2016/47 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/47)

1. Ar-Ge Reform Paketi ve İkincil Mevzuat Uygulamaları Bilgilendirme Semineri Hakkında Bilgi;

2. Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve TGB'ye İlişkin Yönetmelik ve Kararlar Hakkında Bilgi;

3. 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi Hakkında Bilgi;

4. Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Hakkında Bilgi;

5. Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları Hakkında Bilgi;

6. Yatırım Alanında İşbirliği Talebi- Türkmenistan Hakkında Bilgi;

7. Hong Kong İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;

8. Tebliğ Tadil Hakkında Bilgi;

9. 43. Bağdat Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Fuarı Hakkında Bilgi;

10. Solas Uygulaması Hakkında Bilgi;

11. Talep ve Şikayetler Kenya Hakkında Bilgi;

12. Bulgaristan'a Ticaret ve Yatırım Rehberi Hakkında Bilgi;

13. Eximbank Uygulaması Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

1

AR-GE REFORM PAKETİ VE İKİNCİL MEVZUAT UYGULAMALARI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/08/2016 tarih 2350 sayılı yazıda; 6676 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna ilişkin uygulama yönetmeliklerinin, 10 Ağustos 2016 tarihli ve 29797 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, bu çerçevede yürürlüğe giren yönetmeliklerin kapsamı konusunda değerlendirmelerin yapılması, uygulama süreçlerinin ayrıntılı olarak ortaya konulmasının gerektiği, yeni düzenlemelere ilişkin mali uygulamalarının değerlendirilmesi ve başta Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri olmak üzere konunun taraflarıyla değerlendirme yapılmasının gerektiği belirtilmekte olup, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aşağıda detayları yer alan seminerin düzenlenmesinin gündeme geldiği ifade edilmektedir.

 

Ar-Ge Reform Paketi ve İkincil Mevzuat Uygulamaları Bilgilendirme Semineri:

Tarih : 24 Ağustos 2016 Çarşamba

Saat : 09:00

Yer : Congresium/ANKARA

LCV Hattı : 0.312.201 52 66

0.312.201 52 51-52

 

Yönetmeliklere erişim için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810.htm

Bakanlar Kurulu Kararları için: http://btgm.sanayi.gov.tr/Mevzuat.aspx?catID=730

Ek: AR-GE Reformu Bilgi Notu 

 

 

2

AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ VE TGB'YE İLİŞKİN YÖNETMELİK VE KARARLAR HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/08/2016 tarih 2275 sayılı yazıda; Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 Ağustos 2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı, her iki Yönetmeliğin de 1 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği,

 

Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar,

 

Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar ile Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Kararın da, 11 Ağustos 2016 tarihli ve 29798 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı belirtilmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-7.htm

 

 

 

 

3

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN REHBERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun, 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu Kanun Metni aynen ekte yer almaktadır. Anılan Kanun ile başta vergi ve sosyal güvenlik prim borçları olmak üzere bir çok vergi ve ödeme yükümlülüklerine yeniden yapılandırma imkanı sağlanmıştır.

Bilgi: 6736Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

 

Ek: 6376 Sayılı Kanun Uygulama Rehberi

4

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekli "Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığı'nın 5/8/2016 tarih ve 82566 sayılı yazısı üzerine 1567 sayılı Kanunun 1 inc, 27/06/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/05/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci , 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80,111,115,121 inci ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri le 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ek: Karar Metni 

 

 

5

BOSNA HERSEK'TE YATIRIM İMKANLARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısınaatfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/08/2016 tarih 2331 sayılı yazıda; Bosna Hersek Federasyonu Hükümeti tarafından sanayi, ulaşım, enerji tarım ve turizm alanında öncelik verilen projelerin 2016 yılı ikinci yarısı için güncellendiği belirtilmekte olup, bahse konu çalışma kapsamında hazırlanan öncelikli projeler listesi İngilizce olarak ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Bosna Hersek, Öncelikli Projeler Listesi (102 sayfa)

 

6

YATIRIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ TALEBİ- TÜRKMENİSTAN HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkmenistan'ın yatırım alanındaki işbirliği talebine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/08/2016 tarih 2322 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

7

HONG KONG İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong yönetimince açılan 9 adet ihaleye ilişkin olarak Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/08/2016 tarih 2340 sayılı yazı ve ihale duyurusu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı, İhale Duyurusu ve İhale Duyurusu Tercümesi ( 5 sayfa)

 

8

TEBLİĞ TADİL HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 15/08/2016 tarih 92614 sayılı yazıda; her yıl ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda revize edilerek ilgili yılın başında yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerine ilişkin olarak, 2017 yılı mevzuat hazırlık çalışmaları çerçevesinde 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/21 sayılı "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği” ,http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-26.htm 2016/22 sayılı "İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılması Tebliği",http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-27.htm 2016/5 sayılı "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” ve 2016/19 sayılı "Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği”nin http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-24.htm revize edileceği belirtilmekte olup, sözkonusu tebliğlere ilişkin görüşlerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede sözkonusu tebliğ revizelerine ilişkin olabilecek görüş ve önerilerin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan görüş formunda belirtilerek en geç 24 Ağustos 2016 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Görüş Formu (1sayfa)

 

9

43. BAĞDAT ULUSLARARASI GENEL TİCARET VE SANAYİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

1-10 Kasım 2016 tarihleri arasında Irak/Bağdat'ta düzenlenecek olan 43. Bağdat Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Fuarı ilişkin olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 15/08/2016 tarih 7493 sayılı yazı ve fuar duyurusu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

10

SOLAS UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/08/2016 tarih 2312 sayılı yazıda; 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Denizyolu İle Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespit Edilmesi Uygulaması nedeniyle ortaya çıkan ek maliyetlere ilişkin ihracatçılarımızdan alınan şikâyetler neticesi, konuya ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan (UDHB) bilgi talep edildiği,

 

Bu kapsamda, UDHB'den alınan geri bildirim yazısında; Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönergenin 20'nci maddesi kapsamında, ülkemizdeki ihracatçıların bu uygulamayı en kolay ve en düşük maliyetle yapabilmesi amacıyla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın tartı aletleri ile ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilikleri sağlayan ve yine aynı Bakanlık tarafından muayene ve damgalama işlemleri yapılan kantarları kullanan üreticilerin, kendi kantarlarında tartım yapmalarının sağlandığı,

 

Yine söz konusu Yönergenin 21'nci maddesiyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan "Yetkilendirilmiş Yükümlü Belgesi "ne sahip ihracatçıların, UDHB'den Yöntem-2 "Kullanıcı Yetki Belgesi” alarak, dolu konteynerlerin "Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belgelerini hazırlamalarına imkân sağlandığı,

 

Öte yandan, DBA belgelerinin hazırlanması ve taşıyana iletilmesi ile ilgili uygulamada alınan ücretlere ilişkin serbest piyasa koşullarına doğrudan müdahale etme durumu bulunmadığı, Anılan uygulamanın ihracatçılarımıza ekstra bir maliyet getirerek ihracatımızı olumsuz etkilemesinin UDHB açısında da büyük önem arz ettiği,

 

Bu itibarla, sektör tarafından anlaşılmayan hususların netleştirilmesi ve konunun daha anlaşılır hale getirilmesini sağlamak amacıyla taşımacılık zincirinde yer alan tarafların ve meslek odalarının davetleri üzerine UDHB tarafından bilgilendirme toplantıları yapıldığı,

 

Ayrıca, toplantılar sırasında dile getirilen ya da UDHB'ye diğer yollarla iletilen şikâyet ve görüşlerin de değerlendirmeye alınarak uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi hususunda azami hassasiyet gösterildiği, anılan Yönerge'de mevcut durumun düzeltilmesi yönünde katkı sağlayabilecek hususların gözden geçirilerek sözkonusu Yönergenin revize edilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

 

Ek: Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt

Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge (13 sayfa)

 

11

TALEP VE ŞİKÂYETLER KENYA HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/08/2016 tarih 2296 sayılı yazıda; Kenya'nın, Türk firmalarının sahte siparişler ile dolandırılmaya maruz kaldıkları ülkelerden biri olduğu, özellikle bilgi kaynaklarına ulaşmada yaşanılan zorluklar, şirket çalışanlarının sahte işlemler yapabilmeleri veya ödemelerde yaşanılan zorlukların ikili ticaretin geliştirilmesine zarar verebildiği ve son zamanlarda şirket mailleri üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerinin yürütüldüğünün tepsi edildiği, Kenyalı firmalar ile ticaret faaliyetleri yürütecek firmaların şüpheli gördükleri durumlarda:

 

· İlgili şirketlerin öncelikle web sitelerinin mail uzantılarına dikkat etmeleri,

· Firmaları, varsa internet üzerinden tespit ettikleri telefondan aramaları,

· Kenya Ticaret ve Sanayi Odası ile temasa geçmeleri (info@kenyachamber.co.ke) ve

İlgili firmanın tescil numarasını ileterek ilgili adrese kayıtlı olup olmadığını sorgulamaları,

· Ödemelerde tercihen nakit ödeme veya akreditif yöntemini benimsemeleri,

· Evrak ve tekliflerde karşı tarafın kullandığı metinlerde gelişigüzel ifadelerde dikkatli olmaları,

· İletişim için verilen +254 Ülke Kodu ve "7” rakamı ile başlayan mobil hatlar yanında "+254 2…” ile kullanılan sabit hataları da aramalarının ilk aşamada faydalı olabileceği belirtilmektedir.

 

12

BULGARİSTAN'A TİCARET VE YATIRIM REHBERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/08/2016 tarih 2285 sayılı yazıda; Sofya Ticaret Müşavirliğince güncellenmiş olan "114 Soruda Bulgaristan'a Ticaret Rehberi” konulu çalışmaya http://ekonomi.gov.tr/portal/url/bGF internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

 

13

EXİMBANK KREDİ UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

19/08/2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9099 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ile Rusya ve Irak'a yönelik kullandırılan belgesiz ihracat kredilerinin Eximbank'ça kullandırılacak yeni bir kredi ile devranılması imkanı sağlanmıştır.

 

Ek: Eximbank Uygulama Hakkında Bilgi

 

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.