2019/37 - Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2019/37)

 

  1. Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Hakkında Bilgi; 
  2. Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30) Hakkında Bilgi; 
  3. Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5) Hakkında Bilgi; 
  4. Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Geçişleri Ve Gıda Güvenliği Hakkında Bilgi;
  5. AB Ülkelerine Kuru İncir - Fındık - Antep Fıstığı İhracatı Hakkında Bilgi; 
  6. Avrupa Birliği'ne Kuru Kayısı İhracatı Hakkında Bilgi; 
  7. Güney Afrika Cumhuriyeti Rekabet Avantajı Hakkında Bilgi; 
  8. Çin Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi; 

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 
 

 

1

BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) HAKKINDA BİLGİ; 

 

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 2 Ağustos 2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup bahse konu Tebliğe aşağıda yer alan linkten erişim sağlanabilmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-13.htm

 

2

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/30) HAKKINDA BİLGİ; 

 

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30) 2  Ağustos 2019 tarih ve 30850 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup bahse konu Tebliğe aşağıda yer alan linkten erişim sağlanabilmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-14.htm

 

3

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 5) HAKKINDA BİLGİ; 

 

Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5) 2  Ağustos 2019 tarih ve 30850 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup bahse konu Tebliğe aşağıda yer alan linkten erişim sağlanabilmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-16.htm

 

4

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GÜMRÜK GEÇİŞLERİ VE GIDA GÜVENLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Birliği'nden alınan yazıda;

13 Haziran 2019 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “Gümrük Sisteminde Yeniliklerin Devam Ettirilmesine İlişkin İlave Tedbirler Hakkında” Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 4 Mart 2016 tarih ve 1853 No'lu Kararında değişiklik yapıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu değişiklik ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi tarafından, ihracatçı ülkeler tarafından tanzim edilen uluslararası anlaşmalarla önceden kabul edilmiş belgeler esasında serbest dolaşıma girişin temin edilmesi ve diğer kamu kurumlarının elektronik ortamda bilgilendirilmesi, özet beyana ek olarak sunulan belgeler esasında ise serbest dolaşıma girişin temin edilmesi ve önceden verilmiş olan izinlerin kontrol edilmesi işlemleri bağlamında sunulması gerekli veterinerlik, sağlığa uygunluk, bitki sağlığı ve diğer sertifikaların yanında eşyanın gıda mahsulü olması halinde “gıda güvenliği sertifikasını”nın sunulması gerektiğine ilişkin hususlar eklenmiş olup, bununla birlikte ilgili kuruluşun 'Gıda Güvenliği Ajansı' olduğuna ilişkin değişiklik yürürlüğe girmiştir. Bahse konu karara, https://president.az/articles/33548  adresinden ulaşılabilmektedir.

 

5

AB Ülkelerine Kuru İncir - Fındık - Antep Fıstığı İhracatı HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla; 884/2014 (EC) Sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında Ek-1'de güncellenmiş GTİP numaraları belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir fındık ve antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünler) Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatında, Bakanlığımız BİLGE sisteminde Sağlık Sertifikası ile birlikte Ek-2'de. bir örneği gönderilen "Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu" varlığının da kontrol

edileceği şekilde düzenlenme yapılmasının talep edildiği, ticari örnek veya laboratuvar örneği olarak gönderilen sevkiyatlar ile piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatların kapsam dışında tutulduğu, kötüye kullanımı önlemek için söz konusu sevkiyatların brüt ağırlıklarının 30 kg'ı aşmaması şartının getirildiğinin ifade edildiği belirtilmektedir.

Mezkur yazıda devamla, AB ülkelerine yapılan kuru incir, fındık ve antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünlerin ihracatında Sağlık Sertifikası aranmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzenlemenin halihazırda yapıldığı, bu defa, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, brüt ağırlığı 30 kg ile sınırlı olmak üzere, ticari örnek, laboratuvar örneği, piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatlar hariç olmak üzere, Ek-l'de l2'li GTİP'leri belirtilen eşyanın AB üyesi ülkelere ihracatında; gümrük idarelerince Sağlık Sertifikasına ilaveten Ek-2'de bir örneği gönderilen “Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu"nun da aranmasını sağlayacak şekilde sistemsel düzenleme yapılacağı bildirilmektedir.

Ürün Listesi ile Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu için tıklayınız.

 

6

AVRUPA BİRLİĞİ'NE KURU KAYISI İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 29/07/2019 tarih 46397983 sayılı  yazıda; Avrupa Birliği (AB) hayvansal menşeli olmayan bazı yem ve gıdaların ithalatında resmi kontrollerin artırılmasına ilişkin 882/2004/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü'nün uygulanması bağlamında 669/2009/AT sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden ve bir örneği ilişik bulunan 2019/1249/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Temmuz 2019 tarihli ve L 195 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtilmekte olup, anılan mevzuat değişikliği kapsamında, ülkemiz menşeli işlenmiş kayısı çekirdeklerinin siyanür tehlikesi nedeniyle söz konusu Tüzüğün I sayılı ekine eklenmesi, bahse konu ürünlere dair kontrol sıklığının %50 oranında belirlenmesi ve ülkemiz menşeli kuru kayısının AB'ye ihracatında sülfit riski açısından kontrol sıklığının %20'den %10'a indirilmesinin kararlaştırıldığı ifade edilmektedir.

 

7

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ REKABET AVANTAJI HAKKINDA BİLGİ; 

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 01/08/2019 tarih 46488132 sayılı  yazıda; Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından l Mart 2019 tarihinde muhtelif civata ve vida ürünleri (7318.l5.4l, 7318.15.42ve 73l8.16.30 GTİP kodlu) ithalatına karşı korunma önlemi soruşturması başlatıldığı, Dünya Ticaret Örgütü'ne yapılan ll Temmuz 20l9 tarihli bildirim ile soruşturma kapsamındaki ürünlere 200 gün süreyle uygulanmak üzere %102.10 oranında geçici önleme hükmedildiği ifade edilmekte olup,

Öte yandan, ülkemizin DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi kapsamında Madagaskar'ın söz konusu ürünler ithalatındaki payının %3'ün altında olması sebebiyle söz konusu önlemlerden muaf tutulmuş olduğu ve bu oranın üzerine çıkılması halinde önlem kapsamına alınacağı belirtilmektedir

Yazıda devamla, bahse konu ürünün Güney Afrika Cumhuriyetine ihracatında ülkemize rekabet avantajı sağlayabileceğinin değerlendirildiği vurgulanmaktadır.

 

8

ÇİN SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

 

          30 Ekim - 02 Kasım 2019 tarihleri arasında Guangzhou/ÇİN'e yönelik Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenlenmesine ilişkin olarak Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden (GAİB) alınan yazı ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.gaib.org.tr/Home/Haber/332 adresinden erişim sağlanabilmektedir.