2018/03 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2018/3)

1. Milli Savunma Bakanlığınca Giyim Kuşam Alımları ve Bunların Üretim ve İmalatına Yönelik Hammaddeleri Hakkında Bilgi;

2. Devlet Yardımları Rehberi Hakkında Bilgi;

3. İnosuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Hakkında Bilgi;

4. Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar;

5. 2018 Yılı Sağlık Sektörü Faaliyetleri Hakkında Bilgi;

6. ALIMENTEC 2018 Fuarı Bogota/Kolombiya Hakkında Bilgi;

7. 2017/16 Sayılı Genelgenin Uygulanması Hakkında Bilgi;

8. Bülent TÜFENKÇİ'nin Çin Ziyareti Hakkında Bilgi;

9. Bitki Koruma Ürünlerine İlişkin Aktif Maddeler Hakkında Bilgi;

10. Kuzey Irak'a Yapılan İnşaat Malzemesi İhracatı Hakkında Bilgi;

11. Irak'ın Kuzey Vilayetlerindeki Yabancı Şirketlerin ve Uluslararası Örgütlerin Bağdat'a Taşınması Hakkında Bilgi;

12. 2018 Yılı Geçiş Belgelerinin Kullanımına Açılma Tarihleri Hakkında Bilgi;

13. AB'ye Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı Hakkında Bilgi;

14. Çin Vize Prosedüründe Değişiklik Hakkında Bilgi;

15. Zambiya Yatırım Duyurusu Hakkında Bilgi;

16. Brezilya ve Venezuela İş Forumları Hakkında Bilgi;

17. Tacikistan'a Kanatlı Eti İhracatı Hakkında Bilgi;

18. 2018 Çok Girişli Geçiş Belgeleri Hakkında Bilgi;

19. Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ Hakkında Bilgi;

20. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA GİYİM KUŞAM ALIMLARI VE BUNLARIN ÜRETİM VE İMALATINA YÖNELİK HAMMADDELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Milli Savunma Bakanlığı İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen;

"1. Milli Savunma Bakanlığınca; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve dikimevlerinin bazı ihtiyaçları için 2018 yılında tedarik edilecek giyim kuşam malzemeleri ve bunların üretim ve imalatına yönelik hammaddelerin alımları; 17.07.2017 tarih ve 10606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.b maddesi istisna kapsamında pazarlık usulüyle, idarece belirlenecek firmaların davet edilmesi suretiyle yapılacaktır.

2. Bu doğrultuda, EK-A ilan metninde belirtilen kriterlere uygun olduğunu değerlendiren firmaların yine EK-A'da belirtilen evrakları ihtiva eden bir dosyayı 24 Ocak 2018 tarihine kadar Bakanlığımız bünyesinde bulunan ve iletişim bilgileri EK-A ilan metninde yer alan Tedarik Bölge Başkanlıklarından herhangi birine elden yetkili bir kişi vasıtasıyla teslim edilmesine yönelik bir çalışma başlatılmıştır.

3. Milli Savunma Bakanlığınca kaliteli ürünlere uygun şartlarda ulaşmayı sağlamak, bu ürünlere ulaşırken rekabet ortamının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasını temin etmek ve üretici firmaları tespit ederek yapılacak davetin ana esaslarını oluşturmak maksadıyla EK-A ilan metninin mümkün olan en fazla sayıda firmaya ulaşabilmesi için tarafınızdan duyuru yapılmasını rica ederim.” denilmektedir.

2

DEVLET YARDIMLARI REHBERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen,

- TOBB ve Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Oda yetkililerinin de katılımı ile 15-17 Kasım 2017 tarihlerinde "Ekonomi Bakanlığı Devlet Destekleri Rehberi İletişim Noktaları Eğitim Programı"nın gerçekleştirilmiş olduğu,

- Söz konusu program kapsamında Ekonomi Bakanlığınca yürütülmekte olan devlet desteklerinin ayrıntılı olarak yer aldığı "Ekonomi Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi" isimli kitabın eğitim programı sırasında katılımcılara dağıtıldığı,

- Söz konusu Rehberin Ekonomi Bakanlığı web portalı ana sayfasının "Destekler" bölümüne yerleştirilerek elektronik erişime açıldığı, bildirilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi

3

İNOSUİT - İNOVASYON ODAKLI MENTORLUK PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 69 bin ihracatçı firmanın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmaları doğrultusunda TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı ile; ülkemizde "inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile "kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilerek ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımların elde edildiği belirtilmektedir.

Bu amaçla, programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verildiği, ayrıca 2018 yılı Nisan ayında başlaması planlanan dördüncü dönemden itibaren, programa katılım göstermek isteyen ve "inovasyon yönetimi” konusunda deneyime/uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da programa mentor olarak katılımları mümkün olacağı bildirilmektedir.

Bu itibarla, Nisan 2018 döneminde programa katılmak isteyen firmalar için programa katılım koşulları ile yürütülmesine ilişkin tüm detaylar http://www.tim.org.tr/tr/inosuit.html adresinden ulaşılabilmektedir. Program ile ilgili bütün soruların inosuit@tim.org.tr mail adresine gönderilmesi mümkün bulunmak olup, ayrıca ekte "İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” ekte sunulmuştur.

EK : İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

4

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/01/2018 tarihli yazıda; 25 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar” ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki 23 ilimizde imalat sanayi yatırımları ile çağrı merkezi ile veri merkezi yatırım projeleri için özel sektöre sağlanacak desteklerin açıklandığı, bu karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımları için il bazında sabit yatırım tutar şartı ve çağrı merkezi yatırımları için asgari 200 kişilik istihdam ve 5.000 m2 beyaz alan şartı getirildiği, komite tarafından uygun bulunan yatırımların enerji ve 6.bölge şartlarında belirtilen oran ve sürelerde destek unsurlarından yararlanacağı, 31.12.2020 tarihine kadar yapılacak teşvik belgesi başvuruları bu karar kapsamda değerlendirileceği, bu karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak için tebliğde belirtilen bilgi ve evraklarla birlikte Ekonomi Bakanlığı'na başvuru yapılabileceği, Teşvik edilmeyecek yatırımların, hammadde, ara malı ve işletme malzemeleri ile kullanılmış makine ve teçhizat, karayolu nakil vasıtaları ile her türlü binek araçları teşvik belgesi kapsamında değerlendirmeye alınmayacağı belirtilmekte olup, söz konusu karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180125-2.pdf adresinden ulaşılabilmekte olduğu ifade edilmektedir.

5

2018 YILI SAĞLIK SEKTÖRÜ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 25/01/2018 tarih 1157 sayılı yazıda; Genel Sekreterlikleri bünyesinde faaliyet göstermekte olan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 2018 yılında sağlık sektörüne yönelik olarak milli katılım ve Sektörel ticaret heyeti organizasyonları düzenlenmesinin planlandığı belirtilmekte olup, bahse konu faaliyetlere ilişkin bilgi ve başvuru formları ilişik bulunmaktadır.

Ek: 2018 Yılı Sağlık Sektörü Faaliyet Programı (1 sayfa)

6

ALIMENTEC 2018 FUARI BOGOTA/KOLOMBİYA HAKKINDA BİLGİ;

Bogota-Kolombiya'da 05-08 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan ALIMENTEC 2018 Uluslararası Gıda ve İçecek Sanayi İhtisas fuarına ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 24/01/2018 tarih 649 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (8 sayfa)

7

2017/16 Sayılı Genelgenin Uygulanması Hakkında Bilgi;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 23/01/2018 tarih 8586 sayılı yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen "Gümrük İdarelerinin Standardizasyonu Eylem Planı” kapsamında, 16/05/2017 tarihinden itibaren, daha önce onay memurunca gerçekleştirilen beyannamenin kabulü, imzalanması ve mühürlenmesi işlemlerine son verilmesinin uygulamada yarattığı sorun karşısında, konunun Bakanlıklarınca anılan Bakanlık nezdinde gündeme getirildiği ve 30/11/2017 tarihli ve 2017/6 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi ile gümrük idarelerince onay imzalı ve mühürlü beyannamelerin verilmesi hususunun tekrar karara bağlandığı, ancak muhtelif başvurularda, 2017/6 sayılı Genelgenin uygulanmasında birtakım sıkıntıların yaşandığı, bazı gümrük idarelerinde tescil ve onay işlemlerinin birleştirilmesi gerekçe gösterilerek beyannameye mühür vurulması ve imza atılması taleplerinin reddedildiği, bazı gümrük idarelerinde ise Genelgeye aykırı işlem yapılarak şekil şartlarına uyulmadığı belirtilmiş ve mezkur sorunların çözümlenmesi hususu Gümrük ve Ticaret Bakanlığına intikal ettirilmiş olup, anılan Bakanlığın ekte yer alan ve tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince bağlantılı gümrük idarelerini muhatap yazısında, 2017/16 sayılı Genelgeye uygun şekilde işlem yapılması hususu talimatlandırılmış olup, bahse konu talimat uyarınca, ihracatçıların gümrük idarelerine, 2017/16 sayılı ve ekte yer alan Genelgeyi ibraz ederek, mühürlü ve imzalı gümrük beyannamesi örneğini temin etmelerinin mümkün bulunduğu ifade edilmektedir.

Ek: 2017/16 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi( 1 sayfa)

8

BÜLENT TÜFENKÇİ'NİN ÇİN ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/01/2018 tarih 1196 sayılı yazıda;

09-10 Şubat 2018 tarihlerinde Dünya Gümrük Örgütü ve Çin Gümrük İdaresi ortaklığında Pekin'de gerçekleştirilecek olan 1. Küresel E-Ticaret Konferansı'na Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKÇİ başkanlığında bir heyetle katılım sağlanacağı belirtilmekte olup, ihracatçıların sözkonusu pazarda karşılaştığı sorunlar ve gerçekleşecek toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu 1. Küresel E-Ticaret Konferansı'nda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 29 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

9

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN AKTİF MADDELER HAKKINDA BİLGİ;

Bitki koruma ürünlerinin onaylanmış aktif madde listesine dair 540/2011/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü tadil eden 2017/841/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünde yapılan düzeltme, AB Resmi Gazetesi'nin 05/01/2018 tarihli ve L2 sayılı nüshasında yayımlanmış olup, yapılan düzeltme ile fındıkta da kullanılan "imazosulfuron” isimli aktif maddenin kullanımı sonlandırılmış olup, sözkonusu AB Resmi Gazetesi'nden bir suretin ilişik bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

EK: L 2 sayılı AB Resmi Gazetesi

10

FUARLAR HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 09 - 11 Ekim 2018 tarihleri arasında Ulanbator / MOĞOLİSTAN'da "Expo Mongolia 2018 Fuarı”nın düzenleneceği, fuarda pek çok ürün ve hizmetin sergilenebileceği ve söz konusu fuara katılımın firmalarımızın iş bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlayacağı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer almasının gerektiği bildirilmektedir.

11

KUZEY IRAK'A YAPILAN İNŞAAT MALZEMESİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 01 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yeniden başlatılan sevk öncesi inceleme uygulaması kapsamında, İbrahim Halil Gümrük Müdürlüğü'nden alındığı belirtilen bir örneği ve çevirisi ekte yer alan 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren inşaat malzemesi ihracatında IKBY tarafından yetkilendirilmiş bulunan İntertek Test Hizmetleri A.Ş.'den alınacak "Uygunluk Belgeleri”nin aranacağı; söz konusu belgeler temin edilmeksizin gümrüğe ulaşan sevkiyatın ise mahrece iade edileceği ifade edilmektedir.

Ek : Kuzey Irak'a Yapılan İnşaat Malzemeleri İhracatı Duyuru Metni

11

IRAK'IN KUZEY VİLAYETLERİNDEKİ YABANCI ŞİRKETLERİN VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN BAĞDAT'A TAŞINMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Irak'ın kuzey vilayetlerinde bulunan yabancı şirketlerin ve uluslararası örgütlerin talep etmeleri halinde faaliyetlerini Bağdat'a taşıyabilecekleri, bu çerçevede karşılaşılabilecek zorlukların giderilmesi amacıyla söz konusu taleplerin Irak İçişleri Bakanlığı'na sunulacağı ifade edilmektedir.

12

2018 Yılı Geçiş Belgelerinin Kullanımına Açılma Tarihleri Hakkında Bilgi;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının bir yazısına atfen, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 9'uncu maddesinin 8'inci fıkrası 'Geçiş belgeleri her yılın son gününe kadar dağıtılır, 31 Ocak tarihine kadar geçerli geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir' hükmünün amir olduğu ifade edilerek, 2017 yılı geçiş belgelerinin GEBOS sistemi üzerinden kontrol edildiği ve geçerliliği 31.01.2018 tarihine kadar olan 2017 yılına ait geçiş belgelerinin atıl kalmaması ve tasarruf sağlanması amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar bildirilmektedir.

Bu çerçevede;

· 2018 yılına ait geçiş belgelerinin dağıtımında ekli listede yer alan tarihlerin dikkate alınması,

· Bahsi geçen ülkelere ait 2017 yılı geçiş belgelerinin belirtilen süreden önce tükenmesi halinde tükendiği tarihten itibaren 2018 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılması,

· Halihazırda 2017 yılı kotası tükenmiş veya 31.12.2017 tarihi itibariyle tükenecek olan geçiş belgelerinin dağıtımında 01.01.2018 tarihinin baz alınması,

· Henüz temin edilemeyen 2018 yılı geçiş belgelerinin yerine firmaların talep etmeleri halinde 2017 yılı geçiş belgesi sağlanması,

· hususlarına yer verilmektedir.

Ek : Liste

13

AB'YE ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇA İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ülkemiz menşeli çift kabuklu yumuşakçaların Avrupa Birliği (AB)'ye ihracatına ilişkin olarak 743 / 2013 /EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2017 / 2369 / EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün, AB Resmi Gazetesi'nin 19 Aralık 2017 tarihli ve L 337 sayılı nüshasında yayımlandığı ifade edilmekte olup, bahse konu komisyon uygulama tüzüğünün bir örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, 2015 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen Komisyon denetimi sonucunda ülkemiz kontrol sisteminde ciddi eksikliklerin bulunduğu, bu eksikliklerin giderilmesi için ülkemizce alınan düzeltici önlemlerin Komisyon'a sunulduğu, ancak laboratuvar performansı başta olmak üzere bazı önlemlerin yeterli bulunmadığı ve AB tarafından alınan tedbirlerin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Ek : Komisyon Uygulama Tüzüğü

14

ÇİN VİZE PROSEDÜRÜNDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Pekin Ticaret Müşavirliği'mizden aldıkları yazıya atfen; vize prosedürlerine ilişkin olarak, Çin'in Ankara'da bulunan Büyükelçiliğinin internet sayfasında yer alan ve 25 Aralık 2017 tarihli bilgilere göre, 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren, Çin tarafınca iş adamlarımızın şikâyet ettikleri vize prosedüründe bazı değişiklikler yapıldığı,

Söz konusu değişikliğin http://tr.china-embassy.org/eng/ sayfasında yer almakta olduğu ve Çin'in vize sisteminde e-vize uygulamasını başlattığı,

Diğer taraftan, iş amaçlı seyahatleri kapsayan ve işadamlarımızı yakından ilgilendiren M tipi vizede, önemli bir değişikliğin getirilmediğinin görüldüğü,

Söz konusu değişiklik ile Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından tanındığı belirtilen ve ekte yer alan listedeki meslek örgütleri, kuruluşlara üyelikleri ile firmalarda çalıştıklarını ispatlayanlardan ilave bir onaylı davet mektubu talep edilmeyeceği, bunun yerine üyeliklerini ispat etmelerine ilaveten sadece Çin'de bulunan bir firmadan temin edilecek davet mektubunun yeterli olacağı ifade edilmektedir.

15

ZAMBİYA YATIRIM DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/01/2018 tarih 1175 sayılı yazıda; Zambiya kamu iktisadi kuruluşlarının idaresinden sorumlu Industrial Development Cooperation (IDC) isimli kuruluş tarafından Lusaka Ticaret Müşavirliğine iletilen yazıya atfen, "Indeni Petroleum Refinery Company Limited(Indeni)” isimli kamu şirketinin çoğunluk hissesinin satışa çıkarılacağı ve bu kapsamda firmaya stratejik ortak aranmakta olduğu belirtilmekte olup, sözkonusu yazı ekinde alınan yatırımcı daveti ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yatırımcı Daveti (2 sayfa)

16

BREZİLYA VE VENEZUELA İŞ FORUMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/01/2018 tarih 1175 sayılı yazıda; Zambiya kamu iktisadi kuruluşlarının idaresinden sorumlu Industrial Development Cooperation (IDC) isimli kuruluş tarafından Lusaka Ticaret Müşavirliğine iletilen yazıya atfen, "Indeni Petroleum Refinery Company Limited(Indeni)” isimli kamu şirketinin çoğunluk hissesinin satışa çıkarılacağı ve bu kapsamda firmaya stratejik ortak aranmakta olduğu belirtilmekte olup, sözkonusu yazı ekinde alınan yatırımcı daveti ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yatırımcı Daveti (2 sayfa)

17

TACİKİSTAN'A KANATLI ETİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Duşanbe Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 23/01/2018 tarih 8377 sayılı yazısı ekinde alınan; kanatlı eti ve ürünlerinin Tacikistan'a ihracatında anılan ülke makamları tarafından alınan kararlara ilişkin duyuru ilişik bulunmaktadır.

EK: Duyuru

18

2018 Çok Girişli Geçiş Belgeleri Hakkında Bilgi;

Ulaştırma, Denizlik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/01/2018 tarih 1077 sayılı yazıda, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 20. Maddesi ile 08/01/2018 tarih ve E.1553 sayılı Makam Oluru'na istinaden hazırlanan 2018 yılı Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve Portekiz'e ait çok girişli geçiş belgelerine ilişkin tahsis listesinin Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://www.kugm.gov.tr/) yayımlandığı belirtilmekte olup, adına çok girişli geçiş belgesi tahsis edilen firmaların söz konusu belgeleri yukarıda anılan Yönergenin 20. Maddesinin A/Dağıtım Usulü bölümünün dördüncü fıkrasında belirtilen süresi içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ait ilgili dağıtım bürolarından teslim almalarının gerektiği belirtilmekte olup, bahse konu belgelerin sahipleri tarafından alınmaması halinde belge hakkının kaybolacağı ifade edilmektedir.

19

CHİNA INTERNATIONAL IMPORT EXPO 2018 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

5-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek olan China Internatıonal Import Expo 2018 Fuarı'na ilişkin olarak İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 16/01/2018 tarih 679 sayılı yazı ve katılım şartları ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Katılım Şartları (2 sayfa)

20

TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR HAKKINDA TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan, 15/01/2017 tarihli yazıda; 13 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İHRACAT: 2003/3)'de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (İHRACAT: 2017/9)” ile "ÖZEL FATURA ibaresi "FATURA” olarak değiştirildiği, böylelikle bavul ticaretinin yanı sıra, Türkiye'de ikamet etmeyenlere yolcu beraberi eşya kapsamında yapılacak satışlar da, döviz alım belgesi aranmaksızın eşyanın faturasının Gümrük İdaresince onaylatılması kaydıyla "İHRACATolarak kabul edileceği, faturanın Gümrük İdaresine ibrazından önce veya onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine onaylatılması halinde Belgesiz İhracat Kredisi, Dâhilde İşleme İzni, Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilecek ve İhracat Taahhütlerine sayılacağı, faturada imalatçı firmanın kayıtlı olması durumunda imalatçının İhracat Taahhütlerine de sayılacağı, ancak deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünlerine ilişkin faturaların Dahilde İşleme İzin Belgesi ve taahhüdüne sayılamayacağı belirtilmekte olup, söz konusu Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180113-18.htm adresinden ulaşıldığı ifade edilmektedir.

21

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.