2019/34 - Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2019/34)

 

  1. Tarım Ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdarelerinin Eklenmesine İlişkin Tebliğ Hakkında Bilgi;
  2. Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı'na İlişkin Olarak Gümrük Genel Tebliği Ve Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Değişiklik Yapılması Hakkında Bilgi; 
  3. Teminat İadelerinde Vergi Borcu Aranmaması Hakkında Bilgi; 
  4. Kağıtsız İhracat Uygulaması Hakkında Bilgi; 
  5. Kağıtsız Gümrük” Projesi Kapsamında Beyannamelerden Alınacak Ücretler Hakkında Bilgi; 
  6. Ülke Masaları Bülteni Hakkında Bilgi; 
  7. Tebliğ Yayımı Hakkında Bilgi;  

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

1

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİNİN EKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile ilgili listeye Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü'nün eklenmesine ilişkin tebliğ 24/7/2019 tarih ve 20841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup bahse konu Tebliğ'in tam metnine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190724-3.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

2

POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI'NA İLİŞKİN OLARAK GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ VE GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

23 Temmuz 2019 tarihli (bugünkü) Resmi Gazete'de, Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:4)'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğe göre,

• Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri listesinde “Halkalı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi “Muratbey Gümrük Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş,

• “Aynı kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir.” ifadesi “Aynı gerçek kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir.” şeklinde güncellenmiştir.

Böylelikle hızlı kargo yoluyla en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın ithal edilebilmesi yönündeki sınırlama, tüzel kişiler (şirketler) için kaldırılmış bulunmaktadır.

Tebliğ yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiş olup, bahse konu Tebliğ'in tam metnine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190723-3.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Ayrıca 25/7/2019 tarih 30842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1361 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılmış olup;

Posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla taşınan, değeri 22 avroya kadar olan eşyanın, tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla teslim edilmesine, söz konusu eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapma konusunda Ticaret Bakanlığının yetkilendirilmesine ve gümrük mevzuatı uyarınca gümrük vergilerinden muaf olan inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın operatör yetkisi kapsamında hızlı kargo firmaları ile posta idaresi tarafından beyanına imkan sağlanmıştır.

Bahse konu Karar''ın tam metnine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190725-15.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

3

TEMİNAT İADELERİNDE VERGİ BORCU ARANMAMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın talimatı kapsamında 4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince alınan teminat mektubu ve nakit teminatların iadesinin 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında yapılan düzenlemeler gereğince vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması gereken ödemelerden olmaması sebebiyle bahse konu teminatların iadesi sırasında 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi hükmü uygulanmayacaktır.

 

4

KAĞITSIZ İHRACAT UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı'nın 23/7/2019 tarih 46238286 sayılı talimatında Gümrük Yönetmeliği'nde  24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgelerin gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmeyeceği hatırlatılarak,

Bu kapsamda; Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile elektronik ortamda paylaşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin elektronik olarak, bu beyanname eki belgelerin ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde, her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde ihracatçı tarafından saklanacağı ifade edilmektedir.

İhracat beyannamelerinin ilgili memur tarafından e-imza ile imzalanacağı, e-imzalı nüshaya da ilgili ihracatçı tarafından mükellef yetkisi ile GET-APP Uygulaması üzerinden ulaşılabileceği vurgulanan yazıda devamla,

20 Ağustos 2019 tarihine kadar ihracat beyannamesinin hem kağıt ortamında hem de elektronik ortamda muayene memurunca imzalanmaya devam edileceğinin, bu tarihe kadar ihracat beyannamesinin kağıt ortamında verilmesi durumunda halihazırda yapılan ibraz ve arşivleme işlemlerinin aynı şekilde yürütüleceğinin, bu tarihten itibaren Gümrük Yönetmeliğinin 112'nci maddesinin9'uncu fıkrası uyarınca ihracatçı ve gümrük idaresince elektronik ortamda arşivleme yapılacağının altı çizilmektedir.

20 Ağustos 2019 tarihinden sonra ihracat beyannamesinin sadece elektronik ortamda imzalanarak gümrük idaresine iletilecek olduğu belirtilen yazıda, halihazırda veri giriş salonlarında yapılmakta olan işlemlerin Bakanlıkları web sayfası "E-işlemler/Elektronik beyanname" menüsünden e-imza kullanılarak yapılacağı, 20 Ağustos 2019 tarihinden sonra ihracat beyannamesinin kağıt nüshasının, gümrük idarelerince yükümlüsüne ya da herhangi kurum/kuruluşa verilmeyeceği, diğer taraftan e-imzalı olarak elektronik ortamda düzenlenen ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ücretlendirilmesinin  20 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 2019/5 sayılı Genelgesi uyarınca yapılacağı ifade edilmektedir.

 

5

KAĞITSIZ GÜMRÜK” PROJESİ KAPSAMINDA BEYANNAMELERDEN ALINACAK ÜCRETLER HAKKINDA BİLGİ; 

 

Ticaret Bakanlığının 19/07/2019 tarih ve 2019/5 Sayılı Genelgesi  ile gümrük işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan “kağıtsız gümrük” projesi kapsamında elektronik ortamda tescil edilecek ihracat ve serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden alınacak ücretler aşağıdaki şekilde düzenlenmiş olup söz konusu beyanname ücretlerinin gümrük beyannamesinin “Beyan Sahibi / Temsilci” başlıklı 14 numaralı hanesinde yer alan bilgiler esas alınarak tahsil edileceği ve bahse konu Genelge'nin her bir rejimle ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesinden ve sistemlerde yapılacak düzenlemenin uygulamaya alınmasından sonra yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

  • E-ihracat beyannamesi – 5,00 TL
  • E-ithalat beyannamesi – 7,00 TL

 

6

ÜLKE MASALARI BÜLTENİ HAKKINDA BİLGİ; 

 

           T.C Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden  alınan 17/07/2019 tarih 1687 sayılı yazıda; İhracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması,  ihraç  pazarlarındaki fırsatları değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak doğrultusunda başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalara dış pazarlarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanmasının ihracatımızın gelişimi açısından büyük önem taşıdığı dile getirilmekte olup, bu kapsamda, Bakanlıklarınca dış pazarlarda ticaretimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek düzeydeki kararlar (çeşitli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi, vergi dışı önlemler vb.) ile ticari faaliyetler ve etkinliklere ilişkin haberlerin yer aldığı Ülke Masaları Bülteninin aylık olarak hazırlandığı ifade edilmekte ve söz konusu bültene https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/ulke-masalari-bulteni adresinden erişim sağlanabileceği belirtilmektedir.

 

7

TEBLİĞ YAYIMI HAKKINDA BİLGİ; 

 

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 18/07/2019 tarih 1691 sayılı yazıda; Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in (İhracat:2019/6) 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilmekte olup,  Mezkur Tebliğ ile uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve araç tip onay belgesine birlikte haiz ihracatçıların anılan Tebliğ'de belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları'nda bulunan eşyayı ihracatı halinde 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağının hüküm altına alındığı ifade edilmektedir.