2020/50 Genel Sirküler

 

SİRKÜLER  (2020/50)

 

 1. COVID-19'dan Etkilenen Sektörler İçin KDV İadesi Esasları Hakkında Bilgi;
 2. Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller Ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi;
 3. Stok Finansman Destek Paketi Hakkında Bilgi; 
 4. Filipinler'e Gıda Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi; 
 5. Irak KIBY Gümrük Muafiyetleri Hakkında Bilgi; 
 6. Estonya'nın Küçük Kalibreli Mühimmat Tedariki İhalesi Hakkında Bilgi; 
 7. Tayland'a Elma İhracatı Hakkında Bilgi;  
 8. RF'ye Domates İhracatı Hakkında Bilgi;  
 9. AB`Ye Tek Tırnaklı İhracatı Hakkında Bilgi;  
 10. Nijerya Tıbbi Malzeme Talebi Hakkında Bilgi;  
 11.  Güney Kore Sanal Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi; 
 12. Şili STA Hakkında Bilgi;
 13. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;  

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

COVİD-19'DAN ETKİLENEN SEKTÖRLER İÇİN KDV İADESİ ESASLARI HAKKINDA BİLGİ;

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği 8/5/2020 tarih ve 31121 sayılı Resmi Gazete'de  bugün yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup söz konusu tebliğ ile, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilendiği için mücbir sebep kapsamında olan sektörler için katma değer vergisi (KDV) iade uygulamasının usul ve esasları belirlenmiştir.. Yeni düzenleme ile özetle; mücbir sebep nedeniyle alt fatura sahipleri beyanname verememiş olsa bile, asıl beyan sahiplerinin teminat vermek suretiyle KDV iadelerini nakden veya mahsuben almalarına imkan tanınmıştır.

Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe uzatılırken, mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekmektedir.

Mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, KDV beyannamelerinin uzatılan verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine istinaden "KDV İadesi Risk Analiz" (KDVİRA) sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek "KDV İadesi Kontrol Raporu"nda yer alan sonuçlar bakımından işlem tesis edilecektir.

 

Mahsuben iade talepleri

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilecektir. 

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;

- HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5'i oranında,

- İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25'i oranında,

- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde % 50'si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120'si oranında

teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.

 

Nakden iade talepleri

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından nakden iade talebi genel esaslara göre yerine getirilecektir.

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;

- HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30'u oranında,

- İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60'ı oranında,

- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %120'si oranında

teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince gerçekleştirilen kontroller sonucunda, belirtilen sebep dışındaki tespit edilen olumsuzluklara isabet eden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir

Diğer taraftan KDV beyannamelerinin uzayan verilme tarihinin dolmasını müteakip bu düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yeniden sorgulama yapılarak rapor üretilecek ve mükelleflerin mücbir sebep kapsamındaki dönemlere ilişkin nakden ve mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alınarak vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

İlgili Tebliğ yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200508-8.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

2

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARA VİTAMİNLER, MİNERALLER VE BELİRLİ DİĞER ÖĞELERİN EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HAKKINDA BİLGİ;

Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller Ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7/5/2020 tarih ve 31120 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup bahse konu Yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki adresten erişim sağlanabilmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200507-4.htm

 

3

STOK FİNANSMAN DESTEK PAKETİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türk Eximbank ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında hazine desteği kefaleti ile 30.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Stok Finansman Destek Paketi“nin devreye alınmış olup söz konusu destek paketine ilişkin detaylar ise aşağıdaki gibidir.
 • Mevcut koşullarda stoklarını sipariş iptalleri ve talep düşüşü nedeniyle satamayarak taşımak zorunda kalan ihracatçılarımızın stok finansmanı amacına yönelik 1 yıl vadeli TL Reeskont Kredisi kullandırılacaktır.
 • Kredi faiz oranı yıllık %7.75 olup, KGF kefalet komisyonu %0,50 olarak uygulanacaktır.
 • Kredi, firmaların 01.01.2020-31.03.2020 tarihleri arasındaki stok alım belgelerinin ibrazı karşılığında kullandırılacaktır.
 • KGF Kefalet üst limiti KOBİ'ler için 25 milyon TL, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon TL'dir.

 

4

FİLİPİNLER'E GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; ülkemizden Filipinler'e gıda ürünleri ihracatı kapsamında, Manila Ticaret Müşavirliğimizden Bakanlıklarına intikal eden ve COVID-19 pandemisi nedeniyle gıda ticaretinin ve sürekliliğinin sağlanmasını teminen, ihracat esnasında firmalar tarafından ibraz edilen belgelere ilişkin muhtelif hususların daha önce iletildiği hususu hatırlatılmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Manila Ticaret Müşavirliği tarafından, ilgili iş ve işlemlere yönelik bilgilerin yer aldığı rehber ile ihracatçıların irtibat için yetkili iletişim bilgilerinin Bakanlıklarına iletildiği belirtilmekte olup, söz konusu belgeler ekte bilgilerine sunulmaktadır.

1- Filipinler Tarım Bakanlığı Yazısı

2- IPPC Yetkili İletişim Bilgileri

3- IPPC Filipinler Tarım Bakanlığı Yönerge

 

5

IRAK KIBY GÜMRÜK MUAFİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Irak'ta ilgili kurum, kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler gibi işler kapsamındaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünler ile yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere Nisan 2019 tarihinden itibaren Irak (KIBY)'de üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamuller için gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının bulunmakta olduğu ifade edilmektedir.

Erbil Gümrük Ataşeliğimizin konuya ilişkin bir yazısına atıfla; İbrahim Halil Hudut Kapısının içinde olduğu KIBY'deki tüm gümrüklerde, Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca 23 Nisan 2020'de yayımlanan talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun mevcut bütün muafiyetlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Kaldırılan muafiyetlerin, imalat sanayini destekleme kapsamındaki ara mamul/hammaddelere verilenler ile her türlü proje, yatırım, teşvik kapsamındakiler dahil istisnasız tüm muafiyetleri kapsadığı belirtilmektedir.

 

6

ESTONYA'NIN KÜÇÜK KALİBRELİ MÜHİMMAT TEDARİKİ İHALESİ  HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden gelen, Vilnius Ticaret Müşavirliğinin bir yazısına atfen, Estonya Yatırım Merkezi tarafından yaklaşık olarak 50 milyon Avro değerinde küçük kalibreli mühimmat tedariki ile ilgili ihale açıldığı ve ihaleye son başvuru tarihinin 25 Mayıs 2020 olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu ihalenin kazanılmasının ülkemize sadece 50 milyon Avroluk bir ihracat kazanımı getirmekle kalmayıp bundan sonraki savunma ihalelerinde Türk firmalarına yeni fırsatlar sağlayacağının da vurgulandığı belirtilmektedir.

Anılan ihaleye ilişkin bilgilere aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılması mümkündür.

 

İhale İle İlgili Adresler:

https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/today-we-announced-a-procurement-of-small-caliber-ammunition-estimated-cost-is-50-million-euros/

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1649026/general-info

 

7

TAYLAND'A ELMA İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ülkemizden Tayland'a yaş meyve ihracatının başlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tayland Tarım ve Kooperatifler Bakanlığından bitki karantina yetkilileri tarafından 28 Eylül – 6 Ekim 2019 tarihleri arasında ülkemize bir ziyaret gerçekleştirilerek elma üretimi, ihracat ve depolama gibi süreçler konusunda incelemelerde bulunulduğu hatırlatılarak,

Bu çerçevede, Bangkok Ticaret Müşavirliğinden alınan yazı ve e-postalarda; söz konusu incelemeler neticesinde ülkemizden Tayland'a taze elma ihraç edilebilmesine ilişkin bir bildirimin 22 Nisan 2020 tarihli Tayland Resmi Gazete'sinde yayımlandığı, böylelikle ülkemizden Tayland'a yaş meyve ihracatına ilişkin olarak ilk iznin alınmış olduğu belirtilmekte olup, Tayland'da mukim ithalatçı firmalarca da gerekli ithalat izninin alınmasıyla birlikte ülkemizden söz konusu ülkeye elma ihracatının başlayabileceği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, bahse konu bildirimde; nakliye metodu, ekim yeri, bahçe gereksinimleri, meyve paketleme gereksinimleri, haşere kontrol gereksinimleri, meyve sineğine yönelik önlemler, soğuk haşere kontrol gereksinimleri, paketleme ve etiketleme gereksinimleri, ihracat denetimi, bitki sağlık sertifikası gibi teknik detaylar ihracatçılarımızın dikkat etmesi gereken hususlar arasında sayılmakta olup, Tayland Tarım ve Kooperatifler Bakanlığı tarafından ülkemize gönderilmek üzere söz konusu bildirime ilişkin olarak İngilizce dilinde hazırlanan bilgilendirici bir not bilahare iletileceği ifade edilmektedir.

 

8

RF'YE DOMATES İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda Rusya Federasyonu tarafından ülkemiz menşeli domates ithalatında 01/11/2017 tarihinden itibaren kümülatif olarak uygulanmakta olan 150 bin tonluk kota miktarının en son Rus Tarım Bakanlığınca 7 Mart 2020 tarihinde uygulamaya geçirilen talimatlaname ile 200 bin ton mertebesine yükseltilmiş olduğu ve söz konusu kotanın takibatının Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından haftalık iletilen rakamlar doğrultusunda Bakanlıklarınca yapıldığı hatırlatılarak,

Bu çerçevede, 3 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla 188 bin ton seviyelerine ulaşılmış olduğu, Bakanlıklarınca söz konusu kota uygulamasının kaldırılmasına yönelik Tarım ve Orman

Bakanlığı ile de koordineli bir şekilde Rus makamları nezdinde girişimlere devam edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, kalan bakiye kotanın 11.240 ton olduğu ve mevcut durumda 200 bin ton olarak tahsis edilen ithalat miktarının müteakip süreçte gerçekleştirilecek olan ihracat neticesinde tamamiyle kullanılması ihtimalinin bulunduğu dikkate alındığında, ihracatçılarımızın sevkiyat aşamasında sorun yaşamaması için sevkiyat öncesinde kota miktarının sorgulanmasının uygun olacağı belirtilmektedir.

 

9

AB`YE TEK TIRNAKLI İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda canlı tek tırnaklılar ve bunların semen, yumurta ve embriyolarının Avrupa Birliği (AB)'ne girişi için koşullar hakkında 2018/659/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü tadil eden 2020/581/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Nisan 2020 tarihli ve L 33 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmekte olup,

Anılan mevzuat değişikliği kapsamında, ülkemiz tarafından 4 Aralık 2019 tarihinde Büyükada'da bir atta teyit edilen ruam hastalığı vakasının Hayvan Hastalıkları Bildirim Sistemi (Animal Disease Notification System) aracılığıyla 25 Aralık 2019 tarihinde AB'ye bildirildiği belirtilmekte olup, ülkemizden tek tırnaklıların ve bunların germinal ürünlerinin AB'ye girişlerinin en az 6 aylık bir süre için askıya alınması gerektiğinin belirtildiği ifade edilmektedir.  

Bu doğrultuda, 2020/581/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018/659/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün Ek I'inde yer alan ülkemize ilişkin kısım değiştirilmiş olup, kayıtlı atların ülkemizden AB'ye geçici girişi (temporary admission), yeniden girişi (re-entry), ithalatı ve transit geçişine ilişkin İzinlerin kaldırıldığı ve söz konusu Tüzüğün 18 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

 

10

NİJERYA TIBBİ MALZEME TALEBİ HAKKINDA BİLGİ; 

Abuja Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; “Infrastructural Development and Energy Company Ltd.” isimli firma tarafından Nijerya'da COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Türk firmalarından çeşitli ekipmanların temini konusunda yardım talep edildiği belirtilmekte olup anılan ürünlerin listesi aşağıda yer almaktadır.

 

Ürün Listesi

Sıra No

Ürün Adı

Adet

1

KN95 Maske (CE)1

1.000.000

2

Tulum Takımları/Önlük Seviye 3 (CE)1

250.000

3

Nitril Eldivenler çift halinde (CE)1

1.000.000

4

Ayakkabı Kılıfları çift halinde (Large)1

250.000

5

Alkol Sterilli Jel 60ml (CE+ISO13485)1

1.500.000

6

Alkol Sterilli Jel 100ml (CE+ISO13485)2

1.500.000

7

Alkol Dezenfektanlı Jel 500ml (CE+ISO13485)1

600.000

8

Alkol Dezenfektanlı Jel 500ml (CE+ISO13485)2

600.000

9

COVID-19 Hızlı test Kiti (CE)1

100.000

10

Temassız IR Termometre (CE)1

6.000

 

OH70C Nemlendirilmiş Yüksek Akışlı Nazal Kanül Oksijen Vantilatör CE

 

11

(CFDA)+EC(TUV)1

1.000

 

İletişim Bilgileri

Abuja Ticaret Müşavirliği

e-posta: abuja@ticaret.gov.tr

 

11

GÜNEY KORE SANAL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclsisi'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 22-23 Haziran 2020 tarihleri arasında Güney Kore'ye yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olduğu ve G. Kore'den iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek sanal ticaret heyetinin Ev ve Mutfak Eşyaları sektöründe faaliyet gösteren, plastik ve metal mutfak eşyaları, cam ve seramik ev eşyaları, ev/banyo ürünleri ile ev tekstili ürünleri sektörlerinde iştigal eden azami 25 firmamızın katılımı ile gerçekleştirileceği, bahse konu sanal ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu ve başvuru ve ödemeler için son tarih 15 Mayıs 2020 Cuma günü mesai bitimi olduğu ifade edilmektedir.

Bu tarihe kadar https://bit.ly/2YDjPDr internet bağlantısında yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercüman, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 250,00-USD tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04 numaralı hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Güney Kore Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak

alınacaktır.

Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne

bırakılmaması önem arz etmektedir.

Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir.

Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade

edilememektedir.

Türk katılımcı listesi ve sektörler kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması

gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.

B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla

bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

 

Etkinlik Taslak Programı:

22 Haziran 2020 - Webinar (İlgili dijital platform bildirilecektir)

*Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

22-23 Haziran 2020 - İkili İş Görüşmeleri (İlgili dijital platform bildirilecektir)

 

Ayrıntılı Bilgi:

Beste COŞKUNER: bestecoskuner@tim.org.tr 0212 454 00 96

Özkan ALTUNTAŞ: ozkanaltuntas@tim.org.tr 0212 454 06 18

 

12

ŞİLİ STA HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Şili Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomi Müsteşarlığı'ndan iletilen bir e-posta mesajına atıfla, Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında, serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerden Şili'ye yapılan ithalat işlemlerinde tercihli menşe ispat belgelerinin dijital kopyalarının, salgının bitmesi sonrasında orijinal nüshalarının teslim edilmesi şartıyla kabul edileceği bildirilmektedir.

Bahse konu yazıda ayrıca geçtiğimiz Mart ayında Şili Gümrük İdaresi tarafından alınan Ticaretin Kolaylaştırılması Önlemlerine ilişkin detaylı bilgiye https://www.aduana.cl/se-establecenmedidas-de-facilitacion-del-comercio-exterior-para/aduana/2020-03-9/140021.html web sayfasından ulaşılabileceği bilgisi paylaşılmaktadır.

 

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.