2020/26 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/26)

 

 1. Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Hakkında Bilgi;
 2. Covid-19 Salgını Nedeniye Suudi Arabistan Pazarında Sağlanabilecek Avantaj Hakkında Bilgi; 
 3. Gürcistan Covid-19 Önlemleri Hakkında Bilgi; 
 4. Gazze Desalinasyon Projesi Kapsamında Duktil Boru Tedariki Hakkında Bilgi; 
 5. Endonezya / Kumaş ve Perdeler, İç Storlar, Yatak Örtüleri, vd. Korunma Önlemi Soruşturmaları Hakkında Bilgi; 
 6. Türkiye-Afrika Forumu Hakkında Bilgi; 
 7. Türkiye-Libya Forumu Hakkında Bilgi; 
 8. ABD-ÇHC/Ahşap Dolap ve Masalar Hakkında Bilgi; 
 9. PLMA'S Chicago 2020/ Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi; 
 10. Saraybosna Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi; 
 11.  KOIMA Import Goods Fair İptali Hakkında Bilgi;
 12.  Suudi Arabistan Gümrük Uygulamaları Hakkında Bilgi;
 13.  Sahte Bitki Sağlık Sertifikaları Hakkında Bilgi;
 14. İngiltere Alabalık Gözden Geçirme Soruşturması Hakkında Bilgi;
 15. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU HAKKINDA BİLGİ;

Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 12/3/2020 tarih 310666 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup bahse konu Kanun metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200312-1.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.
 

2

COVID-19 SALGINI NEDENİYE SUUDİ ARABİSTAN PAZARINDA SAĞLANABİLECEK AVANTAJ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Cidde Başkonsolosluğu Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıda; Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya'nın gelmekte olduğu ve anılan salgın nedeniyle İtalya'da ekonomik ve ticari faaliyetler durma noktasına geldiği, diğer taraftan, İtalya'nın, Suudi Arabistan'ın en büyük dokuzuncu tedarikçisi olduğu ve 2019 yılı itibarıyla Suudi Arabistan'ın İtalya'dan yaklaşık 4,3 milyar dolar tutarında ithalat gerçekleştirdiği, söz konusu salgın nedeniyle anılan ülkeden siparişlerin başka ülkelere kayma ihtimali bulunduğu ve ülkemizdeki ilgili firmaların bu açığı kapatabilme potansiyeline sahip olduğunun değerlendirildiği belirtilmektedir. Bu çerçvede, Suudi Arabistan'ın İtalya'dan ithalatında öne çıkan ürünler ile bu ürünlerin ülkedeki muhtemel tedarikçileri Müşavirliğimiz tarafından yazı ekinde iletilmiş olup aşağıda yer alan linklerden bahse konu listelere erişim sağlanabilmektedir.

 

3

GÜRCİSTAN COVİD-19 ÖNLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Gürcistan makamlarının Covid-19 ile mücadele kapsamında tır şoförlerimize yönelik pasaport kontrolü uygulaması başlattığı ve Gürcü makamlarınca son 14 gün içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti, İran, İtalya ve Güney Kore'de bulunmuş tırların ülkeye alınmayacağının bildirildiği belirtilmektedir.

Ülkeye girişine izin verilmeyecek araçların Gürcistan ile Rusya Federasyonu arasındaki gümrük noktalarındaki ara bölgede mahsur kalma riskiyle karşılaşabilecekleri, halihazırda 25 Türk tırının Rusya sınırında bekletildiği, konuya ilişkin Gürcü makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu, Türkmenistan - İran sınırında bekleyen Tük tırlarının İran'a uğramadan Gürcistan sınırına gelmelerinin karşılaşılacak muhtemel sorunların önüne geçeceği ifade edilmektedir.

 

4

GAZZE DESALİNASYON PROJESİ KAPSAMINDA DUKTİL BORU TEDARİKİ HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ülkemizin de donör olarak yer aldığı belirtilen Gazze Desalinasyon Projesi'nin, Avrupa Yatırım Bankası koordinasyonunda yürütülmekte olduğu, bu kapsamda 130 Milyon Euro bedelli duktil boru hatları işleri ihalesinin Filistin Su Otoritesi (Palestine Water Authority - PWA) tarafaından gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Söz konusu ihale kapsamında boru tedariki ile ilgilenen bir firma tarafından, ihale şartnamesinde katılımcı firmalar için son 5 yıllık ortalama cironun asgari 600 Milyon Dolar olması şeklinde bir ölçüte bağlandığı; diğer bazı yeterlilik kriterlerinin de firmaların ihaleye katılımına engel teşkil etmesi nedeniyle Ticaret Bakanlığı'ndan ihale yeterlilik kriterlerinin makul seviyeye çekilmesine yönelik girişimde bulunulmasının talep edildiği ve konunun Kudüs Ticaret Ateşeliğince PWA nezdinde gündeme getirildiği belirtilmektedir. Filistinli muhataplar tarafından, söz konusu ihalenin halihazırda iptal edilmiş olduğu ve bundan sonraki süreçte usulüne uygun olarak düzenlenen her başvuru dosyasının değerlendirmeye alınacağı bildirilmektedir.

 

5

ENDONEZYA / KUMAŞ VE PERDELER, İÇ STORLAR, YATAK ÖRTÜLERİ, VD. KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMALARI HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Endonezya tarafından Perdeler, İç Storlar, Yatak Örtüleri, vd. "Curtains (Including Drapes), Interior Blinds, Bed Valances, and Other Furnishing Articles” (Endonezya gümrük tarife cetveline göre 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90 ve 6304.92.00 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 9 Kasım 2019 tarihinden itibaren 200 gün süre ile geçici bir korunma önlemi alınmış olduğu belirtilen soruşturma kapsamında; 3 Mart 2020 tarihli Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bildiriminde, Endonezya'nın 27 Mayıs 2020 ile 8 Kasım 2022 tarihleri arasında Rp. 28,839/Kg - 41,083/Kg arasında değişen oranlarda bir korunma önlemi uygulanmasına yönelik nihai karar aldığı bildirilmektedir.

Endonezya tarafından Kumaş "Fabrics” (5 kategori altındaki 107 farklı gümrük tarife pozisyonunda yer alan ürünler) ithalatına karşı 9 Kasım 2019 tarihinden itibaren 200 gün süre ile geçici bir korunma önlemi alınmış olduğu belirtilen soruşturma kapsamında; 3 Mart 2020 tarihli DTÖ bildiriminde, Endonezya'nın 27 Mayıs 2020 ile 8 Kasım 2022 tarihleri arasında bir korunma önlemi uygulanmasına yönelik nihai karar aldığı belirtilmekte olup, bahse konu önlemin Endonezya Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi kapsamında, Endonezya'nın söz konusu ürünler ithalatındaki payının %3'ün altında olması sebebiyle söz konusu önlemlerden muaf tutulmuş olan ülkemizin, bu oranın üzerine çıkılması halinde önlem kapsamına alınacağı ifade edilmektedir.

 

6

TÜRKİYE-AFRİKA FORUMU HAKKINDA BİLGİ; 

Abuja Ticaret Müşavirliğimizden iletilen bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, 23-27 Mart 2020 tarihleri arasında Afrika İş ve Yatırım Forumu (AFRIBIF) kapsamında, Abuja/Nijerya'da "İş Geliştirme, Ticaretin Taleplerini Anlama ve 4.Sanayi Devrimi" konularına ilişkin olarak bir iş forumunun düzenleneceği belirtilmektedir. Detaylı bilgi ise www.afribif.com adresinden temin edilebilir.

 

7

TÜRKİYE-LİBYA FORUMU HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde İstanbul Pullman Otel'de, Türkiye-Libya Birinci Forumunun gerçekleştirileceği ve Libya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinin ülkemizden katılımlara destek verilmesini talep ettiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda düzenlenecek etkinliğe ilişkin detaylı bilgiye www.libyaturkeyb2b.com adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

8

ABD-ÇHC/AHŞAP DOLAP VE MASALAR HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli ahşap dolap ve masa (ABD gümrük tarife cetveline göre 9403.40.9060, 9403.60.8081 ve 9403.90.7080 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı yürütülen anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında; ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çin yapımı ahşap dolap ve masa ithalatına yönelik anti-damping vergisi ve telafi edici vergi uygulanması yönünde 24 Şubat 2020 tarihinde aldığı karar kapsamda Çinli ihracatçılara yüzde 4,37'den yüzde 262,18'e kadar değişen oranlarda anti-damping vergisi, yüzde 13,33'ten yüzde 293,45'e kadar değişen oranlarda ise telafi edici sübvansiyon vergisi getirilmesi öngörüldüğü, bahse konu önlemlerin yürürlüğe girebilmesi için ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun 6 Nisan 2020 tarihinde alması öngörülen nihai kararı beklenmekte olduğu ifade edilmektedir. İlgilenen firmalarımız konuya ilişkin bilgi notunu Genel Sekreterliğimizden temin edebilir.

 

9

PLMA'S CHİCAGO 2020/ FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçı Birlikleri(AKİB)'nden alınan bir yazıda, 15-17 Kasım 2020 tarihleri arasında Chicago/ABD'de düzenlenecek olan "PLMA's 2020 Private Label Trade Show” Fuarı'nın Türkiye milli katılımı 7nci kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirileceği, Fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 31.03.2020 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Fuarda; gıda (bisküvi, çikolata, kraker, içecek, şarap, makarna, konserve ürünler, …)

ve gıda dışı (kozmetik, güzellik ve bakım, sağlık ve sıhhat ürünleri, mutfak eşyaları, ev eşyaları, dikiş malzemeleri (iğne, iplik, çengelli iğne vb.), ıslak mendil, pamuk, hijyen ürünleri, boya, do it yourself ürünleri, ambalaj, hediyelik eşya, mum, hediyelik paketleme, süs eşyaları, ışıklandırma, puzzle vb. boş vakit oyunları, temizlik ürünleri, giyim ve aksesuarları, vb.) birçok sektöre yönelik ÖZEL MARKALI (store brands, private labels, private brands) ürünler sergilenebileceği belirtilmektedir.

Senede bir kez düzenlenen fuara geçen sene 55 ülkeden yaklaşık 2.600 katılımcı firma katılmış ve fuarı 5.400'ün üzerinde yerli ve yabancı profesyonel ziyaret etmiş, fuara küçük ve orta ölçekli firmaların yanı sıra süpermarketlere "Marka Ürün” tedarik eden tanınmış büyük firmaların da katıldığı bildirilmektedir. Fuarda Food, Home & Health, Houseware & Kitchenware olmak üzere 3 ana bölüm bulunmaktadır.

Sergi ürünlerinin İstanbul-Fuar alanı tek yön standa teslim havayolu nakliyesi almak isteyenler için m2 başına 15 kg nakliye limiti bulunmaktadır ve FDA code alınması firmaların sorumluluğunda olduğu bildirilmektedir

ABD'nin, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan "Hedef Ülkeler” listesinde yer almasından dolayı; fuarın onaylanması durumunda katılım bedelinin yaklaşık %70 kadarı destek kapsamında olup, firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 117.000 Türk Lirası'na kadar destekleneceği belirtilmektedir

Detaylı bilgi ve başvuru formu https://www.akib.org.tr/tr/faaliyetler-fuarlar-plmas-chicago-2020.html adresinden temin edilebilir.

 

10

SARAYBOSNA FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Saraybosna Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; 28-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında Travnik'te "Timod Expo 2020-Tekstil, Deri, Ayakkabı Fuarı"nın düzenleneceği ifade edilmektedir.

"Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesindeki "2020 Yılı Bireysel Katılımı Desteklenecek Uluslararası Sektörel Fuarlar Listesi”nde yer alması gerektiği belirtilmektedir.

 

11

KOIMA IMPORT GOODS FAİR İPTALİ HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçılar Birliği(EİB)'den alınan bir yazıda, Genel Sekreterliklerinin 25-27 Haziran 2020 tarihileri arasında Seul/Güney Kore'de gerçekleştirilecek "İthalat Ürünleri Fuarı-Import Goods Expo” fuarına milli katılım organizasyonu düzenlenmesi konusunda Ticaret Bakanlığımızca talimatlandırıldığı bildirilmektedir.

Ancak Covid-19 virüsünün tüm dünyada yarattığı sağlık riskinin ve buna bağlı ekonomik zorlukların giderek artması, Çin'den sonra en çok vaka görülen ülkenin Güney Kore olması dikkate alınarak söz konusu fuarın milli katılım organizasyonunun iptal edilmesine ilişkin Ticaret Bakanlığına başvurulmuş olduğu, cevaben alınan yazıda iptalin uygun bulunduğu ifade edilmektedir.

 

12

SUUDİ ARABİSTAN GÜMRÜK UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

Riyad Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, son dönemlerde Suudi Arabistan'da uygulamaya giren çeşitli belgelendirme zorunlulukları (saber kayıt sistemi vb.) nedeniyle fuarlara gelen ürünlerin zamanında gümrükten çekilemediği, bu sebeple fuar alanında ürün sergilenmede sıkıntılar yaşandığı bildirilmektedir. Söz konusu problemin sadece Türk ürünlerine ilişkin olmadığı, diğer yabancı menşeli ürünleri de kapsadığı ifade edilmektedir. Bunun yanında, ülkemizden gönderilen ürünlerin mezkur ülke gümrüklerinde hiç bir işlem görmeden 15 gün bekletilmesinin diğer ülke menşeli ürünlere göre bu bekleme süresini artırdığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu uygulamaların yarattığı sorunların T.C. Riyad Büyükelçiliği tarafından bir nota marifeti ile Suudi Arabistan Krallığı Gümrük İdaresine sorulduğu, buna göre, anılan kurumdan alınan notadan bahisle, mezkur ülkedeki fuarlarda sergilemek amacıyla getirilen ürünlerin zorunlu olan hiç bir belgeden muaf olmadığı, ürünler için gereken belgelerin gümrük işlemleri öncesi tamamlanması gerektiği, geçici ithalat için ise yerelde fuarı organize eden şirketin Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Kurumu'na zamanında başvuruda bulunarak muafiyet belgesini alması gerektiğinin ifade edildiği bildirilmektedir.

 

13

SAHTE BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKALARI HAKKINDA BİLGİ;

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan muhtelif yazılara atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; gerçekleştirilen kontrollerde muhtelif ülkelere yaş meyve ve sebze ihracatında sahte bitki sağlık sertifikalarının düzenlendiğinin tespit edildiği ve ağır cezai müeyyidelerle muhatap kalınmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

 

14

İNGİLTERE ALABALIK GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçılar Birliği'nden alınan bir yazıda, AB komisyonu tarafından ülkemiz menşeli “Gökkuşağı Alabalıkları” (0301.91.90, 0302.11.80, 0303.14.90, 0304.42.90, 0304.82.90 ve 0305.43.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) için Türk Hükümeti tarafından sağlanan doğrudan devlet destekleri ile ayrıcalıklı kredi ve sigortalar nedeniyle AB pazarına zarar verdiği gerekçesiyle 27 Şubat 2020 tarihinde bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı hatırlatılarak,

Bu defa, AB'den ayrılması sebebi ile İngiltere tarafından ülkemiz menşeli “Gökkuşağı Alabalıkları” (0301.91.90, 0302.11.80, 0303.14.90, 0304.42.90, 0304.82.90 ve 0305.43.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 04 Mart 2020 tarihi itibarı ile ayrı bir gözden geçirme soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu soruşturmanın başlatıldığına dair bildirimin 28 Şubat 2020 tarihinde İngiltere Hükümeti resmi web sitesinde yayınlandığı, bahsi geçen bildirime https://www.gov.uk/government/publications/notice-of-determination-countervailing-duty-oncertain- rainbow-trout-originating-in-turkey linkinden de ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Anılan bildirimde soruşturma döneminin 1 Ocak - 31 Aralık 2019 olduğu bildirilmekle birlikte, 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2019 döneminin değerlendirileceği, soruşturmada taraf olmak isteyen tüm ilgililerin 19 Mart 2020 tarihine kadar https://www.trade-remedies.service.gov.uk/ linki aracılığı ile kayıt yaptırarak İngiltere Ticari Çözümler Soruşturma Müdürlüğü (Trade Remedies Investigations Directorate) ile iletişime geçmelerinin beklendiği, bu tarihten sonra yapılacak başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı belirtilmiştir.

Anılan sisteme kayıt ve başvuru sırasında sorun yaşayan üyelerimizin TS0002@traderemedies.gov.uk e-posta adresinden İngiliz yetkililerle iletişime geçmeleri beklenmektedir.

 

15

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.