2020/35 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/35)

 

 1. Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Hakkında Bilgi;
 2. Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi;
 3. KGF Limitlerinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi;
 4. Sevk Öncesi İhracat Kredilerinde Vade Uzatımı Hakkında Bilgi; 
 5. Pasifik Eurasia Bilgilendirme Sunumu Hakkında Bilgi; 
 6. Destek Yönetim Sistemi (DYS) Kayıt İşlemleri Süre Uzatımı Hakkında Bilgi; 
 7. Geri Gelen Eşya İşlemlerinin Hızlı Sonuçlandırılması Hakkında Bilgi; 
 8. Kuru Mor Soğan İhracatı Hakkında Bilgi; 
 9. 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Hakkında Bilgi; 
 10. KDV Tecil-Terkin Uygulamasında İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında Bilgi; 
 11. Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Nedeniyle Sigorta Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Hakkında Bilgi; 
 12. Gürcistan'a Açılan Sınır Kapıları Hakkında Bilgi; 
 13. Gıda Laboratuvarları/Japonya Hakkında Bilgi; 
 14. Güney Expo 2020 Uluslararası Evrensel Fuarı Hakkında Bilgi; 
 15. Bakü Limanı TIR Parkı Hakkında Bilgi; 
 16. İtalya Tıbbi Malzeme İhalesi Hakkında Bilgi; 
 17. Katar'a Gıda Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi; 
 18. Rusya Federasyonu'na Domates İhracatı Hakkında Bilgi;
 19. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

 

     Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

1

TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

“Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” 1/4/2020 tarih 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup bahse konu Yönetmeliğin tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200401-4.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

2

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK  HAKKINDA BİLGİ;

1 Nisan 2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile gümrüklerde ticaretin kolaylaştırılması, işlemlerin daha hızlı ve elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla uygulamada fayda sağlayacak değişikliklere gidilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile, 

 • Eşyanın birden fazla ticaret politikası önlemine, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi sorumluluklara tabi olması halinde verilecek menşe belgesi ibrazına açıklık getirilerek, gümrüklerde yaşanan karışıklıktan dolayı maruz kalınan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yükümlülere 6 aylık süre tanınarak usulüne uygun geçerli bir menşe belgesi getirilmesine,
 • Antrepo ve geçici depolama yerlerinde bulunan ve gümrük işlemleri tamamlanan eşyanın, gümrük idarelerinde yetkisiz iş takibine sebebiyet verilmemesi kaydıyla, eşya sahiplerine, temsilcilerine ve gümrük müşavir yardımcılarının yanı sıra müşavir yardımcısı niteliğinde olmaksızın usulüne uygun olarak yetkilendirilen üçüncü kişilere de teslim edilebilmesine,
 • Yolcu beraberinde getirilerek serbest dolaşıma girecek olan veya yolcu beraberinde geçici çıkışı yapılarak geri getirilecek numune, sergi ve fuar eşyasının beyanının daha hızlı ve daha az bürokratik süreçle yapılmasını temin için, söz konusu eşyanın beyanname yerine geçen "Yolcu Beraberi Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu" ile beyan edilebilmesine,
 • 32 Sayılı karar kapsamında en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi durumunda, söz konusu altının gümrük idaresine beyan edilme şartlarının düzenlenmesine,
 • Eşyanın tahlil işlemlerinin gümrük laboratuvarı dışındaki akredite laboratuvarlarda yaptırılması halinde bu laboratuvarlar tarafından düzenlenmiş tahlil raporlarına da beyanname tescil tarihinden itibaren 1 yıl süreyle itibar edileceği ve eşyanın yeniden laboratuvar tahliline gönderilmeyeceği yönünde düzenleme yapılmasına,
 • YYS firmalarının işlettiği antrepolarda, farklı beyannameler kapsamı eşyanın herhangi bir izin prosedürüne bağlı kalmaksızın istiflenerek depolanabilmesine,
 • YYS sahibi olan veya bir önceki takvim yılı içinde 5 milyon dolarının üzerinde ihracat yapmış yükümlüler tarafından kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın, 24 aydan daha uzun kullanımının söz konusu olduğu durumda, izin süresinin 9 ay uzatılabilmesine, ancak süre uzatımı sonunda, eşyanın kullanımının devam ettiği durumlarda da gümrük idaresine yeni bir izin başvurusunda bulunulması gerektiğine,
 • Gümrük Yönetmeliği'nin ekinde yer alan "Geri Verme ve Kaldırma Başvuru Formu"nun elektronik ortama taşınmasına, halihazırda kağıt ortamında yapılan gümrük vergilerinin ve para cezasının geri verilmesi veya kaldırılması başvurusunun elektronik ortama taşınarak işlem süreçlerinin basitleştirilmesine,
 • Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazıyla yanlış izahat verilmiş olması durumunda hangi hallerde idari para cezası ve faiz uygulanmayacağı hususlarına,
 • Transit rejiminde uygulanan cezaların gözden geçirilerek kademelendirilmesine

ilişkin düzenlemeler getirildi.

İlgili Yönetmeliğin 5 inci, 30 uncu, 31 inci ve 46 ncı maddeleri yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup, Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200401-3.htm adresinden erişilebilmektedir

 

3

KGF LİMİTLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ;

30 Mart 2020 tarih ve 31084 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2325) ile KGF limitlerinde değişikliklere gidilmiştir.

Söz konusu karar ile, KGF'nin sağladığı kefaletlerin bakiye tutarı 250 milyar TL'den 500 milyar TL'ye arttırıldı ve KGF'nin kefalet limiti 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye yükseltildi.

Karara göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme imkânı tanındı.

Her bir yararlanıcı için Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek kefalet limiti; gerçek kişi yararlanıcılarda 100,000 TL olarak tespit edilirken, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 12 milyon TL'den 35 milyon TL'ye, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarıldı. Ancak karara eklenen bir geçici maddeyle, kefalet limitlerinin 31 Aralık'a kadar; KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için 50 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon TL olarak uygulanması hüküm altına alındı.

Ayrıca, Karara eklenen Geçici Madde 6 ile de; firmalardan 31/12/2020 tarihine (yılsonuna kadar) vergi daireleri ve Sosyal güvenlik kurumana borcu yoktur yazıları aranmayacak.

İlgili Karar,  30 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Karar'a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200330-8.pdf adresinden erişilebilmektedir.

 

4

SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİNDE VADE UZATIMI HAKKINDA BİLGİ;

Türk Eximbank tarafından yapılan açıklamada; Koronavirüs Salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde açıklanan destek paketine, aracı bankalar üzerinden kullandırılan Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK) de eklenerek; Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK) için de Vade Uzatımı yapılarak; 

- 01 Nisan 2020 (dahil) tarihinden 30 Haziran 2020 (dahil) tarihine kadar vadesi gelecek kredilerin (tek ödeme kalan kredilerde nihai vadesi veya taksit vadesi), firmanın talepte bulunması ve talebin ilgili aracı banka tarafından uygun görülmesi koşuluyla 180 güne kadar vadesinin uzatılabileceği,

- Vadesi uzatılacak kredinin faizinin tahsil edilmesi veya ödeme gücü olmayan ve faizlerin de anaparaya eklenmesi yönünde talepte bulunan firmalar için faizlerin de  anaparaya eklenebileceği,

- Vade uzatım işlemleri Eximbank tarafından belirlenecek vade uzatım faiz oranı ile gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

 

5

PASIFIK EURASIA BİLGİLENDİRME SUNUMU HAKKINDA BİLGİ;

Koronavirüs salgını neticesinde ülkemiz ihracatının sekteye uğramaması amacıyla ihraç ürünlerimizin taşınmasında alternatif güzergâhların oluşturulması ve özellikle demiryollarının payının arttırılmasının büyük önem arz ettiği ve ihracatçılarımızın bilgilendirilmesi amacıyla TCDD Taşımacılık A.Ş. ve TCDD'nin resmi operatörü olarak faaliyet gösteren Pasifik Eurasia firması ile yapılan çalışmalar kapsamında hazırlanan bilgilendirme sunumu ekte sunulmuş olup,  Çok uygun maliyetlerle oluşturulmuş olan ve ihraç taşımalarında kullanılabilecek alternatif bir hattır. 

Pasifik Eurasia Bilgilendirme Sunumu

 

6

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) KAYIT İŞLEMLERİ SÜRE UZATIMI HAKKINDA BİLGİ; 

Bilindiği üzere, mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiş ancak geçiş sürecinde firmalarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla 01/01/2020-31/03/2020 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yapılacak başvuruların mer'i Genelgelerdeki usuller ile DYS üzerinden alınabileceği Ticaret Bakanlığınca bildirilmişti. Bununla birlikte Mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin Geçici 1 nci maddesinin 3 üncü fıkrası "Gerekli görülmesi halinde bu maddede belirtilen tarihleri 6 (altı) aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” hükmünü amirdir

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, anılan hükümler çerçevesinde, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ'lerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/06/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede, 30/06/2020 tarihine kadar yapılacak olan başvurular, "e-imzalı olarak katılımcıya ait KEP adresi aracılığıyla ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresine iletilmesi” şeklindeki mevcut usul ile iletilebilecektir.

 

7

GERİ GELEN EŞYA İŞLEMLERİNİN HIZLI SONUÇLANDIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

Koronavirus (COVID-19) Salgını Tedbirleri Kapsamında “Geri Gelen Eşya" işlemlerinin hızlı sonuçlandırılmasına ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yazısı ekte sunulmuştur.

Gümrükler Genel Müdürlüğü Yazısı

 

8

KURU MOR SOĞAN İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Kuru Mor Soğan ihracatında kısıtlı miktarda ihraç izni verilmesine ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı ekte sunulmuştur.

Gümrükler Genel Müdürlüğü Yazısı

 

9

7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU HAKKINDA BİLGİ;

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa ilişkin Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yazısı ekte sunulmuştur.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yazısı

 

10

KDV TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA İHRACAT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-c maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmemekte, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmaktadır. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunmaktadır.

Diğer taraftan, ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle 3 ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç 3 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara 3 aya kadar ek süre verilebilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde 31 Mart 2020 tarihinde yayımlanan 68 numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile yukarıdaki hüküm (tecil-terkin uygulaması) kapsamında teslim edilen malların ihracat süreleri uzatılmıştır.

Buna göre, ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan 3 aylık sürenin sonu 1 Nisan 2020 ilâ 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu süre, mücbir sebep kapsamında 3 ay daha uzatılmış kabul edilecektir.

İhracat süresi, belirtilen süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi mezkur döneme rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilecektir.

Daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri nedeniyle üç aydan kısa ek süre almış mükellefler için, alınmış olan ek sürenin dolduğu tarihin 1 Nisan 2020 ilâ 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlaması halinde, söz konusu ek süre de ilave bir başvuruya gerek olmaksızın 3 aya tamamlanacaktır.

 

11

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE SİGORTA PRİM ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi 2/11/2020 tarihine, 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi 30/11/2020 tarihine, 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi 31/12/2020 tarihine gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmiş olup konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nün yazısına http://www.alomaliye.com/2020/04/02/sgk-genel-yazisi-sigorta-prim-odeme-surelerinin-uzatilmasi/ adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

12

GÜRCİSTAN'A AÇILAN SINIR KAPILARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önleyici tedbirler çerçevesinde Türkiye ve Gürcistan arasındaki sınır kapılarında iki ülke arasındaki mutabakat ile aşağıdaki tedbirlerin alınmasının kararlaştırıldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda;

 1. Alınan önleyici tedbirler çerçevesinde, Sarp Sınır Kapısı'na ek olarak Posof/Türkgözü ve Çıldır/Aktaş kara sınır kapıları da geçici olarak yolcu trafiğine karşılıklı olarak kapatılmıştır.
 2. Mezkur kara sınır kapılarına ilaveten Kars Tren Garı Geçici Demir Yolu Sınır Kapısı da geçici olarak yolcu trafiğine karşılıklı olarak kapatılmıştır.
 3. Sınır kapılarında yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmeyecektir. Dış ticaret, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen usuller çerçevesinde devam edecektir.
 4. Bu önlem, 18 Mart 2020 tarihi itibarıyla Türkiye saati ile 24.00, Gürcistan saati ile 01.00'den itibaren geçerli olacak; Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacaktır.

 

13

Gıda Laboratuvarları/Japonya HAKKINDA BİLGİ;

Tokyo Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıyıla atıfla T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan alınan ve 23 Mart 2020 tarihi itibariyle ülkemiz için geçerli olacak "Japonya Resmi ve Kayıtlı Laboratuvar Listesi”'ne https://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/t8.pdf bağlantı yolundan da ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu laboratuvarlar ülkemizden Japonya'ya ihraç edilen çeşitli gıda mamullerinin ithalat ve gümrük işlemleri aşamasında talep edilen gıda analiz raporlarını düzenlemekte olduğu ve bu raporların Japonya tarafından tanındığı belirtilmektedir.

 

14

GÜNEY EXPO 2020 ULUSLARARASI EVRENSEL FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığından gelen bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Oş Bölüm Başkanı K. Pazılov'un 15-16 Eylül 2020 tarihlerinde "Oş-Taatan" fuar merkezinde gerçekleştirilmesi öngörülen "Güney Expo-2020 Uluslararası Evrensel Fuarı"nın, açılış töreninin 15 Eylül 2020 tarihinde yerel saatle 10.00'da yapılacağı ve söz konusu Fuar'a tarım ürünleri üreticileri, tarımsal ürün işleme tesisi temsilcileri, hafif sanayi işletmeleri, inşaat, turizm, enerji, turizm, lojistik şirketleri ve finans kurumu temsilcilerinin iştirak etmesinin öngörüldüğü bildirilmekte ve ülkemizden ilgili şirketlerin Fuar'a katılımı rica edilmektedir.

 

15

BAKÜ LİMANI TIR PARKI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Azerbaycan makamlarının Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'ndaki TIR Parkı'nın işletmesi ve Türk şirketlerinin Azerbaycan'da kuracağı şirket üzerinden gemi satın alarak Azerbaycan ve Türkmenistan'daki terminaller arasında gemi hattı işletebileceğine yönelik teklifleri bulunduğu ifade edilmektedir.

 

16

İTALYA TIBBİ MALZEME İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, İtalya'da Covid-19 vakalarının en yoğun görüldüğü Lombardiya'nın Bölge Yönetimi Maliye Bakanı Davide Carlo Caparini'den, salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin tedariki için Lombardiya Bölge Yönetimi tarafından açılan uluslararası ihaleye ilişkin ekle yer alan mektubun Roma Büyükelçiliğimize iletildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu mektupta, Lombardiya bölgesinde salgına karşı sağlık personelinin korunması amacıyla önümüzdeki iki ay için ihtiyaç duyulan sağlık malzemeleri ve miktarları sıralanarak, bölgenin merkezi satın alma şirketi ARTA S.p.A.'nın bahse konu malzemeler için uluslararası bir çağrıda bulunduğu, ayrıca listede kayıtlı miktarlardan daha az veya kısmi teslimatlar için de her türlü teklifin değerlendirmeye açık olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili ürünlerin İtalya'ya ihracatıyla ilgilenen ihracatçılarımızın ARIA S.p.A. Satınalma Direktörü Dr. Carmen Schweigl, (E-posta:gare@ariasna.it) ve Mr. Filippo Bongiovanni (Eposta: filippo.bongiovanni@ariaspa.it , Mobil Tel: +39 335 7635849) ile iletişime geçmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Talep edilen malzeme listesi

 

17

KATAR'A GIDA URUNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Katar Kamu Sağlığı Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Covid-19 salgını kapsamında gıda güvenliğinin sağlanması çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda, 25/03/2020 tarihinden sonra yapılacak gıda ürünleri sevkiyatında söz konusu ürünlere herhangi bir şekilde korona virüsü bulaşmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığına ilişkin bir beyanın ihracatçı ülkenin ilgili otoriteleri, ihracatçı ya da taşıyıcı firma tarafından hazırlanarak ithalat aşamasında sunulması gerektiğine ilişkin yazının daha önce iletildiği,

Bu defa, Doha Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıda, ilgili kurumun 26/03/2020 tarihinde yayınladığı yeni genelge ile, yukarıda bahsedilen beyan uygulamasının ikinci bir bilgilendirmeye kadar durdurulduğu ifade edilmektedir.

 

18

RUSYA FEDERASYONU'NA DOMATES İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Moskova Büyükelçiliğimize 25/03/2020 tarihinde ulaşan Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi (FVBKS)'nin bir yazısına atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na ihraç edilen domates başta olmak üzere bitki sağlığı bakımından yüksek risk taşıyabilen ürünlerin bitki sağlığı kontrollerinin 17/03/2020 tarihinden itibaren Novorossiysk Tersanesinde bulunan Novorossiysk deniz hudut kapısında yapılmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.

FVBKS yetkileriyle yapılan şifahi görüşmede; RF tarafından ülkemiz menşeli domates ithalatında karantina kontrollerinin Novorossiysk deniz hudut kapısında da yapılabilmesini teminen gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığı, konunun Federal Gümrük Servisine intikal ettirildiği ve Novorossiysk'in halihazırdaki Port Kavkaz, Bryansk ve Tuapse gümrüklerine ilaveten domateste dördüncü giriş kapısı olacağının belirtildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Novorossiysk Gümrük İdaresi nezdinde yapılan araştırmada ise konuya ilişkin talimatın 26/03/2020 tarihinde akşam saatlerinde alındığı ancak uygulama konusunda ithalatçılar tarafından henüz bir talepte bulunulmadığının ifade edildiği belirtilmektedir.

Rusya Federasyonu'na yönelik ülkemiz menşeli domates ihracatında özellikle koronavirüs tedbirleri nedeniyle kara hudut kapılarında durma noktasına gelen sevkiyatlarımızın deniz yoluyla alternatif bir güzergâh üzerinden tekrar hızlandırılabilmesini teminen ihracatçı firmalarımızın, ithalatçıları ve/veya gümrükçüleri marifetiyle Novorossiysk'te gümrükleme işlemlerinin başlatılması yönünde girişim ve başvuruda bulunmalarında fayda mülahaza edilmektedir. Aynı şekilde, ihracatçı firmalarımızla yapılan görüşmeler de dikkate alındığında ülkemiz menşeli domates ithalatında karantina kontrollerinde Vernhiy Lars sınır kapısının da yetkilendirilmesinin, özellikle bahar döneminde gerçekleştirilecek domates sevkiyatlarının hızlandırılması ve maliyetlerin düşürülmesi açısından oldukça faydalı olacağının düşünüldüğü ifade edilmektedir.

RF tarafından ülkemiz menşeli domates ithalatında tatbik edilen ve hâlihazırda 200 bin ton olarak uygulanan kotanın kaldırılmasını teminen Ticaret Bakanlığı'nca girişimlere devam edilmekte olduğu, 29 Mart 2020 tarihi itibarıyla söz konusu kota 179,3 bin tona ulaşmış bulunduğu belirtilmektedir.

 

19

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.