2018/6 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2018/6)

1. Cezayir, Moritanya ve Senegal İş Forumları Hakkında Bilgi;

2. Fuar Destekleri Hakkında Bilgi;

3. 2014/8 Sayılı Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Ek Değişikliği Hakkında Bilgi;

4. Sweets&Snacks Expo 2018 Fuarı Hakkında Bilgi;

5. ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu Hakkında Bilgi;

6. Kuwaıt Dırect Investment Promotıon Authorıty ile Kuveyt Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

7. İspanya Ziyareti Hakkında Bilgi;

8. Çin Menşeli Lastiklerin AB'ye İthalatında Kayda Alma uygulaması Hakkında Bilgi;

9. İnternet Dolandırıcılığı Hakkında Bilgi;

10. Tunus Tarafınca Alınan Önlem Hakkında Bilgi;

11. Türkiye-Yunanistan İş Forumu Hakkında Bilgi;

12. Türkiye-Ürdün İş Konseyi Ortak Toplantısı Hakkında Bilgi;

13. Türkiye-Portekiz İş Forumu Hakkında Bilgi;

14. AEA ve Norveç Hibeleri Kapsamında Kaynak Tahsisi Hakkında Bilgi;

15. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

CEZAYİR, MORİTANYA VE SENEGAL İŞ FORUMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek Cezayir, Moritanya ve Senegal'e resmi ziyaretleri kapsamında; Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve (DEİK) tarafından Türk işadamları heyeti ziyareti ve anılan ülkelerde İş Forumları düzenlenmesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 19/02/2018 tarih 239 sayılı yazı ve ülke bültenleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ülke Bültenleri (18 sayfa)

2

FUAR DESTEKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Taipei Türk Ticaret Ofisi'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 19/02/2018 tarih 18618 sayılı yazıda; 27-30 Mart 2018 tarihleri arasında Taipei /Tayvan'da "2018 Smart City Summit & Expo (SCSE) / 2018 Akıllı Kentler Zirve ve Expo” fuarının düzenleneceği ve söz konusu fuarda pek çok ürün ve hizmetin sergilenebileceğinden bahisle, söz konusu fuara katılımın firmalarımızın iş bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlayacağı ifade edilerek, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmelerinin büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.

3

2014/8 SAYILI UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ EK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 14/02/2018 tarih 16672 sayılı yazıda; Bakanlık Makamının22/01/2018 tarihli ve 115 sayılı Onayı ile 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde yapılan değişikliğe ek olarak, söz konusu Genelge değişikliği uyarınca, EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-7, KTZ EK-1, KTZ EK-3, KTZ EK-4, KTZ EK-6 ve KTZ EK-7'nin yeniden düzenlendiği belirtilmekte olup, bahse konu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile Karar'a aşağıda yer alan linkten ulaşılabilmektedir.

2014/8 Sayılı Karar ve Genelge

4

SWEETS&SNACKS EXPO 2018 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

22-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Chicago/ABD'de düzenlenecek olan "Sweets&Snacks Expo 2018 Uluslararası Çikolata, Şekerleme ve Atıştırmalık Ürünler Fuarı”na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 19/02/2018 tarihli yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri ( 8 sayfa)

5

ECOWAS EKONOMİ VE İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, (DEİK) ve ECOWAS arasındaki işbirliği anlaşması kapsamında; 22-23 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumuna ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/02/2018 tarih 1546 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Katılımcı Afrikalı Bakanlar Listesi ve İş İnsanları Listesi ( 9 sayfa)

6

KUWAIT DIRECT INVESTMENT PROMOTION AUTHORITY İLE KUVEYT YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Kuwait Direct Investment Promotion Authority ile Kuveyt Yatırım Forumuna ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/02/2018 tarih 1544 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

7

İSPANYA ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/02/2018 tarih 1543 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin, ikili temaslarda bulunmak üzere Mart ayı içinde İspanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, mezkur ziyaret kapsamında yapılacak dosya hazırlıklarında faydalanılmak üzere ispanya ile alakalı güncel bilgiler, sorunlar, çözüm önerileri ve İspanya makamları nezdinde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu ziyaret sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 22 Şubat 2018 Perşembe günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

8

ÇİN MENŞELİ LASTİKLERİN AB'YE İTHALATINDA KAYDA ALMA UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/02/2018 tarih 1277 sayılı yazıda; 2 Şubat 2018 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2018/163 sayılı yönetmelikte, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "Yeni ve Kaplanmış Otobüs veya Kamyon Lastikleri”nin ithalatının kayda alınmasına yönelik bir uygulama başlatılacağı belirtilerek söz konusu uygulamanın anti-damping ve sübvansiyon mevzuatı çerçevesinde, yerli endüstrinin başvurusu üzerine Komisyon tarafından başlatılan inceleme neticesinde hayata geçirildiği anlaşılmakta olup, konuya ilişkin detaylı bilgiye Resmi Gazete'nin internet adresinden ulaşılabilmektedir.

http://trade.ec.europea.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156577.importsregistration.

en.L30-2018.pdf)

9

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/02/2018 tarih 1518 sayılı yazıda; Türkiye'deki firmalar tarafından yapılan bazı başvurularda, internet dolandırıcıları tarafından Slovakya'da bulunan bazı bankaların hesaplarının kullanıldığı ve firmalarımızın ticari faaliyete konu ödemeler için Slovakya'daki banka isim ve hesap numaraları bilgisinin ilgili firma tarafından gönderiliyor gibi elektronik postalarına iletildiği ve firmalarımızın maddi kayba uğradıkları belirtilmekte olup, firmaların Slovak firmalarıyla aralarındaki ödemelerde sadece elektronik posta aracılığı ile iletişim kurmaması, mutlaka ilgili firmayla ve/veya bankayla temasa geçilerek teyit etmesinin bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.

10

TUNUS TARAFINCA ALINAN ÖNLEM HAKKINDA BİLGİ;

Bu defa konuya ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/02/2018 tarih 1522 sayılı yazıda; Tunus 2018 Gümrük tarife Cetveli'nin Tunus Maliye Bakanlığı'nın http://www.douane.gov.tn/index.php?id=1057 adresinde 12 Şubat 2018 tarihi itibariyle yayımlandığı belirtilmekte olup, Tarife Cetveli'nin ithalatta alınan gümrük vergisi ve diğer verilere ilişkin 6'ıncı sütununa dair açıklama notu ihracatçıların vergi hesaplamalarında yol gösterme amaçlı olarak ilişik bulunmaktadır.

Ek: Tunus Gümrük Tarife Cetveli 6. Sütunu

11

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi tarafından Kuzey Yunanistan Sanayiciler Federasyonu (SBBE) işbirliğiyle 16 Mart 2018 tarihinde Yunanistan'da düzenlenecek olan "Yunanistan-Türkiye İş Forumu”na ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 14/02/2018 tarih 215 sayılı yazı ve taslak program ve ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program (4 sayfa)

12

TÜRKİYE-ÜRDÜN İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye-Ürdün İş Konseyi tarafından 19-20 Mart 2018 tarihlerinde Akabe ve Amman'a düzenlenecek olan iş heyeti ziyaretine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 13/02/2018 tarih 208 sayılı yazı ve Taslak program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program (2 sayfa)

13

TÜRKİYE-PORTEKİZ İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin JETCO toplantısı kapsamında Portekiz ziyareti vesilesiyle 7-9 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Portekiz-Türkiye İş Forumuna” ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 13/02/2018 tarih 208 sayılı yazı ve Taslak program ve ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program (3 sayfa)

14

AEA VE NORVEÇ HİBELERİ KAPSAMINDA KAYNAK TAHSİSİ HAKKINDA BİLGİ;

Avrupa Ekonomik Alanı ve Norveç Hibelerine ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/02/2018 tarih1498 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

15

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.