2016/30 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/30)

1. RF'ye Bitkisel Ürün İhracatı Hakkında Bilgi;

2. Tek Pencere Sisteminde İşlem Yapacak Mükelleflerin Kullanıcı Adı ve Şifre Alması Hakkında Bilgi;

3. Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Hakkında Bilgi;

4. Irak/ İhracatta İthalat Yasağı Hakkında Bilgi;

5. Kenya - Somali - Uganda Sorunlar Hakkında Bilgi;

6. Hong Kong İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;

7. ALL4PACK 2016 Uluslararası Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuarı Hakkında Bilgi;

8. ABD/Anti-damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturması Hakkında Bilgi;

9. D8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesinde Menşei Tespiti Yönetmeliği Hakkında Bilgi;

10. Dahilde İşleme Rejimi Mevzuat Değişikliği Hakkında Bilgi;

11. Yem Katkı Maddelerinin Değerlendirme Ve Onay İşlemleri İçin Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması Hakkında Tebliğ;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

 

1

RF'YE BİTKİSEL ÜRÜN İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere; RF'ye yapılan bitkisel gıda ürünleri ihracatı iki ülke arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ve Ek Memorandum çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda, Rusya Federasyonu'na ihracat yapmak isteyen firmaların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen kriterleri sağlamaları şartı ile gerekli tespitler yapıldıktan sonra hazırlanan firma listeleri Rusya Federasyonu'na gönderilmekte ve bu firma listeleri de her 3 ayda bir güncellenmektedir. İhracatçı firmaların listede kalabilmeleri için uyulması gereken şartlar aşağıda belirtilmekte olup, Haziran 2016 ayında yapılacak güncelleme çalışmasında ayrıca geriye dönük ihracat kontrolü de gerçekleştirilecektir. Bahsekonu şartlar:

 

· Belge Süreleri: Başvuru evraklarında kullanmış olduğunuz "Adres Bildirim Formu”, "Danışmanlık Sözleşmesi”, "Laboratuvar Sözleşmesi”, "Kapasite Raporu” ve "Fason Sözleşme” gibi son tarih bilgisi içeren belgelerinizin sürelerinin bitmeden güncellenmesini teminen Birliğimize ulaştırılması gerekmektedir.

· İhracat Şartı: Listede yer alan firmaların Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki ke yapılan geçmişe yönelik ihracat kontrolleri ile Rusya Federasyonu'na en az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmediği tespit edilen firmalar sözkonusu listeden çıkarılmaktadır.

Haziran Ayı İhracat Kontrolü: 30 Nisan 2015 – 31 Mayıs 2016 Tarihleri arasında

Aralık Ayı İhracat Kontrolü: 30 Ekim 2015 – 31 Kasım 2016 Tarihleri arasında

en az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

Öte yandan, Ekonomi Bakanlığımızdan alınan 05/03/2015 tarihli bir yazıda, RF ile birlikte Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi olan Belarus ve Kazakistan ülkelerine yönelik ihracatlarda da RF'' ye ihracat prosedürlerinin uygulanmaya başlandığı, Kırgızistan için de 2015 yılının ikinci yarısından itibaren RF'ye yönelik ihracat prosedürünün geçerli olacağı kaydedilmektedir.

Bu çerçevede, Haziran 2016 ayında güncellenecek olan Rusya Federasyonu'na yönelik Bitkisel ürün ihracatçılar listesinde yer almak isteyen firmalarımızın ve mevcut listede konumunu korumak isteyen firmaların ekteki linkte sunulan bilgi notu çerçevesinde hazırlayacakları belgeleri en kısa sürede tamamlayarak başvurularını en geç 1 Haziran 2016 (Çarşamba günü) mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ulaştırmaları gerekmektedir.

GTHB tarafından 2016 yılı Mart ayı itibarıyla güncellenerek Bakanlıklarına iletilen sözkonusu listelerin ve Rusya Federasyonu Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatçı Firma Listesine Dâhil Olmak İsteyen Firmaların İzlemesi Gereken Prosedürler, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün http://www.tarim.gov.tr/Konular/Gıda-Ve-Yem-Hizmetleri/İthalat-İhracat/Bitkisel-Kokenli-Gida-Ve-Yemlerin-Ihracati bağlantısından ulaşılabilmektedir.

EKİ : Bilgi Notu ve Güncel Listeler ve örnek evraklara web sitemizde yer alan http://goo.gl/6Pbjml linki aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

2

TEK PENCERE SİSTEMİNDE İŞLEM YAPACAK MÜKELLEFLERİN KULLANICI ADI VE ŞİFRE ALMASI HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce 26.05.2016 tarihinde yayınlanan duyuruda, "Tek Pencere Sistemi e-başvuru uygulaması kullanılarak kendi adına başvuru yapacak mükelleflerin Ek'teki listede yer alan Gümrük Müdürlükleri'nden "Merkezi Bilgi V2 Programı Kullanıcı Yetkisi” almaları gerektiği, ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde başvuru yapacak mükellefe "Merkezi Bilge V2 Programı Kullanıcı Yetkisi” verileceği, mükelleflerin bu yetki ile (http://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere ) linkinden sisteme giriş yapabileceği ve işlemlerini gerçekleştirebileceği” hususu bilgilerinize sunulmaktadır.

İlgili link: http://www.iib.org.tr/files/downloads/PageFiles/%7B0daa49c8-d9ce-4b36-a196-ccdd65544444%7D/Files/GumrukListesi.pdf

3

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA BİLGİ;

"Başbakanlığa Bağlı Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin Ekonomi Bakanlığına Bağlanmasına Dair Tezkere”, 25.05.2016 tarih ve 29722 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de Kuruluşun Bağlı Olduğu Bakanlığın Değiştirilmesi İle İlgili İşlem bölümünde yayınlanmış olup; bahse konu yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Ek: İlgili Yazı

4

IRAK/ İHRACATTA İTHALAT YASAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda; Bağdat Ticaret Müşavirliğinden, Bakanlığa intikal eden bir yazıya istinaden; Merkezi Irak Hükümeti Maliye Bakanlığı Gümrükler Genel Komisyonunun 12.05.2016 tarihli yazısına atıfla; mevsimsel yerel üretimin yeterli olması nedeniyle, mezkûr karar tarihinden itibaren domates, patates, kavun, karpuz, salatalık, patlıcan, kabak, karnabahar, lahana, kırmızı pancar, şalgam ve marul ithalatının, ikinci bir talimata kadar yasaklandığı belirtilmekte olup, söz konusu kararın Irak Kürt Bölgesel Yönetimini kapsamadığı ve benzer kararların daha önceki yıllarda da alındığı ve yerel üretim mevsiminin sona ermesiyle birlikte kaldırıldığının bilindiği ifade edilmektedir.

5

KENYA - SOMALİ - UGANDA SORUNLAR HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Başkanlığında 31 Mayıs - 3 Haziran 2016 tarihleri arasında Somali, Kenya ve Uganda'ya yönelik resmi bir ziyaret düzenleneceği, ihracatçılarımızın Somali, Kenya ve Uganda pazarlarında karşılaştığı sorunlar ile bahse konu ziyaret sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin, ekte yer alan sorun bildirim formunun doldurularak nebileyukselici@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği bildirilmektedir.

EK : Sorun Bildirim Formu

6

HONG KONG İHALE DUYURULARI HK;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda aynen: "T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıda, Hong Kong yönetimince açılan 1 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları İngilizce ve Türkçe olarak ekte bulunmaktadır.

Yazının devamında, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Governmet Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulduğu, aşağıda verilen link aracılığıyla bu listeye kayıt bilgilerinin alındığı, firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtilmekte olup açılan ihaleler hakkında http://www.gldetb.gov.hk web sitesinden bilgi edinebilecekleri bildirilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullandığı, GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir.” denilmektedir.

EK : İhale Duyurusu ve Tercümesi

7

ALL4PACK 2016 ULUSLARARASI AMBALAJ MAKİNELERİ VE MALZEMELERİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Paris/Fransa'da 14-17 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan "ALL4PACK” Uluslararası Ambalaj Makineleri ve Malzeme Fuarı”na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 24/05/2016 tarih 5001 sayılı yazı ve ekinden bir suretin ilişik bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Katılım İstek Formu ve Başvuru Formu (8 sayfa)

 

8

ABD/ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya menşeli "Soğuk Haddelenmiş Çelik” (7209.15, 7209.16, 7209.17, 7209.18, 7209.25, 7209.26, 7209.27, 7209.28, 7209.90, 7210.70, 7211.23, 7211.29, 7211.90, 7212.40, 7225.50, 7225.99, 7226.92, 7210.90, 7212.50, 7215.10, 7215.50, 7215.90, 7217.10,7217.90,7225.19, 7226.19, 7226.99, 7228.50, 7228.60 ve 7229.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen anti-damping ve telafi edici vergi soruşturması kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'ne % 265.79 oranında nihai anti-damping ve % 256.44 oranında nihai telafi edici vergi önlemleri tatbik edilmesine hükmedilmiş olup konuya ilişkin 24 Mayıs 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshalarına sırasıyla https://www.federalregister.gov/articles/2016/05/24/2016-12186/certain-cold-rolled-steel-flat-products-from-the-peoples-republic-of-china-final-affirmative ve https://www.federalregister.gov/articles/2016/05/24/2016-12183/certain-cold-rolled-steel-flat-products-from-the-peoples-republic-of-china-final-affirmative internet adreslerinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte Japonya'ya karşı yürütülmekte olan anti-damping soruşturmasında da %71,35 oranında nihai anti-damping vergisi uygulamasına karar verilmiş olup konuya ilişkin 24 Mayıs 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://www.federalregister.gov/articles/2016/05/24/2016-12191/certain-cold-rolled-steel-flat-products-from-japan-final-affirmative-determination-of-sales-at-less internet adresinden ulaşılabileceğinin mümkün olduğu belirtilmektedir.

Bahse konu ürünün ABD'ye ihracatında mezkur ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı yaratabileceği ifade edilmektedir.

9

D8 ÜYESİ DEVLETLERARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE MENŞEİ TESPİTİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından " D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” 24.05.2016 tarih ve 29721 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik ile; 18.04.2011 tarihli ve 2011/1681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması” eki D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlişkin Menşe Kuralları'nın uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlenmekte olup, bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında 07.10.2009 Tarih ve 27369 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanacağı belirtilmektedir. 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak ve sektörümüze ilişkin hususların da yer aldığı Yönetmelik ve Yönetmelik ekleri ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Ek: D8 Yönetmelik

 

10

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 23.05.2016 tarihli yazıda; İhracat:2016/5 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İhracat:2016/6 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2007/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20/05/2016 tarihli ve 29717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden bahisle,

Bahse konu mevzuat değişiklikleri uyarınca; firmaların, dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki Ek-3'te belirtilen bilgi ve belgeleri Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne, dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki Ek-4'te belirtilen bilgi ve belgeleri ilgili gümrük idaresine sunmalarının zorunlu olduğu,

Söz konusu işlemlerin süresi içerisinde yerine getirilmesinin firma sorumluluğunda olduğu; bu süreler zarfında firmalara ayrıca yazılı olarak bildirimde bulunulmayacağı,

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin bilgi ve belgelerin Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 37 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerde eksikliğin tespiti halinde, bu eksikliklerin 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili bölge müdürlüğü/gümrük idaresi tarafından firmaya bildirileceği; benzer şekilde, 13/04/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar hükümleri uyarınca re'sen kapama işlemi geri alınan veya durdurulan DİİB'lerin kapatılabilmesi için tamamlanması gereken eksikliklerin 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili bölge müdürlüğü tarafından firmaya bildirileceği; bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, ihracat taahhüdünün mevcut bilgi ve belgelerle, Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 45 inci maddesi de dikkate alınarak kapatılacağı bildirilmektedir.

11

YEM KATKI MADDELERİNİN DEĞERLENDİRME VE ONAY İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE SUNULMASI HAKKINDA TEBLİĞ;

 

İlgili Tebliğ için tıklayınız..

 

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.