SİRKÜLER  (2019/64)

 

 1. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi;
 2. Gıda Ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ Hakkında Bilgi; 
 3. Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik Hakkında Bilgi; 
 4. Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi; 
 5. Expo Pack 2020 Fuarı Hakkında Bilgi; 
 6. Yolcu Biniş Köprüsü Alımına İlişkin İhale Duyurusu Hakkında Bilgi; 
 7. AB Mevzuatındaki Değişiklikler Hakkında Bilgi;
 8. Fas Tarafından Gerçekleştirilen Tıbbi ve Medikal Malzeme İthalatı Hakkında Bilgi;
 9. FATF-Moğolistan'ın Gri Listeye Alınması Hakkında Bilgi;
 10. Antalya OSB Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı Hakkında Bilgi;
 11. Bangladeş İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;
 12. AB Ürün Kurallarının Uygulanmasına İlişkin Mavi Rehber Hakkında Bilgi;
 13. Libya Demir ve Çelik Şirketinin Önümüzdeki Dönem Projeleri Hakkında Bilgi;
 14. Çin-Silk Road International Expo Hakkında Bilgi;
 15. 2020 Çin Uluslararası İthalat Fuarı Milli Katılımı Hakkında Bilgi;
 16. Litvanya Ürün İrtibat Noktası Bildirimi Hakkında Bilgi;
 17. İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hakkında Bilgi;
 18. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

“Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 5/12/2019 tarih 30969 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olup bahse konu Tebliğe aşağıda yer alan linkten erişim sağlanabilmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191205-5.htm

 

2

GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU MESLEK MENSUPLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/48) 6/12/2019 tarih 30970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup Tebliğ metni aşağıya aynen çıkarılmıştır.

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, işin nevine göre personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalıştırılması zorunlu, lisans eğitimi almış meslek mensuplarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 22 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Çalıştırılması zorunlu personel

MADDE 3 – (1) İşin nevine göre en az bir personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalışabilecek lisans eğitimi almış meslek mensupları Ek-1'de belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

Eki için tıklayınız.

 

3

SU TAHSİSLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ;

“Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik” 10/12/2019 tarih 30974 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olup bahse konu Yönetmeliğe aşağıda yer alan linkten erişim sağlanabilmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191210-1.htm

 

4

TİCARET SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ; 

“Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 12/12/2019 tarih 30976 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olup bahse konu Yönetmeliğe aşağıda yer alan linkten erişim sağlanabilmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191212-18.pdf

 

5

EXPO PACK 2020 HAKKINDA BİLGİ; 

Rabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıda, Fas Plastik Federasyonu tarafından (FMP-https://www.fmplasturgie.ma/) Müşavirliklerine iletilen yazıda, 23-26 Eylül 2020 tarihleri arasında Fas'ın Kazablanka şehrinde “Afrika'da Ambalajlama için Akıllı ve Yenilikçi Çözümler” temalı " Paketleme, Ambalaj Çözümü, Baskı ve Lojistiği Uluslararası Fuarı (Expo Pack 2020)" adlı ambalaj ve bağlantılı sektörlerle ilgili fuar organizasyonu düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu fuara 2018 yılında 150 firma ve 10.000 civarında ziyaretçinin katıldığı ve fuarla ilgili internet sitesinin  http://packexpo.ma/ olduğu belirtilmektedir.

 

6

YOLCU BİNİŞ KÖPRÜSÜ ALIMINA İLİŞKİN İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; Uluslararası Saraybosna Havaalanı Kamu Şirketi tarafından Uluslararası Saraybosna Havaalanı'nın ihtiyaçları için yolcu biniş köprüsü alımına ilişkin ihale duyurusu yapıldığı ifade edilmektedir.

İhale sürecinin devlet düzeyinde Bosna Hersek Kamu İhaleleri Ajansı'nın web portalı (https://www.ejn.gov.ba/Announcement/Search) üzerinden takip edilmesi gerektiği belirtilmekte olup söz konusu web portalına aday firmalar tarafından ücretsiz olarak üye olunmasının ertesinde 246-1-1-897-3-129/19 ihale bildirim numarası ile ihale dokümanlarının site üzerinden indirilebileceği dile getirilmektedir. İhale dokümanlarının alınabileceği son tarihin 24.12.2019 olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Bahse konu ihaleye yönelik olarak son müracaat tarihinin 06.01.2020, saat 12:00 olarak belirlendiği, tahmini toplam sözleşme değerinin KDV (%17) hariç 5.300.000 KM (2.710.000 Avro) olduğu, ihale seçim kriteri olarak "en düşük fiyat teklifi" ibaresine yer verildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu ihaleye dair temin edilen İngilizce özet bilgilerin https://distalep.ticaret.gov.tr adresinde bulunan Ticaret Bakanlığı Dış Talepler Bülteni'nde de yer aldığı belirtilmektedir.

 

7

AB MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği mevzuatındaki değişikliklerin aşağıda yer alan maddeler halinde bildirildiği dile getirilmekte olup bahse konu gelişmelerin, anılan ürünlerin AB'ye ihracatında ülkemize rekabet avantajı sağlayabileceği mütalaa edilmektedir.

1. Rusya ve Ukrayna menşeli demir veya çelikten mamul dikişsiz borular ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulanması hakkında 2018/1469/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2019/1295/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nde yapılan düzeltme, AB Resmi Gazetesinin 14 Ekim 2019 tarihli ve L 261 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli yüksek mukavemetli polyester iplik ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulamasına dair 2017/325/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2019/1706/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Ekim 2019 tarihli ve L 260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

3. ÇHC menşeli çelik tekerlekler ithalatına karşı geçici anti-damping vergisi uygulanması hakkında 2019/1693/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesinin 10 Ekim 2019 tarihli ve L 259 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

4. ÇHC menşeli seramik karolar ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulamasına dair 2017/2179/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2019/1687/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Ekim 2019 tarihli ve L 258 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

5. Rusya, Trinidad ve Tobago ile ABD menşeli üre ve amonyum nitrat ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulanmasına dair 2019/1688/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Ekim 2019 tarihli ve L 258 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

6. ÇHC menşeli ütü masaları ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulamasına dair 2019/1662/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 2 Ekim 2019 tarihli ve L 252 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

7. ÇHC menşeli peroksosülfat ithalatına karşı anti-damping soruşturması açılmasına dair 2019/1584/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Eylül 2019 tarihli ve L 246 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

 

8

FAS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN TIBBİ VE MEDİKAL MALZEME İTHALATI HAKKINDA BİLGİ; 

Rabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Fas'a gerçekleştirilecek tıbbi ve medikal malzeme ihracatı için Sağlık Bakanlığına bağlı olan İlaç ve Eczacılık Müdürlüğü tarafından verilen "özel izin", "tescil belgesi"nin yanısıra "tescil başvurusu alındı belgesi" veya "usulüne göre onaylanmış faturaların" sunulması gerektiği yönünde bir düzenleme yapıldığı ancak, ekte yer alan sirküler içerisinde yer alan listede bahsi geçen ürünlerin söz konusu izin ve tescil uygulamasına tabi tutulmayacağı ifade edilmektedir.

Söz konusu ürünlerin ülkemizden Fas'a ihracı sırasında ilgili kamu kurumundan belge temini ve izin sürecinin ihracat sürelerini ve maliyetleri artırma ihtimali bulunduğu bildirilmektedir.

İzin ve tescil uygulamasına tabi tutulmayacak ürün listesi

 

9

FATF-MOĞOLİSTAN'IN GRİ LİSTEYE ALINMASI HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ulan Batur Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF)'nün, kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanı ile mücadele ile ilgili önlemlerin uygun bir şekilde yerine getirilemediği gerekçesiyle Moğolistan'ı (İzlanda ve Zimbabve ile birlikte) gri listeye aldığı dile getirilmektedir.

Gri listede bulunan ülkeler arasında Bahamalar, Botsvana, Kamboçya, Gana, İzlanda, Moğolistan, Pakistan, Panama, Suriye, Trinidad ve Tobago, Yemen, Zimbabve'nin yer aldığı belirtilmektedir.

Gri listenin (stratejik yetersizliği olan yargı bölgeleri), finansal sistemleri FATF tarafından kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesine karşı güvencede bulunmadığı düşünülen ülkeleri içerdiği, bu durumun, ülkelerin terörün finansmanını ve kara para aklamayı önleme yeteneği olmadığı anlamına geldiğinden, bu yönüyle uluslararası finans piyasaları için risk taşıdığı bildirilmektedir.

Gri listede bulunan ülkelerin uluslararası bono ticareti, borç alma, havale alma veya gönderme ile uluslararası ticaret yapma yeteneğinin kısıtlanabilmekte ya da tamamen ortadan kaldırılabilmekte olduğu, FATF'ın gri listesine alınan ülkelerin ekonomisinin, yabancı yatırımcı ve şirketleri ülkeye çekmekte daha da zorlanmakta olduğu, yabancı yatırımcı ve şirketlerin sermaye maliyeti ve iş yapma maliyetinin artmakta olduğu belirtilmektedir.

 

10

ANTALYA OSB AR-GE İNOVASYON PROJE PAZARI HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nden (AOSB) Meclislerine iletilen bir yazıda; AOSB ev sahipliğinde, ürün, patent, prototip vb. sergisi üretimdeki katma değerin artırılması,yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün

yaygınlaşması, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlenmesi ve yeni ortaklıkların başlatılması, inovatif fikirlerin hayata geçirilmesi amacıyla ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliği'nin ikincisinin 2020 yılı Nisan ayı içerisinde Antalya'da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, "Tarım, Kimya, Biyoteknoloji, Gıda”, "Enerji, Makine, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Yazılım, Bilişim ve Yapay Zekâ” ve "Sağlık ve Tıp Teknolojileri, Biyomalzeme, İlaç ve Kozmetik” kategorilerinde gerçekleştirilecek olan proje pazarında sanayicilerin, girişimcilerin, yatırımcıların, akademik grupların, kurum ve kuruluşların aynı platformda buluşturulması ve yeni iş birliklerinin oluşturulmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu etkinliğe 16 Aralık 2019-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru yapılabileceği, detaylara ve programa ilişkin bilgilere www.antalyaosbprojepazari.com web sitesi üzerinden erişim sağlanabildiği belirtilmektedir.

 

11

BANGLADEŞ İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

Dakka Ticaret Müşavirliğinin yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; Bangladeş İçişleri Bakanlığı tarafından tedarik edilmek istenen 4 milyon adet pasaport ve bileşeni (4 million machine readable passport booklets and 4 million laminates) alımı için ihale yapılacağı bildirilmekte olup ilgili ihale duyurusu ekte yer almaktadır.

İhale duyurusu

 

12

AB ÜRÜN KURALLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN MAVI REHBER HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Tek Pazarda, malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi ve AB yatay kuralları ile ürün kurallarının daha iyi anlaşılması ve bu kuralların daha uyumlu ve yeknesak uygulanmasına katkıda bulunulması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Mavi Rehber adında bir kılavuz yayımlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu rehberin malların serbest dolaşımının yanı sıra Birlik içerisindeki ürün güvenliğine ilişkin yüksek koruma seviyesini sağlayan hükümler (yetkili kuruluşlar, ticaret ve tüketici kuruluşları, standardizasyon kuruluşları, imalatçılar, ithalatçılar, dağıtıcılar, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve ticaret birlikleri gibi) hakkında bilgi edinmek isteyen Üye Devletlere ve diğer ilgililere yönelik olduğu ve AB Üye Devletleri ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) Antlaşması imzacıları yanı sıra Türkiye'ye de uygulandığı ifade edilmektedir.

Ayrıca, ülkemizdeki ilgili tüm paydaşlara tasarım, üretim, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi, ithalat denetimi gibi alanlarda kolaylık sağlaması ve yol göstermesi amacıyla söz konusu rehberin tüm paydaşların kolayca ulaşabilmesi amacıyla dilimize çevrilerek https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/mavi-rehber adresinde elektronik olarak sunulduğu belirtilmektedir.

 

13

LİBYA DEMİR VE ÇELİK ŞİRKETİNİN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığının bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Libya Demir ve Çelik Şirketi (LISCO) "General Scrap Company"nin Yönetim Kurulu Başkanı Omer Fawzi Alshaws'un Misurata Başkonsolosluğumuza 21 Temmuz 2019 tarihinde ziyaret gerçekleştirdiği, şirketin Libya Ekonomi Bakanlığından hurda metal ihracatına ilişkin izin aldığı, LISCO'nun halihazırda üretim için ülkemizden hammadde ithal etmekte olduğu, alınan izin çerçevesinde bir bölümü hurda metal ihracıyla karşılanmak üzere özellikleri ekte yer alan dosyada bulunan hammaddenin ülkemizden ithaline yönelik ilgili kuruluşlarımızla iletişime geçmek istediği bildirilmektedir.

Alshaws'un, ekte sunulan ithalat miktarının (100.000 mt) bu aşamadaki ihtiyacı göstermekle birlikte, yıllık ihtiyaçlarının 800.000/mt'a kadar oluşabileceğini ifade ettiği belirtilmektedir.

Talep edilen ürünün teknik özellikleri

 

14

ÇİN-SILK ROAD INTERNATİONAL EXPO HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Xi'an/ÇİN'de 11-15 Mayıs 2020 tarihlerinde Silk Road International Expo'nun düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği ifade edilmektedir.

 

15

2020 ÇİN ULUSLARARASI İTHALAT FUARI MİLLİ KATILIMI HAKKINDA BİLGİ; 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda 05-10 Kasım 2020 tarihleri arasında Ç.H.C.'nin Şangay kentinde üçüncüsü düzenlenecek olan "China International Import Expo 2020 Fuarı"nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği GKMİB) tarafından düzenleneceği,

Bilim ve Teknik, Hizmetler, Kaliteli Yaşam Ürünleri, Medikal Ekipmanlar ve Sağlık Ürünleri, Otomobil, Gıda ve Tarımsal Ürünler sektörlerine yönelik l80 ülke ve bölgeden 3.800'ün üzerinde katılımcının yer aldığı 330.000 m2'lik alanda düzenlenen fuara milli katılım organizasyonlarına 2019 yılında toplam 1496 m2 ile 54 firmanın katılım sağladığı,

Söz konusu fuarın ihracatçı firmalarımız açısından taşıdığı önem sebebiyle, milli katılım

alanlarının 2020 yılında iki katına çıkarılmasının hedeflendiği,

China International Import Expo 2020 Fuarına organizasyonları altında katılacak firmalar için, yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, faks, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) deniz yolu ile nakliyesini içeren katılım bedelinin nakliye dahil 780 USD/m2, nakliye hariç727 USD/m2 olacağının öngörüldüğü,

Bu bağlamda, fuara katılmak isteyen firmaların, en geç 17 Ocak 2020 Cuma günü 17:30'a kadar https://tinyurl.com/CllE2O20 linkinde yer alan online başvuru formunu doldurarak ekte belirtilen banka hesabına 1.000 USD avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunun ciie@ikmib.org.tr mail adresine göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.

Detaylı bilgi için: Şeyma İnam ( T: 0212 454 05 21; seyma.inam@immib.org.tr)

 

16

LİTVANYA ÜRÜN İRTİBAT NOKTASI BİLDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, "Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği" kapsamında oluşturulan Ulusal Ürün İrtibat Noktası görevinin Bakanlıklarının Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olduğu ve görev alanları arasında, belirli bir ürün veya ürün grubuna uygulanan ulusal teknik kurallar vb. hususlarda AB üyesi ülkeler ile Türkiye arasında karşılıklı bilgi paylaşımının da bulunduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ürün irtibat noktası bildirimlerine ilişkin "Litvanya'da İnşaat İşlerine Nasıl Başlanır?" konulu bilgi notu ekte yer almaktadır.

"Litvanya'da İnşaat İşlerine Nasıl Başlanır?" konulu bilgi notu

 

17

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesi uyarınca ihracatçı firmaların hak ettikleri hususi damgalı pasaport kontenjanlarının, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Bakanlığımızca her yılın 15 Şubat tarihine kadar belirlenip hususi pasaport takip sistemine tanımlandığı hatırlatılarak, söz konusu sistemde yaşanılacak aksaklıkların önüne geçilebilmesi maksadıyla, 1 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri tarafından firmalardan yeni başvuru alınamayacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 1 Ocak-15 Şubat 2020 tarihleri arasında hususi pasaport başvurusu yapılamayacağı göz önünde bulundurularak, firmalarımızın başvurularını bu tarih öncesinde gerçekleştirmesi veya sonrasına ertelemesi gerekmektedir.

 

18

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ; 

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.