2019/31 - Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2019/31)

 

  1. Pakistan Tarım Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi;
  2. TÜBİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödülleri Hakkında Bilgi; 
  3. ABD / Korunma Önlemi Hakkında Bilgi; 
  4. RF Zorunlu Etiketleme Uygulaması Hakkında Bilgi; 

Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

1

PAKİSTAN TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Pakistan'a ithal edilecek gıda ürünlerinin ambalajı üzerinde ürün içeriği ile ilgili olarak İngilizce ve Urduca etiket bulunması ve bu ürünlerin Helal Sertifikasına sahip olması zorunluluğunun getirildiği ve 19 Şubat 2019 tarihinden önce konşimentosu düzenlenmiş veya akreditifi açılmış olan sevkiyatların ise gümrüklerden çekilebilmesine izin verildiği 2019/15 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 17/06/2019 tarih 45164363 sayılı yazıda;

İslamabad Büyükelçiliğimiz tarafından Pakistan makamlarıyla temasa geçildiği, Pakistan'ın söz konusu uygulamaya ilişkin olarak herhangi bir ülkeye ayrıcalık tanımayı öngörmediği, bununla birlikte, ülkelerin yeni mevzuata uyum sağlayabilmelerini teminen kararın uygulanmasının 1 Temmuz 2019 tarihine ertelendiğinin öğrenildiği ifade edilmektedir.

 

2

TÜBİTAK UFUK2020 DESTEK VE ÖDÜLLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/06/2019 tarih 81-01386 sayılı yazıda 80 Milyar Avro'luk dev finansmanıyla dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon programı Ufuk2020 Destek ve Ödülleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Bu kapsamda Ufuk 2020 programından azami ölçüde fayda sağlanabilmesi adına söz konusu programa ilişkin bilgi notu ekte sunulmuştur.

TUBİTAK UFUK2020 Destek ve Ödülleri Bilgi Notu

 

3

ABD / KORUNMA ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ; 

 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemizin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) faydalanıcı konumunun ABD Ticaret Temsilciliği tarafından gözden geçirilmesi neticesinde 4 Mart 2019 tarihinde ülkemizin ekonomik gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak GTS kapsamından çıkarılmasına karar verildiği ifade edilmektedir. Bu çerçevede, konuya ilişkin Başkanlık Kararı 17 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olduğu, anılan kararın 21 Mayıs 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan nüshasına https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-21/pdf/2019-10761.pdf bağlantısından erişimin mümkün olduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, konuya ilişkin Başkanlık Bildiriminde, diğer hususların yanı sıra, ABD tarafından "çamaşır makinaları” (8450.11, 8450.20 ve 8450.90 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ve "kristal silikon fotovoltaik pil” (8501.31, 8501.61, 8507.20 ve 8541.40 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı uygulanmakta olan ve Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi kapsamında ülkemizin ABD'nin soruşturma konusu ürün ithalatındaki payının %3'ün altında olması nedeniyle muaf tutulduğu korunma önlemlerinden muafiyetimizin 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldığı ifade edildiği bildirilmektedir

 

4

RF ZORUNLU ETİKETLEME UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ; 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/6/2019 tarih 1415 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıdan bahisle, Rusya Federasyonu (RF)'nda 2017 yılı Aralık ayında imzalanan Hükümet Kararnamesi ile 2024 yılına kadar kayıt dışılığın azaltılması, tüketici refahı da gözetilerek eşit rekabet koşullarının sağlanması ve dijital ekonomiye geçişin bir parçası olarak, RF'nin ithal ettiği tüm ürünlerin etiketlenmek suretiyle ülkeye girişinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki sürecinin izlenebilmesi amacıyla “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi'nin kurulmasının planlandığı, bu kapsamda, ilk olarak 12.08.2016 tarihinde kürk manto ürününde pilot uygulamaya geçildiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, yine 28.12.2017 tarihinde imzalanan İlaçların Dolaşımı Hakkında Kanun'da Değişiklik Yasası ile ilaç sektöründe kayıt dışılığı ortadan kaldırmak amacıyla ilaç paketlemesinde zorunlu tanımlama işaretleri vasıtasıyla dolaşımdaki tüm ilaçlar için bir izleme sistemi kurulmasının öngörüldüğü, bahse konu yasanın, klinik araştırmalar amacıyla ithal edilenler dışındaki tüm ilaçlara ilişkin paketlerin (QR) kodlarıyla etiketlenmesi gerekliliğini ortaya koyduğu, Rusya'daki tüm ilaç ambalajlarının etiketlenmesi zorunluluğunun ilk etapta 1.1.2019 itibariyle başlaması planlanırken, ilaç şirketlerinin ve eczanelerin yeni kanuna uymaları amacıyla başlangıç tarihinin 1.1.2020 olarak belirlendiği, bu döneme kadar ise gönüllü ilaç ambalaj etiketlemesi için bir deneme çalışmasının başlatılmış olduğu da ayrıca belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 28.04.2018 tarihli ve 792 sayılı RF Hükümet Talimatnamesi uyarınca, RF Federal Gümrük Servisi (RFFGS) tarafından belirlenen muhtelif tütün mamullerinin etiketlenmesine 1.3.2019 tarihinde başlandığı, ülkemizden RF'ye ihracatta önemli yer tutan ayakkabı ürünlerinde 1.7.2019 tarihinde; hafif sanayi sektöründe yer alan ürün gruplarında ise 1.12.2019 tarihinden itibaren etiketleme uygulamasının zorunlu hale geleceği, yine 8.5.2019 tarihli Hükümet Kararnamesiyle de etiketleme uygulamasının bebek mamaları, bitkisel yağlar, ev kimyasalları, kozmetikler, alkolsüz içecekler, hazır et ve balık ürünleri, bakkaliye ile ev aletlerini de içerecek şekilde genişletileceği hüküm altına alındığı, anılan tüm ürünlerin transit ticareti ve geçici ithalatının kapsam dışında tutulduğu ifade edilmektedir.

Sistemin koordinatör kurumunun RF Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; sistemin oluşturulması, uygulanması ve işletilmesinden sorumlu kurumum (kodların üretimi ve dağıtımı) Geliştirme ve Teknoloji Perspektifleri Merkezi Başkanlığı (CRPT); sistemin işleyişinin kontrolünden sorumlu kurumum RF Dijital Gelişim, Haberleşme ve Kitlesel İletişim Bakanlığı; düzenleyici kurumun ise RF Maliye Bakanlığı olarak belirlendiği, konuya ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Müşavirliklerimiz tarafından, RFFGS ve ilgili diğer kurum/kuruluş yetkilileriyle yakın temas halinde bulunulduğu ve hâlihazırda mevcut sorunlar ve uygulama değişikliklerinin de titizlikle takip edildiği de ayrıca bildirilmektedir.

Rusya'da mukim Türk sermayeli firmalarımızın da katılım sağladığı 24.04.2019 tarihinde yapılan "Türk Ürün İthalatının Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması" konulu yuvarlak masa toplantısında özellikle ayakkabı ürünlerinde etiketleme prosedürü hususunda bilgilendirmelerin yapıldığı, yine 22.05.2019 tarihinde "Etiketleme, Dijitalleşme ve Güven Ekonomisi" konulu toplantıda ise Perakende Şirketler Birliğinin Etiketleme ve Düzenleyici Grup Başkanlığı ile Geliştirme ve Teknoloji Perspektifleri Merkezi (CRPT) yetkilileri tarafından sektör temsilcilerine yönelik bir örneği yer alan bir sunum gerçekleştirildiği, CRPT yetkililerince, zorunlu uygulamanın başlangıcından önce sistemin kurulmasına yönelik iş süreçleri ve teknolojik özellikler dikkate alınarak, üreticiler, ithalatçılar ve diğer paydaşlar ile yakın işbirliğinin ve test aşamasının öneminin vurgulandığı belirtilmekte, bahse konu toplantı değerlendirmeleri ve yapılan ikili görüşmeler sonucu elde edilen izlenimler doğrultusunda aşağıdaki hususların bir kez daha gündeme getirilmesinin uygun görüldüğü ifade edilmektedir. Bu kapsamda;

· Ürünlerin zorunlu etiketleme işleminin eşyanın gümrüklenmesi öncesinde tercihen üretim tesislerinde veya RF'de gümrüklemeden önce depolarda tamamlanması,

· Etiket/Çip/barkod yerleştirmede sorumluluğun ithalatçıya ait olduğu, dolayısıyla da etiketlerin üreticilere ithalatçılar tarafından ulaştırılması gerektiği,

· Rusya'da mukim ithalatçılar tarafından etiket bilgilerinin gümrük beyannamesinin 31 no.lu hanesinde beyan edilmesi,

· Gerekli kontrollerin RFFGS tarafından örnekleme usulüyle gerçekleştirileceği beyan edilmesine rağmen genel kanaatin ürünlerin öncelikle tam fiziki kontrole tabi tutulacağı yönünde olduğu,

· Piyasa gözetim ve denetiminin de etkin şekilde uygulanacağı, perakendecilerde sistem dışı ürünlerin tespit edilmesi durumunda ürün toplama ve mal bedelinin 2 katına kadar cezai işlem uygulanmasına gidileceği hususunun Rus yetkililerce vurgulanmakta olduğu, buna ilaveten, akıllı cihazlardaki uygulamalar marifetiyle tüketicilere de doğrudan şikayet imkanı sağlandığı,

· Halihazırda tütün ürünlerine yönelik etiketleme uygulamasında muhtelif paketlerde etiketlemenin gözden kaçması, kürk manto ürünlerinde ise etiketlerin sökülmesi gibi sorunların olduğunun gözlemlendiği,

· Rus yetkililerce, sektörün uyum süreci, stok durumu ve Rus yetkili kurumlarının sisteme dahil olma süreçlerinde görülen sıkıntılar sebebiyle ürün bazında ilave geçiş sürecinin resmi olarak uygulanabileceği belirtilse de etiketleme uygulamasına son tarih beklenmeden ivedilikle geçilmesinin özellikle sevkiyat bazında yaşanacak sorunların çözümü ve iş sürecine ilişkin elde edilecek tecrübe açısından öncelik arz ettiği,

hususlarının değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin sunum ve ürün listesi ekte sunulmuştur.

RF Zorunlu Etiketleme Uygulaması Sunumu ve Ürün Listesi