2020/110 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/110)

 1. Limon (Mayer) Kesim ve İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi;
 2. Lübnan Düşük Kurdan Döviz Tahsisi Uygulaması Hakkında Bilgi;
 3. Webinar: Akdeniz Havzasında Ticaretin Geleceği Hakkında Bilgi; 
 4. Yaptırımlar Komitesi Kararları Hakkında Bilgi; 
 5. 2014/8 Sayılı Karar-Helal Sertifikasyonu Hakkında Bilgi;
 6. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Özbekistan Hakkında Bilgi; 
 7. Chlorpyrifos-Methyl ve Chlorpyrifos MRL Değerleri  Hakkında Bilgi;
 8. Türkiye-Hollanda 3. Dönem JETCO Toplantısı Hakkında Bilgi;
 9. İran'a Ait Üretim Fazlası Ürünler ve İranlı İhracat Şirketlerine İlişkin Liste Hakkında Bilgi;
 10.  Bahreyn'e Canlı Hayvan İhracatı Hakkında Bilgi;
 11.  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

LİMON (MAYER) KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından "Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonlarının Kuruluş ve Faaliyet Esaslarına Dair Genelge” gereğince oluşturulduğu belirtilen Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun, 26.08.2020 tarihinde Adana (Yüreğir, Abdioğlu, Yerdelen, Beyköy) ve Mersin (Tarsus, Yenice, Topçu) illerindeki muhtelif bahçelerde yaptığı incelemeler sonucunda; Limon Mayer çeşidinin gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildiğinden;

29.08.2020 tarihinde kesimine, 03.09.2020 tarihinde ihracatına,

karar verildiği bildirilmektedir.

2

LÜBNAN DÜŞÜK KURDAN DÖVİZ TAHSİSİ UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Lübnan'a bazı ürünlerin ithalatında düşük kurdan döviz tahsisatı uygulanacağı bilgisinin iletilmiş olduğu belirtilmektdir.

Söz konıusu ürünlere ilişkin liste ekte sunulmaktadır.

EKİ: Ürün Listesi

3

WEBİNAR: AKDENİZ HAVZASINDA TİCARETİN GELECEĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ege İhracatçılar Birlikleri (EİB)'nden alınan yazıda, 4 - 8 Eylül 2020 tarihlerinde 89. Kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı çerçevesinde, EİB organizasyonunda Koordinatör Başkan Jak ESKİNAZİ ve Akdeniz havzasında yer alan ülkelerde görev yapan Ticaret Müşavirlerimizin katılımlarıyla; 3 Eylül 2020 saat 15:30-16:45 saatleri arasında "Akdeniz Havzasında Ticaretin Geleceği” konulu canlı webinar düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu webinarın katılım kaydı için http://eib.li/E1D72 linki kullanılmaktadır.

EKİ: Duyuru Görseli

4

YAPTIRIMLAR KOMİTESİ KARARLARI HAKKINDA BİLGİ; 

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC) yönelik yaptırımlar rejimini yenileyen 2536 (2020) sayılı iletilmiş olduğu belirtilmekte ve ilgili karar ekte yer almaktadır.

Söz konusu kararda özetle;

- OAC'ye yönelik silah ambargosu, seyahat yasağı ve malvarlıklarının dondurulması unsurlarını içeren yaptırımlar rejiminin 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmakta olduğu belirtilmekte,

- Uzmanlar Paneli'nin görev yönergesi 31 Ağustos 2021 tarihine kadar uzatılarak, Panel'in nihai raporunu 30 Haziran 2021 kadar sunması talep edilmekte,

- BM Genel Sekreteri'nden, MINUSCA, UNMAS ve Uzmanlar Paneli'yle bilistişare, 15 Haziran 2021 tarihine kadar, PRST/2019/3 sayılı Başkanlık Açıklaması'nda kayıtlı, OAC'ye yönelik silah ambargosunun askıya alınmasına veya aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin kriterlerin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeye dair bir değerlendirme hazırlanması talep edildiği belirtilmektedir.

Silah ambargosunun istisnaları söz konusu kararın 1. paragrafının a, b, c, d, e, f, g, h ve i fıkralarında sıralandığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda, MINUSCA, OAC'de konuşlu AB Askeri Eğitim Misyonu (EUTM), 2499 (2019) sayılı kararın 52. paragrafı uyarınca faaliyet gösteren Fransız güçleri silah ambargosundan muaf tutulduğu, diğer üye devletlerin ise, OAC Yaptırımlar Komitesi'ne en az 20 gün önceden bildirimde (bilgi için) bulunmak suretiyle eğitim ve destek sağlayabileceği belirtilmektedir.

OAC güvenlik güçlerine ve kolluk kuvvetlerine yapılacak silah ve mühimmatların ise 14.5 mm ve altı kalibre ile sınırlandırılmakta olduğu, bu sınırı aşan her türlü malzemenin Yaptırımlar Komitesi'nin onayına (as approved in advance by the Committee) tabi kılındığı belirtilmektedir. 1. paragrafın d fıkrasında kayıtlı, insani veya koruma amacıyla kullanılması öngörülen, öldürücü olmayan askeri teçhizatın ise Komite'ye bildirilmesinin yeterli olduğu belirtilmektedir.

OAC'deki büyükelçilikler ve diğer diplomatik misyonların koruması için ithal edilen zırhlı personel taşıyıcı ve benzeri ekipmanın ülkeye girişi bu hüküm çerçevesinde yapıldığı ifade edilmektedir.

EKİ: OAC'ye Yönelik Yaptırımlar Rejimi

5

2014/8 SAYILI KARAR-HELAL SERTİFİKASYONU HAKKINDA BİLGİ; 

 

T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) helal ürün ve hizmet belgelendirmesi gerçekleştiren helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek üzere faaliyet gösteren; kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kuruluştur.

Diğer taraftan, 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'da tanımı yapılan ve bahse konu Karar'da sayılan şartları taşıyan pazara giriş belgeleri arasında yer alan, yine 2014/8 sayılı Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nin (Genelge) 4 üncü maddesinin (b) fıkrasının (ii) bendinde tanımlanan akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınan helal belgeleri, Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir.

Bu çerçevede HAK, 2014/8 sayılı Karar'a ait Genelge'nin 4 üncü maddesinin (b) fıkrasının (ii) bendinde tanımlanan akreditasyon kuruluşları arasında yer almakta olup, HAK tarafından yurtiçinden ve yurtdışından kendisine gelen helal akreditasyon başvuruları, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries-SMIIC) helal standardizasyon yaklaşımı uyarınca işleme alınmakta ve bu başvurular hem uluslararası kabul görmüş standartlar, hem de ilgili ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Yapılan tüm bu değerlendirmeler ışığında; SMIIC yaklaşımını esas alarak hizmet sunan HAK tarafından akredite edilmiş helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen helal belgelerinin 2014/8 sayılı Karar ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmeye alınması, Ticaret Bakanlığımızca uygun görülmektedir.

6

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER - ÖZBEKİSTAN HAKKINDA BİLGİ; 

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmekte olduğundan bahisle, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü 14.00-15.30 saatleri arasında Özbekistan Cumhuriyeti'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Link: Özbekistan İle E-Sohbet Toplantısı

7

CHLORPYRİFOS-METHYL VE CHLORPYRİFOS MRL DEĞERLERİ  HAKKINDA BİLGİ;

 

T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, 24 Temmuz 2020 tarihli ve L239/7 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte iletilen 2020/1085/EU sayılı Komisyon Tüzüğü kapsamında “chlorpyrifos-methyl“ ve “chlorpyrifos” etken maddeleri için mevcut maksimum kalıntı limit (maximum residue limit-MRL) değerleri kaldırılmış olup, bahse konu maddeler için AB'nin referans laboratuvarlarınca tespit etme limiti (limits of determination) 0,01 mg/kg olarak belirlenmiştir. Öte yandan, 30 Temmuz 2020 tarihli ve L245/31 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanan ve 2020/1085/EU sayılı Komisyon Tüzüğü'nde düzeltme yapan kararda anılan Tüzüğün 13 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. Söz konusu düzeltme kararı da ekte iletilmektedir.

Ek1: 2020-1085- EU Uygulama Tüzüğü

Ek2: Düzeltme Kararı

8

TÜRKİYE-HOLLANDA 3. DÖNEM JETCO TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, Türkiye-Hollanda 3. Dönem JETCO Toplantısının Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sayın Sigrid Kaag'ın eş başkanlıklarında video konferans yöntemiyle 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere; ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ile bu kapsamdaki talepler, öneriler ve gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar ile Genel Sekreterliklerinizce hazırlanacak bilgi notlarına (firmalardan gelen orijinal sorun bildirim formlarıyla birlikte) ihtiyaç duyulmaktadır.

Bahse konu pazara ilişkin karşılaşılan sorunları ekteki form ile iletebilirsiniz.

Ek: Soru Bildirim Formu

9

İRAN'A AİT ÜRETİM FAZLASI ÜRÜNLER VE İRANLI İHRACAT ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN LİSTE HAKKINDA BİLGİ;

 

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin bir notası ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinin 27/08/2020 tarih 523-02043 sayılı yazısı ekinde alınan ve İran'a ait üretim fazlası tarım ve bahçe ürünleri ile İranlı ihracatçı firmaların iletişim bilgilerini içeren liste ilişik bulunmaktadır.

Ek: Liste (23 sayfa)

10

BAHREYN'E CANLI HAYVAN İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin bir notası ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinin 27/08/2020 tarih 523-02043 sayılı yazısı ekinde alınan ve İran'a ait üretim fazlası tarım ve bahçe ürünleri ile İranlı ihracatçı firmaların iletişim bilgilerini içeren liste ilişik bulunmaktadır.

Ek: Dışişleri Bakanlığı Yazısı

11

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR HAKKINDA BİLGİ;

 

Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair değişiklikler resmi gazetede yayınlandı.

Ek: Resmi Gazete