2019/65 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER  (2019/65)

 

 1. Lübnan Güncel Gelişmeler Hakkında Bilgi;                                       
 2. Meksika Telafi Edici Vergi Hakkında Bilgi; 
 3. Avustralya - Kahverengi Kokarca Böceği Hakkında Bilgi;
 4. Avrupa Birliği'ne Tarım Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi;
 5. Tunus İle Ülkemiz Arasında Düzenli Ro-Ro Hattı Kurulması Hakkında Bilgi;                                       
 6. X. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı Hakkında Bilgi;                                         
 7. Kuala Lumpur Zirvesi, Sanal Firma Tanıtımı İmkanı Hakkında Bilgi; 
 8. Cezayir'e Yapılacak İhracatlarda Teslim ve Ödeme Şekillerinde Değişiklik Hakkında Bilgi;                                         
 9. Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu Hakkında Bilgi;                                       
 10. Polonya'dan Üretici Firma Talebi Hakkında Bilgi;
 11. Eğitim İşbirliği Protokolü 2020 Projeksiyonu Hakkında Bilgi;
 12. Halal Show India Hakkında Bilgi;
 13. DAEŞ ve El Kaide Yaptırımlar Komitesi Hakkında Bilgi;
 14. HAK Adres ve iletişim Bilgisi Hakkında Bilgi;
 15. Dış Ticaret talepleri Hakkında Bilgi;

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

 

1

LÜBNAN GÜNCEL GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/12/2019 tarih 304-03002 sayılı yazıda, Lübnan'da 17 Ekim 2019'da başlayan ve hâlihazırda devam eden sivil karışıklığın ülke ekonomisi ile piyasalara yansımalarına ilişkin, sabit döviz kuru rejiminin bulunduğu Lübnan'da Eylül ayı sonundan itibaren önemli bir döviz likiditesi sorununun mevcut olduğu, kambiyo ve bankacılık mevzuatında herhangi bir değişiklik yapılmasa da bankaların piyasalara döviz sunumunda her geçen gün yeni fiili kısıtlamalara yöneldiği, ATM'lerden ABD Doları hizmetinin tamamen durdurulduğu, gişe işlemlerinde de kişisel hesaplarda haftalık 500 ABD Doları çekme sınırlamasının uygulanmaya başlandığı, 1 ABD Doları/1.507,5 LBN Lirası resmi kuruna karşılık serbest piyasada daha yüksek oranlardan paralel bir döviz kuru oluştuğu, Lübnanlı firmaların bu gelişmeler sebebiyle dış ticaret işlemlerinde, özellikle ithalat karşılığı olarak döviz transferlerinde ve zamanında ödeme konusunda halihazırda büyük sorun yaşadıkları, mevcut durumun daha iyi anlaşılabilmesi maksadıyla muhtelif banka şubeleri ile görüşüldüğü ve dış ticaret işlemleri dahil olmak üzere yurt dışına döviz transferlerinin doğrudan banka yönetimleri tarafından durum bazlı değerlendirildiği, ancak yalnızca sınırlı bir kısmının uygun görüldüğü bilgisine ulaşıldığı ve ayrıca bankalarda akreditifli işlemelerin de yapılamadığı belirtilmektedir.

 

Söz konusu yazıda devamla, Bankalar Birliği'nin almış olduğu prensip karar çerçevesinde, 17 Ekim 2019 tarihinden sonra bankalara getirilen nakit dövizlerin yurt dışı transferine izin verilmeye başlandığı, ancak bu tarihten önce banka hesaplarında bulunan miktarların (cari hesapların) bildirilen kısıtlamalara tabi olduğu bilgisinin edinildiği, Ticaret Müşavirliğimiz tarafından, söz konusu kararın sisteme döviz girişinin devamının temini maksadıyla alındığı ve serbest piyasadan yüksek bedellerle temin edilebilen dövizlerin banka şubelerine getirilmesi halinde kısıtlamalardan etkilenmeksizin yurt dışına transferine izin verilmesinin de temel ihtiyaç maddelerinin ithalat yoluyla tedariğinin sağlanması maksadıyla gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği de ifade edilmektedir.

 

2

MEKSİKA TELAFİ EDİCİ VERGİ HAKKINDA BİLGİ; 

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/12/2019 tarih 303-03001 sayılı yazıda, 13.12.2019 tarihli Kararname ile menşei fark etmeksizin Çin'den ithal edilen 7304.19.01, 7304.19.04, 7304.19.99, 7304.31.01, 7304.31.10, 7304.31.99, 7304.39.01, 7304.39.05 ve 7304.39.99 GTİP kodlu dikişsiz çelik boru ürünlerine 08.01.2019 tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olmak üzere ton başına 1.568,92 ABD doları telafi edici vergi uygulamasının devam edeceğine ilişkin, bir örneği de ilişikte yer alan nihai kararın Meksika tarafından duyurulduğu belirtilmekte olup, bahse konu ürünlerin Meksika'ya ihracatında ülkemize rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

 

Ek: Karar (46 sayfa)

 

3

AVUSTRALYA - KAHVERENGİ KOKARCA BÖCEĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/12/2019 tarih 302-03000 sayılı yazıda, Avustralya Federal Hükümeti Tarım Bakanlığı tarafından 2019-2020 döneminde "kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)" ile mücadele kapsamında daha önce fumigasyon hizmeti sunma izni askıya alınan Kinetik Çevre Sağlığı Amb. Tar. Muh. Dan. San. Tic. Ltd. Şti. firmasına yönelik askıya alma işleminin kaldırılarak firma izninin başlatıldığı hususunun anılan Bakanlığın 214-2019 sayılı duyurusu ile ilan edildiği, bahse konu duyuruda, askıya alınan süreç içerisinde firma tarafından sunulan fumigasyon hizmetlerinin kabul edilmeyerek 177-2019 sayılı duyuru çerçevesinde işlem yapılacağı ve iznin yeniden başlatıldığı tarih ile birlikte sunulan fumigasyon hizmetlerinin kabul edileceği ifade edilmekte olup, ilgili duyuruya https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2019/214-2019 adresinden erişim sağlanabildiği ifade edilmektedir.

4

AVRUPA BİRLİĞİ'NE TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 17/12/2019 tarih 50490395 sayılı yazıda, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin bitkileri zararlılardan koruyucu önlemlere ilişkin 2016/2031/AB sayılı Tüzüğü'nün 14 Aralık 2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacağı, söz konusu tüzüğün uygulanması için tek tip koşulları belirleyen 2019/2072/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün 10 Aralık 2019 tarihli ve L 319 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı, anılan Tüzük'ün de 14 Aralık 2019 tarihi itibariyle uygulamaya konulacağı, söz konusu Tüzükte;

- Birlik'in karantinaya tabi olmayan ancak düzenlemeye tabi zararlı listesi ile kategori ve eşikleriyle ekimlik spesifik bitkilerin Ek IV'te,

- Spesifik ekimlik bitkilerin Birlik içerisinde hareketi ve AB'ye girişine ilişkin karantinaya tabi olmayan ancak düzenlemeye tabi zararlıların varlığını önlemek için oluşturulan önlemlerin Ek V'te,

- Bazı üçüncü ülkelerden AB'ye girişi yasaklı olan bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer objelerin listesinin Ek VI'da,

- Üçüncü ülke veya Birlik alanı menşeli ve AB'ye girişi veya AB alanı içerisinde hareketi için özel gerekliliklerin yer aldığı bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer objelerin listesinin Ek VII'de

- Üçüncü ülke veya Birlik alanı menşeli ve bazı korunmuş bölgelere girişi yasaklı bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer objelerin listesinin Ek IX'da,

- AB'ye girişi için bitki sağlığı sertifikası gereken bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer objeler ve ilgili menşe (origin) veya sevkiyat (dispatch) ülkesinin listesinin Ek XI Bölüm A'da,

- Söz konusu tüzüğün Ek XI Bölüm A ve C'sinde yer almayan ve AB'ye girişi için bitki sağlığı sertifikası gereken bitkiler ve ilgili menşe (origin) veya sevkiyat (dispatch) ülkesinin listesinin Ek XI Bölüm B'de,

- AB'ye girişi için bitki sağlığı sertifikası gerekmeyen bitkiler ve ilgili menşe (origin) veya sevkiyat (dispatch) ülkesinin listesinin Ek XI Bölüm C'de ve

- AB'deki korunmuş bir bölgeye girişi için bitki sağlığı sertifikası gereken bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer objeler ve ilgili menşe (origin) veya sevkiyat (dispatch) ülkesi listesinin Ek XII'de yer aldığı bildirilmektedir.

Mezkur yazıda devamla, söz konusu Tüzük'ün 5. Maddesine göre Ek IV'te yer alan spesifik ekimlik bitkilerin üzerindeki karantinaya tabi olmayan ancak düzenlemeye tabi zararlıların varlığının veya bunlardan kaynaklanan belirtilerin Ek IV'te bahsedilen eşiklerin üzerinde olması durumunda AB'ye girişine veya Birlik içinde hareketine izin verilmeyeceği,

Geçiş önlemlerine ilişkin 17. maddeye göre 14 Aralık 2019 tarihi öncesinde 66/401/AET, 66/402/AET, 68/193/AET, 98/56/AT, 2002/55/AT, 2002/56/AT, 2002/57/AT, 2008/72/AT, 2008/90/AT sayılı Direktiflerin gerekliliklerine göre AB'ye giriş yapan, Birlik alanı içinde hareket eden veya üretilen tohumlar ve ekimlik diğer bitkilerin eğer bu gereklilikler ile uyumlularsa 14 Aralık 2020 tarihine kadara AB'ye giriş yapabileceği veya Birlik alanında hareket edebileceği ve 14 Aralık 2020 itibariyle 2019/2072/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün 5. ve 6. maddelerinin bu mevzuat ile kapsanan tüm ekimlik bitkilere uygulanacağı ifade edilmektedir.

Öte yandan, konuya ilişkin 10 Aralık 2019 tarih L 319 sayılı AB Resmi Gazetesi'ne aşağıdaki bağlantıdan erişilebilmektedir.

 

Bağlantı Adresi:

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&from=EN

 

5

TUNUS İLE ÜLKEMİZ ARASINDA DÜZENLİ RO-RO HATTI KURULMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/12/2019 tarih 297-02988 sayılı yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen bir proje kapsamında, başlangıç ve bitişi Türkiye ile Tunus olmak üzere Türkiye (İzmir) - İtalya (Bari/Brindisi/Torino) - Tunus (Rades/La Goulette) limanları arasında düzenli Ro-Ro taşımacılığı hattı kurulması yönünde çeşitli girişimlerde bulunulduğu ve söz konusu projeye yönelik çalışmaların Bakanlıklarınca da takip edildiği belirtilmekte olup, Projenin hayata geçirilmesi halinde söz konusu hattın Afrika'ya yönelik ticaretimizde kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin değerlendirmelere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.  Bu kapsamda, konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelerin en geç 23 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini bilgilerinize sunarız.

 

6

X. TÜRKMENİSTAN TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;                                         

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 16/12/2019 tarih 50455406 sayılı yazıda; Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın 10'uncusunun 12-14 Şubat 2020 tarihleri arasında Aşkabat şehrinde Bakanlıkları yetkili organizatörlerinden Meridyen Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenleneceği, 2018 yılında 9'uncusu düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN'ın katılımı ile gerçekleştirildiği, bu yıl ise fuarın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY'ın teşrifleriyle açılmasının planlanmakta olduğu, anılan fuarın, ülkemizin ve Türk İhraç Ürünlerinin Türkmenistan'da tanıtılmasına dair en önemli etkinliklerden birisi olduğu ve Türkmenistan'ın gerek mal ticareti gerekse hizmet ticareti bakımımdan taşıdığı önem ve fuarın ayrıca Türkmenistan nazarında sahip olduğu itibar gibi hususlar dikkate alındığında ülkemizden geniş bir katılımın sağlanmasında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

 

7

KUALA LUMPUR ZİRVESİ, SANAL FİRMA TANITIMI İMKANI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 17/12/2019 tarih MAL/2019-1936 sayılı yazıda: 19 – 21 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve Malezya ile Türkiye'nin yanı sıra İran, Katar, Pakistan ve Endonezya'dan da devlet başkanlarının katılım sağlayacağı Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında firmalarımızın sunumlarını ve ürünlerini bir yıl boyunca ücretsiz olarak yükleyebilecekleri Kuala Lumpur Zirvesi, Sanal Firma Tanıtımı İmkanıplatform bilgisinin verildiği belirtilmekte olup,

Kuala Lumpur Zirvesine katılmak isteyen firma temsilcilerinin, Shamsul Anuar Ibrahim (joibrahim@e-serbadkgroup.com, WhatsApp +6011-39769754) ve Muhammad Khairul Ridzuan Mhd Sari (khairul@e-serbadkgroup.com, WhatssApp +6013-9897601) ile iletişime geçmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ek: Kuala Lumpur Zirvesi, Sanal Firma Tanıtımı İmkanı Kayıt Kılavuzu

 

8

CEZAYİR'E YAPILACAK İHRACATLARDA TESLİM VE ÖDEME ŞEKİLLERİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ;                                         

 

Cezayir'e yapılacak ihracatlarda teslim ve ödeme şekillerindeki değişikliklere ilişkin

olarak Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 16/12/2019 tarih 294-02969 sayılı ilişik bulunmaktadır.

EK: TİM Yazısı  ( 1 sayfa)

 

9

HÜKÜMETLERARASI TÜRK-TÜRKMEN KOMİSYONU HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/12/2019 tarih 629-02974 sayılı yazıda, Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu 6. Dönem Toplantısı'nın 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Aşkabat'ta gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, söz konusu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere ihracatçılarımızın Türkmenistan pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notları talep edilmektedir. Bu kapsamda, ihracatçılarımızın Türkmenistan pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların en geç 23 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu  (1 sayfa)

 

10

POLONYA'DAN ÜRETİCİ FİRMA TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Varşova Ticaret Müşavirliği'nden alınan 16/12/2019 tarihli yazıda;  Polonya'da yerleşik bir firmanın tatlılar, tuzlu atıştırmalıklar, sirke, zeytinyağı, pirinç lapası, mısır gevreği, sebze ve meyve konserveleri, kek katkıları/unlu mamuller ve un üreticisi firma talebinde bulunduğu belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için söz konusu firmanın iletişim bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

 

Beata Lindner

Commercial Manager

Wisla Procurement-Purchasing

+(48) 538 200 752

beata.lindner@wisla.eu.com | www.wisla.eu.com

Warsaw Polna Corner

Ul. Ludwika Waryńskiego 3a, VI piętro, pokój 620

00-645 Warszawa 

 

11

EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 2020 PROJEKSİYONU HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/12/2019 tarih 169-02964 sayılı yazıda;  Ticaret Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 22 Ekim 2019 tarihinde “Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü”nün imzalandığı, bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı tarafından protokol dahilinde belirlenen pilot okullar ile daha sonra bunlara ilave edilebilecek okullardaki öğrencilere ihracatçılar tarafından burs verilmesi, yine bu öğrencilerin ihracatçı birliklerinde ve ihracatçı firmalarda staj yapması ve mezuniyet sonrasında ihracatçı firmalarda istihdam edilmesi konusunda 2020 yılına yönelik bir projeksiyon yapılmasının talep edildiği, bu kapsamda, bahsi geçen okullar ve ilerleyen dönemde eğitim iş birliğine ilave edilebilecek okullardaki öğrencilere ilişkin ihracatçı firmalarımızdan somut bilgiler alınarak bu öğrencilere yönelik burs, staj ve mezuniyet sonrası istihdam projeksiyonu toplam rakamları talep edilmektedir.

Bu kapsamda, protokol kapsamında yer alan  ve ilerleyen  dönemde  eğitim iş birliğine ilave edilmesi talep edilen okullardaki öğrencilere dair aşağıdaki tabloda sunulan somut bilgilerin doldurularak en geç 24 Aralık 2019 Salı günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini bilgilerinize sunarız.

 

Eğitim İş Birliği 2020 Projeksiyonu İhracatçı Birlikleri Tablosu

 

Pilot okul/ Yeni Okullar

Staj İmkânı Sağlanabilecek Lise Öğrencisi Sayısı

Burs Verilecek Lise Öğrencisi Sayısı

Burs Miktarı

İstihdam Edilebilecek Olan Mezun Öğrenci Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

Protokol Kapsamındaki Pilot Okullar

· İstanbul ili K. Çekmece Z. Mustafa Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

· İzmir ili Konak ilçesi Konak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

· Gaziantep ili Beykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

· Mersin ili Akdeniz ilçesi Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

12

HALAL SHOW INDİA HAKKINDA BİLGİ;

 

Helal Akreditasyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/12/2019 tarih 625-02961 sayılı yazıda; Halal Show India 2020 fuarının 25-26 Ocak 2020 tarihlerinde Hindistan'ın Mumbai şehrinde B2B ve B2C hedef kitlesine yönelik 10 civarında ülkeden firmanın katılımı ile gerçekleştirilmesinin planlandığı ve anılan fuara helal pazarına yönelik faaliyet gösteren Türk firmalarının katılımının teşvik edilmesi amacıyla 2 (iki) firmamıza ücretsiz stand alanı tahsis edilebileceği bilgisinin yer aldığı ifade edilmekte olup, Halal Show India 2020 fuarına ilişkin bilgiler ile fuar tanıtım dokümanları ilişik bulunmaktadır.

EKLER

1-) Halal Show 2020 India Broşür (9 sayfa)

2-) Halal Show 2020 Ek Floor Plan (1 sayfa)

 

13

DAEŞ VE EL KAİDE YAPTIRIMLAR KOMİTESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/12/2019 tarih 330-02955 sayılı yazıda; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları çerçevesinde DAEŞ ve El Kaide Yaptırımlar Konsolide Listesi'nde yapılan değişiklikleri içeren 11 Ekim 2019 tarihli SCA/2/19 (22) sayılı bildirime https://www.un.org/press/en/2019/sc13984.doc.htm internet adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

 

14

HAK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİSİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/12/2019 tarih 331-02956 sayılı yazıda;  Bilindiği üzere, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 7060 sayılı Kanun ve 4 Numaralı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri çerçevesinde; helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek ve bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek üzere Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunmaya yetkili tek kurum olarak idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK), Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak kurulduğu belirtilmekte olup, söz konusu kuruma ait güncel ulaşım ve iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.

 

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK)

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cadde No:12 06530 Çankaya/ANKARA

Telefon: +90 312 939 08 00

Faks: +90 312 219 55 81

Kurumsal E-Posta: info@hak.gov.tr

Kurumsal İnternet Adresi: www.hak.gov.tr

KEP Adresi: tchelalakreditasyon@hs01.kep.tr