2017/30 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2017/30)

1. Mücbir Sebep/Ek Süre Onayı Hakkında Bilgi;

2. Tunus-Türkiye Yatırım ve İş Forumu Hakkında Bilgi;

3. Seralarda Yetiştirilen Karpuz Hasat ve İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi;

4. DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi Hakkında Bilgi;

5. AB'ye Organik Ürün İhracatında E-Sertifika Hakkında Bilgi;

6. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

7. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

MÜCBİR SEBEP/EK SÜRE ONAYI HAKKINDA BİLGİ;

Libya, Irak ve Suriye'de devam eden iç savaş, Ukrayna ile Rusya arasında vuku bulan çatışmalar ve Rusya'nın Türk mallarına uyguladığı yaptırımların bu ülkelere yönelik çalışan ihracatçı firmalarımıza ağır mali külfetler getirmesi nedeniyle,

2006/12 sayılı "Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği” uyarınca düzenlenen dâhilde işleme izin belgeleri ile 2005/2 sayılı "İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ” uyarınca düzenlenen dâhilde işleme izin belgelerine 6 (altı) aya kadar ve 2008/6 sayılı "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ” uyarınca düzenlenen vergi resim harç istisnası belgelerine ve belgesiz ihracat kredilerine yönelik olarak ise 12 (on iki) aya kadar ek süre verilmesinin, ayrıca, 2006/12 sayılı Tebliğin 21 maddesi uyarınca dâhilde işleme izin belgelerine ek süre almak için belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde Bakanlıklarına 2008/6 sayılı Tebliğ'in 17 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi resim harç istisnası belgesi için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlıklarına, belgesiz ihracat kredileri için en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 3 (üç) ay içerisinde ilgili bankaya, 2005/2 sayılı Tebliğ'in 8 inci maddesi uyarınca dâhilde işleme izin belgeleri için belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlıklarına ek süre müracaatında bulunmuş olmakla beraber, bu başvuruları reddedilen firmaların da, bu süreler zarfında müracaat etmiş olmaları nedeniyle süre uzatımından faydalanabilmelerinin Bakanlık Makamının 25.02.2017 tarih ve 985 sayılı Onayı ile uygun görüldüğü bildirilmişti.

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 04/05/2017 tarih 49745 sayılı yazıda, 2006/12 sayılı Tebliğ uyarınca dâhilde işleme izin belgeleri için mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı başvurusunda bulunmuş olmakla birlikte, başvuruları reddedilen firmaların mezkûr Onay kapsamında sağlanan süre uzatımından faydalanabileceklerinin açıklığa kavuşturulması ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesini teminen bahse konu yazımızın dördüncü paragrafında geçen "Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca” ifadesinin "Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca” şeklinde ve aynı paragrafta geçen "İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'in 8 inci maddesi uyarınca” ifadesinin "İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'in 11 inci maddesi uyarınca” şeklinde değiştirilmesi, ayrıca, 2008/6 sayılı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında mücbir sebep nedeniyle ek süre müracaatlarının belgesiz ihracat kredilerinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 ay içerisinde yapılacağının belirtilmesi nedeniyle, mezkûr yazımızın ikinci ve dördüncü paragraflarında belirtilen "kredinin istisnadan yararlanma süresini takip eden 3 (üç) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi” ifadesinin "kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi” şeklinde değiştirilmesi ve söz konusu değişikliklerin yukarıda zikredilen Onayın yürürlük tarihinden itibaren uygulanmasının, Bakanlık Makamının 28.04.2017 tarih ve 1963 sayılı Onayı ile uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

2

TUNUS-TÜRKİYE YATIRIM VE İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCi'nin eşbaşkanlığında 8-9 Mayıs 2017 tarihleri arasında Tunus'ta gerçekleştirilecek Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi Üçüncü Dönem Toplantısı vesilesi ile DEİK ve Tunus Sanayi ve El Sanatları Birliği (UTICA) işbirliğinde 9 Mayıs 2017, Salı günü Tunus-Türkiye Yatırım ve İş Forumunun gerçekleştirileceği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 04/05/2017 tarih 713 sayılı yazıda; Tunus-Türkiye Yatırım ve İş Forumunun bahsekonu toplantı programındaki değişiklik nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edilmektedir.

3

SERALARDA YETİŞTİRİLEN KARPUZ HASAT VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Batı Karadeniz Bölge alınan 03/05/2017 tarih 370 sayılı yazıda, Bölge Müdürlüklerince oluşturulan "Karpuz Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun TS/1132 Karpuz Standardının 4.2.1 Genel Özellikler bölümü dikkate almak suretiyle sadece Antalya Bölgesinde seralarda yetiştirilen karpuzların, 04-05-2017 tarihinden itibaren kesimine, 05/05/2017 tarihinden itibaren de ihraç edilmesine karar verildiği ifade edilmektedir.

4

DEİK/TÜRKİYE-ABD İŞ KONSEYİ HAKKINDA BİLGİ;

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council (ATC) 36. Ortak Yıllık Konferansının, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ'nin katılımlarıyla, 21-23 Mayıs 2017 tarihlerinde Trump International Hotel, Washington D.C'de düzenlenmesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 03/05/2017 tarih 698 sayılı yazı, sponsorluk paketi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, Taslak Program ve Ürün Listesi (5 sayfa)

5

AB'YE ORGANİK ÜRÜN İHRACATINDA E-SERTİFİKA HAKKINDA BİLGİ;

AB Resmi Gazetesi'nin 19/10/2016 tarihli ve L 282 sayılı nüshasında yayımlanan 2016/1842/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile TRACES adlı sistemde AB'ye ihraç edilen organik ürünlere dair elektronik sertifika hazırlanmasına 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren başlandığı ve 19 Nisan 2017 - 19 Ekim 2017 tarihleri arasındaki 6 aylık geçiş dönemi boyunca yapılacak ihracatlarda hem kağıt formatındaki sertifikaların hem de elektronik sertifikaların kullanılabileceği, fakat 19 Ekim 2017 tarihinden itibaren sadece elektronik sertifikaların kullanılabileceği bildirilmiştir.

6

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Kuruluşları stoklarında bulunan makarnalık buğdayın, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan 02/05/2017 tarih 33382 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

7

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.