN - GÜMRÜK VERGİSİ ARTIŞI HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Riyad Büyükelçiliğimizden iletilen bir yazıya atıfla, Suudi Arabistan Gümrük Bakanlığı tarafından 10/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki binden (2000) fazla ürün için gümrük vergilerinin artırılacağı ifade edilmektedir.

Gümrük vergisi artışı yapılacak ürün grupları arasında gıda ürünleri, mineral ürünler, kimyasal ürünler, plastik ürünler, kauçuk ürünleri, deri ürünleri, tekstil, ayakkabı, adi metaller (demir, çelik, alüminyum vb.), çimento, seramik, makine ve ekipman, elektrikli ekipman, oyuncaklar, mobilya, motorlu araçlar ve diğer birçok sanayi ürünü bulunduğu ifade edilmekte olup, konuya ilişkin olarak PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından hazırlanan bilgi notu ile Suudi Arabistan Gümrük Bakanlığının vergi oranları değişen tüm ürünleri içeren bilgilendirme broşürü ekte yer almaktadır.

Bilgi notu ve ürün listesi

 

8

MEKSİKA SİBER DOLANDIRICILIK VAKALARI HAKKINDA BİLGİ; 

Meksiko Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Meksika'da yerleşik şahısların Türk firmasının veya yurt dışındaki müşterisinin e-posta hesapları üzerinden yapılan ticari yazışmaları ele geçirmesi ve izlemesi sonucunda ödeme işleminin verilen bir hesap numarasına yapılmasının talep edilmesi yöntemiyle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık vakalarında artış olduğunun gözlemlendiği, Meksika'da banka hesaplarına yapılan ödemelerde ödeme emrinde yer alan alıcı ismi ile resmi hesap isminin veya hesap numarasının uyuşmasının zorunlu olmadığı, mevzuat açığının firmaların mağduriyetine sebep olduğu ifade edilmektedir.

Firmaların elektronik haberleşme sistemlerinin "hacklenme” ve siber saldırıya karşı korunacak şekilde yönetilmesi ve ödeme işlemi gerçekleştirilmeden evvel hesap bilgilerinin müşteri ile telefon görüşmesi aracılığıyla teyit edilmesi hususlarının hatırlatıldığı bildirilmektedir.

 

9

ÇİN YUANI FONLAMASI KULLANDIRIMLARI HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan basın duyurusunda, TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde, Çin Yuanı (CNY) fonlaması ilk kullandırımının 18 Haziran 2020 tarihinde yapıldığı, ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketlerinin Çin'den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirdikleri bildirilmektedir.

Söz konusu swap anlaşması kaynaklarının kullanılmasının uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz ettiği vurgulanmaktadır. Anılan duyuruya aşağıdaki bağlantı adresinden erişim sağlanabilmektedir.

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/20 20/DUY2020-33

 

10

RUSYA FEDERASYONU ZORUNLU ETİKET UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu (RF) tarafından 2017 yılı Aralık ayında imzalanan Hükümet Kararnamesi marifetiyle 2024 yılına kadar, kayıt dışılığın azaltılması ve tüketici refahı da gözetilerek eşit rekabet koşullarının tesisinin sağlanması amacıyla dijital ekonomiye geçişin bir parçası olarak Rusya Federasyonu'nun ithal ettiği tüm ürünlerin etiketlenerek, ülkeye girişinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki sürecinin izlenebilmesi amacıyla “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi'nin kurulmasının planlandığı ve bu kapsamda, ilk olarak 12.08.2016 tarihinde kürk manto ürününde pilot uygulamaya geçilip, 1 Mart 2019 tarihinde muhtelif tütün ürünleri için de söz konusu uygulamanın başladığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği tarafından Temmuz 2020'den itibaren Rusya'da ayakkabı, ilaç ve tütün ürünlerinin zorunlu etiketlenmesi uygulamasına geçileceğinin belirtildiği ve Rusya Federasyonu Hükümetinin 2020 yılında yukarıda belirtilenlerin yanında dört farklı mal türü için de zorunlu etiketleme gerekliliklerinin yerine getirilmesine yönelik son tarihleri belirlediği ifade edilmektedir. Konuya ilişkin liste aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İŞARETLENECEK MALLARIN ADI

RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ KARARI

UYGULAMA SON TARİHİ

Diğer tütün ürünleri türleri

28.02.2019 tarihli ve 224 sayılı Karar

1.07.2020

Ayakkabı ürünleri

05.07.2019 tarihli ve 860 sayılı Karar

1.07.2020

Tıbbi kullanım için ilaçlar

31.12.2019 tarihli ve 1954 sayılı Karar

1.07.2020

Kameralar (film kameraları hariç), flaş ve flaş lambaları

31.12.2019 tarihli ve 1953 sayılı Karar

1.10.2020

Parfümler

31.12.2019 tarihli ve 1957 sayılı Karar

1.10.2020

Lastikler

31.12.2019 tarihli ve 1958 sayılı Karar

1.11.2020

Hafif sanayi ürünleri

31.12.2019 tarihli ve 1956 sayılı Karar

1.01.2021

 

Diğer taraftan, söz konusu Müşavirlik tarafından konuya ilişkin şu hususlar bildirilmektedir;

 • Gümrük beyannamesi doldurma kurallarına ilişkin 20.05.2010 tarihli ve 257 sayılı Gümrük Birliği Komisyonu Kararı ile onaylanan prosedüre göre, ilgili gümrük rejimi kapsamında işaretli malların tanımlanması ile ilgili bilginin beyannamenin 31 no.lu sütununda belirtilmesi gerekmektedir.
 • Zorunlu etiketleme uygulamasının yürürlüğe girmesinden sonra, mal beyanında işaretli mallarla ilgili tanımlama araçları hakkında bilgi bulunmaması, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Rusya Federasyonu mevzuatına göre, eşyanın serbest dolaşıma girmesine izin verilmemesine sebebiyet verebilecektir.
 • AEB Gümrük Kanunu'nun 158. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, gümrük idaresinin izni ile malların etiketlenmesi de dahil olmak üzere, malların satış ve nakliye amacıyla hazırlanması için eşya gümrük antrepo rejimine tabi tutulabilmektedir. Ancak, Rusya Federasyonu mevzuatı şu anda böyle bir fırsat sağlamamaktadır.
 • Geçici depolama yeri dahil olmak üzere diğer yerlerde gümrük kontrolü altındaki malları işaretleme olasılığı ise AEB Gümrük Kanunu tarafından sağlanmamıştır.

Bu itibarla, konuya ilişkin olarak adı geçen Müşavirlik tarafından hazırlanan Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi'nin kurulması kapsamında zorunlu etiketleme uygulamasına yönelik güncel bilgi notu http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/RF-Etiketleme.pdf  adresinde yer almaktadır.

 

11

AVUSTRALYA – BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ; 

Sidney Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atfen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Avustralya Federal Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 24 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan 95-2020 sayılı duyuruya atıfla, yaş meyve ve sebze, kesme çiçek, bitkiler ile bitki temelli ürünlerin Avustralya'ya ithalatında halihazırda geçici olarak devam etmekte olan bitki sağlığı sertifikalarının elektronik ortamda sunulması halinde kabul edilmesi uygulamasının 1 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmekte olup, söz konusu duyuru metni https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/95-2020 adresinde yer almaktadır.

Aynı yazıda devamla, bahse konu uygulamadan yararlanmanın şartlarına ve Avustralya'nın yaş meyve ve sebze ile kesme çiçek ithalatına ilişkin koşullar ve mevzuata da yer verildiği bilgisi aktarılmıştır.

Sidney Ticaret Ataşeliği Bilgi Notu

 

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait https://www.ticaret.gov.tr/   adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr/   adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.