SİRKÜLER  (2019/25)

 

1.     Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi;

2.     S. Arabistan'a İhracatta Uygulanan Kontrol Sistemine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Hakkında Bilgi; 

3.     Irak'a İhracat Hakkında Bilgi; 

4.     ABD Anti-Damping Telafi Edici Soruşturması Hakkında Bilgi; 

5.     Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetlerinin Düzenlenmesi Amacıyla Hazırlanan 2019/16 Sayılı Genelge Hakkında Bilgi; 

6.     Deniz ve Hava Taşıtlarına ihracat Hükmünde Yapılan Eşya Teslimine İlişkin 2019/18 Sayılı Genelge Hakkında Bilgi;  

7.     Yaptırımlar Komitesi Daeş ve El-Kaide Hakkında Bilgi;                                      

8.     Rusya Federasyonu -Ata Karnesi Uygulamaları Hakkında Bilgi;

9.     Endonezya'ya Tarım Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Mayıs 2019 tarih 30783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup bahse konu yönetmeliğin tam metnine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190524-2.htm adresinden erişilebilir.

 

2

S. ARABİSTAN'A İHRACATTA UYGULANAN KONTROL SİSTEMİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Kuruluşu (SASO) tarafından ürün ve hizmetlerin standartlarını ve kalitesini yükseltmek, tüketicinin korunması ve ulusal ekonominin rekabet gücünü artırmak amacıyla Suudi Arabistan Uygunluk Değerlendirme Kontrol Sistemi'nin (SALEEM) oluşturulduğu, anılan sistemin işleyişinin kolaylaştırılmasını teminen Suudi Arabistan pazarına ihraç edilecek ürünlere ait gerekli işlemlerin hızlandırılması ve uygunsuz ürünlerin Suudi pazarına girişinin engellenmesi amacıyla 1 Ocak 2019 tarihi itibari ile SASO tarafından SABER kayıt sisteminin uygulanmaya başladığı ifade edilmektedir. Söz konusu yazıda devamla, SALEEM kontrol sistemi kapsamında Suudi Arabistan'a ihraç edilecek ürünlerin kontrolünde, SASO tarafından yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) SASO teknik regülasyonlarına göre gerekli test ve belgelendirme faaliyetlerini yürüttüğü, son dönemde, özellikle SASO tarafından 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle uygulamaya konulan SABER veri tabanına ürünlerin kaydının yapılması ve ihraç edilecek ürünlere ilişkin teknik regülasyonlarda yer alan test ve belgelendirme süreçlerinin detaylandırılması hususlarında Suudi Arabistan'a ihracat yapan firmalar tarafından Bakanlığa soru ve taleplerin ulaştığı belirtilmektedir. Bu itibarla, Suudi Arabistan'a ihracat yapan firmaların yaşadığı zorluklara çözüm getirilmesi, ihracatçıların doğru bilgilendirmesi ve zamanında gerekli önlemlerin alınabilmesini teminen SASO teknik regülasyonları kapsamına giren ürünlere dair yürütülen uygunluk değerlendirme süreci, uygunluk belgesinin işleyişi, ihraç edilen ürünlerin izlenmesi ile SALEEM ve SABER kayıt sistemlerinin uygulanması hakkında teknik bilgi edinme talepleri olması durumunda TSE uzmanları tarafından seminerler düzenlenebileceği bildirilmektedir.

 

3

IRAK'A İHRACAT HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alınan yazıya atıfla, Irak tarafından yumurta ithalatına karşı başlatılan önlemlere ek olarak 01/06/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere içecek ve dondurma ithalatının durdurulması yönünde Irak Bakanlar Kurulu tarafından karar alındığı ve söz konusu kararın IKBY yetkililerine de duyurulduğu ifade edilmekte olup söz konusu ürünlerin Irak'a yönelik gerçekleştirilecek sevkiyatlarında ihtiyatlı olunmasında yarar görüldüğü belirtilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu karar ile gayri resmi tercümesi ve Irak tarafından 01/05/2019 tarihi itibarıyla ilave gümrük vergisi uygulanan ürünlere ilişkin liste Erbil Ticaret Ataşeliğimizden alınmış olup ekte iletilmektedir.

Ek - Irak Ek Vergi Listesi ile Bakanlar Kurulu Kararı ve Gayrıresmi Tercümesi

 

4

ABD ANTİ-DAMPİNG TELAFİ EDİCİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "filmaşin" ithalatına karşı anti-damping önlemi uygulandığı hatırlatılarak, bu kapsamda, l Mayıs 20l9 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların mevcut anti-damping önlemi kapsamında 3l Ekim 2017-30 Nisan 2019 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na 31 Mayıs 2019 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir

Bir diğer yazıda ise, Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklindİ Olan Demir/Çelikten Tüp ve Borular" (7306-61gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı anti-damping önlemi uygulandığı hatırlatılarak, bu kapsamda, 1 Mayıs 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların mevcut anti-damping önlemi kapsamında l Mayıs 20l8- 30 Nisan 20l9 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na 3l Mayıs 2019 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir.

 

Söz konusu bildirimlere https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-01/pdf/2019-08824.pdf adresinden ulaşılması mümkündür.

 

5

SURİYE İLE TİCARETTE VERİLECEK GÜMRÜK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİ AMACIYLA HAZIRLANAN 2019/16 SAYILI GENELGE HAKKINDA BİLGİ; 

Suriye'de Güvenlik altına alınan bölgeler ile ülkemiz arasında gerçekleştirilecek ticarette verilecek gümrük hizmetlerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 2019/16 sayılı genelge ekte sunulmuştur.

2019/16 Sayılı Genelge

 

6

DENİZ VE HAVA TAŞITLARINA İHRACAT HÜKMÜNDE YAPILAN EŞYA TESLİMİNE İLİŞKİN 2019/18 SAYILI GENELGE HAKKINDA BİLGİ; 

Serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme malzemelerinin dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesinde kullanılan "Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Yapılan Eşya Teslim Listesi"nin (Eşya Teslim Listesi) "e-başvuru" sistemi aracılığıyla Tek Pencere Sistemi'nden verilmesine ilişkin 2019/18 sayılı Ticaret Bakanlığı Genelgesi ekte sunulmuştur.

2019/18 Sayılı Genelge

 

7

YAPTIRIMLAR KOMİTESİ DAEŞ VE EL-KAİDE HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları çerçevesinde DEAŞ ve El-Kaide Yaptırımlar Konsolide Listesinde yapılan değişikliklere ilişkin SCA/13799 sayılı bildirim ve anılan Konsolide Listeye Mohammed Masood Azhar Alvi isimli şahsın eklenmesine dair SC/l3798 sayılı bildirime https://www.un.org/press/en/2019/sc13798.doc.htm internet adresinden ulaşılabileceği ifade

edilmektedir.

 

8

RF-ATA KARNESİ UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen aşağıdaki hususlar belirtilmektedir.

Moskova Gümrük Müşavirliğimiz tarafından ilgili ülke makamları nezdinde gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, Rusya Federasyonu'na girişte ATA Karnesi işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

  • ATA Karnesinin tüm sayfalarının aynı şekilde doldurulması ve kapağı ile aynı bilgileri içermesi gereklidir.
  • Gümrük idaresine gönderilen ATA Karnesi Rusça, İngilizce veya Fransızca olarak doldurulmalıdır. Gümrük idaresinde yetkili memur, eşya listesinde yer alan malların tercümesini talep etme hakkına sahiptir.
  • ATA Karnesi ve eşya listesi ile birlikte eşyaların parça bazında fotoğraflarının elektronik ortamda örneklerinin bulunması Rus Gümrüklerinde işlemlerinin hızlanmasını sağlayacaktır.
  • Kapak ve devam sayfalarının, karne kapağının "A" bölümünde yer alan karne hamilince imzalanması gereklidir. Karnenin, karne hamili veya "B" bölümünde yer alan temsilci tarafından doldurulması gereklidir. Temsilciye ait vekaletnamede ATA Karnesi numarasının belirtilmesi gereklidir.
  • ATA Karnesi işlemleri normal şartlar altında en fazla 30 dakika içerisinde tamamlanırken özellikle deri ve kürk cinsi eşya gibi kıymeti yüksek eşya gruplan için tam tespit uygulaması yapılmakta olup, söz konusu işlemler 4 ila 8 saat arası sürebilmektedir.
  • ATA Karnesi eşya listesi doldurulurken;
  • Eşya tanımı yapılırken; eşyanın detaylı olarak açıklanması (marka, model, teknik özellikler, yapıldığı malzeme vs.) gerekmektedir.
  • Miktarı, ağırlık bilgisi ve ticari değeri parça bazında ayrı ayrı mutlaka doldurulmalıdır.
  • Elektronik olarak doldurulması sıkıntı yaşanmaması bakımından önemlidir.
  • ATA Karnesi ile birlikte, eşyanın hangi amaçla, nereye geldiğine dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Ayrıca, ATA Karnesi bilgileri ile eşya listesinin bir örneğinin Rusya Federasyonu'na giriş ve çıkış uçuş bilgileri ile birlikte Moskova Gümrük Müşavirliği'nce ülkeye girişten 10 gün öncesine kadar iletilmesi halinde tüm bilgiler Federal Gümrük Servisine iletilecek ve sürecin hızlanması sağlanacaktır.

 

8

ENDONEZYA'YA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) ve Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından ülkemiz menşeli taze üzüm, turunçgil ve elmanın söz konusu ülkeye ihracatının serbest bırakılması için yürütülen zararlı risk analizi süreci kapsamında, yukarıda adı geçen ürünlerin Endonezya'ya ihracatının gerçekleştirilmesi için tazmin edilmesi gereken bitki sağlığına yönelik tespit edilen şartların daha önce bildirildiği ifade edilerek ilgili ihracatçı birliklerinden alınan değerlendirmelerle birlikte nihai şekli verilen ülkemiz değerlendirmelerinin Cakarta Ticaret Müşavirliği marifetiyle Endonezya makamlarına iletildiği belirtilmektedir

Diğer taraftan, anılan ülkenin 20|6155 sayılı "Bitki Kökenli Taze Gıda İhracat ve İthalatına Yönelik Gıda Güvenliği Denetimleri Yönetmeliği" hükümlerine uygun olarak Endonezya'ya ihraç edilecek Türk menşeli tarım ürünlerinin gıda güvenliği analizlerinde kullanılan laboratuvarlarımızın kayıtlarının yenilenmesi sürecinin TOB ile koordineli olarak yürütüldüğü,

Bu minvalde, Cakarta Ticaret Müşavirliğinden konuya müteallik olarak alınan bir yazıda; söz konusu ülke makamlarına iletilen bilgi ve belgelerin Endonezya Tarım Bakanlığınca tetkikinin tamamlandığı; yetkili laboratuvarlarımızın yetkilerinin uzatılması ile risk analizi başvurusuna konu ürünlerin ülkemizden ithal edilebilir ürünler listesine eklenmesi sürecinin başarıyla sonuçlandığının belirtildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan ülkemizden yapılacak

tarım ürünleri ithalatına dair Karar ile bahse konu Kararın yetkili laboratuvar ve ürün listelerini içeren ekleri ve konuya ilişkin olarak Cakarta Ticaret Müşavirliğince hazırlanan not ekte yer almaktadır.

 

Karar, ekli liste ve Cakarta Ticaret Müşavirliği bilgi notu