SİRKÜLER  (2019/22)

 

 1. Gürcistan'a Kimlikle Giriş Çıkış Hakkında Bilgi;
 2. Kambiyo İşlemlerinde Vergi Uygulaması Hakkında Bilgi;
 3. Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Bilgi;
 4. Kuveyt Havacılık Fuarı Hakkında Bilgi;
 5. İhracı Kayda Bağlı Mallar Hakkında Bilgi;
 6. Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması Hakkında Bilgi;
 7. İnovalig 2019 Başvuruları Hakkında Bilgi;
 8. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemi Şikayet Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgi; ilerinize sunulmuştur.

 

 

1

GÜRCİSTAN'A KİMLİKLE GİRİŞ ÇIKIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında yapılan anlaşma ve protokol gereği iki Ülke vatandaşlarının yapacakları karşılıklı seyahatlerinde pasaport yerine kimlik kartlarıyla giriş ve çıkış yapabilmektedir.

 

Yapılan protokol  esaslarında, karşılıklı seyahatlerde kullanılacak kimlik kartlarının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarına uygun makinada okunabilir olması gerekliliğinin bulunduğu, Türk vatandaşlarının ICAO standartlarına uygun makinada okunabilir kimlik kartları kullanmaya başlayana kadar,  mevcut tek dilli kimlik kartının kullanılabileceği belirtilmekteydi.

 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Sarp Sınır Kapısı'ndan yapılan geçişlerde eski kimlik kartlarının kullanılmasından kaynaklı güvenlik zafiyeti oluştuğu ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmaya çalışan kişilerin buraya yöneldiği belirtilen açıklamada, 1 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Türkiye'den Gürcistan'a gidecek Türk vatandaşlarının eski kimlik kartlarıyla işlem yapamayacakları, kesinlikle yeni Kimlik Kartlarının kullanılması gerektiği belirtilmektedir.   

 

2

KAMBİYO İŞLEMLERİNDE VERGİ UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

15/5/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1106) ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespitinde değişikliklere gidilmiştir.

Söz konusu karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 vergi uygulanması kararlaştırılırken, bankalar ile yetkili kuruluşların birbirleri ile yaptıkları kambiyo satışları, Hazine'ye yapılan kambiyo satışları ile döviz kredisi kapsamındaki kambiyo satışları üzerindeki vergi ise sıfır olarak belirlendi.

İlgili Karar,  15 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Karar'a http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190515-2.pdf adresinden erişilebilmektedir.

 

3

GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA BİLGİ;

15/5/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda aşağıdaki değişiklikler yapılmış bulunmaktadır.
 • 45. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen gönderiler için 22 avroya kadar olan eşyadaki muafiyet kaldırılmış olup bedeli 150 avroyu geçmeyen kitap ve benzeri basılı yayındaki muafiyet devam etmektedir.
 • 62. Maddesinin 1. Fıkrasındaki değişiklikle kıymeti 1500 Avro'yu geçmemek şartıyla kitap ve benzeri için uygulanan %8 vergi oranı sıfırlanmıştır.
 • 126. Maddenin 1. Fıkrasında yapılan değişiklikle ihracat rejimine konu eşya için Bakanlığın miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı beş katına kadar artırma yetkisi on katına çıkarılmıştır.
 • Ek-9'un “B-Diğer Eşya” başlıklı bölümünde yapılan değişiklikle yolcular tarafından yurt dışından getirilen cep telefonlarında muafiyet süresi iki yıldan üç yıla çıkarılmıştır.

İlgili Karar yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girecek olup, Karar'a http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190515-6.pdf  adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

4

KUVEYT HAVACILIK FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Kuveyt Havacılık Fuarı (KAS 2020) 15-18 Ocak 2020 tarihlerinde Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenecek olduğu, anılan fuara ülkemizden şirket ve kuruluşların da davet edildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda ayrıca, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer almasının gerektiği vurgulanmıştır.

 

5

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR HAKKINDA BİLGİ;

             Bilindiği üzere ülkemiz bakır ve bakır işleme sanayisi, ham madde açısından dışarı bağımlı bir yapı taşımaktadır. Diğer taraftan, milli güvenlik ve çevre kaygıları nedeniyle 2019/23 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği hükümleri çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Metal Hurda İthalatçı Belgesi düzenlenen ve metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayiciler dışında ithalatın yapılmasına izin verilmemesi iç piyasada ham madde ihtiyacında sıkıntılara yol açabilmektedir.

Dünya emtia piyasalarında, metal sanayisinin temel ham maddelerinden biri olarak mütalaa edilebilecek olan bakırdaki fiyat artışlarının 2016 yılından beri devam etmekte olduğu, belirli ülkelerin katma değeri yüksek bakır mamullerin üretiminde ham madde olarak kullandıkları hurda bakır talebinin arttığı hususları dikkate alındığında hurda bakır ihracatına birtakım düzenlemeler getirilmesi gündeme gelmiştir.

Bu itibarla, meri İhracat Rejimi Kararı'nın 3. maddesi çerçevesinde İhracat Yönetmeliği'nin 19. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanarak, 18/04/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat: 2019/3 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile kayıt altına alınan hurda bakır ihracatlarında kayıt işlemlerinin;

 • İhraç edilecek hurda bakırın Ticaret Denetmenlerince yerinde tespit edilerek ön incelemesinin yapılması,
 • Hurda bakırın yurt içindeki sanayiciler tarafından üretimlerinde kullanılmayacağını belirten en az üç adet imalatçı firmadan alınacak yazının bulunması,
 • İhracat bağlantısını gösteren sözleşmenin var olması,

koşullarına bağlı olarak verilmesi Bakanlık Makamı'nın 25/04/2019 tarihli ve 43751189 sayılı Makam Onayı ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda “7404.00” G.T.İ.P.'li “Bakır döküntü ve hurdaları” ihracatlarına yönelik taleplerde kayıt işlemlerinin, Ticaret Denetmenlerince yerinde tespit edilerek, ön inceleme şeklinde yapılması gerekmektedir. Bahse konu ön incelemede, ihracatçının başvurusu üzerine, ihraç edileceği beyan edilen bakır döküntü ve hurdalarının bulunduğu alan, G.T.İ.P.'i, cinsi ve muhteviyatı, miktarı, değeri ve ithalatçı ülke bilgilerinin alınması ve tutanağa bağlanarak, ihracatçı veya temsilcisine verilmesi; aynı zamanda söz konusu tutanağın bir örneğinin ihracat beyannamesinin onaylanacağı ihracatçı birliğine iletilmesi gerekmektedir. Bahse konu tutanağın, ihracatçı veya yetkili temsilcisi ile Ticaret Denetmeni tarafından imzalanması ve üç nüsha olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, “7404.00” G.T.İ.P.'li “Bakır döküntü ve hurdaları” ihracatlarına yönelik taleplerde kayıt verilebilmesi için;

1- İhraç edilecek “Bakır döküntü ve hurdaları'nın Ticaret Denetmenlerince yerinde tespit edilerek ön incelemesinin yapıldığını gösteren Ticaret Denetmenlerince hazırlanan tutanağın tevsiki,

2- Üretim konusuyla ilgili üretici derneklerine ve ihracatçı birliklerine üye, yurtiçinde “Bakır döküntü ve hurdaları2nı girdi olarak kullanan ve bu maddelerin üretimlerinde kullanılmayacak evsafta olduğunu bir yazı ile belirtmiş olan en az 3 (üç) adet imalatçı firmadan alınacak yazıların, bu firmaların üretim faaliyetlerini sürdürdüğünü gösterir Ticaret Denetmenlerince düzenlenmiş Firma Faaliyet Tespit yazısı ve bakırdan mamul eşya imalatçıları olduğunu gösteren kapasite raporlarının birer örneğinin tevsiki,

3- İhracat bağlantısını gösteren sözleşmenin bir örneğinin tevsiki, gerekmekte olup; ancak bu şartların yerine getirilmesi halinde “Bakır döküntü ve hurdaları” ihracatlarına yönelik taleplerde kayıt verilmesi uygun görülmektedir. Ayrıca, Genel Sekreterliğinizce verilecek kayıt işlemlerinin aylık olarak Bakanlığımıza (İhracat Genel Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve yazımız tarihi itibarıyla, “7404.00” G.T.İ.P.'li “Bakır döküntü ve hurdaları” ihracatlarında kayıt işlemlerinin yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde yerine getirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

 

6

SANAYİ ÜRÜNLERİNDE GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen,  Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda;

Sanayicinin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği (AB) ya da Türk firmalarınca 01.01.2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin bir nüshası ilişik bulunmakta olup, bu ürünlere ilişkin itirazların en geç 28/05/2019 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı'na intikal ettirilmesi ve başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası alınmış olması gerekmekte ve başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilinmektedir.

 

7

İNOVALİG 2019 BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve her yıl ülkemizin inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG programının bu yıl 6. kez gerçekleştirileceği, İnovaLİG ile şirketlerin hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarışmakta hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı bulmakta olduğu, İnovaLİG sayesinde firmalarımızın, yıllar içerisinde inovasyon gelişimlerini takip ederek orta ve uzun vadeli inovasyon vizyonlarını geliştirdikleri, TİM'in uluslararası yönetim danışmanlığı firması IMP³rove Academy işbirliğiyle gerçekleştirdiği İnovaLİG'e ilk yıl 460, 2015 yılında 488, 2016 yılında 761, 2017 yılında 971 ve geçtiğimiz yıl ise 1216 firmanın başvurduğu, İnovaLİG 2018 şampiyonlarının 5 farklı kategoride ödüllerini, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle onurlandırdıkları Türkiye İnovasyon Haftası'nda almanın gururunu yaşarken, başvuran ve IMP³rove anketini tamamlayan tüm firmaların dünyada 80 ülkeden 7.500 küresel firmanın yer aldığı sistem içerisindeki konumlarını ücretsiz olarak kıyas analizi raporu ile görme şansına sahip olduğu belirtilmekte olup, bu kapsamda firmalarımızı hem yıllar itibariyle inovasyon gelişimlerini takip etmeleri, hem de inovasyon alanında edindikleri uluslararası tecrübeye ortak olmaları için 30 Haziran 2019 tarihine kadar www.inovalig.com adresinden İnovaLİG 2019'a ücretsiz olarak katılmaya davet etmekte oldukları ifade edilmektedir.

 

8

ABD / ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ ÖNLEMİ ŞİKAYET HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yerli üreticiler tarafından ülkemiz menşeli "kurutulmuş vişne” (dried tart cherries) (ABD gümrük tarife cetveline göre 0813.40.3000, 0813.40.9000, 0813.50.0020, 0813.50.0060, 2006.00.2000 ve 2008.60.0060 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı anti damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açılması için 23 Nisan 2019 tarihinde ABD makamlarına başvuruda bulunulduğu bildirilmektedir.

ABD'nin ilgili mevzuatı uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarının iki ayrı makam tarafından yürütüldüğü, ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping veya sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin ayrı soruşturmalar yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ABD'li yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruyu müteakip 20 gün içerisinde (bu sürenin 40 güne kadar uzatılabildiği) ABD Ticaret Bakanlığı tarafından soruşturmanın açılıp açılmamasına ilişkin bir karar verileceği; yine başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde ITC tarafından yürütülmekte olan zarar soruşturmasının ön bulgularının açıklanacağı belirtilmektedir.