2019/20 Genel Sirküler Hk.

     
     

SİRKÜLER  (2019/20)

 

  1. Çin'e Kiraz İhracatı Hakkında Bilgi;
  2. Kâğıtsız Gümrük - DİR Belgeleri Hakkında Bilgi;
  3. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hakkında Bilgi;
  4. Avustralya İnşaat Demiri Anti-Damping Soruşturması Hakkında Bilgi;
  5. E-Fatura Uygulaması Hakkında Bilgi;
  6. IV. Ticaret Müşavirleri Konferansı Hakkında Bilgi;
  7. Sektörel Araştırma/ Akademik Çalışma Önerileri Hakkında Bilgi;
  8. Yunanistan'dan Karton Kutu Talebi Hakkında Bilgi;
  9. Namibya Madencilik Fuarı Hakkında Bilgi;
  10. Pakistan'a Tarım Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi;

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgi; ilerinize sunulmuştur.

 

Cenk İlter AYHAN

Genel Sekreter V.

 

1

ÇİN'E KİRAZ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü” imzalanmış ve Protokol'de belirtilen şartlar yerine getirilerek Çin'e Kiraz ihracatının önü açılmıştır. Bu kapsamda 2017 ve 2018 yıllarında soğuk uygulama yapılarak ülkemizden Çin'e Kiraz ihracatı gerçekleşmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığından Ticaret Bakanlığına iletilen yazıda; söz konusu Protokolün "Bahçelerin ve Paketleme Tesislerinin Kaydı" başlıklı 2 nci maddesinde, ihracat sezonu öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çin'e ihraç edilecek kirazların yetiştirildiği bahçelerin ve paketleme tesislerinin listesinin verileceği; Halen Çin'e Kiraz ihracatında kayıt altına alınarak onaylanan 17 Bahçe, 8 Paketleme ve Soğuk İşlem Uygulama İşletmesi bulunduğu ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, 2019 yılı için "Kiraz Bahçesi(Üreticisi) Listesi" ve "Paketleme/Soğuk İşlem Uygulama İşletmesi Listesi"ne yeni dahil olmak isteyen Kiraz Bahçesi(Üreticisi) ve Paketleme/Soğuk İşlem Uygulama İşletmelerinin başvurularının ilgili mevzuat doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlükleri/Zirai Karantina Müdürlüklerine yapılması gerektiği belirtilmekte olup, bu Müdürlüklerin başvurulara ait dosyaları en son 15 Mayıs 2019 tarihi mesai bitiminde Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünde olacak şekilde göndereceği bildirilmektedir.

Bu itibarla, Çin'e kiraz ihracatına yönelik soğuk işlem uygulama yetkisi almak isteyen işletmelerin söz konusu tarihler içinde Zirai Karantina Müdürlüklerine, kiraz üreticisi listesine dahil olmak isteyen firmaların İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvuruda bulunmasını önemle rica olunur.

2

KÂĞITSIZ GÜMRÜK - DİR BELGELERİ HAKKINDA BİLGİ; 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, öncelikle ihracat işlemleri başta olmak üzere tüm gümrük işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve beyannameye ekli belgelerin elektronik olarak temininin sağlanması için Kâğıtsız Gümrük Projesi'nin yürütüldüğü ve yaygınlaştırıldığı, elektronik ortamda işlem gören Dâhilde İşleme İzin Belgeleri'nin (DİİB) kâğıt ortamında beyanname ekinde arandığı tespit edilmiş olmakla birlikte bu belgenin tamamen elektronik ortamda beyanını sağlamak amacıyla sistemsel düzenlemeler yapıldığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Dâhilde İşleme İzin Belgeleri'nin tamamen elektronik ortamda işlem görmesini sağlamak amacıyla Gümrük Beyannamesi / Kalem / Genel Bilgiler ekranına "Dâhilde İşleme İzin Belgesi Satır Kodu” bilgisinin girilmesi ile birlikte ilgili DİİB'in görüntülenebilmesi ve belge numarasının beyannamenin 44 numaralı "Vergi ve Dokümanlar” alanına otomatik olarak atanmasının sağlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinin 44 no.lu "Vergi ve Dokümanlar” alanında 0253 kodlu Dâhilde İşleme İzin Belgelerinin beyan edilmesine ve kâğıt ortamında gümrük idarelerine ibrazına ihtiyaç kalmadığından, söz konusu belgenin BİLGE Sistemi'nde kullanımının 15 Nisan 2019 tarihi itibariyle sonlandırıldığı bildirilmektedir.

3

AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ; 

 

Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere yönelik AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğince hazırlanan bilgi notu Ticaret Bakanlığı'nca Birliğimize iletilmiş olup, söz konusu bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Ek 1: Türkiye Daimi Temsilciliğinden Alınan Yazı Örneği

4

AVUSTRALYA İNŞAAT DEMİRİ ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ; 

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İlgi'de kayıtlı sirküler konusu, Avustralya Anti-Damping Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli "inşaat demiri” (7213.10.00, 7214.20.00, 7227.90.10, 7227.90.90, 7228.30.10, 7228.30.90, 7228.60.10 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı 16 Kasım 2018 tarihinde başlatılan anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında, 18 Nisan 2019 tarihinde nihai karara esas oluşturacak bulgular raporunun yayımlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu raporda, tüm firmalarımız için negatif damping marjları ile ihmal edilebilir seviyede sübvansiyon marjları hesaplandığı belirtilerek, bu sebeple ülkemizden yapılan ithalatın yerli endüstride herhangi bir zarara yol açmadığı bulgusuna varıldığı belirtilerek; mezkur soruşturmaların önlemsiz kapatılmasının önerildiği ifade edilmektedir.

Öte yandan, bahse konu raporda tüm ilgili tarafların olası görüşlerini 15 Mayıs 2019 tarihine kadar Komisyon'a iletebileceği belirtilirken, soruşturmaya ilişkin nihai kararın ilgili Bakan'a 24 Haziran 2019 tarihine kadar sunulacağı ifade edilmektedir.

https://www.adcommission.gov.au/cases/EPR%20451%20%20550/EPR%20495/495-031_SEF_Statement_of_Essential_Facts.pdf adresinden ilgili rapor temin edilebilmektedir.

5

E-FATURA UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ; 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Bakanlıkça yürütülmekte olan, ihracat işlemlerinde "Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında gümrük beyannamesi eki tüm belgeler ve beyanname işlemleri ile ilgili tüm taleplerin elektronik ortama alınacağı ve pilot olarak başlatılan uygulamanın Nisan ayı sonuna kadar aşamalı olarak gümrüklerde yaygınlaştırılacağı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, 30/06/2017 tarihli ve 2017/7 sayılı Genelge ile 01/07/2017 tarihinden itibaren ihracat işlemlerinde e-fatura uygulamasının devreye sokulmuş olmasından bahisle, ihracat işlemlerinde e-fatura kullanımına ilişkin incelemede, e-fatura uygulamasına kayıtlı olan yükümlüler tarafından hem 0886 (e-fatura kodu) hem de 0100 (kağıt fatura) kodunun ihracat beyannamesine eklendiği, ayrıca e-fatura kullanıcısı olmasına rağmen bazı firmaların yalnızca kağıt fatura ile işlem yaptıklarının görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, bahse konu yazda e-fatura uygulamasına kayıtlı olan firmaların ihracat beyannamesinin tescil aşamasında 0886 kodlu e-fatura ile birlikte 0100 kodlu kağıt faturanın beyannamenin aynı kaleminde kullanılmasının engellenmesine yönelik bir teknik düzenleme yapıldığı ve söz konusu düzenlemenin 08/04/2019 tarihi itibarıyla devreye girdiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, e-fatura kullanıcısı olup da kağıt fatura ile işlem yapan firmalar ile ilgili olarak ise Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan 08/03/2019 tarihli ve 42521299 sayılı yazıya atıfla, e-fatura olarak düzenlenmesi gereken bir ihracat işlemine kağıt (matbu) fatura düzenlenmesi halinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde cezai işlem gerektireceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ihracat işlemlerinde kağıtsız gümrük uygulamasının başarılı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, e-fatura uygulamasına kayıtlı firmalarca ihracat işlemlerinde 494 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 3 üncü maddesinde belirtilen haller dışında, yalnızca e-fatura kodu olan 0886 ile işlem yapılması gerektiği belirtilmektedir.

 

6

IV. TİCARET MÜŞAVİRLERİ KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ; 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 30 Nisan -2 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar PEKCAN başkanlığında ve dünya genelindeki Ticaret Müşavirlerimizin katılımı ile IV. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nın gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile 2 Mayıs 2019, Perşembe saat 10:00 - 13:30 arasında Ticaret Müşavirlerimiz ile ihracatçılarımızın bir araya gelecekleri ikili görüşmelerin tesis edilmesinin programlandığı belirtilmektedir. Anılan ikili görüşmelerde, ihracatçılarımızın ilgili oldukları coğrafyalardaki güncel dış ticaret uygulamaları, yeni ve potansiyel iş imkânları ile mevcut ticari ilişkilerde Ticaret Müşavirleri aracılığı ile istişare edilerek, var ise karşılaşılan sorunların giderilmesi anlamında talep ve önerilerin gündeme getirilmesi ve ihracat hacmimize olumlu ivme kazandırılması hedeflenmektedir.

Yurtdışında görevli Ticaret Müşavirlerimiz ile dış ticaret camiasının buluşacağı bu organizasyon, ihracatçılarımızın hedef ve ilgi alanında bulunan ülkeler konusunda önemli ve güncel bilgileri temin edebilecekleri faydalı ve önemli bir etkinlik olarak değerlendirilmektedir. Bilgileri ve katılımları rica olunur.

Yer: JW Marriott Otel, Ankara, Angora Salonu

Adres: Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1 Söğütözü /ANKARA

Tarih: 2 Mayıs 2019, Perşembe

Saat: 10:00-13:30

 

7

SEKTÖREL ARAŞTIRMA/ AKADEMİK ÇALIŞMA ÖNERİLERİ HAKKINDA BİLGİ;                                      

 

Bilindiği üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikler tarafından, 2019 yılı ihracatını 200 milyar dolar düzeyine ulaştırabilmek ve yüksek katma değerli ihracat artışı adına sektörlerimizin ihtiyaç duyduğu araştırma alanları ve akademik çalışmaların konu başlıklarını belirlemek amacıyla bir çalışmanın hazırlandığı, bu çerçevede, Türkiye'nin en genç ve en inovatif ailesi İnovaTİM öğrencilerinin ve Türkiye'nin en yaygın girişim hızlandırma merkezi TİM-TEB Girişim Evleri bünyesinde analiz edilebilecek araştırma konu başlıkları ve hangi ürüne yönelik inovasyon gerçekleştirilebileceği beklentisinin temin edilmesinin büyük önem taşıdığı ve söz konusu beklentinin inovatif çalışmalara dönüşmesi için ihracatçı firmalardan 9 Mayıs 2019 Perşembe gününe kadar talep toplanacağı ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/04/2019 tarihli e-posta mesajında, sözkonusu yenilikçi üretim süreçlerine katkı sağlayacak projeler ve ihtiyaç duyulan araştırma/akademik çalışmalara ilişkin konu başlıklarının belirtilen tarihten daha erken toplanması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu konu başlıklarının aşağıda belirtilen tablo formatında 2 Mayıs  2019 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (dkib@dkib.org.tr)  iletilmesi gerektiği hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 Firma

Çalışmanın Türü (Araştırma /Akademik Çalışma)

Araştırılması İstenilen Konu Başlığı 

Araştırmanın İhracata Beklenen Katkısı

 

 

 

 

 

 

8

YUNANİSTAN'DAN KARTON KUTU TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Atina Ticaret Müşavirliği'nden alınan 24/04/2019 tarihli e-posta mesajında; Birliğimize bağlı karton kutu üretimi ve ihracatı gerçekleştiren firmaların bilgilerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte olup, Atina Ticaret Müşavirliğine iletilmek üzere, söz konusu ürünleri üreten ve ihracatını gerçekleştiren firmaların iletişim bilgilerini Genel Sekreterliğimize bildirmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

9

NAMİBYA MADENCİLİK FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, 8-9 Mayıs 2019 tarihleri arasında Windhoek/Namibya'da düzenlenecek “Madencilik Fuarı”nın “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği ancak anılan fuarın destek kapsamına alınabilmesi için gerekli bir aylık başvuru süre şartı nedeniyle Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Fuarlar listesinde yer alamayacağı ve Bakanlığımız organizatörlerinin milli katılım talebinin de bulunmaması nedeniyle söz konusu fuarın destek kapsamına alınmasının mümkün bulunmadığı belirtilmektedir.

10

PAKİSTAN'A TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, İslamabad Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen; Pakistan Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ve ilişikte bir örneğine yer verilen talimat marifetiyle, anılan ülkeye ithal edilecek gıda ürünlerinin ambalajı üzerinde ürün içeriği ile ilgili olarak İngilizce ve Urduca etiket bulunması ve bu ürünlerin Helal Sertifikasına sahip olması zorunluluğunun getirildiği, 19 Şubat 2019 tarihinden önce konşimentosu düzenlenmiş veya akreditifi açılmış olan sevkiyatların ise gümrüklerden çekilebilmesine izin verildiği bildirilmektedir.

Ek : Yazı Örneği