SİRKÜLER  (2019/47)

 

 1. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları İle Makine Sektörü Öncelikli Ürün Listesine İlişkin Tebliğler Hakkında Bilgi;
 2. KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı Hakkında Bilgi; 
 3. Gümrük İşlemelerinin Bilişim Sisteminden Takip Edilmesi Hakkında Bilgi; 
 4. Mandarin Miho-Wase ve Okitsu Kesim-İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi; 
 5. Suudi Arabistan Hakkında Bilgi; 
 6. St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Elektronik Vize Uygulaması Hakkında Bilgi;  
 7. Malezya TSE Belgelerinin Kabulü Hakkında Bilgi;  
 8. Namibya-2019 Yılı Sonuna Kadar Düzenlenecek Fuarlar Listesi Hakkında Bilgi;  
 9. Jean Monnet Burs Programı 2020-2021 Akademik Yılı Duyurusu Hakkında Bilgi;  
 10. "Dimethoate” İçeren Bitki Koruma Ürünleri Hakkında Bilgi;  
 11. Expo ANTAD & Alimentaria 2020 Fuarı Hakkında Bilgi;  
 12. Houston / ABD Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
 13.  CIFF 2020 Guangzhou Uluslararası Mobilya Fuarı Hakkında Bilgi;
 14. PRODEXPO 2020 Uluslararası Gıda ve İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı Hakkında Bilgi;
 15. Irak ve Özbekistan Fuar Duyuruları Hakkında Bilgi;
 16. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları Hakkında Bilgi;

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

1
TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI İLE MAKİNE SEKTÖRÜ ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİNE İLİŞKİN TEBLİĞLER HAKKINDA BİLGİ;
18 Eylül 2019 tarih 30892 sayılı Resmi Gazetede Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları ile Makine Sektörü Öncelikli Ürün Listesine İlişkin tebliğler yayımlanmış olup söz konusu tebliğler ile Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesine ilişkin karar çerçevesinde, orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak yürütülecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın uygulama esasları ile pilot sektör seçilen “makine”  sektörü için öncelikli ürünler belirlenmiştir.

Bu kapsamda;

 • Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir
 • Öncelikli ürün listesine yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere mekanizması ile sunulması öngörülmüştür.
 • Program çerçevesinde destek başvurusu yapılan yatırım projelerini değerlendirmek, desteklenmesine dair karar almak ve projelerin destek sürecini izlemek ve izleme sürecinde karar almak üzere bir komite oluşturulacaktır. Komitenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından üç, KOSGEB ve TÜBİTAK'tan bir üye olmak üzere beş üyeden oluşması öngörülmektedir.
 • Program kapsamında tanımlanan destekler, öncelikli ürün listesindeki ürünlerin üretilmesine ilişkin yatırım projelerine münhasıran kullandırılacaktır.
 • Amacına uygun yatırım projeleri için AR-GE, ticarileşme, yatırım ve üretim süreçlerinden ilgili proje başvurusu kapsamında komite tarafından gerekli ve uygun görülenlerin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanacaktır.
 • Program kapsamında başvurusu kabul edilen projeler için Komite tarafından beş kişilik proje komisyonları oluşturulacaktır.
 • Tebliğe göre desteklerden yararlanacak yatırımcının, bir veya daha fazla proje paydaşı ile işbirliği yapması ve proje paydaşının, üretilecek ürün hakkında teknik yönlendirme kapasitesi ve satın alma talebine sahip olması gerekmektedir.
 • Öncelikli Ürün Listesi, OECD'nin tanımına göre orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünler ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünler arasından, dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak Bakanlık tarafından tebliğle belirlenecek ve gerektiğinde revize edilebilecek. Yürürlükte olan Öncelikli Ürün Listesi ayrıca Program Portalı'nda yayımlanacaktır.
 • Programa sadece Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecektir. Bakanlık, öncelikli ürün listesindeki ürünlere yönelik olarak duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunacaktır.
 • Program kapsamında desteklenecek yatırımlarda, çağrı duyurusunda yer alan ürünlere yönelik olma ve çağrı duyurusunda belirlenen proje kapsamında yapılması öngörülen toplam harcamaların tutarından oluşan asgari proje tutarını karşılama koşulu aranacaktır.
 • Yatırımcı firmanın temel kriterleri sağlayıp sağlamadığı program yönetim ofisi tarafından belirlenecek olup temel kriterleri sağladığı tespit edilen firma kesin başvuru yapmaya davet edilecektir. Her bir proje başvurusu için proje fizibilitesi sunulması zorunlu olacaktır.
 • Desteklenmesine karar verilen projeler; ilgili TÜBİTAK destek programı çerçevesinde TÜBİTAK tarafından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından, ilgili karar hükümleri çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerden yararlandırılabilecektir.
 • Gerekli koşulları sağlayan ve nitelikleri ve destek ihtiyaçlarına istinaden uygun bulunanlar, Cumhurbaşkanı onayına sunulacak ve Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesi uygun bulunan yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacaktır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “makine, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat, eczacılık, kimya ve ulaşım araçları sektörlerinden” ürün listeleri ilan edilecek ve bu listelere ilişkin yatırımcı çağrılarına çıkılacaktır. Bu kapsamdaki ilk uygulama da pilot sektör seçilen “makine” ile başlayacaktır.

Söz konusu Tebliğler yayımı tarihinde (18/09/2019) yürürlüğe girmiş olup;

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları ile ilgili tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190918-7.htm adresinden,

Öncelikli Ürün Listesi ile ilgili tebliğe ise http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190918-6.htm adreslerinden erişim sağlanabilmektedir.

 

2
KOSGEB YURTDIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile KOSGEB arasında imzalanan ihracatçı firmalarımıza yönelik “TİM-KOSGEB İhracata İlk Adım Seferberliği İşbirliği Protokolü” kapsamında uygulamaya konulan “Yurtdışı Pazar Destek Programı” 16 Eylül 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Programın Amacı:

 • KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ'lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ'leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

Programdan Kimler Yararlanabilir:

(1) Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret

Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS'de kayıtlı ve aktif

durumda olması gerekir. KBS'ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul

ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

(3) Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali

yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması

gerekir.

(4) İşletme bu programdan 1 kez yararlanabilir.

Desteklenecek proje giderleri

Program kapsamında, Kurul kararı ile personel giderleri için geri

ödemesiz, aşağıda yer alan personel gideri desteği dışındaki diğer giderler için ise geri ödemesiz

ve geri ödemeli destekler verilir:

a) Personel gideri desteği

b) Yazılım ve donanım giderleri desteği

c) Tanıtım giderleri desteği

ç) Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği

d) Test analiz ve belgelendirme giderleri desteği

e) Hizmet alımı giderleri desteği

(1) Program kapsamında desteklenecek proje giderlerine ve desteklemeye esas tutarlara Kurul karar verir. Ancak; makine, teçhizat, kalıp, gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

(2) Program kapsamında, Kurul kararı ile belirlenen ve proje süresi içinde gerçekleşecek; personel giderleri için geri ödemesiz, personel gideri desteği dışındaki diğer giderler için ise geri ödemesiz ve geri ödemeli olarak destek verilir:

a) Personel gideri desteği

(1) Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile geri ödemesiz destek verilir. Bu destek, projenin başlangıç tarihi itibarıyla işletmede son 4 ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibarıyla son 30 gün içinde istihdam edilmiş ve tam zamanlı çalışacak personel için verilir. Uygulama Birimi tarafından personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya Yüksek Öğretim Kurumu sorgulamaları, ilgili kurumlarla yapılan protokoller kapsamında yapılır.

(2) İşletmeye, proje kapsamında en fazla 4 personel için destek verilebilir.

(3) Destek kapsamında istihdam edilecek personelin proje süresince sadece destek verilen işletmede SGK kaydının olması gerekir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.

(4) Bu destek kapsamında işletmede yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilir.

(5) Desteğin toplam üst limiti 100.000.-TL'dir.

b) Yazılım ve donanım giderleri desteği

(1) Proje kapsamında satın alınacak yazılım ve donanım giderlerine destek verilir.

(2) Yazılım giderleri kapsamında yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli ve bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli, yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderleri için destek verilir.

(3) Donanım giderleri kapsamında sunucu (server), masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve yazılımın kullanılmasında ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri için destek verilir.

(4) Desteğin toplam üst limiti 100.000.- TL'dir.

c) Tanıtım giderleri desteği

 1. Proje kapsamında, uluslararası pazarlara yönelik tanıtım için;
  1. Başkanlık tarafından belirlenen e-ticaret sitelerine üyelik giderlerine,
  2. Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu vb.) giderlerine,
  3. Yurt dışı basılı reklam (gazete, dergi) giderlerine,
  4. Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerine,
  5. İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı yabancı dilde hazırlanmış katalog giderlerine destek verilir.
 2. Tanıtım giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.
 3. Desteğin toplam üst limiti 100.000.- TL'dir.

ç) Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği

 1. Yurt dışı fuar katılımı giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik yurt dışı seyahat giderlerine destek verilir.
 2. Ticaret Bakanlığı'nın internet sayfasında yayınlanan fuarlar listesinde yer alan yurt dışı fuarlara katılım giderleri; işletmelerin yer kirası, stand kurulumu, nakliye, depolama, enerji giderlerine ilişkin harcamaları ile fuarda görev alacak işletme temsilcilerinin fuarın başlangıç tarihinden en fazla 3 gün önce ve fuar bitimi tarihinden en fazla 3 gün sonra olmak üzere gerçekleşen konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.
 3. İşletme temsilcilerinin proje kapsamında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik gerçekleştirecekleri yurt dışı iş seyahati, yurt dışı kongre/konferans/sempozyum katılımına ilişkin katılım/giriş ücreti, en fazla 2 işletme temsilcisinin konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.
 4. İşletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.
 5. Desteğin toplam üst limiti 150.000.- TL'dir.

d) Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği

 1. Proje kapsamında test, analiz hizmeti ve belge alımına yönelik giderler için destek verilir.
 2. Test, analiz giderleri desteği; işletmelerin, yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz konularında alacakları hizmet giderlerini kapsar.
 3. Belgelendirme giderleri desteği kapsamında işletmelerin başvuru, dosya inceleme, danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderlerine destek verilir.
 4. Desteğin üst limiti 100.000.- TL'dir.

e) Hizmet alımı giderleri desteği

 1. Hizmet alımı giderleri desteği kapsamında eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderlerine destek verilir.
 2. Eğitim ve danışmanlık giderleri; işletmelerin proje kapsamında ihracata yönelik alacakları eğitim ve danışmanlık (pazar araştırma danışmanlığı dâhil) giderlerini kapsar.
 3. Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, mevzuatlarının dış ticaret kapsamında eğitim vermeye izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları ve bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip ve alanında Program onayı olan kurum/kuruluşlardır.
 4. Tasarım giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün/ambalaj tasarım giderlerini kapsar.
 5. Yurt dışı marka tescil giderleri; işletmelerin TÜRKPATENT (Türk Patent ve Marka Kurumu) muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ilişkin giderleri kapsar. İşletmenin Yurt
 6. Dışı Marka Tescil giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.
 7. Nakliye giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün numunesini havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yurt dışındaki alıcıya göndermelerine ilişkin ulaşım sürecindeki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar.
 8. Diğer hizmet alımları giderleri; proje ile ilişkilendirilebilecek diğer hizmet alım giderlerini kapsar.
 9. Desteğin toplam üst limiti 100.000.- TL'dir.

f) Proje süresi, destek üst limit ve oranı

 1. Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 6 ay ve en çok 24 aydır. Desteklenecek projelerde proje süresi, projenin niteliğine göre Kurul tarafından belirlenir. İşletme tarafından revizyon talep edilmesi halinde, proje süresi 24 ayı aşmayacak şekilde Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.
 2. (2) Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti; 210.000.-TL'si geri ödemesiz, 90.000.-TL'si geri ödemeli olmak üzere toplam 300.000.-TL'dir.

 

3
GÜMRÜK İŞLEMELERİNİN BİLİŞİM SİSTEMİNDEN TAKİP EDİLMESİ HAKKINDA BİLGİ; 
 

Gümrük İşlemelerinin bilişim sisteminden takip edilmesi için "Yükümlü Geri Bildirim Sistemi" kapatılmış olup artık her türlü bilgiye GET-APP üzerinden erişilecektir. İthalat ve ihracat işlemlerinin anlık takibini mümkün kılan Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) uygulaması 2017 yılı Kasım ayından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. İhracatçı ve ithalatçılar yanında taşıyıcılar ile dolaylı temsilcilerin GET-APP uygulamasından faydalanmak yönündeki talepleri de göz önüne alınarak program güncellenmiştir.
Artık ithalat ve ihracat işlemlerine taraf olan her aktör, gümrük işlemlerine ait süreçleri aşama aşama izleyebilmektedir.

Muhtelif tarihlerde iletilen kullanıcı talepleri üzerine ithalat ve ihracatta faydalanılan belgelere ait bilgiler de GET-APP'a ilave edilmiştir. Kullanıcılar, GET-APP ile temel olarak işlem tarihleri, işlem tarafları ve belge numaraları bilgisine erişebilmektedir.
Yine Bakanlığımızca yürütülen İhracatta Dijital Gümrük Uygulamaları projesinin bir çıktısı olan ihracat beyannamesinin tamamına GET-APP uygulamasından erişilmektedir.
Bugüne kadarki değişiklikler de dahil GET-APP uygulamasında aşağıdaki modüller sunulmaktadır:

 • Gümrük Eşya Takip (GET-APP)
 • Detaylı Beyan  (İhracat Beyannamelerinde Tahmini Süre, İhracat Beyannamesi Çıktısı)
 • NCTS işlemleri
 • TIR işlemleri
 • Varış İşlemleri (İthalat Beyanlarında Tahmini Süre)
 • Ceza Kararı
 • Ek Tahakkuk Kararı
 • Elektronik Belge
 • İşlem Süresi (Tahmini ve Ortalama Süreler)

Bilgi ve belgeye tek noktadan ve kolay erişim artık GET-APP uygulaması ile sağlandığından, Gümrük beyannamelerine ilişkin yükümlülere e-posta yoluyla bilgi verilmeyecektir.
GET-APP'ı herhangi bir kuruma gitmeden internet üzerinden yapacağınız bir başvuru ile hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama ile ilgili daha fazla bilgiye “https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/Content/SIK%20SORULAN%20SORULAR.pdf” adresinden ulaşabilirsiniz.
 
Programı kullanmak isteyen kullanıcının aşağıdaki 2 koşuldan birini sağlaması yeterlidir:
1- Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) firmayı temsile yetkililer arasında yer almak,
2- Yükümlü Kayıt Takip  Sistemindeki (YKTS) temsilciler arasında yer almak.
 
1 numaralı koşulu yerine getirmek isteyenler aşağıdaki işlemleri takip edebilir:

 1. Programdan faydalanmak isteyen kullanıcı adayı, MERSİS'te firma yetkilileri arasında kayıtlı olmalıdır. Firma yetkilileri, e-devlet içindeki (www.turkiye.gov.tr) “Ticari İşletme ve Şirket Sorgulama” üzerinden görüntülenebilmektedir.
 2. MERSİS kaydının güncellenmesi için şu bağlantıdan faydalanılabilir: (https://mersis.gtb.gov.tr)
 3. MERSİS veri tabanında firma yetkilisi olan kayıtlı kullanıcı, (https://www.turkiye.gov.tr/gtb-gumruk-mukellef-kaydi) bağlantısını kullanarak, bilgilerini sisteme kaydeder.
 4. Daha sonra  (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/Account/Create) bağlantısına tıklayarak gerekli bilgileri girer.
 5. Kayıt sırasında belirtilen kullanıcı bilgileri ile MERSİS'teki firma yetkilisi bilgileri karşılaştırılır ve uyumlu ise “Yetkilendirme işleminiz yapılmıştır” uyarısı ekrana gelir. (Hata mesajı gelir ise ekran görüntüsünü analiz@ticaret.gov.tr adresine mail atabilirsiniz.)
 6. Yetki alan kullanıcı adayının daha önceden alınmış bir BİLGE kodu var ise o BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnUrl=%2fGETAPP) bağlantısından GET-APP'ı kullanabilir.
 7. Yetki alan kullanıcı adayının daha önce alınmış bir BİLGE kodu yok ise (https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifreIslemleri) bağlantısından BİLGE kodu ve şifre oluşturur; oluşturduğu BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnUrl=%2fGETAPP) bağlantısından GET-APP'ı kullanabilir.

 

2 numaralı koşulu yerine getirmek isteyenler aşağıdaki işlemleri takip edebilir:

 1. Programdan faydalanmak isteyen kullanıcı adayı, YKTS'de firma temsilcileri arasında kayıtlı olmalıdır. Kullanıcı adayının YKTS'de kayıtlı olup olmadığı Gümrük Müşavirinden veya Gümrük Müdürlüğünden öğrenilebilir. Kullanıcı adayının YKTS'ye kaydı, çalışılan Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müdürlüğü aracılığı ile yapılabilir.
 2. Öncelikle kullanıcı bilgileri (https://www.turkiye.gov.tr/gtb-gumruk-mukellef-kaydi) bağlantısı ile sisteme kaydedilir.
 3. YKTS'ye nasıl kayıt yapılacağı şu bağlantıda açıklanmaktadır: http://risk.ticaret.gov.tr/data/5811f42f1a79f5345c781622/YKTS%20Y%C3%BCk%C3%BCml%C3%BC%20Kilavuzu%2022%2007%202016%20V3.pdf
 4. YKTS'ye kaydedilen temsilcinin, firma sahibi/ortağı/çalışanı/temsilcisi olduğuna dair belge (imza sirküsü) Gümrük Müdürlüğüne teslim edilerek kayıt onaylatılır.
 5. YKTS kaydı onaylanan temsilci, (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/Account/Create) bağlantısına tıklayarak gerekli bilgileri girer.
 6. Kayıt sırasında girilen kullanıcı adayına ait bilgiler ile YKTS'deki temsilci bilgileri karşılaştırılır ve uyumlu ise “Yetkilendirme işleminiz yapılmıştır” uyarısı ekrana gelir. (Hata mesajı gelir ise ekran görüntüsünü analiz@ticaret.gov.tr adresine mail atabilirsiniz)
 7. Yetki alan kullanıcı adayının daha önceden alınmış bir BİLGE kodu var ise o BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnUrl=%2fGETAPP) bağlantısından GET-APP'ı kullanabilir.

Yetki alan kullanıcı adayının daha önce alınmış bir BİLGE kodu yok ise (https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifreIslemleri) bağlantısından BİLGE kodu ve şifre oluşturur; oluşturduğu BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnUrl=%2fGETAPP) bağlantısından GET-APP'ı kullanabilir.

 

4
MANDARİN MİHO-WASE VE OKİTSU KESİM-İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ; 
Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonunca, Adana-Mersin Bölgesindeki muhtelif bahçelerde yapılan inceleme sonucunda, Mandarin Miho-Wase ve Okitsu Çeşitinin gerekli 20/09/2019 tarihinde kesimine,  25/09/2019 tarihinde ihracatına müsaade edildiği bildirilmiştir.

 

5
SUUDİ ARABİSTAN HAKKINDA BİLGİ; 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, son aylarda Türk menşeli ürünlerin gerekçeli ve/veya gerekçesiz olarak Suudi Arabistan Krallığı gümrüklerinde en az 10-15 gün bekletilmesinin söz konusu olduğu bildirilmektedir.

Ayrıca, söz konusu ülkeye ihracatta tüm gerekli evrakların istisnasız ve tam olarak sunulmasının yanı sıra gümrükte bekleme sürelerinin ve analize tabi olabilecek ürünler için söz konusu sürenin en az 3 hafta olabileceğinin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir.

 

6
ST. PETERSBURG VE LENİNGRAD BÖLGESİ ELEKTRONİK VİZE UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ; 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Rusya Federasyonu tarafından 10/09/2019 tarihli ve 2021-p sayılı Hükûmet Kararnamesi ile, 01/10/2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi'ne elektronik vize ile giriş-çıkış yapılabilmesini sağlayacak kanuni düzenlemenin yayımlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu kararname ekinde, elektronik vize uygulamasının kapsamında yer alacak ülkelerin sıralanmış olduğu, Türkiye'nin de içinde bulunduğu, toplamda 53 ülke vatandaşlarına, ilgili uygulamayla vize alma hakkı tanındığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, elektronik vizenin, Rusya Federasyonu'nda 8 günden fazla bulunulmaması şartıyla 30 takvim günün süresince geçerli olmakla birlikte, öngörülen yolculuk tarihinden en geç 4 takvim günü önce, yabancı ülke vatandaşlarınca, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi web sayfasında yer alan başvuru formunun doldurulması suretiyle temin edilebileceği bildirilmektedir.

 

7
MALEZYA TSE BELGELERİNİN KABULÜ HAKKINDA BİLGİ; 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 'nün ihracat yapan firmalardan gelen talepler üzerine TSE'den alınan test raporu ve belgelerinin ilave şart aramadan yurt dışında kabul edilmesi amacıyla son dönemde farklı ülkelerdeki yetkili otoriterlerle görüşmeler yaptığı, bu çerçevede TSE'den bir heyetin, aktif ve pasif yangın malzemelerinde TSE tarafından yapılan testlerin tanınması amacıyla 2-5 Temmuz 2019 tarihlerinde Malezya'ya bir ziyaret düzenlediği bildirilmektedir.

Ayrıca söz konusu yazıda, Malezya'ya yangın malzemeleri ihracatı yapacak firmaların, TSE'nin akreditasyonu kapsamında aldıkları belgelerin, Malezya Yangın Güvenliği Kurumu (BOMBA) tarafından kabul edilmesine dair yetkilendirmenin alındığı ve Malezya'da bulunan yerli veya yabancı firmaların pasif ve aktif yangın koruma sistemleri alımında bundan böyle TSE tarafından verilen test raporlarını tanıyabilecekleri belirtilmektedir.

 

8
NAMİBYA-2019 YILI SONUNA KADAR DÜZENLENECEK FUARLAR LİSTESİ HAKKINDA BİLGİ; 
Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, ülkemiz ile Namibya arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Namibya Sanayi, Ticaret ve KOBİ Geliştirme Bakanlığınca hazırlanan, 2019 yılı sonuna kadar Namibya'da düzenlenecek fuarlara ilişkin çizelgenin, Windhoek Büyükelçiliğimiz tarafından T.C. Dışişleri Bakanlığı'na sunulduğu belirtilmektedir. Söz konusu çizelge ekte yer almaktadır.

Namibya Fuarlar Listesi

 

9
JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2020-2021 AKADEMİK YILI DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 
Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı'nın 2020-2021 akademik yılı duyurusu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 2020-2021 akademik yılında toplam 160 kişinin yararlanabileceği Jean Monnet Bursu kapsamında kamu sektörüne %50, üniversitelere %30, özel sektöre ise %20 oranında kontenjan ayrıldığı. bursun kapsamının, başvuru koşullarının ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgelerin, Avrupa Birliği Başkanlığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programı'nın (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinde yer aldığı ve programın son başvuru tarihi 5 Kasım 2019 olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca söz konusu yazıda, Jean Monnet bursiyerlerinin, AB üyesi ülkelerde AB müktesebatının çeşitli başlıklarında yüksek lisans ve araştırma programlarına katılmakta olduğu, AB'ye ilişkin önemli bir birikim ve vizyonla ülkemize geri dönerek edindikleri deneyimlerle Türkiye'nin AB üyelik sürecine farklı boyutlarda değerli katkılar sağladığı belirtilmektedir.

 

10
"DİMETHOATE” İÇEREN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ HAKKINDA BİLGİ; 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 27 Haziran 2019 tarihli ve L 173 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2019/1090/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında "dimethoate” etken maddesinin onayının yenilenmemiş olduğu, söz konusu Tüzüğün 30 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Söz konusu düzenleme ile; üye ülkelerin "dimethoate” etken maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin onaylarını en geç 17 Ocak 2020 tarihinde geri çekmeleri gerektiği, üye ülkeler tarafından tanınan geçiş dönemlerinin olabildiğince kısa olması gerektiği, söz konusu geçiş dönemlerinin kiraz/vişne (cherries) ürünlerinde kullanılan bitki koruma ürünleri için 17 Ekim 2019, diğer ürünlerde kullanılan bitki koruma ürünleri için ise 17 Temmuz 2020 tarihlerinden önce sona ermesi gerektiği bildirilmektedir.

Ayrıca, 12 Eylül 2019 tarihli ve L 235 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan düzenleme kapsamında, üye ülkelerin "dimethoate” etken maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin onaylarını en geç 17 Ocak 2020 tarihi yerine 31 Aralık 2019 tarihinde geri çekmeleri gerektiği, geçiş dönemlerinin kiraz/vişne (cherries) ürünlerinde kullanılan bitki koruma ürünleri için 17 Ekim 2019 tarihi yerine 30 Eylül 2019 tarihinde, diğer ürünlerde kullanılan bitki koruma ürünleri için ise 17 Temmuz 2020 tarihi yerine 30 Haziran 2020 tarihinden önce sona ermesi gerektiği belirtilmektedir. 

 

11
EXPO ANTAD & ALIMENTARIA 2020 FUARI HAKKINDA BİLGİ; 
İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB)'nden alınan yazıda, Guadalajara / Meksika'da, 31 Mart - 02 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Expo ANTAD & Alimentaria 2020 Uluslararası Gıda, İçecek ve Süpermarket Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nun, Genel Sekreterliklerince organize edileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Expo ANTAD & Alimentaria Fuarı'nın bu yıl 37.'sinin düzenlenecek olduğu ve genel ticaret fuarı niteliğinde olan söz konusu fuarda gıda ve içeceğin yanı sıra şekerli mamuller, soft içecekler, baharatlar, atıştırmalık ürünler, su ürünleri, organik ürünler, sağlık ve restoran ürünleri gibi birçok sektörden katılımcı ve ziyaretçiye ulaşmanın mümkün olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca söz konusu fuarın, 2019 yılında yaklaşık 55.000 m2'lik bir alanda gerçekleştirilmiş olduğu, 31 ülkeden 1.700 katılımcının fuarda yer aldığı ve 3 gün içinde yaklaşık 37.000 kişinin fuarı ziyaret ettiği bildirilmiştir. Walmart, Soriana, Waldo's, Chedrani, Ley, S*Mart, Comercial Mexicana ve Grupo Idea gibi Amerika kıtasının en büyük perakende zincirlerinin direkt katılımcı olarak hazır bulunduğu Expo ANTAD & Alimentaria Fuarı'nın genel itibariyle Latin Amerika kıtasına hitap ettiği belirtilmektedir.

Söz konusu fuara başvuruda bulunmak isteyen firmaların, http://www.iib.org.tr/files/downloads/PageFiles/%7B32223d28-c464-4232-a82b-1584cbb5f275%7D/Files/ANTAD%202020%20On%20Basvuru%20Formu.docx adresinde yer alan ön başvuru formunu, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 27.09.2019 Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği'nin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.

Bilgi için irtibat:
Hububat Koordinasyon Şubesi
Ayşe Ekinci
Tel: 0212 454 06 89
Faks: 0212 454 05 01-02

 

12

HOUSTON / ABD SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği(AHKİB)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınması durumunda, 24-26 Kasım 2019 tarihlerinde Houston/ABD'ye bir Sektörel Ticaret Heyeti Programı planlandığı bildirilmiştir.

Heyet programının "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği'ne İlişkin Tebliğ” kapsamında değerlendirilecek olduğu, program için kişi payı katılım payının Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye firmalar için 1450 USD, üye olmayan firmalar için ise 1850 USD olduğu belirtilmiştir.

Katılım payına dâhil olan hizmetler
· İstanbul-Houston-İstanbul ekonomi sınıfı (THY) uçak bileti,
· İç Hatlar - İstanbul gidiş-geliş ekonomi sınıfı (THY) uçak bileti
· B2B ikili iş görüşmeleri,
· İkili iş görüşmeleri için gerekli hizmetler, salon kirası, tercüman, tanıtım malz. vb.
· Havaalanı - otel transferler,
Katılım payına dâhil olmayan hizmetler
· Oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalar hariç olacaktır.
· Yurt dışı çıkış harç bedelleri ve vize ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Söz konusu Ticaret Heyeti'ne katılmak isteyen üye firmaların,  ekte yer alan Katılımcı Şirket Bilgi Formu ve Katılımcı Şirket Talep Yazısı formlarını doğru ve eksiksiz olarak doldurarak, en geç 27 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar gulbahartatli@akib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.

 1. Katılımcı Şirket Bilgi Formu
 2. Katılımcı Şirket Talep Yazısı

 

13
CIFF 2020 GUANGZHOU ULUSLARARASI MOBİLYA FUARI HAKKINDA BİLGİ; 
İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB)'nden alınan yazıda, dünyanın dört bir yanından mobilya üreticileri, ihracatçıları ve satın almacılarını bir araya getirmesi ile dikkatleri üstüne toplayan CIFF Çin Uluslararası Mobilya Fuarı 2.Faz milli katılım organizasyonunun 2020 yılında Genel Sekreterliklerince ilk kez gerçekleştirileceği,

Guangzhou/Çin Halk Cumhuriyeti'nde 28- 31 Mart 2020 tarihleri arasında, 1.000 m2`lik bir alanda, 45. kez düzenlenecek olan söz konusu fuarda; ofis ve otel mobilyaları başta olmak üzere; metal mobilyalar, kamusal alanlarda kullanılan mobilyalar ve mobilya endüstrisinde kullanılan malzeme ve makinelerin de sergileneceği,

Bahse konu fuara başvuruda bulunmayı planlayan firmaların http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-ciff-2020-guangzhou-uluslararasi-mobilya-fuari-2faz.html adresinde yer alan sözleşmeyi doldurarak 4 Ekim 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliklerinin 0 212 454 05 01 - 02 numaralarına fakslamaları veya agac@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilgi İçin İrtibat:

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

Saygın ÖZGEN

Tel: 0212 454 07 43

Faks: 0212 454 05 01 – 02

E-Mail:agac@iib.org.tr

 

14
PRODEXPO 2020 ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK VE GIDA HAMMADDELERİ FUARI HAKKINDA BİLGİ; 
İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB)'nden alınan yazıda, Moskova / RUSYA'da, 10-14 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan PRODEXPO 2020 Uluslararası Gıda ve İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun Birliklerince organize edilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Prodexpo Fuarı'nın bu sene 27.kez düzenlenecek olup söz konusu fuarda bisküvi, çikolata ve şekerli mamuller, et ve et mamulleri ile şarküteri ürünleri, kümes hayvanları mamulleri, hububat-bakliyat mamulleri, unlu mamuller ve pastacılık ürünleri, su ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda ambalaj ürünleri, süt ve süt ürünleri, alkollü ve alkolsüz içecekler, çay, kahve, soslar ve baharatların sergileneceği,

2019 yılında 100.000 m2'lik sergi alanında, 69 farklı ülkeden 2.417 katılımcının yer aldığı söz konusu fuarın 67.000 kişi tarafından ziyaret edildiği, bununla birlikte bahsi geçen fuarın, Rusya ve Doğu Avrupa'nın da en büyük fuar organizasyonu olduğu, bu sebeple Rusya gıda sanayisini yönlendirme kabiliyetine sahip olduğu ifade edilmektedir.

Genel Sekreterliklerince, fuara bu yıl da milli katılım düzenlemek üzere çalışmalarına başlandığını altı çizilen yazıda çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, fuara başvuruda bulunmayı planlayan firmaların konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere, http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-prodexpo-2020-milli-katilim-organizasyonu.html adresinde yer alan Ön Başvuru Formu'nu, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak 04 Ekim 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliklerinin 0 212 4540501-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi için:
Hububat Koordinasyon Şubesi
Ayşe EKİNCİ
Tel: 0212 454 05 00
Fax: 0212 4545 05 01-02

 

15
IRAK VE ÖZBEKİSTAN FUAR DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ; 
 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Taşkent Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Özbekistan Girişimci Kadınlar Derneği tarafından, yerel girişimci ve iş kadınlarının olanakları ve potansiyellerini göstermek, kendi ürün ve hizmetlerini yeni ve olası müşterilere sergilemek, karşılıklı ekonomik işbirlikleri yapmak amacıyla yurt dışı temaslar oluşturmak için 24-26 Ekim 2019 tarihleri arasında “Businesswomenexpo 2019” adında uluslararası bir ticaret fuarının düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu fuar çerçevesinde “İş Kadını: Bölgesel İşbirliği Ufukları” başlıklı uluslararası bir konferansın da düzenlenmesinin öngörüldüğü, anılan etkinliğe Özbekistan dışından ve yerel düzeyde bir dizi iş kadını ile sigorta ve leasing şirketlerinin de katılmasının beklendiğinden bahisle, üç gün sürecek fuar için Özbek makamlarınca 15 Eylül'e kadar başvuru beklendiği ifade edilmekte olup, organizasyona ilişkin bilgilerin de yer aldığı başvuru formuna http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/businesswomenexpo-2019-fuari-201909171627370167-9242A.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen Ticaret Bakanlığından alınan bir diğer yazıda ise, Irak Dışişleri Bakanlığından alınan Nota'ya atfen, Mecd El-Amal Uluslararası Fuar ve Konferanslar Düzenleme Şirketi tarafından, 14-21 Mart 2020 tarihleri arasında Uluslararası Bağdat Fuar alanında, "Tarım Makineleri ile Tarımsal ve Hayvansal Üretim-Besin için 12'nci Tarım Fuarı (Tarım Haftası)"nın düzenleneceği ifade edilmektedir.

Anılan fuarı düzenleyen Mecd El-Amal Uluslararası Fuar ve Konferanslar Düzenleme Şirketi'ne; eng.shahal2016@gmail.com, info@bg-iq.net, www.bg-iq.net, 009647712782919, 009647905984770, e-posta/web adresleri ve telefon numaralarından ulaşılabilmektedir.

 

16
TARIM ÜRÜNLERİNDE DİR UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ; 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi esnasında uyulacak esasların İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlendiği hatırlatılarak Genelgede yapılan değişikliğe ilişkin olarak aşağıdaki hususların altı çizilmektedir.
 

“2016/1 sayılı Genelge'de 19/09/2019 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca mezkur Genelge'nin 7'nci maddesinin birinci fıkrasının “2) Mısır” başlığı altındaki birinci ve dördüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; “İşbu Genelge'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri ile 7'nci maddesinin birinci fıkrasının 2) Mısır başlığı altındaki dördüncü paragrafı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktardaki mısır hariç olmak üzere, DİR kapsamında “15 Ağustos – 30 Kasım” tarihleri arasında mısır ithalatı yapılamaz.” “Organik kırık mısır ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında; döviz kullanım oranının %80'i aşmaması, eşdeğer eşya kullanılmaması, indirimli teminat uygulanmaması, asgari %95 randıman oranının esas alınması, üretim aşamasında herhangi bir fire öngörülmemesi, ithal edilen ürünün ihraç edilen ürün bünyesinde yer aldığına dair ayniyatın yapılması, ihraç edilecek ülkenin DİİB başvurusu esnasında açıkça belirtilmesi ve bir takvim yılı içerisinde ihracatı öngörülen organik kırık mısır miktarının firmanın yıllık üretim kapasitesini aşmayacak şekilde sınırlandırılması kaydıyla organik mısır ithalatı yapılabilir. Bu kapsamda, sadece DİİB özel şartında belirtilen ülkeye gerçekleştirilen ihracatlar DİİB'in ihracat taahhüdüne sayılır.

Ayrıca, söz konusu DİİB'ler kapsamındaki organik mısır ithalatında dönemsel ithalat kısıtlaması uygulanmaz. Anılan DİİB başvuruları kapsamında, ihraç ve ithal listesinde yer alan ürünlere “organik” ibaresinin eklenmesi ve ihraç edilecek ürünün ülkemiz organik mevzuatı çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılarak organik olduğunun tespit edilmiş olması gerekmektedir.” Diğer taraftan, söz konusu değişikliklerin dercedildiği Genelge metnine, Bakanlığımız internet sitesinin “İhracat Mevzuatı” bölümünden (https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi) ulaşılabilmektedir.”