2016/32 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/32)

1. Makine Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

2. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

3. Ab Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hakkında Bilgi;

4. Sri Lanka İhale İlanı Hakkında Bilgi;

5. Bilgilendirme Hakkında Bilgi;

6. Hong Kong İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;

7. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması;

8. İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Hakkında Bilgi;

9. Ar-Ge Ve Tasarim Merkezleri Destekleri Hakkında Bilgi;

10. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

MAKİNE SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde 05 – 09 Ekim 2016 tarihleri arasında Tahran / İRAN'a yönelik "Makineve Aksamları Sektörel Ticaret Heyeti” programı yeterli sayıda katılımcı olması durumunda organize edilmesine ilişkin olarak, Orta Anadolu İhracatçılar Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Ekler (7 sayfa)

 

2

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Kuruluşları stoklarında bulunan mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan 01/06/2016 tarih 2467775 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

3

AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 30/05/2016 tarih 63978 sayılı yazısı ekinde alınan AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri ile ilgili yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri (2 sayfa)

 

4

SRİ LANKA İHALE İLANI HAKKINDA BİLGİ;

Sri Lanka'da açılacak olan çeşitli ihaleler ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 30/05/2016 tarih 1492 sayılı yazısı ekinde alınan Sri Lanka ihale metni ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Sri Lanka İhale Metni (5 sayfa)

 

5

BİLGİLENDİRME HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30/05/2016 tarih ve 64171 sayılı yazıda; Ülkemizde tasarım ve İnovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen firmaların moda, endüstriyel tasarım ve İnovasyon kapasitelerinin artırılarak ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak "Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri” 2008/2 sayılı "Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ'in 6/A maddesi çerçevesinde Bakanlıkları tarafından desteklediği, bu kapsamda, son dönemde bahse konu destek ile ilgili olarak danışman aracılığı ile başvuruda bulunulmasının projenin kabul edilmesi için şart olduğu yönünde bazı kişilerce başvuru yapmak isteyen firmalara telkinde bulunulduğu ve ayrıca yine bazı kişilerce Bakanlıklarının ismi kullanılmak suretiyle firmaların teşvik başvurularının kabul edildiği, ya da teşvik aldıklarına dair firmalara yanıltıcı bildirimlerde bulunulduğuna ilişkin duyumlar alındığı ifade edilmektedir.

 

6

HONG KONG İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong yönetimince açılan 5 adet ihaleye ilişkin olarak Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30/05/2016 tarih 1488 sayılı yazı, ihale duyurusu ve tercümesi ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı, İhale Duyurusu ve Tercümesi ( 3 sayfa)

 

7

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK HİZMET İHRACATÇI FİRMASI ARAŞTIRMASI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/05/2016 tarih ve 56-1451 sayılı yazı aşağı çıkarılmıştır. "Bilindiği üzere, hizmet sektörünün ihracatı tüm dünyada büyük bir hızla büyümekte ve önemi giderek artmaktadır. 1980 yılından günümüze hizmetler sektörünün ihracatının 10'ar yıllık dönemler itibarıyla gelişimi incelendiğinde, sektörün büyüme hızının mal ihracatından fazla olduğu görülmektedir. Türkiye'nin de 1995 yılında 14,9 milyar dolar olan hizmet ihracatı 2005 yılında 27,8 milyar dolara, 2015 yılında ise 46,3 milyar dolara yükselmiştir. Ülkemizde hizmet ticaretinin artarı önemine binaen son yıllarda hizmet ticaretinin tanımlanmasına ve destek mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarca önemli çalışmalar yürütülmektedir Meclisimiz tarafından da bu yıl ilk defa hizmet ihracatçı firmalarının katılımları ile çok önemli bir çalışmaya imza atılacaktır. "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması" ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından sınıflandırılmış hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar 2015 yılında gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı ile sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Araştırma sonuçları, 2023 hedefleri doğrultusunda Türk hizmet sektörünün gelişiminin görülmesine, potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacaktır.”

"Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firma Araştırması" başvurularına 26/05/2016 tarihinde başlanmış olup, 15/08/20I6 tarihine kadar devam edecektir. Başvuruların http://www.tim.org.tr/tr/500.html adresinden, çok kısa bir sürede ücretsiz olarak gerçekleştirebilecektir.

Ek: Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firma Araştırması (2 sayfa)

 

 

8

İNOVASYON ODAKLI MENTÖRLÜK PROJESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/05/2016 tarih 1429 sayılı yazıda; Katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanıldığı, bu kapsamda İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası iş yapma tecrübesi kazandırılmasını teminen ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin anılan şirketlere aktarılması amacıyla "İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi”nin başlatıldığı, bu projenin, ülkemizde "inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversiteler ve akademisyenler ile inovasyon kapasitesini sürdürülebilir şekilde arttırmayı, kurumsal inovasyon sistemlerini oluşturmayı ve bu konuda ülkemizde öncü olmak isteyen ihracatçı firmaları bir araya getirmeyi hedefleyen, kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir altyapıya sahip bir proje olduğu belirtilmekte olup, sözkonosu projeye ilişkin katılım koşulları ve projenin yürütülmesi ile ilgili tüm detaylar ilişik bulunmaktadır.

 

EK : İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Detayı (5 sayfa)

 

9

AR-GE VE TASARİM MERKEZLERİ DESTEKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Türkiye'nin Ar-Ge harcamaları 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,8 artarken, Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payının da yüzde 0,95'den yüzde 1'in üstüne çıktığı, 2023 hedeflerimizde Ar-Ge harcamalarının milli gelirden aldığı payın yüzde 3'e ulaşmasının hedeflendiği, anılan hedef doğrultusunda tasarım faaliyetlerinin desteklenmesinin, Ar-Ge yatırımlarının özendirilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, Ar-Ge personelinin niteli inin ve istihdamının artırılması, Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesi, teknoloji şirketlerinin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkin koordinasyonunun sağlanması amacıyla 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren Ar-Ge Reform Paketi kapsamında ayrıca Tasarım merkezlerinin de Ar-Ge merkezlerinin yararlandığı destek ve muafiyetlerden yararlanmasının sağlandığı,

Bu çalışmalar kapsamında, TİM tarafından 250'ye yakın olan Ar-Ge Merkezi sayısının, yeni kanunla birlikte 500'e çıkarılması ve ayrıca 500 Tasarım Merkezi açılması için TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak çalışılacağı, her sektörün kendine has yapısı nedeniyle farklı sayıda Ar-Ge ve Tasarım Merkezi açma kapasitesine sahip olduğu, Birliklerimiz tarafından ilgili sektörlerde hangi firmaların Ar-Ge Merkezi hangi firmaların Tasarım Merkezi kurabileceğine yönelik bir çalışma yapılması ve akabinde ilgili firmaların bu merkezleri açmaları konusunda yönlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Ar-Ge ve Tasarım merkezlerine sağlanan destekler ile ilgili bilgi notu ekte sunulmakta olup, Ar-Ge ve/veya Tasarım merkezi açmak isteyen firmaların TİM'e bilgi verebilmemizi teminen bu yöndeki niyetlerini, Genel Sekreterliğimize e-posta (dkib@dkib.org.tr) ile iletmelerini rica ederim.

 

Ek: Ar-Ge ve tasarim merkezleri destekleri bilgi notu

 

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.