2020/55 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/55)

 

 1. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/8) Hakkında Bilgi;
 2. Eximbank TL Reeskont Kredisi Hakkında Bilgi; 
 3. Tayland'a Elma İhracatı Hakkında Bilgi; 
 4. Avrupa Birliği Kontrol Sıklıkları Hakkında Bilgi; 
 5. Arjantin'de Sağlık Bakanlığınca Gerçekleştirilen Alımlar Hakkında Bilgi; 
 6. 7223 Sayılı Kanun - İhracatta Türk Malı İmajının Korunması Hakkında Bilgi;  
 7. Meksika - Gıda Ürünleri ve Alkolsüz İçecekler Zorunlu Etiket Standardı Hakkında Bilgi;  
 8. Güney Expo-2020 Uluslararası Evrensel Fuarı Hakkında Bilgi;  
 9. Uzaktan Eğitim Programı Hakkında Bilgi;  
 10. Mozambik - Metal Köprü İhalesi Hakkında Bilgi;  
 11. Bez (Dokuma/Örme Kumaştan Mamul) Maske İhracatı Hakkında Bilgi;  
 12. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/8) HAKKINDA BİLGİ;

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/8) 15 Mayıs 2020 tarih 31128 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup bahse konu tebliğin tam metnine aşağıda yer adresten erişim sağlanabilmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200515-12.htm

 

2

EXİMBANK TL REESKONT KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ;

Covid-19 salgınının ihracatçılara olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla Türk Eximbank tarafından uygulamaya geçirilen “TL Reeskont Kredisi”ne ilişkin detayların yer aldığı bilgilendirme notuna http://www.dkib.org.tr/files/downloads/exim_reeskont.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

3

TAYLAND'A ELMA İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 

Ülkemizden Tayland'a taze elma ihraç edilebilmesine ilişkin Tayca bildirimin 22 Nisan 2020'de Tayland Resmi Gazetesinde yayımlandığı 2020/50 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuş olup,

Bu kez Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı ekinde iletilen ve Tayland Tarım ve Kooperatifler Bakanlığınca hazırlanan “Türkiye Cumhuriyeti'nden Elma Meyvesi İthalatı Koşulları” konulu bildirimin İngilizce tercümesi http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/Tayland_elma.pdf adresinde bilgilerinize sunulmuştur.

 

4

AVRUPA BİRLİĞİ KONTROL SIKLIKLARI HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda;ülkemiz menşeli kuru kayısı, kuru üzüm, limon, nar, tatlı biber, kayısı çekirdeği, kuru incir, fındık, Antep fıstığı ve asma yaprağının üçüncü ülkelerden AB'ye girişte resmi kontrollerin geçici olarak yükseltilmesi ve acil önlemlere ilişkin 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında yer aldığı ve söz konusu Yönetmelik'in eklerinde yer alan ürün listelerinin risklere ve uygunsuzluklara ilişkin yeni bilgileri dikkate alabilmek amacıyla 6 ayı geçmeyecek dönemlerde düzenli olarak gözden geçirildiği hatırlatılarak;

Bu çerçevede, 7 Mayıs 2020 tarihli ve L 144 sayılı AB Resmi Gazetesinde söz konusu Yönetmeliği tadil eden 2020/625/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin yayımlandığı ve söz konusu Yönetmelik kapsamında;

-Ülkemizden portakal, mandalina, klementin mandalina, wilking mandalina ve benzeri narenciye hibritlerinde Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) aracılığıyla alınan bildirimler ile üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen resmi kontrollerden edinilen verilerin pestisit kalıntısı bulaşıklığı sebebiyle insan sağlığına yeni risklerin ortaya çıktığını işaret etmesi nedeniyle bu ürünlerin yükseltilmiş sevide resmi kontrolleri gerektirdiği, bu kapsamda anılan ürünlerin 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin I sayılı Ek'ine eklendiği ve portakalların %10, mandalinaların ise %5 sıklıkla kimlik ve fiziksel kontrole tabi olacağı,

-2019 yılının ilk çeyreğinde üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen resmi kontrollerde saptanan AB mevzuatının gereklilikleriyle yüksek oranda uygunsuzluk sebebiyle ülkemizden yapılan ithalatta kimlik ve fiziksel kontrol sıklığının kuru üzüm için %5'ten %10'a, nar için ise %10'dan %20'ye yükseltildiği,

-Ülkemizden kuru kayısı ve limon ithalatında ise mevcut bilgilerin genel olarak AB mevzuatının güvenlik gereklilikleriyle yeterli derecede uygunluk gösterdiği, bu nedenle yükseltilmiş resmi kontrollerin daha fazla gerekli görülmeyerek söz konusu ürünlerin 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin I sayılı Ek'inden çıkartıldığı,

-30 kg'ı geçmeyen yem ve gıda sevkiyatlarının 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin kapsamının dışında tutulduğuna ilişkin söz konusu Yönetmeliğin 1. maddesinin 3. Paragrafında yer alan brüt ağırlık referansındaki risklerin, ürünlerin kendisine ilişkin olup bu ürünlerin kap veya paketlerine ilişkin olmadığı belirtilerek net ağırlığa referans yapacak şekilde değiştirildiği,

hususları ifade edilmektedir.

Söz konusu yönetmelik 27 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

5

ARJANTİN'DE SAĞLIK BAKANLIĞINCA GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIMLAR HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda T.C. Buenosaires Ticaret Müşavirliğinden alınan bir e-maile atıfla, Arjantin'de halihazırda devam eden COVID-19 salgını sebebi ile tıbbi malzeme temin edilmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ihaleler olduğu,

Bu itibarla, söz konusu ihalelere yönelik bilgiye anılan Bakanlığın https://www.argentina.gob.ar/salud sayfasında yer alan gelişmeler bölümünden,

Son yayımlanan eldiven, maske, dezenfektan vb. tıbbi malzeme tedarikine yönelik ihaleye ise https://www.argentina.gob.ar/salud/contratacion-poremergencia-covid-19 sayfasından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

 

6

7223 SAYILI KANUN - İHRACATTA TÜRK MALI İMAJININ KORUNMASI HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; 4703 sayılı Kanunun yerine geçmek üzere 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7223 sayılı "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" ile Türk malı imajının yabancı pazarlarda da korunmasını teminen, güvensiz veya tağşişe konu ürün ihracının yasaklandığı ve ve bu tür ürün ihraç eden firmalara müeyyide getirilebilmekte olduğu hatırlatılarak;, bahse konu Kanun uygulamaya geçmeden önce etkin bilgilendirme çalışmalarının yapılması kapsamında, Türk malı imajının korunması amacıyla hazırlanan hükümlere ilişkin aşağıdaki açıklamalar paylaşılmaktadır:

“Kapsam”

MADDE 2 – (4) Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Ancak bu ürünlerin de güvenli olması, tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılması zorunludur.

İdari para cezaları

MADDE 20 –(3) İhraç edilmesi hedeflenen ürünlerin 2 nci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olması halinde yetkili kuruluşça ürün güvenliğine ilişkin aykırılıkta 50.000 Türk lirasından 500.000 Türk lirasına kadar, diğer aykırılık durumlarında 20.000 Türk lirasından 200.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır ve gerekli diğer önlemler alınır

(4) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı ürün ihraç edenlere, uygunsuzluğa konu ürünün gerçekleşen FOB bedelinin %5'inden %25'ine kadar tekabül eden miktarda Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Bu hükümlere göre ihraç edilen veya edilecek ürünlerin ilke olarak Kanunun kapsamı dışında bırakılmasıyla birlikte söz konusu kuralın istisnası bulunmaktadır:

1) Gümrük Birliği nedeniyle Avrupa Birliğine (AB) yapılacak ihracat, Kanun kapsamına alınmaktadır. Gümrük Birliğinin temel özelliği olan malların serbest dolaşımı ilkesinin işleyebilmesi için Türkiye'de imal edilerek veya imal edilmese dahi serbest dolaşıma sokularak AB üyesi ülkelerin piyasasına arz edilmesi hedeflenen ürünlerin de her iki pazarda geçerli ortak teknik kurallara uygun ve her durumda güvenli olması gerekmektedir. Aksi takdirde, iki taraf arasındaki ticarette ürünlerin gümrükte güvenlik kurallarına uygunluğunun denetimi gerekli olacak, bu da teknik engel yaratması nedeniyle genelinde taraflar arasında malların serbest dolaşımını, özelinde ise AB pazarına ihracatımızı sekteye uğratacaktır. Bundan dolayı denetim esnasında, bir ürünün aslında AB pazarına arzının hedeflendiğinin tespiti halinde de Kanun hükümleri uygulanacak ve bu ürünler ülkemiz piyasasına arz edilmiş sayılacaktır.

2) AB dışındaki ülkelere ihraç edilmesi hedeflenen veya edilen ürünler normal şartlarda varış ülkelerinin kurallarına uygun olmalıdır. Ancak, Türk malı imajının zedelenmesine yol açacak insan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürün ihraç edilmesi, ihraç edilen üründe yanıltıcı etiketleme, tağşiş, yanlış içerik beyan etme veya son kullanım tarihinin değiştirilmesi ve benzeri durumlarda ithalatçı ülkeden uygunsuzluğun ülkemize rapor edilmesi halinde ürün, yetkili kuruluş tarafından içeride de Kanun ve diğer mevzuat dikkate alınarak incelenecek ve aynı sonuç teyit edilirse yaptırım uygulanacaktır. Aynı şekilde, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında da bu ürünlerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde aynı yaptırımlar uygulanabilecektir.”

 

7

MEKSİKA - GIDA ÜRÜNLERİ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ZORUNLU ETİKET STANDARDI HAKKINDA BİLGİ; 

Meksiko Ticaret Müşavirliğinin bir yazısına atfen T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; Meksika Federal Resmi Gazetesi'nde 27/03/2020 tarihinde yayımlanan kararname ile, “NOM-051-SCFI/SSA1-2010” olarak adlandırılan gıda ürünleri ve alkolsüz içecekler için zorunlu etiket standardında değişiklik yapıldığı ve firmalara 01/10/2020-30/09/2023 (3 yıl), 011/10/2023-30/09/2025 (2 yıl) ve 01/10/2025 sonrası olmak üzere üç aşamalı bir geçiş süreci tanınacağı belirtilmekte olup, söz konusu düzenleme çerçevesinde yüksek oranda kalori, şeker, doymuş yağ, trans yağ ve/veya sodyum içeren ve Meksika pazarında satışa sunulan yerli ve yabancı gıda ürünlerinin ve alkolsüz içeceklerin ambalajlarında buna ilişkin uyarılar ile kafein ve/veya tatlandırıcı içeren ürünlerin ambalajlarında anılan ürünlerin çocuklara önerilmediğine ilişkin uyarı yazıları yer almasının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, söz konusu kararnamede belirtilen baharatlar, fermente sirke, doğal maden suyu, bitkisel çay, kahve özütü gibi ürünler haricindeki önceden paketlenmiş ürünlerin etiketlerinde ürünün enerji değerinin yanı sıra protein, karbonhidrat, lif, sodyum, yağ içeriği ve diğer besin bilgilerinin yer almasının zorunlu hale getirildiği ve önceden paketlenmiş ürünlerin üzerinde çizgi film karakteri, animasyon, oyun gibi etkileşimli öğeler ile hayvan, sporcu ve ünlü kişi resimlerine yer verilemeyeceği ifade edilmekte olup, kararnamenin İspanyolca aslından Müşavirlik tarafından İngilizce diline yapılan gayrıresmi tercüme ilişik bulunmaktadır.

Öte yandan, kararname ile ilgili detaylı bilgiye https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf bağlantısından ulaşılabilmektedir.

 

8

GÜNEY EXPO-2020 ULUSLARARASI EVRENSEL FUARI HAKKINDA BİLGİ; 

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, "15-16 Eylül 2020 tarihlerinde "Oş-Taatan" fuar merkezinde gerçekleştirilmesi öngörülen "Güney Expo-2020 Uluslararası Evrensel Fuarı"na ilişkin Kırgızistan Büyükelçimizi muhatap davet mektubunda, Fuar'ın açılış töreninin 15 Eylül 2020 tarihinde yerel saatle 10.00'da gerçekleşeceği ve Fuar'a tarım ürünleri üreticileri, tarımsal ürün işleme tesisi temsilcileri, hafif sanayi işletmeleri, inşaat, turizm, enerji, turizm, lojistik şirketleri ve finans kurumu temsilcilerinin iştirak etmesinin öngörüldüğü ifade edilmekte olduğu ve ülkemizden ilgili şirketlerin Fuar'a katılımı için Büyükelçiliğimizin aracılığının rica edildiği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, ilgili firmalarımızın "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği belirtilmektedir.

 

9

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ; 

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği'nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 30-31 Mayıs 2020 tarihlerinde alanında Uzman Müfettiş ve Akademisyenlerce dış ticaret firmalarına yönelik olarak Uzaktan Eğitim Programı gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu eğitime ilişkin programa http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/uzaktan_egitim_programı.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

10

MOZAMBİK - METAL KÖPRÜ İHALESİ HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Maputo Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Mozambik Karayolları İdaresi tarafından çeşitli uzunluklarda 40 adet metal köprü (toplam 1.725 metre) alımına ilişkin ihale ilan edildiği bildirilmektedir. İhaleye son başvuru tarihi 09.06.2020'dir. Söz konusu ihaleye ilişkin bilgi http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/Mozambik.pdf adresinde yer almaktadır.

 

11

BEZ(DOKUMA/ÖRME KUMAŞTAN MAMÜL MASKE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; İhracat  2020/4  sayılı Tebliğ  çerçevesinde Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne istinaden piyasaya arz edilen 'tıbbi ve cerrahi maske' ile Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki  koruyucu  maske  (gaz,  toz  ve  radyoaktif  toz filtreli maskeler) ihracatı  için Türkiye  İlaç ve Tıbbi  Cihaz  Kurumu'ndan (TİTCK) ön izin  alınması gerekmektiği hatırlatılarak, bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskelerin ihracatında ise söz konusu iznin aranmamasına yönelik Bakanlıklarına başvurular intikal ettiği belirtilmektedir.

Konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirme neticesinde, TİTCK'nın talebi üzerine 4 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe konan mezkur Tebliğ ile getirilen ön izin uygulamasının, yalnızca anılan Yönetmelikler kapsamındaki tıbbi/cerrahi ve koruyucu maskeleri içerdiği; bu çerçevede, bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskelerin, İhracat 2020/4 sayılı Tebliğ ile düzenlenen alanın dışında kalan bir giyim eşyası mahiyetinde olduğu; bu nedenle ihracatı için TİTCK'nın ön izninin aranmasına gerek olmadığının anlaşıldığı belirtilen yazıda devamla TİTCK'nın 04.05.2020 tarihinde internet sitesinde yayınladığı duyuruda da, “…Ancak imalatçısı tarafından özellikle tıbbi bir ortamda olup olmadığına bakılmaksızın onu kullanan kişiyi korumayı amaçlanarak imal edilen ürünler ile genel kullanım amaçlı üretilen mefruşatlar hastane koşullarında kullanılacak olsalar dahi Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında değerlendirilmemektedir.” ifadesine yer verildiğinin altı çizilmektedir.

Bu itibarla, COVID-19 pandemisi süresince halk sağlığının korunması amacıyla yurt içi tıbbi ekipman ihtiyacının öncelikli olarak karşılanması gerektiğinden tıbbi/cerrahi ve koruyucu maskelerin ihracatında alınan tedbirlere devam edilmekle birlikte, yurt dışı talep potansiyelinin değerlendirilebilmesini teminen bez (dokuma/örme kumaştan mamul)  maske ihracatında TİTCK'nın ön izni aranmaksızın gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesi hususunda Bakanlıkları (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından 12/05/2020 tarihi itibarıyla tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimiz talimatlandırıldığı belirtilmektedir.

 

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.