SİRKÜLER  (2019/30)

 

 1. İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hakkında Bilgi;
 2. Yurtiçi Fuar Destek Üst Limitleri Hakkında Bilgi; 
 3. KOBİ'lere Yönelik Sanayi-Akademi İşbirliğine Olanak Tanıyan IRASME Çağrısı  Hakkında Bilgi; 
 4. İran'ın İthalatını Yasakladığı Ürünlere İlişkin Listeler Hakkında Bilgi; 
 5. İşletmeler için “Ekonomi Değer Kredisi” Hakkında Bilgi;
 6. Fas Tarafından Sıcak Haddelenmiş Sac İthalatına Karşı Başlatılan Koruma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi; 
 7. Kuru İncirde Kontrol Sıklığı ve Fındık Püresi CN Kodu Değişikliği Hakkında Bilgi;  
 8. Brezilya Sermaye Malları ,Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Sektörleri Gümrük Vergileri Hakkında Bilgi;  
 9. Punom Pen Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;  
 10. Rusya Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Bilgilendirme Semineri Hakkında Bilgi;  

 

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

İHRACAT BEYANNAMELERİNİN KAPATILMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 31/5/2019 tarihli talimatında ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi önem arz ettiğinden, Gümrük Müdürlüklerinde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özen gösterilerek beyanname sürecindeki tüm paydaşların bilgilendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

İhracatçılarımızın mağduriyet yaşamaması için Gümrükler Genel Müdürlüğünce tüm Gümrük Müdürlüklerine verilen bu talimat doğrultusunda beyanname kapatma işlemlerinde gerekli takibin yapılması ihracatçı firmalarımızın menfaatine olacaktır.

 

2

YURTİÇİ FUAR DESTEK ÜST LİMİTLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Yurtiçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında yurt içi fuar katılımcılarının yer kirası ve stant giderlerinin desteklenmesine ilişkin üst limitin (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenerek 30.000 TL'den 38.000 TL'ye çıkarıldığı belirtilmektedir.

 

3

KOBİ'LERE YÖNELİK SANAYİ-AKADEMİ İŞBİRLİĞİNE OLANAK TANIYAN IRASME ÇAĞRISI  HAKKINDA BİLGİ;

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda;
 • IRASME ağının 24. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesinin amaçlandığı,
 • Ülkemizin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile  Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanındığı,
 • Çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projelerinin desteklenebileceği,
 • Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 1.000.000 TL (PTİ ve kurum hissesi hariç) araştırma desteği sağlanabileceği,
 • Maksimum proje süresinin 36 ay olabileceği,
 • Başvurularda her ülkeden en az 1 KOBİ'nin yer alması gerektiği
 • Toplam proje bütçesinin en az %50'sinin özel sektör ortaklarına ayrılması gerektiği

hususları belirtilmektedir.

Uluslararası çağrı metnine IRA-SME çağrı sayfasından, detaylı bilgilere ise çağrı sayfasından ve ulusal süreçler dokümanınından ulaşılabilir.

 

4

İRAN'IN İTHALATINI YASAKLADIĞI ÜRÜNLERE İLİŞKİN LİSTELER HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda; ABD tarafından tek taraflı olarak yeniden başlatılan ekonomik ambargoya cevaben ithalat rejiminde kısıtlayıcı düzenlemeleri ele alan İran'ın, daha önce açıkladığı Yasaklı Ürünler Listesine yenilerini eklediği belirtilmektedir.

Bahse konu duyuruda devamla, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın 21 Mayıs 2019 tarihinde İran Merkez Bankası'na uygulanmak üzere bildirdiği karar ile toplam 550 kalem malın ithalattaki kategorisinin değiştirildiğinin altı çizilmekte olup bunların 8'li GTİP'te 153 adedinin ithalatı yasaklı maddeler listesine  eklendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu 153 kalem ürüne, GTİP bazında aşağıdaki linkten ulaşabilmektedir.

https://ticaret.gov.tr/data/5b8a43345c7495406a2270a6/yasak%20listesi%2030052019.pdf

 

5

İŞLETMELER İÇİN EKONOMİ DEĞER KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan duyuruda; ekonomik gelişmelerin giderek daha olumlu seyretmesi ve beklentilerdeki iyileşme doğrultusunda, finansman maliyetini hafifletmek amacıyla; enflasyona endeksli, makul fiyatlı, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile yeni bir finansman imkanı sunulmaya başlanacağı ve başta KOBİ'ler olmak üzere işletmeleri finansman açısından desteklemek suretiyle, ülke ekonomisine değer katmayı amaçlayan “Ekonomi Değer Kredisi”nin hayata geçirileceği belirtilmektedir. Yazıda devamla, Ekonomi Değer Kredisi faiz oranının enflasyona endeksli olarak belirlenmiş olduğu ifade edilerek
 • 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE + 4
 • 6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE + 4,5

olarak uygulanacağı, faiz oranı hesaplanırken kredinin kullandırım tarihindeki yıllık TÜFE oranı baz alınarak kullandırım tarihinden itibaren 6 ayda bir kez güncelleneceğinin ve firma bazında ciroya göre azami 5 milyon TL ile 50 milyon TL arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacağının altı çizilmektedir.

İŞLETMELER

CİRO (TL)

AZAMİ KREDİ TUTARI (TL)

 

 

KOBİ / KOBİ DIŞI

0--25 Milyon

5.000.000

25-125 milyon

20.000.000

125 milyon üzeri

50.000.000

 

VADE,

FAİZ/KOMİSYON ORANI

Anapara Ödemesiz Dönem Azami 6 Ay, Toplam Vade Azami 36 Ay  TÜFE+4

Anapara Ödemesiz Dönem Azami 6 Ay, Toplam Vade Azami 48 Ay  TÜFE+4,5

ÖDEME SIKLIĞI

Anapara Ödemesiz Dönem Sonrasında Aylık Ödeme Eşit Taksitli

TEMİNAT/KEFALET ORANI

HAZİNE DESTEKLİ KGF KEFALETİ

Kefalet Oranı: (% 80)

 

Ekonomi Değer Kredisi'nin toplam hacmi 25 milyar TL olduğu, Hazine destekli kefalet miktarının 20 milyar TL olacağı, toplam kefalet limitinin 8 milyar TL'lik kısmının 0-125 milyon TL ciro aralığındaki işletmelere; 12 milyar TL'lik kısmının ise cirosu 125 milyon TL üstündeki işletmelere tahsis edilmesinin öngörüldüğü, kefalet komisyonunun, kredinin kullandırımı sırasında yüzde 2 oranında peşin olarak tahsil edileceği, yararlanıcı belgeli harcamalar dışında başka masraf ve komisyon ödemeyeceği verilen diğer bilgiler arasındadır.

Katılan Bankalar:

 • Ziraat Bankası
 • İş Bankası
 • Halkbank
 • Garanti BBVA
 • Yapı ve Kredi Bankası
 • Vakıfbank
 • Akbank
 • QNB Finansbank
 • Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank)
 • Denizbank
 • Türk Ekonomi Bankası
 • Şekerbank
 

6

FAS TARAFINDAN SICAK HADDELENMİŞ SAC İTHALATINA KARŞI BAŞLATILAN KORUMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının internet sitesinde 24.05.2019 tarihinde yayımlanan 10/19 sayılı kamuoyu duyurusunda (EK-1), Fas'lı "Maghreb Steel” firmasının başvurusu üzerine "sıcak haddelenmiş sac” ithalatına karşı korunma önlemi soruşturmasının başlatılmasına karar verildiği belirtilmekte olup, 29 Mayıs 2019 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine soruşturmanın başlatıldığına ilişkin bildirim yapıldığı bildirilmektedir.

Bu bağlamda, yapılan bildirimde soruşturmanın 72.08, 72.11.13, 72.11.14, 72.11.19, 72.25.30, 72.25.40, 72.26.20.00.11, 72.26.20.00.21, 72.26.20.00.30, 72.26.20.00.40, 72.26.20.00.51, 72.26.20.00.52, 72.26.20.00.59, 72.26.91, 72.26.99.90.91 ve 72.26.99.90.99 GTİP'li ürünleri kapsayacağı, anılan Bakanlık tarafından soruşturma sürecinde kullanılacak soru formlarının başvuruda yer verilen yerel üreticilere ve ithalatçılara iletileceği, ilgili diğer taraflar arasında soru formu (Ek-3 ve Ek-4) doldurmayı talep eden olması durumunda soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (17 Haziran 2019 saat 16.00'ya kadar) Bakanlık ile irtibata geçmesi gerektiği, konunun ilgilendirdiği diğer tarafların soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (04 Temmuz 2019 saat 16.00'ya kadar) Bakanlığa karşı kendilerini ilgili taraf olarak tanıtması ve görüş ve yorumlarını göndermesi gerektiği, konu hakkında kamu dinleme toplantısı düzenlenebileceği, soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 9 ay içerisinde sonuçlandırılacağı ve bu sürenin özel koşullardan dolayı 12 aya kadar uzatılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, soruşturma ile ilgili hususlara ilişkin Bakanlığın kamuoyu duyurusunda belirtilen ilgili birim ile temasa geçilebileceği ifade edilmektedir.

Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabilmektedir.

Yazının devamında; Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüleceği belirtilmektedir.

 

7

KURU İNCİRDE KONTROL SIKLIĞI VE FINDIK PÜRESİ CN KODU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, bazı yem ve yiyecek maddelerinin üçüncü ülkelerden ithalatında aflatoksin bulaşma riski sebebiyle özel durum uygulaması hakkında, 884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden ve bir örneği ekte sunulan 2019/890/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, yayımlanmasını takip eden 20. gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Mayıs 2019 tarihli ve L 142 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmiştir. Anılan mevzuat değişikliği kapsamında, ülkemiz menşeli kuru incir ile türev ürünlerinin AB'ye ihracatında aflatoksin riski açısından fiziksel kontrol sıklığının %10 oranından %20'ye çıkarılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir. Anılan mevzuat kapsamında kuru incirlerde sıklıkla yüksek seviyelerde okratoksin A tespit edildiğine dair bulgunun da paylaşıldığı ifade edilmektedir.

İlgili yazının devamında, 884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün 1'inci maddesinin üçüncü paragrafı kapsamında kişilerin özel tüketimi ve kullanımı için gönderilen sevkiyatlar anılan Tüzük kapsamının dışında tutulmak olduğu belirtilmektedir. 2019/890/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile anılan paragrafın değiştirilerek, ticari örnek veya laboratuvar örneği olarak gönderilen sevkiyatlar ile piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatların da anılan Tüzük kapsamının dışında tutulmuş olduğu, kötüye kullanımı önlemek için söz konusu sevkiyatların brüt ağırlıklarının 30 kg'ı aşmaması şartının getirildiği belirtilmektedir.

 

8

BREZİLYA SERMAYE MALLARI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRLERİ GÜMRÜK VERGİLERİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda ,Sao Paulo Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atfen; Brezilya Ekonomi Bakanlığı tarafından ülkede yerel üretimi olmayan sermaye malları ile bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon sektörleri ürünlerinde ,normalde %14 ila %16 arasında uygulanmakta olan gümrük vergilerinin geçici olarak sınıflandığı ve "Ex-tarifario” denilen bu uygulama kapsamında halihazırda 8'li GTİP bazında 664 ürünün yer aldığı belirtilerek, özellikle inşaat malzemeleri ,makineler, elektrikli makine ve cihazlar gibi Brezilya'ya ihracat potansiyelimiz bulunan ürünlerde Brezilya'ya sıfır gümrük vergisi ile ihracatın mümkün olduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, Brezilya pazarına girişte Türk firmalarının karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin gümrük vergilerinin yüksekliği olduğu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu uygulamanın pazara giriş kolaylığı yaratacağı değerlendirilmektedir. Bahse konu listeye http://www.mdic.gov.bt/competitividade-industrial/acoes-e-programas-13/o-que-e-o-ex-tarifario-5 linkinden ulaşılabilmektedir.

9

PUNOM PEN FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ticaret Bakanlığ'ndan alınan yazıda; 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Kamboçya Uluslararası İnşaat Sektörü EXPO Fuarı'nın düzenleneceği ve uzun yıllar süren iç savaşın etkileri nedeniyle Kamboçya'nın inşaat ve temel altyapı projelerinin Türk firmaları için bir potansiyel teşkil edebileceği değerlendirilmekte olup, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer almasının gerektiği ifade edilmektedir.

 

10

RUSYA BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK HATTI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla Meclisleri koordinasyonunda gönüllülük esasına dayanan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) uygulamasının yürütülmekte olduğu hatırlatılarak,

Bu çerçevede, Meclisleri koordinasyonunda Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü ile Rusya Federal Gümrük Servisi Yetkililerinin Katılımları ve sunumlarıyla bahse konu sistemin, henüz BGH kullanmayan ihracatçılara tanıtımının yapılacağı, sisteme ilişkin soruların yanıtlanacağı ve sistemin işlerliğinin görüşüleceği Türkiye-Rusya Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) Bilgilendirme Seminerinin 21 Haziran 2019 Cuma günü saat 13:30'da Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu toplantıya katılacak üyelerimizin 18 Haziran 2019 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bilgi vermesi gerekmektedir.