2020/73 Klorat Etken Maddesi Maksimum Düzeyi Hk.

Sayın üyemiz

Ülkemizden Avrupa Birliği (AB)''ne tarımsal ürünler ihracatı kapsamında Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan yazıda;

8 Haziran 2020 tarihli ve L 178 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2020/749/AB sayılı Komisyon Tüzüğü kapsamında 396/2005/AT sayılı Tüzüğün Ek III''ünde yer alan bazı ürünlerdeki veya bunların üzerindeki "klorat" etken maddesi için maksimum kalıntı düzeyleri ile ilgili değişiklik yapıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu Tüzükte özetle;

  • Bitki koruma ürünlerinin pazara sürülmesine ilişkin 91/414/AET sayılı Konsey Direktifinin I sayılı Ekine kloratın dahil edilmemesi kararının ardından 2008/865/AT sayılı Komisyon Kararı ile klorat içeren bitki koruma ürünleri için tüm yetkilerin iptal edildiği,
  • Klorat için belirli bir maksimum kalıntı seviyesi (maximum residue limit-MRL) belirlenmemesi sebebiyle halihazırda 396/2005/AT sayılı Tüzüğün Ek I''inde yer alan tüm gıda ve yemler için 0,01 mg/kg varsayılan (default) MRL'in geçerli olduğu,
  • Kloratın, bitki koruma ürünlerinde eski kullanımının yanı sıra gıda ve içme suyu işlemede klor dezenfektanlarının kullanılmasından kaynaklanan yan ürün olduğu ve bu tür kullanımlar neticesinde gıdalarda tespit edilebilir klorat kalıntılarının mevcut olabildiği,
  • Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (European Food Safety Authority-EFSA) 2014-2018 yılları arasında gıda ve içme suyunda klorat kalıntılarının varlığını araştırmak için veri topladığı, bu veriler çerçevesinde, klorat kalıntılarının sık sık 0,01 mg/kg''lık varsayılan MRL''yi aşan seviyelerde mevcut olduğunun, seviyelerin kaynağa ve ürüne bağlı olarak değiştiğinin tespit edildiği; bu bulgulardan, doğru uygulama yapılsa bile, şu anda 0,01 mg/kg''lık mevcut MRL''ye uygun klorat kalıntısı seviyelerine ulaşmanın mümkün olmadığı,
  • Birçok ilgili ve ilişkili sektörde klorat seviyelerini düşürmek ve koordine eylem yoluyla maruziyeti azaltmak için 2017 yılında üye devletler tarafından içme suyu, hijyen ve gıda ile yem için geçici maksimum kalıntı seviyelerinin ayarlanmasını da içeren ve paralel alınması gereken bir dizi eylemden oluşan çok disiplinli eylem planı üzerinde anlaşmaya varıldığı,
  • Bu çerçevede, anılan Tüzüğün gıdalarda geçici maksimum seviyeleri belirlemeyi amaçladığı, söz konusu seviyelerin iyi üretim uygulamalarını takip ederek ulaşılabilir en düşük kalıntı oranı (as low as reasonably achievable-ALARA) seviyelerinde belirlenmesi gerektiği,
  • Geçici MRL seviyelerinin hijyen, içme suyu, gıda sektörü işletmecilerinin klorat seviyelerini düşürmek için kaydedecekleri muhtemel ilerlemeler ışığında bu Tüzüğün yayımlanmasından itibaren en geç beş yıl içinde veya gözden geçirmeyi gerekli kılacak bir bilgi ve verinin ortaya çıkması durumunda daha erken gözden geçirileceği ifade edilmektedir.

Ayrıca, bahse konu Tüzükte yer alan klorat için geçici MRL'ler''in 8 Haziran 2025 tarihinden önce gözden geçirileceği, söz konusu Tüzüğün 28 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.