2020/71 AB'ye Yaş Meyve Sebze İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz;           

 

Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB)'ndan alınan bir yazıya atıfla Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü (DG-SANTE) tarafından 19–28 Kasım 2019 tarihlerinde ülkemizde "Avrupa Birliğine İhracat İçin Üretilen Bitkisel Kaynaklı Gıdalarda Pestisit Kontrolleri" konusunda özellikle biber, turunçgil ve nar ürünleri için bir misyon ziyareti gerçekleştirildiği ve söz konusu misyon tarafından Antalya ve Mersin il sınırları içerisinde yer alan biber, turunçgil ve nar üretim alanları, paketleme tesislerinde yerinde denetim yapıldığı hatırlatılarak,

Ziyarete ilişkin olarak TOB'a gönderilen ve ülkemizden yukarıda adı geçen ürünlerin ihracatına yönelik tavsiyelere yer verilen raporda; genel olarak söz konusu ürünlerin ihracatında bugüne kadar alınan önlemlerin sınırlı olduğu, bu ürünlere yönelik yapılan pestisit denetimlerinde çok sayıda AB limitlerini aşan ve/veya AB'de onaylı olmayan aktiflerin tespit edildiği, bu ürünlerle ilgili alınan hızlı alarm (RASFF) bildirimlerinin devam ettiği, ihracatçıların ürün izlenebilirliğini yeterince sağlayamadığı, otokontrol sistemlerinin yetersiz olduğu ve ülkemizce bu konuda yeterli önlemler alınmaması durumunda Komisyon tarafından bu ürünlere yönelik daha güçlü tedbirler alınacağının ifade edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 7 Mayıs 2020 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak 27 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe giren 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında ülkemiz menşeli portakala %10, mandalinaya ise %5 olmak üzere kontrol sıklığı getirildiği, ülkemiz menşeli nar için ise halihazırda uygulanan %10 kontrol sıklığının %20'ye yükseltildiği ifade edilmekte, ayrıca anılan Yönetmelikte belirli üçüncü ülkelerden belirli gıda ve yemin girişinin askıya alınmasına (ihracatının durdurulması) yönelik yeni bir düzenleme yapıldığı belirtilerek yeni düzenlenen bu listede ülkemiz menşeli ürün henüz yer almadığının altı çizilmektedir.

Bu kapsamda, 2019/1793/AB sayılı Yönetmelik'teki kontrol sıklıklarının değerlendirilmesinin 6 aylık periyotlarda gerçekleştirildiği dikkate alındığında, bir sonraki değerlendirmede kontrol sıklığı artışına yol açılmaması ve/veya üçüncü ülkelerden AB'ye girişi yasaklanan ürün listesinde ülkemiz menşeli ürünlerin yer almaması için ihracatçıların izlenebilirlik ve otokontrol sistemlerini yeniden gözden geçirmeleri, ihracata konu ürünlerin izlenebilirlik ve otokontrol sistemlerinde gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi ayrıca etkin bir izlenebilirlik için ihracatçıların birincil üretici/komisyoncu/aracılardan mutlaka yazılı bir sözleşme/belge ile ihracata konu ürünleri temin etmeleri ve müteakip dönemde AB'ye gerçekleştirilecek ihracat işlemlerinde misyon raporunda belirtilen tavsiyelere azami dikkat gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bilgilerine sunulur.