2018/04 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2018/4)

1. Hindistan-Mumbai Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

2. FINE FOOD Avustralya 2018 Fuarı Hakkında Bilgi;

3. Türkiye Arnavutluk Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı Hakkında Bilgi;

4. Yunanistan'da Satılık Tesis Hakkında Bilgi;

5. Irak ile İş Yapan Firmalarımızın Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Anket Hakkında Bilgi;

6. THAIFEX 2018 Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

7. 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belge Desteğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi;

8. Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması Hakkında Bilgi;

9. 2017/16 Sayılı Genelgenin Uygulanması Hakkında Bilgi;

10. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi;

11. Döviz Kredisi Ve Dövize Endeksli Kredi Kullanımına Türkiye'de Yerleşik Gerçek Kişiler İçin Düzenleme Hakkında Bilgi;

12. Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması Ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi;

13. Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/39)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

HİNDİSTAN-MUMBAİ TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Meclisleri organizasyonu ile 02-05 Nisan 2018 tarihleri arasında Hindistan'a yönelik düzenlenecek olan ticaret heyetine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30/01/2018 tarih 1242 sayılı yazı ve program ilişki bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Program (2 sayfa)

2

FINE FOOD AVUSTRALYA 2018 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Melburn/Avustralya'da 10-13 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek "FINE FOOD AUSTRALIA 2018 Uluslararası Gıda Ürünleri - Makineleri- Restoran Ekipmanları Fuarı”na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 22/01/2018 tarih 595 sayılı yazı ve fuar katılım sözleşmesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Katılım Sözleşmesi (8 sayfa)

3

TÜRKİYE ARNAVUTLUK ORTAK GÜMRÜK KOMİTESİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/01/2018 tarih 1228 sayılı yazıda; Bakanlık ile Arnavutluk Gümrük İdaresi arasında 04 Nisan 2016 tarihinde "2. Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı”nın yapıldığı ve Bakanlık Müsteşarı ile Arnavutluk Gümrükler Genel Müdürü Pranvera Fagu BEHUSHI arasında "Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandığı, bu bağlamda, Arnavutluk Gümrük İdaresi ile yapılan görüşmeler neticesinde "1. Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı”nın 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde Bakanlık Müsteşarı eşbaşkanlığında Tiran'da yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilmekte olup, sözkonusu ülkeyle yaşanan sorun, işbirliği alanları veya olası proje alanlarını ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu toplantı sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 2 Şubat 2018 Cuma günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

4

YUNANİSTAN'DA SATILIK TESİS HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/01/2018 tarih 1227 sayılı yazıda; Kuzey Yunanistan'ın Veria (Karaferiye) dağlık bölgesinde 600 dönümlük arsada kurulu, Selanik'e 90 km. uzaklıktaki kayak merkezinde bulunan; 13 odalı otel, 200 m2 restoran, 300 m2 kafe, 1 futbol sahası, 2 kayak pisti ve liftten müteşekkil satılık tesis hakkında bilgi verilmekte olup, konuyla ilgili ayrıntılı doküman ilişik bulunmaktadır.

EK: Tesis Sunum Dosyası (8 Sayfa)

5

IRAK İLE İŞ YAPAN FİRMALARIMIZIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLARA İLİŞKİN ANKET HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 29/01/2018 tarih 92 sayılı yazıda; DEİK/Türkiye - Irak İş Konseyi Tarafından, Irak ile iş yapan firmalarımızın anılan ülke ile ticari faaliyetler, mevcut veya planlanan yatırımlar ve projeler ile ilgili karşılaştıkları sorunların ve çözüm önerilerinin yetkili makamlara sunulması amacı ile bir anket çalışması gerçekleştirildiği belirtilmekte olup, bu kapsamda, Irak ile ticari faaliyet gösteren veya Irak'ta yatırımı olan üyelerimizin https://portal.deik.org.tr/Anket/582 adresinde yer alan anketi 5 Şubat 2018, Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

6

THAIFEX 2018 FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

29 Mayıs-02 Haziran 2018 tarihleri arasında Bongkok -Tayland'da gerçekleştirilecek olan THAIFEX 2018 WORLD of Food Asia Fuarı'na ilişkin olarak Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 29/01/2018 tarih 2120 sayılı yazı ve Başvuru Formu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Başvuru Formu (2 sayfa)

7

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGE DESTEĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ;

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde Bakanlık Makamının 22.01.2018 tarihli ve 115 sayılı onayıyla aşağıdaki değişiklikler ihdas edilmiştir:

1- Bağımsız örgütler dışında alanında uluslararası kabul görmüş kurum kuruluşlar da Akreditasyon Kuruluşu olarak kabul edilebilecektir.

2- Tüm firmaların başvurudan önce ilgili kurum veya kuruluşlardan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi edinmesi zorunludur. Bundan sonra tüm başvurular KEP aracılığı ile yapılacaktır. Konu ile ilgili geçiş süreci belirlenmiş olup eski usul başvurular 31.03.2018 tarihine kadar kabul edilecektir. Bu tarihten sonra tüm başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

3- Başvuru ile ilgili tüm bildirimler KEP adresine yapılacağı için KEP adreslerinin Birlik kayıtlarında güncel halde tutulması firmanın yükümlülüğüdür.

4- KEP ile yapılan başvurularda imza sirküleri ibrazı zorunludur. Ayrıca tüm ekler PDF formatında ve e-imzalı olmalıdır.

5- KTZ (Küresel Tedarik Zinciri) destek kapsamında olan Yurtdışı Ofis Depo Harcamaları aynı desteğin 2010/6 Sayılı Tebliğ ile de verilmesi nedeniyle kapsam dışına çıkarılmıştır.

6- KTZ projesi onaylandıktan sonra bir defaya mahsus revize imkânı getirilmiştir.

7- KTZ projelerinde Makine, Ekipman ve Donanım giderlerinin sadece mal bedeli desteklenecek olup teçhizatın nakliye ve kurulum giderleri destek kapsamı dışındadır.

8- Başvuru sonuçlanmadan hemen önce talep edilen SGK ve Maliye borç durum yazıları firma tarafından makul sürede ibraz edilmediği takdirde Birlik re'sen sorgulama yapıp borç çıkması durumunda hakedişi ilgili kurumlara aktarabilir.

Bahsekonu Karar ve Karar'a ait güncel Uygulama Usul ve Esaslara tamamına https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-253220 web adresinden ulaşılabilir. Ayrıca sadece değişikliklerin yer aldığı Bakanlığımızdan alınan Genelge ve değişiklik tablosu da ekte sunulmuştur.

EKLER:

1) Değişiklik Genelgesi (4 Sayfa)

2) Değişiklik Tablosu (11 Sayfa)

8

SANAYİ ÜRÜNLERİNDE GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/01/2018 tarih 1220 sayılı yazıda,

Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya almanın, üretimin tüketimi karşılamadığı ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı,bu çerçevede; sanayicimiz tarafından kullanılan, AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların en geç 15/02/2018 tarihine kadar Bakanlıklarına intikal ettirilmesi gerektiği, sanayiciler tarafından Ek-1 ve 2'de yer alan listelerin incelemesinin önem arz ettiği, söz konusu listede sanayicimizden talep gelmesi halinde tarife kontenjanı açılması ihtimali yüksek olan ürünlerin yer aldığı ifade edilerek, Ek 3'te yer alan halihazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı ya da Ek-1 ve 2'de yer alan eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 01/05/2018 tarihine kadar Bakanlıklarına taleplerini iletmeleri gerektiği vurgulanmakta ve AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin Nisan ayı içerisinde https://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bEu adresinde yayımlanacağı, bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Bakanlıklarına en geç 01/06/2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği hususunun da ayrıca belirtilmekte olduğu, bu itibarla, Ek-3'te yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşya tablosunun en sağında yer alan "gözden geçirme tarihi 01/01/2019” olan eşyada askıya alma uygulamasının 2019 yılından sonra da devamını talep eden firmaların en geç 01/03/2018 tarihine kadar Bakanlıklarına temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerektiği, son olarak,

Ek-4'teki listede yer alan 2017 yılında askıya alma sistemi kapsamında dağıtılmış olan tarife kontenjanlarından faydalanan firmalardan ithal lisanslarının tamamını süresi içinde kullanamamış olanların, lisans kapsamı eşyanın yüklemesinin 01/01/2018 tarihinden önce yapıldığını bir taşıma belgesi ile birlikte Ekonomi Bakanlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) belgelendirmeleri halinde ithal lisanslarının 15/02/2018 tarihine kadar uzatılabileceği bildirilmekte olup, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ekonomi Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası alınmış olması gerektiği, başvurulara ilişkin formlara yukarıda yer alan linkten ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

EKLER:

EK 1: Tarife Kontenjanı Açılma İhtimali Yüksek Ürünler Listesi 1

EK 2: Tarife Kontenjanı Açılma İhtimali Yüksek Ürünler Listesi 2

EK 3: Gümrük Vergisi Askıya Alınmış Eşyalar

EK 4: Askıya Alma Sistemi Kapsamında 2017 Yılında Dağıtılan Tarife Kontenjanları

EK 5: İthalat Genel Müdürlüğü'nün Yazısı

9

2017/16 SAYILI GENELGENİN UYGULANMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen "Gümrük İdarelerinin Standardizasyonu Eylem Planı” kapsamında, 16/05/2017 tarihinden itibaren, daha önce onay memurunca gerçekleştirilen beyannamenin kabulü, imzalanması ve mühürlenmesi işlemlerine son verilmesinin uygulamada yarattığı sorun karşısında, konu, Bakanlıklarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gündeme getirildiği ve 30/11/2017 tarihli ve 2017/6 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi ile gümrük idarelerince onay imzalı ve mühürlü beyannamelerin verilmesi hususunun tekrar karara bağlandığı,

Ancak, muhtelif başvurularda, 2017/16 sayılı Genelgenin uygulanmasında birtakım sıkıntılar yaşandığı, bazı gümrük idarelerinde tescil ve onay işlemlerinin birleştirilmesi gerekçe gösterilerek beyannameye mühür vurulması ve imza atılması taleplerinin reddedildiği, bazı gümrük idarelerinde ise Genelgenin uygulanmasından imtina edildiği ya da Genelgeye aykırı işlem yapılarak şekil şartlarına uyulmadığının belirtildiği ve mezkur sorunların, çözümlenmesini teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na intikal ettirildiği,

Bu çerçevede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince bağlantılı gümrük idarelerini muhatap yazısında, 2017/16 sayılı Genelge'ye uygun şekilde işlem yapılması hususunun talimatlandırıldığı; bahse konu talimat uyarınca, ihracatçılarımızın, gümrük idarelerine, 2017/16 sayılı ekte yer alan Genelgeyi ibraz ederek, mühürlü ve imzalı gümrük beyannamesi örneğini temin etmelerinin mümkün bulunduğu ifade edilmektedir.

EK : 2017/16 Sayılı Genelge

10

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

31 Ocak 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30318

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 17) tıklayınız..

11

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

25 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar” ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki 23 ilimizde imalat sanayi yatırımları ile çağrı merkezi ile veri merkezi yatırım projeleri için özel sektöre sağlanacak destekler açıklanmıştır.

Bu karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımları için il bazında sabit yatırım tutar şartı ve çağrı merkezi yatırımları için asgari 200 kişilik istihdam ve 5.000 m2 beyaz alan şartı getirilmiştir.

Komite tarafından uygun bulunan yatırımlar enerji ve 6.bölge şartlarında belirtilen oran ve sürelerde destek unsurlarından yararlanacaktır. 31.12.2020 tarihine kadar yapılacak teşvik belgesi başvuruları bu karar kapsamda değerlendirilecektir. Bu karar

kapsamındaki desteklerden yararlanmak için tebliğde belirtilen bilgi ve evraklarla birlikte Ekonomi Bakanlığı'na başvuru yapılabilecektir.

Teşvik edilmeyecek yatırımlar, hammadde, ara malı ve işletme malzemeleri ile kullanılmış makine ve teçhizat, karayolu nakil vasıtaları ile her türlü binek araçları teşvik belgesi kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

Söz konusu Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180125-2.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

11

DÖVİZ KREDİSİ VE DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ KULLANIMINA TÜRKİYE'DE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER İÇİN DÜZENLEME HAKKINDA BİLGİ;

25 Ocak 2018 Tarihli ve 30312 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ve "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/46)” ile döviz kredisi ve dövize endeksli kredi kullanımına Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler için düzenlemeye gidilmektedir.

Yeni düzenlemeyle, döviz geliri olmayan Türkiye'de yerleşik kişiler yurt dışından ve yurtiçinden belirli istisnalar haricinde döviz kredisi temin edemeyecektir.

Buna göre, kredi kullanım tarihi itibarıyla, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 milyon doların altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesinin toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacaktır.

Kredi bakiyesi 15 milyon doların altında olan Türkiye'de yerleşik kişilerin döviz kredisi kullanım talepleri için son üç mali yıla ilişkin döviz gelirlerinin Mali Müşavirler tarafından onaylanmış belgelerle tevsik etmeleri gerekecektir. Bankalar ile Türkiye'de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri ve finansman şirketleri kullandırdıkları kredilerin uygunluğunu kontrol etmekle yükümlü kılınmaktadır. Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda yurt içinde bankalardan, finansal kiralama şirketlerinden, faktoring şirketlerinden ve finansman şirketlerinden kullanılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılacak veya Türk Lirası krediye dönüştürülecektir.

Döviz geliri olmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışından ve yurtiçinden döviz kredisi temin edebilmelerine ise çeşitli istisnalar getirilmektedir. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile Türkiye'de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kullanacağı döviz geliri şartı aranmayacak olup kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon dolar ve üzerinde olan Türkiye'de yerleşik kişiler, yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye'de yerleşik kişiler, belirlenmiş makine ve cihaz yatırımı yapanlar, uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihalelerde ihaleyi kazanan Türkiye'de yerleşik kişiler, Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan projeleri üstlenen Türkiye'de yerleşikler, kamu özel işbirliği modelinde iş yapan şirketler ile ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin bağlantılar ve döviz gelirlerinin tevsik edilmesi kaydıyla Ekonomi Bakanlığınca belirlenen esaslar dahilindeki Türkiye'deki yerleşik kişiler için döviz kredisi temininde istisnalar belirlenmektedir.

Bu Karar, 02/05/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180125-1.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

12

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE PLANLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ;

24 Ocak 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30311

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE PLANLANMASINA
DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Kurulun üye tam sayısı ile toplanması esastır, ancak zorunluluk halinde en az altı üye ile toplanabilir. Kurul, kararları en az beşte üç çoğunlukla ve en az altı üyenin aynı yönde oy kullanması şartı ile alır. Ancak kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde Kurul, kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de alabilir.”

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

13

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/39)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

30 Ocak 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30317

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/39)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/8)

MADDE 1 - 17/9/2017 tarihli ve 30183 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/39)'in EK-1'inde yer alan tablonun 1 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

14

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.