2016/21 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/21)

1. Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi;

2. DİİB Kapsamında Kazein, Kazeinat Ve Diğer Süt Proteinlerinin İthal Edilmesi Hakkında Bilgi;

3. Rusya Federasyonu İhracatçı Firma Hakkında Bilgi;

4. Hong Kong İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;

5. ÇHC / Anti-Damping Soruşturması Hakkında Bilgi;

6. Türkiye-İngiltere Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı Hakkında Bilgi;

7. Saraybosna İş Forumu Hakkında Bilgi;

8. Madagaskar & Morityus İşadamları Ve İşkadınları Heyeti Hakkında Bilgi;

9. İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatları Hakkında Bilgi;

10. GTS Tebliği Hakkında Bilgi;

11. Güney Afrika Cumhuriyeti / Korunma Önlemi Soruşturması

12. . İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı

13. AB/Anti-Damping Ve Sübvansiyon Soruşturması Hakkında Bilgi;

14. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

15. Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri Hakkında Bilgi;

16. Ülkemiz Menşeili Ürünlerin RF'ye İthalatında Yeni Gümrük Uygulaması Hakkında Bilgi;

17. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

 

1

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

 

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)'NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 - 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Haklı sebebe istinaden ek süre verilmesi

GEÇİCİ MADDE 28 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dâhilde işleme izin belgeleri kapsamında, önceden ihraç edilen eşyanın, ithal eşyasının işlenmesi suretiyle elde edilecek ihraç eşyası ile asgari 8 (sekiz)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikler itibariyle aynı veya daha ileri nitelikleri taşıması kaydıyla, ihraç edilen eşyanın elde edilmesinde kullanılmayan ancak belge sahibi firmanın stoklarında bulunan ve bu durumu yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilen ithal eşyasının ihraç eşyası bünyesinde kullanılıp ihraç edilmesini teminen, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda müracaat edilmesi halinde, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren belge orijinal süresinin yarısı kadar haklı sebebe ilişkin olarak dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilebilir.

(2) Bu kapsamda verilen ek süre içerisinde, yeminli mali müşavir raporuyla stoklarında bulunduğu tespit edilen ithal eşyasına tekabül eden işlem görmüş ürünün ihracatı dâhilde işleme izin belgesi taahhüt hesabına sayılır.”

 

2

DİİB KAPSAMINDA KAZEİN, KAZEİNAT VE DİĞER SÜT PROTEİNLERİNİN İTHAL EDİLMESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'ndan aldığımız 04.04.2016 tarihli ve 41321 sayılı yazıda, 01/04/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları kapsamında peynir, yoğurt vb. ıslak ürünlerin ihracatı karşılığında kazein, kazeinat ve diğer süt proteinlerinin ithal edilmesine ilişkin talepler ile mezkur ürünleri içeren Dahilde İşleme İzin Belgelerinde ithalat miktarlarının artışına ilişkin revize taleplerinin karşılanmayacağı bildirilmektedir.

 

3

RUSYA FEDERASYONU İHRACATÇI FİRMA HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 05/04/2016 tarih 41826 sayılı yazıda; Ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na bitkisel ürün ihracatına müteallik olarak 4 Ağustos 2014 tarihinde ülkemiz ve RF makamları arasında imzalanan Protokol hükümleri uyarınca, sözkonusu ülkeye taze meyve ve sebze ile kuru gıda ürünleri yapmaya mezun firmaları ihtiva eden "Rusya Federasyonu'na Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi” Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından tanzim edilerek RF makamlarına iletildiği, GTHB tarafından 2016 yılı Mart ayı itibarıyla güncellenerek Bakanlıklarına iletilen sözkonusu listelerin ve Rusya Federasyonu Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatçı Firma Listesine Dâhil Olmak İsteyen Firmaların İzlemesi Gereken Prosedür'ün, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün internet adresinde yer aldığı ve bunun yanında http://www.tarim.gov.tr/Konular/Gıda-Ve-Yem-Hizmetleri/İthalat-İhracat/Bitkisel-Kokenli-Gida-Ve-Yemlerin-Ihracati bağlantısından ulaşılabildiği belirtilmekte olup, bu kapsamda, 2016 yılı Haziran ayı güncellemesi için listeye girme talebinde bulunacak olan firmalara ait başvuru evraklarının GTHB'ne iletilmek üzere 03 Haziran 2016 tarihine kadar Bakanlıklarına iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede, sözkonusu listeye dâhil olmak isteyen üyelerimizin ilgili belgelerle birlikte, T.C. Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere en geç 27 Mayıs 2016 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize müracaat etmeleri gerektiği hususunu önemle bilgilerinize sunarız.(Detaylı bilgi: http://www.dkib.org.tr/tr/aktuel-haberler-rusya-federasyonuna-bitkisel-urun-ihrac-edebilecek-firmalar-listesi.html)

 

4

HONG KONG İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden iletilen yazıya istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Hong Kong yönetimince açılan 5 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları İngilizce ve Türkçe olarak ekte bulunmaktadır.

 

Yazının devamında, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Governmet Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulduğu, aşağıda verilen linkten bu listeye kayıt bilgilerinin alındığı, firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtilmekte olup açılan ihaleler hakkında http://www.gldetb.gov.hk web sitesinden bilgi edinebilecekleri belirtilmektedir.

 

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullandığı, GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir.

 

EK-1 : İhale Duyurusu

EK-2 : İhale Duyurusu Tercümesi

 

5

ÇHC / ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemiz menşeli "Poliakrilonitril Elyaf " (5501.30.00, 5503.30.00 ve 5506.30.00 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı yürütülmekte olan anti-damping soruşturmasının ön kararının 1 Nisan 2016 tarihinde açıklandığı, ülkemize karşı %10,7 oranında damping marjı hesaplandığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, ÇHC gümrüklerinde 2 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçici önlem tatbik edileceği bildirilmektedir.

Yazının devamında, ön bulgulara ilişkin tarafların 10 gün içerisinde görüş sunma imkanı olup http://www.mofcom.gov.cn/article/b/e/201604/20160401287945.shtml linkinden kararın detaylarına erişilebildiği bildirilmektedir.

 

6

TÜRKİYE-İNGİLTERE GÜMRÜK İDARESİ BAŞKANLARI TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Haziran ayında Sayın Müsteşarımız Cenap Aşçı başkanlığında Türkiye-İngiltere Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'nın gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazının devamında, anılan toplantı vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde dile getirilmek üzere, ihracatçılarımızın İngiltere pazarında karşılaştıkları sorunlar ile toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz ile İngiltere arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin 11 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 10.00'a kadar Birliğimize (e-posta: dkib@dkib.org.tr ) iletilmesi rica olunur.

EK-4 : Görüş Bildirme Formu

7

SARAYBOSNA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

T.C Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, 4-5 Mayıs 2016 tarihlerinde Saraybosna'da "7. Saraybosna İş Forumu” düzenleneceği ve Foruma ilişkin ayrıntılı bilgilere http://www.new.sarajevobusinessforum.com/ adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bahse konu Forumun, Bosna Hersek'te mevcut yatırım projeleri hakkında bilgi edinilmesi açısından yararlı olabileceği değerlendirilmekte olduğu bildirilmektedir.(

8

MADAGASKAR & MORİTYUS İŞADAMLARI VE İŞKADINLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 31 Mayıs - 4 Haziran 2016'ta Madagaskar ve Morityus ülkelerine yönelik işadamı heyeti düzenlenecek olduğu başkent Antananarivo ve Port Louis şehirlerini kapsayacak organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetin Tarım ve Gıda ürünleri, Orman ürünleri, Makine ve aksamları, Otomotiv ve Yan Sanayi, Motorlu Kara Taşıtları (Traktör ve Motosiklet) Demir ve Demir dışı Metaller, Beyaz eşya, Elektrik-Elektronik, Kablo, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Boru ve Bağlantı Parçaları, Pompa ve Kompresörleri, Doğal Taşlar, Madencilik, Mücevherat, Ayakkabı, Halı, Ambalaj ürünleri, Mobilya, İlaç, Medikal Ürünler ve Cihazları, Tekstil ve Hazır Giyim, Bankacılık, İnşaat Malzemeleri ile Müteahhitlik sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden veya Enerji ve Turizm sektörlerinde her iki ülkeye de yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, azami 26 katılımcıdan oluşacak heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/tz5F9i adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 5 Mayıs 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak biletleri, konaklama, toplantı, transfer ve vize işlemleri ile (Tüm Pasaport hamilleri T.C. vatandaşları Madagaskar'da vizeye tabi olup Morityus'ta ise 30 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.) ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1750.- USD $ (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerektiği bildirilmektedir. Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için eksiksiz doldurulan başvurular ile ödemelerin son başvuru gününden önce yapılması büyük önem arz etmektedir.

9

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 64. Hükümet Programı 2016 Yılı Eylem Planının 76.Eyleminden Başbakanlığın sorumlu kuruluş olarak belirlenmiş olduğu, konuya ilişkin Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığından alınan yazıda, söz konusu eylem çerçevesinde belediyelerden mevzuat önerileri alınarak ekli "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Taslağı” ile "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, hazırlanan taslaklara ilişkin gerekçeli görüş ve önerileri ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının basitleştirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması konusunda varsa diğer gerekçeli önerilerinizin Türkiye İhracatçılar Meclisine iletebilmek üzere, 13 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 13.30'a kadar Birliğimize (e-posta: dkib@dkib.org.tr ) iletilmesi rica olunur.

EK-5: Görüş Bildirme Formu

10

GTS TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği'ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konsey Kararı gereğince GTS Rejimi (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ) ülkemiz tarafından üstlenilerek belirli ülkelere tek taraflı olarak taviz verildiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan AB'nin GTS kapsamında uyguladığı vergiler ülkemizce de aynı şekilde uygulanmakla birlikte 31/12/2015 tarihli ve 29579 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalat Tebliği (İthalat:2016/1)” Genelleştirilmiş Tercihler Sistemini düzenleyen Yedinci Kısım Birinci Bölümünde yer alan "Tavizlerin Kaldırılması ve Yeniden Düzenlenmesi”ne ilişkin 62. Maddesi ile ilgili maddenin 7.Fıkrasında belirtilen koşulların oluşması durumunda Ekonomi Bakanlığı'na GTS uygulamasında değişiklik yapma imkanı oluşması durumunda Ekonomi Bakanlığı'na GTS uygulamasında değişiklik yapma imkanı tanıdığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede 19 Mart 2016 tarih ve 29658 sayılı Resmi Gazete'de "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Çalışmalarına ilişkin Tebliğ (İthalat 2016/2)” yayımlanmış olup ülkemiz tarafından GTS ülkelerine tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinin gözden geçirileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda Tebliğ ekinde yer verilen ülkelerden ve bu ülkelerin karşısındaki sektörlerden yapılacak ithalatta uluslararası yükümlülüklerimiz ve ülkemizin ekonomik çıkarları göz önüne alınarak ilgili sektörlerdeki yerli üreticilerimizin tek taraflı tanınan tavizlerden olumsuz etkilenip etkilenmediklerinin tespiti ve gerekli ise ülke ve sektörlerin tercihli rejim kapsamı dışına alınıp alınmaması hususlarında çalışmalar yapılacağı bildirilmiştir.

Bu amaçla Bakanlıkça yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili tüm gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum kuruluşlarının görüş ve taleplerini tebliğde belirtilen gts@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine iletmeleri mümkün bulunmaktadır.

11

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ / KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından "Demir ve Çelikten Yassı Haddelenmiş Ürünler”(7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.54, 7208.90, 7211.14, 7211.19, 7225.30, 7225.40, 7225.99, 7226.91, ve 7226.99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 24 Mart 2016 tarihinde bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatılmış olduğu söz konusu açılış bildiriminin ekte yer aldığı bildirilmektedir.

Mezkur bildirimin incelenmesinden de görülebileceği üzere, soruşturmaya dahil olmak isteyen tarafların soruşturmaya ilişkin yazılı görüşlerini ve diğer ilgili tüm bilgileri 24 Mart 2016 tarihinden itibaren 20 gün içerisinde soruşturma otoritesinin (Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu-ITAC) ekte yer alan bildirimdeki adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildirimde devamla, kamu dinleme toplantısı düzenlenmesine ilişkin talepte bulunacak tarafların taleplerini mezkur tarihten itibaren 60 gün içerisinde gerekçeleriyle birlikte Komisyona iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

İhracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlıklarınca yazılı ve şifahi görüşlerin Güney Afrika Cumhuriyeti makamlarına tevdi edilmesi öngörülmektedir.

12

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Adalet Bakanlığınca hazırlanan "İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı” , gerekçeleri ve karşılaştırma tablosu http://www.adalet.gov.tr/Tasarilar adresinde yer almakta olup, söz konusu taslağın incelenerek gerekçeli görüş ve önerilerinizin 18 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 13.30'a kadar Birliğimize (e-posta: dkib@dkib.org.tr) iletilmesi rica olunur.

EK-6: Görüş Bildirme Formu

13

AB/ANTİ-DAMPİNG VE SÜBVANSİYON SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Hindistan menşeli "Dökme Demirden İnce ve Kalın Borular” ( 7303.00.10 ve 7303.00.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan ) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında % 14,1 oranında nihai anti-damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmiş olup konuya ilişkin 18 Mart 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/march/tradoc 154365.def.L73-2016.pdf internet adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, Hindistan menşeli mezkür ürün ithalatına karşı yürütülen sübvansiyon soruşturmasında da % 8,7- %9 oranları arasında değişen telafi edici vergiler ( countervailing duties) uygulanmasına karar verilmiş olup konuya ilişkin 18 Mart 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.073.01.0053.01.ENG&toc=OJ:L:2016:073:TOC internet adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu durumun ülkemizin bahse konu üründe AB'ye ihracatında Hindistan menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

14

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, kuruluşları stoklarında bulunan buğday, arpa ve mısırlar, ilgide kayıtlı yazılarının ekinde gönderilen "Mamul Madde İhracatçılarına İhracattan sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları” çerçevesinde satışa verileceği bildirilmektedir.

Satışa açılan buğday, arpa ve mısır stoklarının, üretimlerinde buğday, arpa ve mısır kullanan tüm mamül madde ihracatçılarına yönelik satışa verileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, satışa açılan makarnalık buğday stoklarının sınırlı olması nedeniyle, firmaların taahhütname vermesinin gerekmekte olduğu 14.04.2016 tarihi mesai bitimine kadar ilgili firmalar tarafından Genel Müdürlüklerine gönderileceği belirtilmektedir. Daha önce Bölge Müdürlükleri tarafından Kuruluşlarına gönderilen makarnalık buğday firma hak edişleri (Belge ithalat süresi dolmamış olanlar) ile 14.04.2016 tarihine kadar gönderilecek olan hak edişlerin birlikte değerlendirileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda 04 Nisan - 28 Nisan 2016 (dahil) tarihleri arsında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgiler şube müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir. Bölge Müdürlüklerine gönderilecek ekmeklik buğday, arpa ve mısır hak edişlerinin 27.04.2016, makarnalık buğday hak edişlerinin ise 14.04.2016 günü mesai bitimine kadar Kuruluşlarına gelmesi gerektiği belirtilmektedir.

15

AVRUPA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ HK.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 2016 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adaylarla ilgili bilgilendirme yazısı ekte yer almaktadır. (2030)

EK-7: Bilgilendirme Yazısı

16

ÜLKEMİZ MENŞEİLİ ÜRÜNLERİN RF'YE İTHALATINDA YENİ GÜMRÜK UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Novorossik Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 04/04/2016 tarih 41195 sayılı yazıda, Rusya Federasyonu Gümrük İdaresi tarafından 31 Mart 2016 tarihinden itibaren ülkemiz menşeli iç tüketim amacıyla ithal edilen ürünlerin gümrükleme işlemlerinin sadece belirli gümrük noktalarında yapılmasına yönelik bir yayımlandığı ifade edilmekte olup, sözkunusu gayri resmi tercümesi ile birlikte ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Talimat Rusça ve Talimat Türkçe Çevirisi ( 4 sayfa)

 

17

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.