2019/15 Gene Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2019/15)

1. Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi 2019 Hakkında Bilgi;

2. Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Bilgi;

3. Pakistan Tarım Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi;

4. Silk Road Exhibition Uluslararası Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

5. Moskova İş Adamları Birliği İşbirliği Talebi Hakkında Bilgi;

6. Bazı Ürünlerin Fas'a İthalatında Uygulama Değişikliği Hakkında Bilgi;

7. Voc-Test Merkezleri 3. Hibe Programı İçin Düzenlenecek Bilgilendirme ve Eğitim Günleri Hakkında Bilgi;

8. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

9. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde 5.000 ABD Doları Tutarındaki İhracat Bedellerinde Muafiyet Hakkında Bilgi;

10. E-Fatura Uygulaması Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ 2019 HAKKINDA BİLGİ;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/04/2019 tarih 78-833 sayılı yazıda; Uluslararası taşıma anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan protokoller uyarınca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sağlanan geçiş belgelerinin Türk taşımacılarına dağıtım işlemlerinin, Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütüldüğü belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, mevcut geçiş belgesi kotaları, belge kullanım oranları ve sektör mensuplarının anılan Bakanlığa intikal ettirilen ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak, Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'nin günümüz şartlarına uygun şekilde yeniden hazırlanıp yayınlandığı ifade edilmekte olup, bir örneği ilişikte bulunan söz konusu yönergeye http://www.kugm.gov.tr/ adresinden de ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Ek: Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi (44 Sayfa)

2

DENİZ LİMANLARINDA GÜMRÜK İŞ VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERDEN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/04/2019 tarih 79-834 sayılı yazıda; Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7099 Sayılı Kanun ile 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında bulunan gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masraflarda düzenleme yapma yetkisinin Bakanlıklarına verildiği, bu kapsamda hazırlanan "Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi" konulu 2019/8 Sayılı Genelge'nin 8.Nisan.2019 tarihinde yürürlüğe gireceği ve söz konusu Genelge'ye https://ggm.ticaret.gov.tr/mevzuat/genelgeler/2019 adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

3

PAKİSTAN TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

İslamabad Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 02/04/2019 tarih 63534806 sayılı yazıda; Pakistan Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ve bir örneği ilişik bulunan talimat marifetiyle, anılan ülkeye ithal edilecek gıda ürünlerinin ambalajı üzerinde ürün içeriği ile ilgili olarak İngilizce ve Urduca etiket bulunması ve bu ürünlerin Helal Sertifikasına sahip olması zorunluluğunun getirildiği belirtilmekte olup, 19 Şubat 2019 tarihinden önce konşimentosu düzenlenmiş veya akreditifi açılmış olan sevkiyatların ise gümrüklerden çekilebilmesine izin verildiği ifade edilmektedir.

Ek: Yazı Örneği (1sayfa)

4

SİLK ROAD EXHİBİTİON ULUSLARARASI FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 02/04/2019 tarih 82877844 sayılı yazıda; Katar Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı himayesinde 3-5 Kasım 2019 tarihleri arasında Doha/Katar'da deniz taşımacılığı konusunda "Silk Road Exhibition” fuarının gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği hatırlatılmaktadır.

5

MOSKOVA İŞ ADAMLARI BİRLİĞİ İŞBİRLİĞİ TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/04/2019 tarih 181-00809 sayılı yazıda; Moskova İş Adamları Birliği'nin 17-21 Haziran 2019 tarihlerinde Kazan ve Ulyanovsk bölgelerini kapsayan B2B görüşmelerini de içeren bir dizi etkinlik düzenlemeyi planladığı ve bu etkinliklerde makine, tekstil, otomotiv ve oto yedek parça, kimyasal ürünler, mobilya ve orman ürünlerinin ana sektörler olacağı ifade edilmekte olup, söz konusu etkinliğe ilişkin program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Etkinlik Programı (15 Sayfa)

6

BAZI ÜRÜNLERİN FAS'A İTHALATINDA UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/04/2019 tarih 182-00815 sayılı yazıda; Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığına bağlı Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi'nin internet sitesinde 21 Mart 2019 tarihinde yayımlanan bir örneği ilişik 18 Mart 2019 tarih 5913/311 sayılı Gümrük Sirküleri'ne göre, daha önce standartları Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı'nın 14 Eylül 2018 tarihli ve 2922-18 sayılı Kararı'nda tanımlanan ancak zorunlu uygulaması bulunmayan "otomotiv lastikleri ve jantları,” "binek araba tekerleri,” "otomotiv kayışları,” "motosiklet kayışları” ve "bisiklet ve motosiklet iç lastikleri” için sırasıyla "NM ISO 3911,” "NM 22.0.021,” "NM 22.1.019,” "NM ISO 10190” ve "NM 22.8.203” adı verilen Fas standartlarına uyumun zorunlu hale getirildiği bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, Gümrük Sirküleri'nin ekinde listelenen ürünlerin uygunluk kontrolüne tabi olduğu, bu doğrultuda ürünlerin iç piyasaya girmesi için Fas Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü'ne bağlı gümrük kapılarında bulunan piyasa gözetim bürolarından izin alınması gerektiği belirtilmekte olup, konu ile alakalı Fas Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı'nın adı geçen ürünlerin ithalatçılarına, distribütörlerine ve üreticilerine yönelik uygulamaya ilişkin açıklayıcı duyurusunda ise, ürünlerin Fas standartlarına uyumunun hem ithalat sırasında sınır noktalarında hem de iç piyasada kontrolünün gerçekleştirileceği, ilgili firmaların ürünlerinin Fas standartlarına uyumlu hale getirilmesi için gerekli önlemleri alması gerektiği ve ihtiyaç halinde Bakanlığa bağlı Tüketici Koruma, Piyasa Gözetimi ve Kalite Müdürlüğü (dpcsmq@mcinet.gov.ma / Telefon: +212537711772 / Faks: +212537711798) ile irtibata geçmenin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

EKLER:

1- Gümrük Sirküleri (68 Sayfa)

2- Fas Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Duyurusu (1 Sayfa)

7

VOC-TEST MERKEZLERİ 3. HİBE PROGRAMI İÇİN DÜZENLENECEK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM GÜNLERİ HAKKINDA BİLGİ;

04-26 Nisan 2019 tarihleri arasında Voc-Test Merkezleri-3 Hibe Programı İçin Düzenlenecek Bilgilendirme ve Eğitim Günlerine ilişkin olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Daire Başkanlığı'ndan alınan 29/03/2019 tarih E.1606 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (3 sayfa)

8

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 01/04/2019 tarih 22479905 sayılı yazıda, Kuruluşlarının Diyarbakır ve Batman (Kurtalan işyeri) Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan 2015 ve 2016 yılları mahsulü yaklaşık 53 bin ton ekmeklik buğdayın, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ve bu kapsamda yapılacak ekmeklik buğday satışlarının Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında mamul madde ihracatı gerçekleştirilmiş, belge ithalat süresi dolmamış, hammadde ithalatı yapılmamış belgelerle veyahut eksik ithalat yapılmış ve tescil tarihi 28.08.2018 tarihinden önce olan gümrük beyannameleriyle yapılacağı, bu tarihten sonra açılan gümrük beyannameleri karşılığında satış yapılmayacağı bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, TMO'dan bu kapsamda ekmeklik buğday talep eden imalatçı-ihracatçıların 10.04.2019 tarihi mesai bitimine kadar ilgili Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat etmelerinin gerektiği, Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri tarafından da ekmeklik buğday hak edişlerinin 18.04.2019 günü mesai saati bitimine kadar TMO'ya gönderileceği ve bu tarihten sonra gönderilen hak edişlerin değerlendirmeye alınmayacağı ifade edilmektedir.

Ek: Bölge Müdürlüklerine Gönderilen Yazı ( 1 sayfa)

9

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE 5.000 ABD DOLARI TUTARINDAKİ İHRACAT BEDELLERİNDE MUAFİYET HAKKINDA BİLGİ;

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 25.03.2019 tarih ve 6675 sayılı yazısı ile Merkez Bankası Genelgesinde değişiklik yapılarak, 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbest bırakılmıştır. Genelgenin İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler başlıklı 22.maddesinin birinci fıkrasına "5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemleri" hususu ilave edilmiştir.

İHRACAT GENELGESİ

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

……..

İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler

MADDE 22 – (1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve 5.000.- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.

10

E-FATURA UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığımızca yürütülmekte olan "Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi" kapsamında gümrük beyannamesi eki tüm belgeler ve beyanname işlemleri ile ilgili tüm talepler elektronik ortama alınacaktır. Söz konusu uygulama pilot olarak başlatılmış olup Nisan ayı sonuna kadar aşamalı olarak tüm gümrüklerde yaygınlaştırılacaktır. Konuya ilişkin olarak; e-fatura uygulamasına kayıtlı firmalar tarafından ihracat işlemlerinde hem e-fatura kodu olan 0886 ve hem de kağıt fatura kodu olan 0100 ile işlem yapıldığı görülmüş olup, gümrük idareleri ile yapılan görüşmelerde aynı beyannamede hem e-fatura hem kağıt fatura beyan edildiği, kağıt ortamında fatura çıktısının beyannameye eklendiği bilgisi alınmıştır.

Bu kapsamda; e-fatura uygulamasına kayıtlı firmaların ihracat beyannamesinin tescil aşamasında, 0886 kodlu e-fatura ile birlikte 0100 kodlu kağıt faturanın beyannamenin aynı kaleminde kullanılması engellenmiştir. Ayrıca, e-fatura uygulamasına kayıtlı firmalar tarafından 494 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3. maddesinde belirtilen durumlar hariç kağıt fatura ile işlem yapılmamasını teminen, -E-fatura kullanıcısı olup 0100 kodu ve 0886 kodunu aynı kalemde kullanan firmalara beyanname tescil aşamasında; "0100 ve 0886 belgeleri aynı anda kullanılamaz" uyarısı verilerek iki dokümanın aynı anda beyan edilmesine izin verilmemesi, -Mezkur firmalara ait ve 0100 kodlu kağıt fatura ile tescil edilen beyannameler için, muayene/kontrol ekranında muayene memuruna; "Dikkat!Firma E-fatura Kullanıcısı olduğundan 0100 kodlu fatura beyan edilmesinin nedeninin incelenmesi, 494 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği madde 3 kapsamında olup olmadığına bakılması önem arz etmektedir." uyarısı verilmesi şeklinde teknik düzenlemeler yapılmış olup 08/04/2019 tarihi itibariyle devreye alınacaktır.