2019/60 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER  (2019/60)

 

  1. Dahilde İşleme İzin Belgelerine Ek Süre İmkânı Hakkında Bilgi;                   
  2. Common Entry Document – CED Belgesi Değişikliği Hakkında Bilgi;
  3. Ülke Masaları Bülteni 12. Sayı Hakkında Bilgi;                                         
  4. Sweets & Snack Expo 2020 Organizasyonu Hakkında Bilgi;                                         
  5. Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7) Hakkında Bilgi;
  6. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği Hakkında Bilgi;
  7. Kanada/Makarna Gözden Geçirme Soruşturması Hakkında Bilgi;
  8. 7. Malezya Uluslararası Helal Fuarı Hakkında Bilgi;
  9. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Hakkında Bilgi;                                
  10. Dış Ticaret talepleri Hakkında Bilgi;

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNE EK SÜRE İMKÂNI HAKKINDA BİLGİ;                     

 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8)” çerçevesinde, 28 Kasım 2019 tarihinden önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış veya müeyyideli olarak kapatılmış ancak henüz müeyyide uygulanmamış dahilde işleme izin belgelerine, 28 Kasım 2019 tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilmesi imkânı tanınmıştır. Bugün itibariyle yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191128-5.htm web bağlantısından ulaşılabilmektedir.

 

2

COMMON ENTRY DOCUMENT – CED BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;  

 

Bilindiği üzere, aflatoksin riski sebebiyle Türk menşeli fındık, kuru incir, Antep fıstığı ile türev ürünlerini içeren 884/2014/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ve birbirleriyle bağlantılı kuralları içeren 669/2009AT, 2018/1660/AB, 2015/175/AB ve 2017/186/AB Uygulama Tüzükleri, AB Komisyonu tarafından 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile bir araya getirilmiş bulunmaktadır. Sözkonusu 019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile ülkemizden Avrupa Birliği'ne gönderilen fındık sevkiyatlarına eşlik eden Ortak Giriş Belgesi (Common Entry Document-CED), Ortak Sağlık Giriş Belgesi (Common Health Entry Document – CHED-D) olarak değiştirilmiştir. (EK-1)

14 Aralık 2019 tarihinden itibaren AB'ye gerçekleştirilen sevkiyatların serbest dolaşıma girebilmesi için Ortak Sağlık Giriş Belgesi (Common Health Entry Document – CHED-D) düzenlenmesi zorunlu olup, AB Komisyonu'nun TRACES NT online sisteminden doldurulacak olan yeni belgenin oluşturulmasına ilişkin Komisyon tarafından hazırlanan kullanıcı kılavuzuna https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/Resources/PDFs/CHEDD%20final%20version.pdf adresinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, bir nüshası ilişik 2019/1715/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün II sayılı ekinde de söz konusu forma ilişkin açıklayıcı notlara yer verilmiştir. (EK-2)

AB'ye gerçekleştirilen fındık ihracatında 14 Aralık 2019 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanacak olan Ortak Sağlık Giriş Belgesi (Common Health Entry Document – CHED-D) belgesine ilişkin olarak mağduriyet yaşanmaması adına, üyelerimizin söz konusu dokümanları inceleyerek gerekli tedbirleri alması hususu büyük önem arz etmektedir.

Ekler:

1- Ortak Sağlık Giriş Belgesi (Common Health Entry Document – CHED-D) Örneği (4 sayfa)

2- 2019/1715/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü (60 sayfa)

 

3

ÜLKE MASALARI BÜLTENİ 12. SAYI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan  25/11/2019 tarih 580-02759 sayılı yazıda; Firmalara ve dış ticaretle ilgilenen kesimlere, başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere dış pazarlarla ilgili güncel ve doğru bilgileri aktarmak ve ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek gelişmeler hakkında bilgi vermek amacıyla aylık periyotta yayınlanmakta olan Ülke Masaları Bülteni'nin 12. Sayısı (Kasım 2019) ilişik bulunmakta olup, söz konusu Bülten'in tüm sayılarına https://dtuegm.ticaret.gov.tr/yayinlar/ulke-masalari-bulteni bağlantısından erişim imkanı bulunmaktadır

EK: Kasım Ayı Bülteni (23 Sayfa)

 

4

SWEETS & SNACK EXPO 2020 ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

 

Chicago/Amerika Birleşik Devletleri'nde 19-21 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sweets & Snacks Expo Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'na ilişkin İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden (İİB) alınan 22/11/2019 tarih 228-06791 sayılı yazı ve fuar başvuru formu ilişik bulunmaktadır.

EK: İİB Yazısı ve Fuar Ön Başvuru Formu ( 3 sayfa)

 

5

TİCARET BAKANLIĞI DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

3 Aralık 2019 tarih ve 30967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yönetim Sistemine ilişkin Uygulama Tebliği aynen aşağıya çıkarılmıştır.         

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET BAKANLIĞI DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN

UYGULAMA TEBLİĞİ (İHRACAT: 2019/7)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini kullanacak yararlanıcıların sisteme tanımlanması, kullanıcı yetkilendirmesi ve sistemin işleyişine ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü ve 450 nci maddeleri ile 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Bölge Müdürlükleri: Bakanlığın Taşra Teşkilatında yer alan Bölge Müdürlüklerini,

c) DYS: Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini,

ç) Elektronik ortam: Bakanlık web sayfası/servisleri üzerinden ulaşılan ve Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminde yer alan bileşenlere ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılabildiği ortamı,

d) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,

e) Yararlanıcı: Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini her bir bileşene ilişkin ilgili mevzuat uyarınca kullanacak olan yararlanıcıları,

f) Yetkilendirilmiş kullanıcı: Bakanlık Merkez Teşkilatı, Bölge Müdürlüğü veya İBGS tarafından yetkilendirilmiş ve DYS üzerinden yararlanıcılar adına işlemleri gerçekleştirecek gerçek kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Yararlanıcıların sisteme tanımlanması

MADDE 5 – (1) DYS'yi kullanacak yararlanıcılar, sisteme tanımlanmak üzere başvurularını Bakanlık Merkez Teşkilatına veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS'lere yapar.

(2) DYS'ye tanımlanması uygun görülen yararlanıcılar sisteme tanımlanır. Bakanlık Merkez Teşkilatı veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS'ler tanımlamanın yapılmasını teminen gerekli bilgi ve belgeleri DYS'ye aktarır ve bu bilgi ve belgeleri saklar.

Yetkilendirilmiş kullanıcıların tanımlanması

MADDE 6 – (1) Yararlanıcılar, 5 inci maddeye istinaden DYS'ye tanımlanmalarını müteakip, kendileri adına DYS üzerinden işlemleri gerçekleştirecek gerçek kişilerin yetkilendirilmesine yönelik başvurularını Bakanlık Merkez Teşkilatına veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS'lere yapar.

(2) DYS üzerinde işlem yapacak yetkilendirilmiş kullanıcılar, yetkilendirilmelerini müteakip DYS'ye tanımlanır. Bakanlık Merkez Teşkilatı veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS'ler yetkilendirmenin ve tanımlamanın yapılmasını teminen gerekli bilgi ve belgeleri DYS'ye aktarır ve bu bilgi ve belgeleri saklar.

DYS'nin işleyişi ve uygulama

MADDE 7 – (1) Yetkilendirilmiş kullanıcılar, DYS üzerinden hizmete sunulan bileşenlere ilişkin işlemleri her bir bileşenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektronik ortamda gerçekleştirir.

(2) DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanmasından önce dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almak ve mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmak için müracaat eden yararlanıcıların başvurularında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanacağı tarih Bakanlık web sayfasında ilan edilir.

(3) DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanması ile birlikte dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya ve mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, DYS üzerinden elektronik ortamda yapılır. Bu durumda DYS üzerinden yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) DYS'nin işleyişine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek uygulama usul ve esasları ile belirlenir.

(5) Bu Tebliğde ve uygulama usul ve esaslarında yer almayan hususlarda mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

Sorumluluk

MADDE 8 – (1) Yararlanıcılar bu Tebliğ ve uygulama usul ve esasları çerçevesinde, yararlanıcı adına işlemleri gerçekleştirecek olan yetkilendirilmiş kullanıcıların işlemleri de dâhil olmak üzere elektronik ortama aktarılan tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludurlar.

(2) DYS'de yer alan yararlanıcılar, yetkilendirilmiş kullanıcılar ve DYS'yi kullanan diğer tüm kurum ve kuruluşlar DYS'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sisteme erişimde kullanacakları cihaz ve yazılımların güncel, zararlı yazılımlardan arındırılmış ve elektronik olarak güvenli olmasından sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 9 – (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) bu Tebliğ hükümlerine istinaden; uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 6

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;  

 

İçişleri Bakanlığınca 3 Aralık 2019 tarih ve 30967 sayılı Resmi Gazetede Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği yayımlanmıştır. Kimlik kartlarının nasıl alınacağından, şifre işlemlerine kadar tüm detayları içeren Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanması ile yürürlüğe girdi. Kimlik kartı almak için yapılması gerekenler, kaybolduğunda, şifre işlemlerinde, çocuklar için kullanımında ve afet durumunda çıkarılmasına ilişkin detaylar İçişleri Bakanlığında bahsekonu Yönetmelik ile açıklanmıştır. Anılan detayları içeren ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik metnine aşağıdaki link vasıtasıyla erişilebilmektedir.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191203-5.htm

 

7

KANADA/MAKARNA GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;  

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden  alınan 29/11/2019 tarih 49905821 sayılı yazıda; Kanada tarafından ülkemiz menşeli “Makarna” (1902.19 GTP'sinde yer alan) ithalatına karşı uygulanan anti-damping ve telafi edici önlem soruşturması neticesinde 26 Haziran 2018 tarihinden itibaren Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. için % 7 oranında anti-damping % 1,4 oranında telafi edici vergi önlemi; diğer Türk ihracatçılar için %99,9 oranında anti-damping, % 4,2 oranında telafi edici önlem uygulanmasına hükmedildiği.

27 Kasım 2019 tarihinde Kanada Sınır Hizmetleri İdaresi (CBSA) tarafından yayımlanan bildirimle, söz konusu telafi vergi önleminin 1 Ocak 2018-31 Ekim 2019 dönemine yönelik olarak normal değer, ihraç fiyatı ve faydalanılan sübvansiyon miktarlarının güncellenmesini teminen bir gözden geçirme soruşturmasının  (re-investigation) başlatıldığı, bahse konu bildirimde gözden geçirme soruşturmasında yer almak isteyen firmaların 17 Ocak 2020 tarihine kadar ihracatçı soru formu yanıtlarını CBSA'ya sunmasının  gerektiği, ifade edilmekte ve gerekli görülmesi halinde tevdi edilecek bilgiler çerçevesinde ihracatçı firmalar nezdinde yerinde inceleme ziyaretleri gerçekleştirilebileceği, ayrıca soruşturma boyunca ihracatçı firmaların işbirliğine gitmekten ve ilgili verileri sunmaktan imtina etmeleri durumunda % 4,2 oranındaki anti-damping vergisine ve kilogram başına 0,09 TL telafi edici vergiye maruz kalacakları ifade edilmektedir.

Anılan soruşturmanın 7 Mayıs 2020 tarihinde sona ermesi öngörülmekte olup açılış bildirimine ve ilgili soruşturma takvimine ilişkin malumata https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/menu-eng.html internet adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu bu itibarla, söz konusu yeniden gözden geçirme sürecine dahil olmak ve soru formu doldurmak isteyen firmalarımızın belirtilen internet adresindeki Kanada soruşturma otoritesi yetkilileri ile ivedilikle temasa geçmelerinin  gerektiği ifade edilmektedir.

 

8

7. MALEZYA ULUSLARARASI HELAL FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/11/2019 tarih 579-02757sayılı yazıda; Kuala Lumpur/Malezya'da "HW Lima" tarafından 01-04 Nisan 2020 tarihlerinde 17. Malezya Uluslararası Helal Fuarı'nın (MIHAS) düzenleneceği ve organizatör tarafından ülkemizden katılım sağlayacak firmalara %10 oranında indirim sağlanacağı belirtilmekte olup, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, bahsi geçen fuarın hâlihazırda Bakanlıkça “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer almadığı görülmekte olup, firmalarımızın ilgilenmeleri durumunda Genel Sekreterliğimizden bilgi almaları gerekmektedir.

 

EKLER:

1.17.Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS) ve Eşzamanlı Konferanslar - MIHAS 2020

Branding Opportunities (8 Sayfa)

2. 17.Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS) ve Eşzamanlı Konferanslar - MIHAS 2020

Sales_Brochure (3 Sayfa)

3. 17.Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS) ve Eşzamanlı Konferanslar - MIHAS 2019

Post Show Report (14 Sayfa)

4. 17.Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS) ve Eşzamanlı Konferanslar - MIHAS 2020

Event Floormap (1 Sayfa)

5. 17.Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS) ve Eşzamanlı Konferanslar - MIHAS 2020

Participation Proposal (8 Sayfa)

 

9

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/11/2019 tarih 323-02818 sayılı yazıda; 070/4/2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve 07/10/2019 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile kişisel verilerin işlenmesinde gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlenerek kamu ve/veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın kişisel veri işleme durumunda bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerin kapsamlı bir sorumluluk altına alındığı,

Bu doğrultuda, 2020 itibariyle aktif olarak VERBİS kayıtları alınarak uygulanmaya başlanacak Kişisel Verilerin Korunması Sistemi çerçevesindeki hazırlıkları tamamlamak ve kanundan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmek için gerçek ve tüzel kişilere geçiş süreci tanındığı, diğer taraftan, bu geçiş sürecinin özel sektör nezdinde eksik olan farkındalığın artırılması ve gerekli hazırlıkların ifası noktasında yetersiz kaldığı yönünde bildirimler alındığı,

KVKK çerçevesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla tanınan geçiş sürecinde yeterli farkındalığa erişememiş ve hazırlık çalışmalarını tamamlayamamış ihracatçı firmaların söz konusu yaptırımlara maruz kalmalarının uluslararası piyasadaki rekabetçilik maliyetlerini olumsuz etkileyeceği ve konunun Meclisleri Sektörler Konseyince değerlendirildiği belirtilmekte olup, ihracatçılar aleyhine oluşabilecek durumların tespiti amacıyla bir çalışma yapılmasının uygun olacağı kanaatine varıldığı ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, üyelerimizin KVKK hazırlıkları ve uygulamasına ilişkin görüş ve önerilerinin, TİM'e iletilmek üzere  aşağıdaki tabloya işlenerek en geç 06 Aralık 2019 Cuma günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.

 

KVKK

Mevcut Durum

Görüş Değerlendirme ve Gerekçesi

Teklif

 

 

 

 

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.