2018/7 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2018/7)

1. Pazara Giriş Belge Desteği KEP Üzerinden Başvuru Ekleri Hakkında Bilgi;

2. Dahilde İşleme - Mücbir Sebep- Ek Süre Rejimi Hakkında Bilgi; 2017/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Değişikliği Hakkında Bilgi;

3. 2010/6 Sayılı Tebliğ Uygulama Usul ve Esasları Değişikliği Hakkında Bilgi;

4. Türkmenistan - Firma Alacak Sorunları Hakkında Bilgi;

5. Yönetmelik Taslağı Hakkında Bilgi;

6. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatı Hakkında Bilgi;

7. Libya Konferansı Hakkında Bilgi;

8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

PAZARA GİRİŞ BELGE DESTEĞİ KEP ÜZERİNDEN BAŞVURU EKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde yapılan değişikliklere ilişkin duyurumuz ilgi'de kayıtlı sirkülerimizle tarafınıza iletilmişti.  Bu defa değişen Uygulama Usul ve Esasları'na bağlı olarak başvuru sırasında talep edilen evrakta yeni düzenlemeye gidilmiştir. İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde belirtildiği üzere 31.03.2018 tarihine kadar önceki başvuru usul ve evrakı geçerlidir. Ancak 01.04.2018 tarihi itibariyle destek başvurularınızın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden ve ekli evrak ile yapılması zorunludur.

EKLER:

1) Pazara Giriş Belgesi Evrak Listesi (4 Sayfa)

2) Pazara Giriş Belgesi Başvuru Dilekçesi (1 Sayfa)

3) Pazara Giriş Belgesi Başvuru Formu (1 Sayfa)

4) Tarım Analizi Başvuru Formu (1 Sayfa)

5) Pazara Giriş Belgesi Taahhütname (1 Sayfa)

6) Pazara Giriş Belgesi Beyanname (1 Sayfa)

7) Küresel Tedarik Zinciri Bakanlık Başvuru Formu (12 Sayfa)

8) Küresel Tedarik Zinciri Başvuru Formu (1 Sayfa)

9) Küresel Tedarik Zinciri Evrak Listesi (4 Sayfa)

10) Küresel Tedarik Zinciri Taahhütname (1 Sayfa)

11) Küresel Tedarik Zinciri Beyanname (1 Sayfa)

12) Küresel Tedarik Zinciri Başvuru Dilekçesi (1 Sayfa)

2

DAHİLDE İŞLEME - MÜCBİR SEBEP- EK SÜRE REJİMİ HAKKINDA BİLGİ;

08/02/2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle henüz taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri, vergi resim harç istisna belgeleri, İhracat 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ uyarınca düzenlenen D3 kodlu belgelerine, Libya - Irak - Suriye'ye yönelik ihracatlara ilişkin şartların ekte yer alan Ekonomi Bakanlığımızdan alınan 12/02/2018 tarihli yazı talimat ile bahsi geçen şekillerde ve sürelerde tevsik edilmesi durumunda mücbir sebepten ek süre verilebileceği belirtilmektedir.

EK : Mücbir Sebep Onay Yazısı

3

2017/4 SAYILI KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

2017/4 Sayılı "Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde Bakanlık Makamının 06.02.2018 tarihli onayıyla aşağıdaki değişiklikler ihdas edilmiştir:

1- Tüm firmaların başvurudan önce ilgili kurum veya kuruluşlardan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi edinmesi zorunludur. Bundan sonra tüm başvurular KEP aracılığı ile yapılacaktır. Yurtiçinde bir organizatörle birlikte Milli Katılımla iştirak edilen fuarlarda da daha önce uygulanan organizatör aracılığı ile başvuru uygulaması kaldırılmıştır. Her firma destek başvurusunu kendisi yapacaktır. Konu ile ilgili geçiş süreci belirlenmiş olup eski usul başvurular 31.03.2018 tarihine kadar kabul edilecektir. Bu tarihten sonra tüm başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

2- Başvuru ile ilgili tüm bildirimler KEP adresine yapılacağı için KEP adreslerinin Birlik kayıtlarında güncel halde tutulması firmanın yükümlülüğüdür.

3- KEP ile yapılan başvurularda imza sirküleri ibrazı zorunludur. Ayrıca tüm ekler PDF formatında ve e-imzalı olmalıdır.

4- İhracatçı Birliği tarafından KEP aracılığı ile resmi yazı ile talep edilen bilgi ve belgeler firmalar tarafından yine KEP üzerinden cevaplanmak zorundadır.

5- Başvuru sonuçlanmadan hemen önce talep edilen SGK ve Maliye borç durum yazıları firma tarafından makul sürede ibraz edilmediği takdirde Birlik re'sen sorgulama yapıp borç çıkması durumunda hakedişi ilgili kurumlara aktarabilir.

Bahsekonu Tebliğ'e ait güncel Uygulama Usul ve Esaslarının tamamı ile sadece değişikliklerin yer aldığı Bakanlığımızdan alınan tablo da ekte sunulmuştur.

EKLER: 1) Güncel UUE Genelgesi (16 Sayfa)

2) Değişiklik Tablosu (6 Sayfa)

4

2010/6 SAYILI TEBLİĞ UYGULAMA USUL VE ESASLARI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

2010/6 Sayılı "Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde Bakanlık Makamının 06.02.2018 tarihli onayıyla aşağıdaki değişiklikler ihdas edilmiştir:

1- Tüm firmaların başvurudan önce ilgili kurum veya kuruluşlardan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi edinmesi zorunludur. Bundan sonra tüm başvurular KEP aracılığı ile yapılacaktır. Konu ile ilgili geçiş süreci belirlenmiş olup eski usul başvurular 31.03.2018 tarihine kadar kabul edilecektir. Bu tarihten sonra tüm başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

2- Başvuru ile ilgili tüm bildirimler KEP adresine yapılacağı için KEP adreslerinin Birlik kayıtlarında güncel halde tutulması firmanın yükümlülüğüdür.

3- KEP ile yapılan başvurularda imza sirküleri ibrazı zorunludur. Ayrıca tüm ekler PDF formatında ve e-imzalı olmalıdır.

4- Satışın gerçekleştiğine ilişkin belge ya da tapu ve ödeme planı sunulması halinde ipotekli satış (mortgage) yöntemiyle satın alınan birimler de destek kapsamına alınmıştır. Ancak destek hesaplaması yapılırken Ticaret Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilen yıllık kira rayici dikkate alınacaktır.

5- Tanıtım faaliyetleri arasında yer alan defile/Show/seminer harcamalarından ulaşım, konaklama, yemek ve nakliye giderleri destek kapsamında değildir.

6- Tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışında kiralanan birimlerde de Türk Malı imajına zarar verecek şekilde, ülke menşeini farklı gösteren sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir isimlerinin kullanılması durumunda ilgili giderler destek kapsamından çıkarılacaktır.

7- Şirketler tarafından ibraz edilen Aylık Prim Hizmet Bildirgelerinde çalışan olarak gösterilen kişilerin tümünün, ortak/eş/hısım olması durumunda şirket Tebliğin amacına uygun faaliyet göstermemiş olarak kabul edilecektir.

8- Destek ikinci yılı başında kontrol edilen alınan destek tutarının en az iki katı ihracat şartı hesaplamasında bundan sonra organik bağı olunan şirket veya aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde diğer şirketler vasıtasıyla yapılan ihracatlar da firma ihracatı olarak kabul edilecektir.

9- Birimde sergilenen markalar arasında 2006/4 Sayılı Tebliğ (Turquality Programı) kapsamında olup da destek süresi sona eren markalar daha önce yapılan orantılamaya dahil edilmeyeceklerdir.

10- Başvuru sonuçlanmadan hemen önce talep edilen SGK ve Maliye borç durum yazıları firma tarafından makul sürede ibraz edilmediği takdirde Birlik re'sen sorgulama yapıp borç çıkması durumunda hakedişi ilgili kurumlara aktarabilir.

Bahsekonu Tebliğ'e ait güncel Uygulama Usul ve Esaslarının tamamı ile sadece değişikliklerin yer aldığı Bakanlığımızdan alınan tablo da ekte sunulmuştur.

EKLER: 1) Değişiklik Genelgesi (11 Sayfa)

2) Değişiklik Tablosu (12 Sayfa)

5

TÜRKMENİSTAN - FİRMA ALACAK SORUNLARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, 2016 yılı başından itibaren Türkmenistan ekonomisindeki sıkıntılar ve buna bağlı döviz gelirlerindeki azalmalar sonucu, Türkmenistan'a ithal edilen ürünlerin bedellerinin transferinde zorluklar yaşanmakta olduğu, bankaların haftalık olarak %2 oranında transfer yapabilmekte ve son zamanlarda bu ödemelerde de gecikmeler ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu ihracat bedellerinin ödenmesinde yaşanan sıkıntıların hukuki olarak çözümlenmesi için Türkmenistan'da dava açılmasının mümkün olmakla birlikte dava açacak firmanın, alacak bedelinin yaklaşık % 25'ini, mahkeme harcı, dava bedeli ve diğer giderler olarak geri ödemekte olduğu ve söz konusu masrafların yüksekliği ve davanın nasıl sonuçlanacağının belirsizliği nedeniyle, pek çok firmanın hukuki yola başvurmaktan kaçındığı bildirilmektedir. Bu kapsamda, Türkmenistan'a ihracat yapacak firmalarımızın Türkmen ithalatçılar ile ödeme konusunu netleştirmeden ihracat işlemlerine başlamamalarında fayda mütalaa edildiği ifade edilmektedir.

6

YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan 13/02/2018 tarih 468721 sayılı yazıda, Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı görüşe açılmış olup, konuya ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir. Konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, ilişikte yer alan görüş formunda belirterek en geç 15/03/2018 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

EKLER:

1- Yönetmelik Taslağı (26 sayfa)

2 Görüş Bildirme Formu (1 sayfa)

7

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazsına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/02/2018 tarih 1549 sayılı yazıda; "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)" kapsamındaki ürünlerin ihracatında gümrük beyannamelerinin birlik onayının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca düzenlenen "Kontrol Altına Alınan Madde içeren Ürün ve Ekipman İhracat Formu"nun da aranması suretiyle gerçekleştirilmesi, ayrıca İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından onaylanan ve tescili sonrasında kayıt altına alınan gümrük beyannamelerine ilişkin bilgilerin ekte yer alan tablo formatına uygun olarak her ayın bitiminde Ekonomi Bakanlığına iletilmesi hususu talimatlandırılmış olup, sözkonusu tebliğ kapsamında ürünlerin ihracatını yapan firmalarımızın ihracat işlemlerini gerçekleştirmelerini müteakip ekte yer alan tabloyu doldurarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen "Kontrol Altına Alınan Madde İçeren Ürün ve Ekipman İhracat Formu" ile birlikte Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.

EKLER:

1- OTİM İhracatı Tablosu

2- Kontrol Altına Alınan Madde İçeren Ürün ve Ekipman İhracat Formu (EK:11)

3- İhracat 2014/1 Sayılı Tebliğ

8

LİBYA KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/02/2018 tarih 1559 sayılı yazıda; Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'nin koordinasyonu ve Libya Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Libya Başkonsolosluğu'nun himayelerinde 24-25 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul Grand Hyatt Oteli'nde Libya -Türkiye Kalkınma ve Yatırım Konferansının düzenleneceği belirtilmekte olup, bahse konu etkinlik programı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Etkinlik Programı (1 sayfa)

9

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.