2018/15 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2018/15)

1. Ekonomi Bakanlığı Kolay Destek Portalı Hakkında Bilgi;

2. İhracat Navlun Harcamaları Hakkında Bilgi;

3. Özbekistan ve Kore İş Forumları Hakkında Bilgi;

4. Ürdün'ün Yatırımcılara Sağladığı İmkân Hakkında Bilgi;

5. Sudan-Geçici İthalat Yasağı Hakkında Bilgi;

6. AB Kağıt Ürünlerindeki Gözetim Uygulamasına Dair İncelemenin Askıya Alınması Hakkında Bilgi;

7. ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin 2018-2020 Uzatma Kararı Hakkında Bilgi;

8. Türkiye - Bangladeş Yuvarlak Masa Toplantısı Hakkında Bilgi;

9. Gürcistan Yeni Sınır Kontrol Uygulamaları Hakkında Bilgi;

10. Çay Fideleri Alımı Duyurusu Hakkında Bilgi;

11. Cidde Ekonomik Forumu Hakkında Bilgi;

12. Türkiye - Afganistan İş Konseyi Hakkında Bilgi;

13. I. Uluslararası Çevre Sürdürülebilir Kalkınma ve Yan Sanayi Fuarı Hakkında Bilgi;

14. Irak Hakkında Bilgi;

15. Resmi Gazetede Yayımlanan Son Mevzuatlar Hakkında Bilgi;

16. Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Hakkında Bilgi;

17. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

EKONOMİ BAKANLIĞI KOLAY DESTEK PORTALI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığımız tarafından sağlanan desteklerle ilgili bilgiler, en yalın halleriyle "Kolay Destek" adı altındaki web sayfasında yayımlanmaya başlanmıştır.

Ekonomi Bakanlığı Kolay Destek Portalı

http://www.kolaydestek.gov.tr adresi ile yayındadır

2

İHRACAT NAVLUN HARCAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

İhracat Navlun harcamaları ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi edinmek isteyen üyelerimizin Genel Sekreterliğimizin 0462 326 16 01 numaralı telefonu (121 ve 135 dh. nolar) vasıtasıyla ilgili şube ile irtibat kurmalarını rica ederiz.

3

ÖZBEKİSTAN VE KORE İŞ FORUMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 29 Nisan-03 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek Özbekistan ve Kore'ye resmi ziyaretleri kapsamında Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve DEİK tarafından düzenlenecek olan iş forumlarına ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 05/04/2018 tarih 568 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program (2 sayfa)

1.

4

ÜRDÜN'ÜN YATIRIMCILARA SAĞLADIĞI İMKAN HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/04/2018 tarih 2009 sayılı yazıda; Ürdün Devleti tarafından 6 Şubat 2018 tarihinde büyük yatırımcılara belli şartlar dahilinde vatandaşlık veya ikamet verilmesi yönünde karar alındığı ifade edilmekte olup, sözkonusu karara ilişkin bilgiler ilişik bulunmaktadır.

Ek: Karar

5

SUDAN-GEÇİCİ İTHALAT YASAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Sudan Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen ithalat yasağı uygulanma esasları ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/04/2018 tarih 2007 sayılı yazıda;

"Söz konusu geçici yasağın uygulanmaya başlanması öncesinde ülkemizden ihraç edilecek mallara ilişkin proforma faturaların Sudan Merkez Bankası tarafından onaylandığı durumlarda bu malların ithalatına izin verilecektir. Ancak, ülkemizden ihraç edilmek istenen ve yasağın uygulanmaya başladığı tarih öncesinde Sudan Merkez Bankası tarafından onay alınmayan Sudan'a ithalat talepleri ise yasak kapsamına dahil edilmiştir.

Öte yandan, Türk yatırımcıların Sudan'daki üretimlerine konu hammadde ve ara mamullerin ülkemizden ithalatı, malların münhasıran bu firmaların Sudan'daki üretiminde kullanılması kaydıyla serbest bırakılmıştır. Geçici ithalat yasağının etkilerini piyasada göstermeye başladığı ve tezgâhlardaki ithal ürünlerin sayısının giderek azaldığı görülmektedir. Geçici ithalat yasağına konu ürünlerin GTİP kodları ilgili Sudan makamlarından talep edilmiş olup, temin edildiğinde ayrıca iletilecektir.

Anılan Büyükelçiliğimizden Dışişleri Bakanlığımıza gönderilen 02.04.2018 tarihli bir yazıda ise söz konusu geçici ithalat yasağından Sudan'a ihracat gerçekleştiren Türk firmalarının olumsuz etkilenmeye başladığının gözlemlenmesi üzerine Sudan Gümrük Otoritesi Genel Müdürü Bashir Eltahir Bashir'e Hartum Büyükelçiliğimizce bir ziyaret gerçekleştirildiği, söz konusu görüşmeye Sudan Ticaret Müşavirimizin de katıldığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, Sudan Gümrük Otoritesi Genel Müdürü Bashir Eltahir Bashir'in imzalanan Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEOA) her iki ülkenin yasama organlarında ivedilikle onaylanmasını önemsediklerini, zira, ülkemizin Sudan pazarındaki varlığını artırması ve geçici ithalat yasağının uygulandığı ortamda Türk ihracatçılarının daha fazla olumsuz etkilenmesinin önlenmesi için bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını elzem gördüklerini, Türkiye'den ithalatta, Çin'e uygulanandan daha yüksek referans fiyatlarının doğurduğu dezavantajlı durumun giderilebilmesini teminen, referans fiyatlar bakımından GAFTA (Greater Arab Free Trade Area) üyelerine uygulanan tercihli rejimin en kısa sürede ülkemiz için de uygulanmasını sağlayacak tedbirlerin alınacağı ifade ettiği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, söz konusu görüşmede, Sudanlı ithalatçıların yurtdışındaki bankalarda tuttukları dövizle dahi ithalat yapmalarının Sudan Merkez Bankası tarafından yasaklandığı, bununla birlikte, daha önce ihracat gelirlerini her hangi bir kısıtlama olmaksızın değerlendirme imkanına sahip olan Sudanlı ihracatçılara da ihracat bedellerini satış sözleşmeleri gereğince derhal Sudan'a getirerek, halihazırda 18 Sudan Poundu (SDG) seviyesinde olan resmi Amerikan Doları (USD) paritesi ile sisteme sokmaları mecburiyeti getirildiğinin öğrenildiği kaydedilerek, Sudan makamlarından talep edilen geçici ithalat yasağına konu ürünlerin GTİP kodlarının, gerek Büyükelçiliğimizin, gerekse Ticaret Müşavirliğimizin girişimlerine rağmen henüz temin edilemediği bildirilmektedir.” yönünde ifadelerde bulunulduğu belirtilmektedir.

6

AB KAĞIT ÜRÜNLERİNDEKİ GÖZETİM UYGULAMASINA DAİR İNCELEMENİN ASKIYA ALINMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/04/2018 tarih 2003 sayılı yazıda;

Ülkemizin bazı baskı ve yazı kâğıtlarının ithalatında gözetim uygulamasına karşı Avrupa Birliği (AB) Ticaret Engelleri Yönetmeliğine dayanarak Avrupa Komisyonunun bir inceleme başlattığı ve incelemeye ilişkin olarak hazırlanan raporun iletildiği belirtilmekte olup, ülkemizin bazı baskı ve yazı kâğıtlarına yönelik tedbiri kaldırmış olduğu dikkate alınarak, Komisyonun incelemenin daha fazla sürdürülmemesini önerdiği ancak ülkemizin gözetim sistemindeki sorunların çözümüne ilişkin adım atılmadığı için, ülkemiz uygulamasının takip edilmeye devam edileceği, bunun yanı sıra, söz konusu inceleme prosedürünün askıya alınmasına ilişkin Komisyon Uygulama Kararı 5 Mart 2018 tarihli ve L62 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olup, Ticaret Genel Müdürlüğünün basın açıklamasına http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1806 adresinden ulaşılabilmektedir.

Ek: Note Verbale- İncelemenin Askıya Alınması (24 Sayfa)

7

ABD GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNİN 2018-2020 UZATMA KARARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/04/2018 tarih 2004 sayılı yazıda; ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin Haziran 2015 tarihinde uzatılmasına yönelik verilen yetkilendirmenin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle sona erdiği, akabinde söz konusu sistemin uzatılmasına yönelik çalışmaların başladığı ifade edilmekte olup, bu kapsamda, 23 Mart 2018 tarihinde ABD Başkanı tarafından imzalanan 1625 sayılı Kanun ile ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla uzatıldığı, diğer uzatma Kanunlarında olduğu gibi bu uzatma Kanun'unda da ödenmiş vergilerin geri ödenmesi söz konusu olup, anılan Kanun'un yürürlüğe giriş tarihi olan 22 Nisan 2018 tarihine kadar da ödenen vergilerin geri alınabilmesini teminen ithalatçı firmaların gerekli formlarda "A” işaretini koymaya devam etmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

8

TÜRKİYE - BANGLADEŞ YUVARLAK MASA TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye-Bangladeş 5.Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında, DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi ev sahipliğinde, Bangladeş Ticaret Bakanı Sn. Tofail Ahmed ve beraberindeki heyetin katılımlarıyla 13 Nisan 2018 Cuma günü Wyndham Grand Hotel Levent'te ‘' düzenlenecek olan Türkiye-Bangladeş CEO Yuvarlak Masa Toplantısı ve İkili İş Görüşmeleri''ne ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 04/04/2018 tarih 557 sayılı yazı, delegasyon listesi ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Delegasyon Listesi ve Taslak Program (3 sayfa)

9

GÜRCİSTAN YENİ SINIR KONTROL UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 04/04/2018 tarih 35581 sayılı yazısı ekinde alınan, Türkiye Menşeli olan veya Türkiye'den sevkiyatı yapılan içerisinde kabuklu fındık, iç fındık, içerisinde fındık bulunan nut karışımları, fındık ezmesi, fındık unu (kontrol sıklığı % 5) gibi kuru meyve ürünleri ve bunları içeren işlenmiş gıda ürünleri ve bileşimlerine yönelik Gürcistan sınır kapılarındaki kontrol uygulamaları hakkındaki duyuru ilişik bulunmaktadır.

Ek: Gürcistan Yeni Sınır Kontrol Uygulamaları (11 sayfa)

10

ÇAY FİDELERİ ALIMI DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Açık Teklif Verme Yönetimine Dayalı Çay Fideleri Alımı Duyurusu'na ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/04/2018 tarih 1968 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

11

CİDDE EKONOMİK FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/04/2018 tarih 1988 sayılı yazıda; Cidde Ticaret Odası tarafından 15-16 Nisan 2018 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Cidde Ekonomik Forumu'nun düzenleneceği ifade edilmekte olup, bu yıl "Vizyondan Refah'a: Özel Sektörün Rolü" teması ile düzenlenecek foruma ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.jef.org.sa/ adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Ek: Taslak Program (9 Sayfa)

12

TÜRKİYE - AFGANİSTAN İŞ KONSEYİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye - Afganistan İş Konseyi organizasyonunda 15 - 16 Nisan 2018 tarihlerinde Kabil'e düzenlenecek olan özel sektör heyeti ziyaretine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 03/04/2018 tarih 544 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program (2 sayfa)

13

I. ULUSLARARASI ÇEVRE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE YAN SANAYİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Tebriz Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/03/2018 tarih 1904 sayılı yazıda; Birinci Uluslararası Çevre Sürdürülebilir Kalkınma ve Yan Sanayi Tebriz Fuarı'nın Tebriz Uluslararası Fuar alanında 10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleneceği belirtilmekte olup, İran'ın Tebriz şehrinde 2018 yılında düzenlenmesi öngörülen bütün fuarların yer aldığı liste ilişik bulunmaktadır.

Ek: Fuar Takvimi

14

IRAK HAKKINDA BİLGİ;

Bağdat Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 31/03/2018 tarih 34219 sayılı yazıda; Yerel ürünlerin Irak pazarına yetmesi ve ithal edilen balıklara kıyasla yerel ürünlerin fiyatlarının daha uygun olması ve tüketiciye ulaşım süreçlerinin daha sağlıklı olması sebep gösterilerek, bütün donmuş balık ürünlerinin ithalatının yasaklanmış olduğu ve sözkonusu yasağın tüm gümrük kapılarına bildirildiği ifade edilmektedir.

15

GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELERE DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE

MALZEMELERE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/9)

(tıklayınız)

16

"KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” HAKKINDA BİLGİ;

6/4/2018 tarihli Resmi Gazete'de "Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun Değişikliği ile getirilen önemli düzenlemeler aşağıda sıralanmaktadır:

KDV İadesi Talep Süresi: Tam istisna kapsamındaki işlemler sebebiyle KDV iadesi taleplerinde, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talepte bulunulma şartı getirilmiştir. Bu düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bakanlar Kurulu'na, süresi içinde talep edilmeyen ve sonraki döneme devreden KDV'nin gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yazılmasına olanak sağlama ve iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirleme yetkisi verilmiştir.

KDV İadesi Hesabı: İmalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklı iadelerde, yüklenilen KDV yerine sektörler itibariyle ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılmasına yönelik usul ve esasları belirlemek için Maliye Bakanlığı'na yetki verilmiştir.

Ayrıca, indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle, teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan iskontolar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin iade hesabına dahil edilmesine imkan sağlanmıştır.

KDV İadesi ile İlgili Diğer Hususlar: Maliye Bakanlığı'na mükellefiyet süresi, çalışan sayısı, aktif ve özsermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, vergisel ödevlerin zamanında yerine getirilip getirilmediği, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı gibi kriterler esas alınarak farklı iade yöntemleri tespit etme, iade alacağının mahsup edileceği vergi borçları ile iadeye ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.

Ayrıca, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde yeni bir grup başkanlığı olarak "KDV İade İncelemeleri Grup Başkanlığı" ihdas edilmiştir.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan düzenleme ile, KDV iade incelemelerinin üç ay içerisinde bitirilmesi şartı getirilmiştir. Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde ise iki ayı geçmemek üzere ek süre verilebilecektir.

KDV İadesi için SMMM Raporu: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nda yapılan değişiklik ile, SMMM'lere beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak üzere KDV iadesine dayanak teşkil edecek rapor düzenleme yetkisi verilecek olup, Maliye Bakanlığı bu kapsamda rapor düzenleyebilecek SMMM'lerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenleyebilecekleri iade türlerini ve azami iade tutarlarını belirlemeye yetkili olacaktır.

KDV İndirimi Hakkı: Yapılan düzenleme ile KDV indirimi hakkı, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği takvim yılını takip eden takvim yılının sonuna kadar kullanılabilecektir. Bu değişiklik, geç düzenlenen faturalar sebebiyle KDV indirimi konusunda yaşanan sıkıntıları da ortadan kaldıracaktır. Söz konusu düzenleme 01.01.2019'da yürürlüğe girecektir.

Ayrıca, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin olarak, Türkiye'deki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen KDV'nin alıcı tarafından indirilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu düzenleme, Kanun'un yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimler: Gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler ihracat olarak değerlendirilerek KDV'den istisna edilmiştir. Diğer taraftan, ÖTV Kanunu'na ekli (III) ve (IV) sayılı listedeki malların söz konusu mağazalara veya depolara teslimlerinde de ÖTV istisnası uygulanacaktır. İlgili düzenleme, Kanun'un yayımlandığı ayı izleyen ikinci ayın başında yürürlüğe girecektir.

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Tam İstisna: Ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri tam istisna kapsamına alınmıştır. Söz konusu düzenleme, Kanun'un yayımlandığı ayı izleyen ikinci ayın başında yürürlüğe girecektir.

Teknoparklarda KDV: Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, KDV'den istisna edilen faaliyetler çerçevesinde yüklenmiş oldukları KDV'nin indirimine olanak sağlanmıştır. Diğer taraftan, teknokent faaliyetleri kapsamında geliştirilen oyunların teslimi de KDV'den istisna edilmiştir. İlgili düzenlemeler 01.01.2019'da yürürlüğe girecektir.

Değersiz Alacaklar için KDV Düzeltmesi: Kanun tasarısı ile, Vergi Usul Kanunu'nun 322.maddesi uyarınca değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV'nin, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılmak suretiyle düzeltilecektir.

Hasılat Esaslı Vergileme: Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek sektör ve meslek gruplarında faaliyet gösteren işletme esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbapları, talep etmeleri halinde hasılat esaslı KDV uygulayabileceklerdir. Hasılat esaslı vergilemede, yüklenilen KDV dikkate alınmaksızın, toplam satış hasılatına Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek vergi oranları uygulanmak suretiyle hesaplanacak KDV, beyan edilmek suretiyle ödenecektir. Bu kapsamdaki mükellefler, mal ve hizmet alımları sırasında yüklendikleri KDV'yi gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alırken, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları KDV'yi de gelir olarak dikkate alacaklardır.

İşletme Hesabına Göre Defter Tutanlar İçin Ödeme Zamanı: Maliye Bakanlığı'nın yetkisiyle, Vergi Usul Kanunu uyarınca işletme hesabına göre defter tutan mükellefler için KDV ödeme süresi, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatılabilecektir.

Faydalı Ömrü Tamamlanan İktisadi Kıymetler İçin KDV Düzeltmesi: Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen faydalı ömürleri tamamlandıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV'nin tamamının, faydalı ömrü dolmadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler sebebiyle yüklenilen KDV'nin ise bu kıymetlerin kullanıldığı süreye isabet eden kısmının indirim konusu yapılması mümkün hale gelmiştir.

Adi Ortaklıkların Sermaye Şirketine Dönüşmesi: Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri kısmi istisna olarak tanımlanmıştır. Söz konusu Kanuna ekte sunulmuş olup ayrıca http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180406-6.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

14

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.