2019/39 - Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2019/39)

 

 1. Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği Hakkında Bilgi;
 2. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararlar Hakkında Bilgi; 
 3. Irak Yaptırımlar Komitesi Kararları Hakkında Bilgi; 
 4. Rusya Federasyonu - Çin Menşeli Muhtelif Yaş Meyve Ürünlerinde İthalat Yasağı Hakkında Bilgi; 
 5. City Build Russia Fuarına Davet Hakkında Bilgi; 
 6. Singapur Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;  

Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

1

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

 “Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği” 6/8/2019 tarih 30854 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup bu yönetmelik ile ile karma/ihtisas endüstri bölgesi, münferit yatırım yeri ve özel endüstri bölgelerinin kurulması, yönetilmesi ve faaliyete geçmesine ilişkin usul ve esaslar ile 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar düzenlenmektedir.

 

9/2/2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği'ni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirmek üzere oluşturulan yeni Yönetmelik ile;

• Mer'i planlarda hali hazırda sanayi alanı olarak lekeli alanların endüstri bölgesi olarak ilan edilmesi sürecinde bürokratik süreçlerin azaltılması,

• Endüstri bölgelerinde yönetici şirket tarafından gerçekleştirilen yapım işlerine yönelik olarak kontrollük hizmetlerinin düzenlenerek yapım işlerinin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi,

• Yer tahsis süreçlerinin düzenlenerek yer tahsisine yönelik yatırımcı dostu bir mekanizma oluşturulması,

• Tüm endüstri bölgesi türlerinde, bölge yönetimlerinin anonim şirket statüsünde olma zorunluluğu getirilmesi ile bölgenin daha aktif ve hızlı bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.

 

İlgili Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek olup, Yönetmeliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190806-1.htm  adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

2

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARLAR HAKKINDA BİLGİ;

 

7/8/2019 tarih 30855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;

Bu çerçevede 2019/1402 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

 •          “Büyük ölçekli yatırımlar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, bölgesel ve stratejik yatırımlar ibareleri korunmuştur.
 •     Bakanlık tebliği ile yayımlanacak olan “Öncelikli Ürün Listesi”, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek olan “Program Değerlendirme Komitesi” ile Bakanlık tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” unsurları eklenmiştir.
 •     Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar ibaresine “ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen” ibaresi eklenmiştir.
 •      Stratejik yatırımları “asgari sabit yatırım tutarı üçmilyar Türk Lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar” olarak belirleyen ibare yürürlükten kaldırılmış, Program Değerlendirme Komitesi'nin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesi'ndeki ürünlerin üretimine ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebileceği hükmü getirilmiştir.
 •      Ayrıca stratejik yatırımların hangi desteklerden faydalandırılacağının Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirleneceği ve bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenleneceği hükme bağlanmıştır.
 •      Gümrük Vergisi Muafiyeti kapsamında Otomobil gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara tanınan otomobil ithal izinlerinde:
  •    Yatırımcılara motor silindir hacmi 1.600 cm3'e kadar olan otomobil ithaline izin verilebileceğine,
  •    Hibrit ve/veya elektrikli otomobil üretimine yönelik yatırımlarda bu fıkra kapsamında izin verilen toplam ithalat miktarının azami yüzde onuna kadar motor silindir hacmi 2.500 cm3'e kadar olan otomobil ithaline izin verilebileceğine,
  •    Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam otomobil sayısının, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde onbeşini aşamayacağı, ancak belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde onbeşi kadar daha ilave otomobil ithaline izin verilebileceğine ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
 •        Faiz desteği kapsamında; talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payı konusunda getirilen değişikliklere:
  •    Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise on puanı, diğerlerinde sekiz puanı aşamayacağına dair ibare eklenmiştir.
  •    Faiz veya kâr payı desteği tutarında ise bölge ayrımı olmaksızın;
   •   AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyon Türk Lirasını aşamayacağı hükmü aynen korunmuş,
   •   Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemeyeceği hükmü getirilmiştir.
 •      Sigorta primi işveren hissesi desteği kapsamında Büyük Ölçekli Yatırımlar ibaresi kaldırılmış tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 •  

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

 

Yeni oranlar

(Büyük Ölçekli Yatırımlar İbaresi kaldırılmış)

 
 
 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  

 

 •      Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarında altıncı bölge hariç olan bölgelerde yüzde onbeş olan kısıtın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda uygulanmayacağına dair ibare eklenmiştir.
 •      Sigorta primi desteği kapsamında işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanan desteğin; Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için, 6 ncı bölge dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise yedi yıl, diğerlerinde ise beş yıl olarak sağlanabileceğine ilişkin ibare eklenmiştir.
 •      Gelir vergisi stopajı desteğinin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise azami beşyüz, diğerlerinde ise azami üçyüz çalışan için uygulanacağı hükmü getirilmiştir.
 •      Vergi indirimi kapsamında gelir veya kurumlar vergisi indirim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi İndirim oranı (%)

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 •      Diğer desteklerden faydalanma hususunda  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımların, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebileceği hükmü getirilmiştir.
 •      Karara eklenen Geçici Madde ile 1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2020 tarihine kadar aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımların, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanacağı hükmü getirilmiştir.

İller

Yatırım Yeri Tahsisi

Sigorta Primi İşveren Hissesi

Sigorta Primi Desteği

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas

OSB ve EB Dışı

3

-

 

OSB ve EB İçi

3

3

-

Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat

OSB ve EB Dışı

4

-

 

OSB ve EB İçi

4

4

-

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van

 

5

5

10

 

 

 •        Bu kapsamda belli koşulların sağlanmasıyla firma talebine istinaden, sigorta pirimi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği, birinci fıkradaki tabloda belirtilen sürelerin iki katı süre ile uygulanacağı hükmü getirilmiştir.
 •       Söz konusu kararın EK-2A'da yer alan Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteler tablosunda 5 Numaralı sektör koduna karşılık gelen satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

 

Sektör Kodu

US97 Kodu

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Eski Hali

5

18

Giyim Eşyası İmalatı

2 milyon TL'nin üzerindeki tevsi yatırımları

2 milyon TL'nin üzerindeki tevsi yatırımları

1 milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları

1 milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon

500 Bin TL

500 Bin TL

yatırımları

Yeni Hali

 

 

Giyim Eşyası İmalatı

2 milyon TL

2 milyon TL

1 milyon TL

1 milyon TL

500 Bin TL

500 Bin TL

 

İlgili Karar yayımlandığı tarihten (bugün) itibaren yürürlüğe girecek olup, Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190807-2.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

Öte yandan 2019/1403 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır;

 • Kararın 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan aracı kurumlar; faiz veya kar payı desteğini uygulayacak kamu bankaları dâhil olmak üzere bankaları, katılım bankaları ve finans kuruluşları olarak belirlenmiş,
 • 3. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde yer alan, proje bazlı olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara  sağlanacak desteklerde yer alan “faiz desteği veya hibe desteği” ifadesi; “faiz  veya kar payı desteği” olarak değiştirilmiş,
 • Proje bazlı olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara  ayrıca hibe desteği eklenmiş,
 • Projelerin değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknolojik Odaklı Sanayi Hamlesi programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için ellimilyon Türk Lirası,  diğer yatırımlar için ise beşyüzmilyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

 

İlgili Kararın, 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ve 3. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde yapılan değişiklikler, 26 Kasım 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7 Ağustos 2019 tarihinde, diğer hükümler, 7 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup,

 

Karara, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190807-3.pdf   adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

3

IRAK YAPTIRIMLAR KOMİTESİ KARARLARI HAKKINDA BİLGİ; 

 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 28 Haziran 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak Yaptırımlar Komitesi tarafından Irak yaptırımlar listesinde güncelleme yapıldığı, söz konusu güncellemeyle 1483 (2003) sayılı Güvenlik Konseyi kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde, ekli dosyada ismi yer alan kuruluşların 29 Haziran 2019 tarihi itibariyle yaptırım listesinden çıkartıldığı beildirilmektedir.

 

Irak Yaptırımlar Komitesi Kararlarına İlişkin BM Notası

 

4

RUSYA FEDERASYONU - ÇİN MENŞELİ MUHTELİF YAŞ MEYVE ÜRÜNLERİNDE İTHALAT YASAĞI HAKKINDA BİLGİ; 

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi (FVBKS) tarafından Çin menşeli muhtelif yaş meyve ürünlerine (elma ve sert çekirdekli meyveler) yönelik olarak 10/08/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ithalat yasağı getirildiği bildirilmekte olup, konuya ilişkin olarak FVBKS tarafından yapılan açıklamanın gayri resmi İngilizce tercümesi ekte yer almaktadır.

 

Açıklama Metni (Gayriresmi Tercüme)

 

5

CITY BUILD RUSSIA FUARINA DAVET HAKKINDA BİLGİ; 

 

Ticaret Bakanlığı St. Petersburg Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nden alınan yazıda, 29-30 Ekim 2019 tarihlerinde Rusya'da CITY BUILD RUSSIA 2019 fuarının düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu fuarın Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası ile St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklendiği, Rusya, Kazakistan, Çin, Tunus, İran, Finlandiya, Belçika ve Polonya'dan olmak üzere, 150'den fazla üretici firma ve 60'a yakın perakende zincirinin fuara katılım sağlayacağı ifade edilmekte olup organizasyonun, fuar, iş programı ve satınalma görüşmelerini kapsadığı, federal perakende zincirleri, proje ve mimarlık büroları, tasarım stüdyoları, yapı malzemeleri toptancıları ve iş geliştiricileri ile katılımcılar arasında ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Söz konusu fuara ilişkin program, bilgiler ve görsellerin bulunduğu davet yazısının Rusça ve İngilizce örnekleri Genel Sekreterliğimizden temin edilebilir. 

 

6

SİNGAPUR TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

 

 

Ege İhracatçılar Birliği'nden alınan yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonu ve Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda, 25-28 Kasım 2019 tarihleri arasında Singapur'a yönelik Gıda Ürünleri Sektörel Ticaret Heyeti düzenlenerek katılımcı firmalar ile alıcı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri yapılacağı bildirilmektedir.

Singapur'un, lojistik açıdan bulunduğu konum ile Asya-Pasifik Bölgesindeki diğer pazarlara yönelik bir geçiş kapısı niteliğinde olması, bölge ülkelerine ulaşmak amacıyla pek çok ülke tarafından bir merkez olarak kullanılması ve kişi başına düşen 57 bin dolar GSYİH ile önemli bir ticaret potansiyeline sahip olduğu ifade edilmekte olup 2018 yılında 12,4 milyar ABD Doları değerinde gıda ürünleri ithalatı gerçekleştiren Singapur'un en fazla ithal ettiği ürün grupları arasında süt ve süt ürünleri, alkollü içecekler, unlu mamuller, pastacılık ürünleri, kırmızı et, çikolatalı ürünler, su ürünleri, soslar, taze ve kuru meyvelerin yer aldığı belirtilmektedir.

Ekte yer alan taslak program çerçevesinde gerçekleştirilecek ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmesi beklenen ticaret heyetinin tahmini destekli katılım ücretinin kişi başı 1.500 ABD Doları olduğu, söz konusu katılım ücretine;

- İstanbul çıkışlı gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti,

- Singapur'da 3 gece konaklama,

- Singapur havaalanı transferleri ve program kapsamındaki şehir içi heyet transferleri,

- İkili iş görüşme organizasyon masrafları,

- Katılımcı firma tanıtım kitapçığı ve diğer tanıtım faaliyetleri,

- Program kapsamındaki heyet akşam yemeğinin

dahil olduğu bildirilmekte, ticaret heyetine katılmak isteyen firmaların 16.08.2019 Cuma günü mesai bitimine kadar yer alan Katılımcı Firma Şirket Yazısını (EK-C3) doldurarak 1.500 ABD Doları katılım ücretini aşağıda belirtilen banka hesabına yatırmaları gerektiği ifade edilmektedir. (4166)

Katılım Bedelinin Yatırılacağı Banka Bilgileri (ABD Doları Hesabı)

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

TÜRKİYE HALK BANKASI / ALSANCAK ŞUBESİ ŞUBE KODU: 731

IBAN: TR05 0001 2009 7310 0053 0002 66

(Açıklama bölümüne Singapur Ticaret Heyeti Katılım Bedeli yazılmalı ve başvuru yapan firma ile ödemeyi gerçekleştiren firma aynı olmalıdır.)

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim:

Gökay Çelikli

Ege İhracatçı Birlikleri Tarım 3 Şubesi

E-Posta: gokay.celikli@eib.org.tr

Telefon: 0232 488 60 24