2017/38 Genel Sirküler Hk.

 

SİRKÜLER (2017/38)

 

1. Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Gümrük Birliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılması Hakkında Bilgi;

2. Gürcistan'da Yeni Trafik Ceza Puanı Uygulaması Hakkında Bilgi;

3. Gürcistan Tarafından Başlatılan Ülkelerine Giren TIR'lar İçin Parklarda Elektronik Sıra Sitemi Hakkında Bilgi;

4. Vergisini Düzenli Ödeyene Gelir Ve Kurumlar Vergisinde % 5 Vergi İndirimi Hakkında Bilgi;

5. İran menşeli çerçevesiz cam aynalar için Kota uygulaması Hakkında Bilgi;

6. 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgi;

7. İnoSuit Projesi Hakkında Bilgi;

8. Dış Ticaret Talepleri;

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TÜRKİYE İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2017/10340) 09.07.2017 Tarih ve 30119 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu karar ile diğer yönden değişiklik cetveli ekte mevcuttur.

EK- 1: Değişiklikler Tablosu

Ek- 2: İlgili Bakanlar Kurulu Kararları Resmi Gazete Örnekleri

2

GÜRCİSTAN'DA YENİ TRAFİK CEZA PUANI UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Tiflis Büyükelçiliğimiz Ticaret Müşavirliğimizden Birliğimize yapılan bilgilendirmede aldığımız; Gürcistan'da 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni trafik ceza puanı uygulaması hakkında bilgi verilerek;

Gürcistan'da Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklik ile polis memurlarına fotoğraf/video görüntüleme ve hız ölçme cihazları kullanım yetkisinin verildiği; trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza puanı uygulanmaya başlayacağı, bir yıl içinde 100 puanı dolduran sürücülerin araç kullanma hakkını kaybedeceği ve ehliyetlerini geri almak üzere sınava girmelerinin gerekeceği ifade edilerek her bir ehliyete 1 Temmuz 2017 – 1 Ocak 2018 dönemi için geçerli olmak üzere 100 puan tanınacağı, 2018 yılından itibaren ise her takvim yılı için 100 puan verileceği belirtilmiştir.

Uygulama Gürcistan topraklarını kullanan TIR sürücüleri için de geçerli olacak olup, "yeni trafik ceza puanları listesi” aşağıda sunulmuştur.


Ek: Yeni Trafik Ceza puanları listesi

 

3

GÜRCİSTAN TARAFINDAN BAŞLATILAN ÜLKELERİNE GİREN TIR'LAR İÇİN PARKLARDA ELEKTRONİK SIRA SİTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, 5 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Gürcistan tarafından Ülkelerine giren TIR'lar için parklarda elektronik sıra sitemi başlatılmıştır. Sarp Sınır Kapısı'ndan çıkacak TIR araçları "elektronik sıra sistemi" kapsamındaki Gulf Petrol yanındaki FIGOIL veya eski gümrüğün oradaki LIGA TIR parklarına girmek zorunlu hale getirilmiştir. Hangi parka girilirse girilsin, giriş sırasına göre çıkış yapılmaktadır. Şartları yerine getirmesi halinde Çamurpark da "elektronik sıra sistemi"ne dahil olabilecek.

"Elektronik sıra sistemi" kapsamında öncelikli sıra hakkı tanınan:

- Canlı hayvan

- Et ve sakatat

- Balık

- Canlı ağaç, kesme çiçek

- Sebze

- Meyva

taşıyan araçlar için Gürcistan'a girişte veya hareket gümrüğünde belgeye kaşe bastırılması gerekmektedir.

Sırası geldiği halde parktan çıkmayan araçlar 40 araç geriye kalacak; parktan çıktığı halde 2 saat içinde kapıya gitmeyen araçlar ise tekrar sıraya girmek zorunda. Kapının boş kalmaması için parktan çıkış yapan araçların en kısa zamanda kapıya gitmesi gerekmektedir.

"Elektronik sıra sistemi" yakın zamanda Kırmızıköprü'de de uygulanacağı ifade edilmektedir.

4

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE % 5 VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE % 5 VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

Gelir Vergisi Açıklayıcı Bilgi Notu:

8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yeniden düzenlenmiş olup maddede belirtilen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yıllık beyannameleri üzerinden hesapladıkları gelir veya kurumlar vergisinin %5'ini indirebilme imkanı sağlanmıştır.

Damga Vergisi Açıklayıcı Bilgi Notu:

Damga vergisine tabi kağıtlar arasında yer alan inşaat sektörüne ilişkin farklı sözleşme türleri, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün "A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” fıkrasında sayılmak suretiyle bu kağıtlar için oran farklılaştırılmasına imkan verilmesine ve Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne eklenen (25) numaralı fıkra ile sosyal sorumluluk projeleri kapsamında proje yürütücüsü sivil toplum kuruluşları ile bu projelere destek veren kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası sağlanmasına ilişkin 23/02/2017 tarih ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 08/03/2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Kanunun 5 nci maddesi yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Harçlar Kanunu Açıklayıcı Bilgi Notu:

Bakanlar Kurulunun, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan gayrimenkullerin devir ve iktisap işlemlerine ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkili olduğuna ilişkin olarak 23/02/2017 tarih ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 08/03/2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Kanunun 6 ncı maddesi yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi Açıklayıcı Bilgi Notu: Madde düzenlemesiyle, ülkemize döviz girişinin arttırılması ve inşaat sektörünün teşvik edilmesi amacıyla inşa edilen işyeri ve konutların, belirli şartlar dahilinde çalışma ve oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara ilk satışı (1/4/2017 tarihinden itibaren) katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

5

İRAN MENŞELİ ÇERÇEVESİZ CAM AYNALAR İÇİN KOTA UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

İran menşeli çerçevesiz cam aynalar için Kota uygulamasını içeren Tebliğ'e aşağıda link vasıtasıyla erişilebilmektedir.

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/7)

6

7033 SAYILI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA BİLGİ;

1 Temmuz 2017 tarih ve 3011 sayılı Resmi Gazete'de "7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlandı.

Kanun ile öne çıkan bazı önemli başlıklar şöyle:

Sanayi ile ilgili değişiklikler

·Kanuna göre, sanayi işletmelerinin, her yıl hafta tatillerinde çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kalkacak.

·Sanayi Sicili Kanunu'ndaki sanayici tanımı yeniden yapılarak, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu kanun kapsamına alındı.

·Yeni kurulan sanayi işletmelerinin takibi ve üretim faaliyetine başlamadan önce yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi amacıyla ön kayıt sistemi getirildi.

·Sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydedilecek, üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptıracak. Kayıt işlemleri, elektronik ortamda olacak, beyannamelerin elden veya posta ile gönderme zorunluluğu kaldırılacak.

·Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine, süresinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler için verilen idari para cezası kesilecek.

·Sanayi işletmelerinden, faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi siciline kaydolmayıp, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında idari para cezası uygulanacak.

·İşletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmayacak.

Vergilerdenve fonlardanmuafiyet

·İşletmelerin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yapacakları yatırımlarda yatırım maliyetinin azaltılması amacıyla bu bölgelerde bulunan arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnamelerden damga vergisi alınmayacak.

·Yine bu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri, bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis sözleşmeleri uyarınca tahsis edilenlere devir ve tescil işlemleri, bu arsa üzerine inşa edilen binaların cins değişikliği işlemleri, harçlardan muaf olacak.

· İşletmelerin bu alanlardaki binaları, emlak vergisinden istisna tutulacak.

·Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara daimi olarak emlak vergisi muafiyeti getirildiği için kanunda yer alan benzer mahiyetteki geçici muafiyetler kaldırılacak.

·Kanunun 30'uncu maddesi 2 adet fonun oranlarını belirleme yetkisini bakanlar kuruluna veriyor. %3 oranındaki "ağaçlandırma fonu" ve yine %3 oranındaki "orman köylülerini kalkındırma fonu" kesintilerinin oranını artık Bakanlar Kurulu belirleyecek. Fon kalkmadı ama artık oranlar kanunla değil, Bakanlar Kurulu ile belirlenecek.

Ar-Ge değişiklikleri

·Yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu, özel sektör ile işbirliği yapmak, üretilen bilgi, yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak, uygulamaya aktarmak üzere sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilecek.

·Ofisin kuruluş sermayesi, bilimsel araştırma projesi kaynaklarından veya döner sermaye gelirlerinden karşılanabilecek. Ofiste, işçi ve yabancı uyruklu personel çalıştırılabilecek.

·Ofisler ile bunların yürüttükleri faaliyetler için Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak.

·Devlet üniversitelerinde fiilen 6 yıl çalışan öğretim üyelerine, yurt içi ve yurt dışında alanıyla ilgili Ar-Ge niteliğinde çalışmak üzere 1 yıl süreyle ücretli izin verilebilecek. Bu kişiler ikinci defa ücretli izin alabilecek ancak bunun için iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari 6 yıl süreyle bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapacak.

·Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinde, araştırma enstitülerinde sadece Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki projelere yardımcı olmak üzere doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki 7 yıl içinde kalmak kaydıyla en fazla 3 yıl süreyle sözleşmeli olarak doktora sonrası araştırmacı istihdam edilecek.

TRT payı

·Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Gelirleri Kanunu'nda da değişiklik yapılarak sanayi siciline kayıtlı işletmelerin maliyet yüklerinin azaltılması amacıyla üretime yönelik elektrik kullanımlarından TRT payı alınmayacak.

·Bandrolsüz cihaz satışı yapanlara kesilen cihaz bedeli tutarındaki idari para cezası, bandrol ücretinin iki katına düşürülecek, bu cihazları satın alanlara kesilen idari para cezaları kaldırılacak.

·Kanunda belirtilen diğer cihazlar içinde yer alan "cep telefonları, bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar, taşıtlar, uydu alıcıları ve set üstü medya kutuları" tek tek olmak üzere Bakanlar Kurulu kararına istinaden yapılan uygulamayı açıklığa kavuşturmak üzere bandrol oranları sıralanıyor.

·Buna göre, bandrol oranları; cep telefonları için yüzde 6, bilgisayar ve tablet bilgisayarlar için yüzde 2, taşıtlarda yer alan bandrole tabi cihazların ayrı ayrı tevsik edilememesi halinde, imalatta taşıtın satış faturasındaki KDV matrahı, ithalatta ise gümrük giriş beyannamesindeki KDV matrahı üzerinden kara taşıtları için yüzde 0,4, diğer taşıtlar için yüzde 0,01, video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanan televizyon alıcıları için yüzde 10, bu cihazların dışında kalan ve görsel, işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlar için yüzde 10 olacak.

OSBile ilgili düzenlemeler

·OSB yer seçimleri kararlarında, komisyondaki herhangi bir kurum, kuruluşun olumsuz görüş vermesi ve oy birliği sağlanamaması durumunda nihai kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verecek.

· OSB alanı içinde Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin bulunması halinde bu araziler, yatırımların ve istihdamın teşviğine dair kanun kapsamındaki illerde bedelsiz devredilecek. Diğer illerde ise harca esas değerleri üzerinden peşin veya taksitle OSB'lere satılacak.

·Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra OSB sınırları dışında kalan alanların planlanmasını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya ilgili belediye en geç 1 yıl içinde yapacak.

· Yer seçimi kesinleştirilen alandaki büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri, TOBB Kanunu'na göre kurulan sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odası, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı temsilcileri ile alanın hiçbir belediye sınırı içinde olmaması halinde il belediyesi, ilçe belediyeleri ile bu ilçelerdeki odalar valilik uygun görüşüne istinaden OSB kuruluşunda yer alabilecek.

·Tüzel kişilik kazanan OSB'lerden, kuruluş tarihinden itibaren 6 ay içinde kamulaştırma işlemlerine başlayıp 2 yıl içinde uzlaşılamayan tüm parseller için tespit ve tescil davası açmayan veya tüm parseller için açılan davalar neticesinde bedeli ödemeyen OSB'lerin tüzel kişilikleri, tasfiye süreci başlatılarak resen terkin edilebilecek.

​Söz konusu kanuna http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170701-21.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

7

inoSuit PROJESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/07/2017 tarih 2016 sayılı yazıda, Meclisleri ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile ülkemizin 41 ihracatçı firması, 22 üniversiteden 30 mentörünün katılımıyla 1 Kasım 2016 tarihinde başlamış olan İnoSuit Projesinin; ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflediği, bu kapsamda, ülkemizde "inovasyon yönetimi” ile üniversite-sanayi işbirliği konularında yetkinliği bulunan üniversiteler ve akademisyenler ile "kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmaların eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile başarılı kazanımlar elde edildiği,

Bu amaçla projenin 2. döneminden itibaren sene içerisinde projeye katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, proje başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ekim, Ocak, Nisan ve Temmuz ayı) alınmasına karar verildiği, ayrıca Ekim 2017'de başlaması planlanan dönemden itibaren, projeye katılım göstermek isteyen ve "inovasyon yönetimi” konusunda deneyime / uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da projeye mentör olarak katılımlarının mümkün olacağı ifade edilmektedir.

EK: İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Detayı (6 sayfa)

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.