2020/70 Çay-AB Kalıntı Limitleri Hk.

Sayın Üyemiz;                           

 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda 1881/2006/AT sayılı Komisyon Tüzüğünü bazı gıdalarda perkloratın maksimum seviyesine ilişkin olarak değiştiren 2020/685/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün 25 Mayıs 2020 tarihli ve L 164 sayılı AB Resmi Gazetesinde yayımlandığı belirtilmekte olup, bahse konu Yönetmelik kapsamında Avrupa Gıda Güvenliği Kurumunun (European Food Safety Authority-EFSA) Gıda Zincirinde Bulaşanlara İlişkin Bilimsel Panelinin (Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain-CONTAM Panel) kronik ve kısa dönemli perklorata maruziyetin insan sağlığında olası endişeler yaratabileceği tespiti sebebiyle hem belirgin seviyede perklorat içeren ve maruziyete katkıda bulunan hem de bebekler ve küçük çocuklar gibi nüfusun kırılgan gruplarında olası maruziyete sebep olabilecek gıda maddelerinde perklorat için maksimum seviyelerin belirlenmesinin uygun bulunduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda ayrıca, 1881/2006/AT sayılı Komisyon Tüzüğünün ekinin değiştirilerek; meyve/sebze, kuru çay ve bebek mamalarında perklorat maksimum seviyesini belirleyen bir bölüm eklendiği, kuru çay için perklorat maksimum kalıntı limitinin 0,75 mg/kg olarak belirlendiği, gıda işletmesi operatörlerinin yeni gerekliliklere uyumu için söz konusu seviyelerin uygulama tarihinin 1 Temmuz 2020 olarak belirlendiği belirtilmekte olup, 1 Temmuz 2020 tarihi öncesinde piyasaya sunulan Tüzük konusu gıda maddelerinin pazarlanmasının son kullanım ya da asgari dayanıklılık tarihlerine kadar devam edebileceğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.