2019/41 - Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2019/41)

 

  1. "Diğerleri" Kategorisindeki Ayçiçeği Tohumu ve Kosova Menşeli Ürünlerde Gümrük Vergisi Düzenlemeleri - İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hakkında Bilgi;
  2. Kredi Müşterilerince Sunulması Zorunlu İlave Belgeler ve Şartlarında Değişiklik Hakkında Bilgi;
  3. Belarus – İnşaat Malzemeleri Talebi Hakkında Bilgi; 
  4. Türkmenistan Koordine Edilmiş Gümrük Bilgi Sistemi Uygulaması Hakkında Bilgi; 
  5. İthalat Yasakları Hakkında Bilgi; 
  6. Avustralya – Acı Biber İhracatı Hakkında Bilgi; 
  7. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hakkında Bilgi;  

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

1

"DİĞERLERİ" KATEGORİSİNDEKİ AYÇİÇEĞİ TOHUMU VE KOSOVA MENŞELİ ÜRÜNLERDE GÜMRÜK VERGİSİ DÜZENLEMELERİ - İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR HAKKINDA BİLGİ;
 

22/08/2019 tarih 30866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimine Ek 1473 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

Bazı ülkelerden ithal edilen "diğerleri" kategorisindeki “ayçiçeği tohumu” için 8 Nolu dipnotta güncelleme yapılmıştır.

8 Nolu dipnotta yapılan güncellemeye göre;

Malezya, Güney Kore ve Avrupa Birliği ülkelerinin de aralarında olduğu birçok ülkeden ithal edilen ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi oranı 31 Ocak 2020'ye kadar %20'den %27'ye çıkarılmıştır.

Söz konusu ürünün Bosna Hersek'ten ithalinde ise gümrük vergisi uygulanmayacaktır. Singapur'dan ithalinde bu yılsonuna kadar yüzde 16,8, 1- 31 Ocak 2020 arasında ise yüzde 13,5 gümrük vergisi alınacaktır.

İlgili Karar yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek olup, Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190822-5.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

İthalat Rejimine Ek 1474 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre ise,

İthalat Rejimi Kararına ekli I-II-III ve IV Sayılı listelerde yer alan ve Ekte yer alan dosyada belirtilen maddelerin Kosova menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı ile eğer tabi ise III sayılı listede yer alan tarım payı olarak toplu konut fonu ve IV sayılı listede yer alan toplu konut fonu sıfır olarak uygulanır.

İthalat Rejimi Kararına ek kararlar ile ihdas edilen ilave gümrük vergileri Kosova menşeli ürünler için tatbik edilmez.

İlgili Karar 1/9/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190822-6.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

2

KREDİ MÜŞTERİLERİNCE SUNULMASI ZORUNLU İLAVE BELGELER VE ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ;
 

19.02.2019 tarih ve 30691 sayılı Resmi Gazete ile “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”e eklenen ek maddeler ile kredi riski 500 milyon TL üzerinde olan kredi müşterilerinin kredi tahsis aşamasında bazı ilave belgeleri sunmaları zorunlu hale getirilmişti. 16.08.2019 tarih ve 30860 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile bu yükümlülük sınırı 100 milyon TL'ye indirilmiş, sunulması gerekli ilave belgelerde de değişikliğe gidilmiştir. Yapılan düzenlemeler uyarınca  Bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil, 100 milyon TL ve üzerinde olan kredi müşterilerince sunulması gerekli ilave belgeler aşağıdaki gibidir:

1) KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel finansal tablolar, (KGK tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarına göre konsolide veya konsolide olmayan)

2) Kredi müşterisinin, KGK standartlarına uyarınca başka bir işletmenin bağlı ortaklığı olması durumunda, ana ortaklığının bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel konsolide finansal tabloları

3) Kredi müşterisinin, başka işletmelerin tek başına kontrolünde olmayan ancak müşterek kontrol edilen bir işletme olması durumunda, müşterek kontrol eden işletmelerin her birinin bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş varsa konsolide, yoksa konsolide olmayan en güncel finansal tabloları

4) Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanacak güvence raporunu da içeren analiz tablosu 
5) Anonim Şirketler için ayrıca kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu

Bu belgeler, kredi ilişkisi devam ettiği müddetçe her yıl hesap dönemini izleyen altı ay içinde sunulmaya devam olunacaktır.

 

3

BELARUS – İNŞAAT MALZEMELERİ TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;
 

Minsk Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Belarus Mimarlık ve İnşaat Bakanlığı kuruluşu "Belstroymateryalı" firmasının anılan Müşavirliğe başvurarak, ülkemiz inşaat malzemesi ürünlerinin Belarus pazarında satılabilmesi amacıyla aracılık yapabileceklerini bildirdiği ifade edilmektedir.

Söz konusu firmanın iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Firma İletişim Bilgisi:

220021,Minsk, Partizanskij Cad.,No:99A

Tel: +375172951594

Fax:+375172952153
e-mail:bsmbutb@bk.ru

 

4

TÜRKMENİSTAN KOORDİNE EDİLMİŞ GÜMRÜK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;
 

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden den alınan sayılı yazıda, Türkmenistan tarafından “ASYCUDA WORLD” isimli koordine edilmiş gümrük bilgi sistemi uygulamasına geçileceği, Türkmenistan kapılarında transit gümrük işlemlerinin “ASYCUDA WORLD” sistemi dahilinde T1/T2 transit modülleri kullanılarak otomatik olarak gerçekleştirileceği ve 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle ekli yazıda belirtilen tüm bilgi ve belgelerin Türkmenistan gümrük idaresine teslim edilmemesi durumunda eşyanın geçiş izninin reddedileceği bildirilmektedir.

Ek: Türkmenistan Gümrük İdaresi'nin yazısı

 

5

İTHALAT YASAKLARI HAKKINDA BİLGİ; 
 

Irak tarafından yürürlüğe konulan ithalat yasaklarına ilişkin Bağdat Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 22/07/2019 tarihinde Irak Tarım Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan bir açıklamaya atıfla, kırmızı ette herhangi bir ithalat yasağı bulunmadığı ve dondurulmuş deniz balıklarının yerel pazarı etkilemeyeceği dikkate alınarak pazara katkı sağlaması amacı ile 3 aylığına bu iki ürünün ithalatına izin verildiği ifade edilmektedir.

 

6

AVUSTRALYA – ACI BİBER İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 
 

Melburn Ticaret Ataşeliğinden intikal edilen bir yazıda atfen T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Avustralya makamlarından alınan bildirim kapsamında, ülkemizden söz konusu ülkeye "Acı Biber-Maraş" ihracatında Avustralya standartlarına göre çeşitli aykırılıklar tespit edildiği belirtilerek, müteakip dönemde gerçekleştirilecek sevkiyatların Avustralya gıda standartlarına uyum sağlayana kadar %l00 kontrole tabi tutulacağı ifade edilmekte, bu kapsamda firmalarımızın söz konusu ülkeye ihracatlarında karantina etmenlerinden ari ürün kullanmaları gerektiğinin altı çizilmektedir.

 

7

AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ; 
 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak aşağıdaki bilgiler verilmektedir.  

1. Tarım ürünleri piyasasına dair ortak kuralların oluşturulması hakkında 1308/l20l3/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak bazı ürünlerin korunmasına ilişkin 20l9/1322/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Ağustos 20l9 tarihli ve L 206 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2. Hayvan beslemede kullanılan yem katkı maddelerine ilişkin 183l/2003/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü bağlamında bazı yem katkı maddelerinin onaylanması hakkında 2019/1324, 2019/1313, 2019/1314, 2019/1315, 2019/1289, 2019/1290 ve 2019/1125 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 206, L 205,L 203 ve L 177 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

3. Bazı üye ülkelerde rastlanan Afrika domuz gribi ile ilgili alınan hayvan sağlığı tedbirlerine dair 2014/709/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2019/1336, 2019/1327, 2019/1270, 2019/1247, 2019/1212 ve 2019/1185 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin L 209I, L 206, L 200, L 194, L 191 ve L 185 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

4. Yeni gıdalara ilişkin 2015/2283/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak bazı yeni gıdaların piyasaya sunulmasına dair 2019/1294/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 2 Ağustos 2019 tarihli ve L 204 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

5. GDO içeren bazı ürünlerin piyasaya sunulmasına dair 2019/1300, 2019/1301, 2019/1302, 2019/1303, 2019/1304, 2019/1305, 2019/1306, 2019/1307, 2019/1308 ve 2019/1309 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin 2 Ağustos 2019 tarihli ve L 204 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

6, Bazı ürünlerin AB'de geleneksel özellikli ürün olarak tescil edilmesine ilişkin 2019/1288/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin l Ağustos 2019 tarihli ve L 203 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

7. Slovakya'da rastlanan Afrika domuz gribi ile ilgili alınan geçici tedbirlere dair 2019/1273/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 30 Temmuz 2019 tarihli ve L 20l sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

8. Yabancı türler listesinin güncellenmesine ilişkin 2016/1141/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2019/1262/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Temmuz 2019 tarihli ve L l99 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

9. Deniz ekosistemleri ve balıkçılık kaynaklarının korunması hakkında 2019/1241/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 25 Temmuz 2019 tarihli ve L 198 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

10. Nijerya menşeli kuru fasulye ithalatının askıya alınmasına dair 2015/943/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2019/1256/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Temmuz 2019 tarihli ve L 196 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

11. Köpek, kedi ve gelincik ticareti için gerekli sağlık sertifikalarına dair 92/65/AET sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2019/1206/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 16 Temmuz 2019 tarihli ve L 190 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

12. AB'nin muz ithalatında tercihli gümrük vergisinin geçici olarak askıya alınması uygulamasının Guatemala menşeli muz ithalatı için uygun bulunmadığına dair 2019/1203/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Temmuz 2019 tarihli ve L 189 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

13. Akdeniz kılıç balığı için çok yıllı kurtarma planı hakkında 1967/2006 ve 2017/2107 sayılı Tüzükleri tadil eden 2019/1154/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 12 Temmuz 2019 tarihli ve L 188 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

14. Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2019/1176/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin l l Temmuz 2019 tarihli ve L 185 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

15. Jelatin, iç organlar ve kuyrukyağı ithalatına dair l42/2011/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2019/1177/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Temmuz 2019 tarihli ve L 185 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

16. Organik üretim, organik ürünlerin etiketlenmesi ve organik ürünlerin ithalatı hakkında AB-San Marino İşbirliği Komitesi'nde AB pozisyonunun belirlenmesine dair 2019/1178/AB sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Temmuz 2019 tarihli ve L 185 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

17. "Ayrshire New Potatoes/ Ayrshire Earlies" ve "Jambon du Kintoa" adlı ürünlerin AB'de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2019/1173 ve 2019/1126 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 184 ve L 177 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

18. AB'ye belirli hayvan ve taze et ihraç etmeye yetkili üçüncü ülke, bölge veya bölümlerin listesine ilişkin 206/2010/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2019/1162/lAB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Temmuz2019 tarihli ve L 182 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

19. Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı ile ilgili kurallara dair 1107/2009/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak aktif maddelerin onayı hakkında 2019/1137 ve 2019/1138 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Temmuz 2019 tarihli ve L l80 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

20. Hayvansal gıdaların resmi kontrollerine dair 2074/2005/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2019/1139/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Temmuz 2019 tarihli ve L 180 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

21. AB-Gambiya Sürdürülebilir Balıkçılık Ortaklığı Anlaşması'nın uygulanmasına dair 2019/1332/AB sayılı Konsey Kararı ve balıkçılık olanaklarının belirlenmesine ilişkin 2019/1333/AB sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Ağustos 2019 tarihli ve L 208 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

22. AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması kapsamında kanatlı eti ve ürünleri için tercihli tarife uygulamalarında yapılan değişikliklere dair 2019/1320/AB sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Ağustos 2019 tarihli ve L 206 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

23. Bazı coğrafi işaretlerde yapılan değişikliklere ilişkin 2019/1321 ve 2019/1209 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 206 ve L 191 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.