2016/15 Özel Sirküler- Mısır İhracat Kayıt Sistemi Hk.

SİRKÜLER (2016-15)

Sayın Üyemiz;

Mısır İhracatçı kayıt sistemi hakkında daha önce tarafınıza çeşitli bilgilendirmeler sirkülerimiz aracılığıyla yapılmıştı. Bu defa Ekonomi Bakanlığı yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11.03.2016 tarihli yazıda;16 Mart 2016 tarihinden itibaren Mısır'da uygulanmaya başlanacak olan Kayıt Sistemine ilişkin Kahire Ticaret Müşavirliğimizce yapılan çalışmalar neticesinde aşağıdaki bilgilerin Ekonomi Bakanlığı'na iletildiği,

"1. 2016/43 sayılı Kararın, üreticilerin sunmak zorunda olduğu belgeleri düzenleyen ikinci maddesinde, "certificate of the legal entity of the factory and factory license” ifadesi mevcuttur. Bu belgelerden birincisinin Türkiye'deki Sanayi Sicil Belgesine denk olduğu, ikincisinin ise İşletme Ruhsatı / İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı / Fabrika Ruhsatı olabileceği belirtilmiştir.

2. Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (General Authority for Export and Import Control - GOEIC) yetkilileriyle temaslarda, "Certificate of the legal entity of the factory” adıyla istenen belgenin içeriğinin ne olması gerektiği konusu sorulmuş olup, fabrikaların sicil kaydının istendiği anlaşılmıştır. Bilindiği üzere, ülkemizde Sanayi Sicil Belgesi, eski adıyla İl Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri, yeni adıyla İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerince verilmektedir. Söz konusu belge, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa istinaden hazırlanan ve 25 Ekim 2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Sanayi Sicil Tebliği” kapsamında düzenlenmektedir. Anılan tebliğin birinci maddesinde yer alan "bu Tebliğin amacı, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamındaki işletmelerin sanayi siciline kaydına ilişkin usul ve esasları belirlemektir” hükmünden hareketle Sanayi Sicil Belgesinin Mısır makamlarınca aranan Sanayi Sicil Kaydı şartını net olarak karşıladığı değerlendirilmektedir.

3. "Factory license” adıyla istenen belgenin ülkemizdeki karşılığının ise 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan yönetmelik kapsamında İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler veya Organize Sanayi Bölgelerince düzenlenen "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğü yetkililerine konu hakkında bilgi danışılmış olup ülkemizde söz konusu ruhsat dışında herhangi bir fabrika lisansı uygulaması olmadığı öğrenilmiştir.

4. Yukarıda bahsedilen iki belgeye ek olarak, üretici firmalarımızın Sanayi Odalarından alacakları, ticari marka sahibi olup başka fabrikalara üretim yaptıran firmalarımızın ise Ticaret Odalarından alacakları Faaliyet Belgesini de sunmalarının, firmanın hâlihazırda faaliyette olduğunu kanıtlayan bir belge olması nedeniyle faydalı olacağı düşünülmektedir.

5. Kayıt sistemi kapsamında, firmalarımızca sunulması gereken diğer belgeler olan Yetkilendirme Formu, Marka Tescil Belgesi, üretilen markalar ve ürünlere ilişkin beyan, üretim başka bir firmanın markası için yapılıyorsa o firma adına üretim yapma iznini gösteren izin/yetki belgesi, ürün kalitesini belgelendiren ISO kalite kontrol sertifikası, ticari marka sahibi olup başka fabrikalara üretim yaptıran firmaların yasal mevcudiyetini kanıtlayan Ticari

Sicil Belgesi hususlarında herhangi bir belirsizlik olmadığı düşünülmektedir.

6. GOEIC yetkililerinden alınan şifahi bilgilerden, henüz hiçbir firmaya (Türk veya değil) sisteme kayıt için gereken Bakanlık onayının verilmediği, ancak kayıt başvurusu yapmış firmaları içeren üç listenin onay aşamasında olduğu; onaylanacak firmaların listesinin sadece Gümrük İdarelerine iletileceği ve firmalara kayıt işlemlerinin tamamlandığına ilişkin bildirim yapılacağı öğrenilmiştir. Bu itibarla, kayıt işlemleri tamamlanan firmaların Mısır Resmi Gazetesinde veya başka bir araçla ilanen duyurulmayacağı anlaşılmaktadır.

7. Henüz hiçbir firmamız, başvurusunun reddedilmesi nedeniyle Müşavirliğimizle temasa geçmemiştir.

8. Kayıt başvurusunun reddi iki şekilde ortaya çıkabilir. Eksik veya istenenden farklı bir belge sunulması halinde, firmalarımız eksikliklerini tamamlayarak yeniden başvuru yapabilecektir. Sunulan belgelerin içeriğiyle ilgili şüphe oluşması durumunda ise 2016/43 sayılı Kararın ikinci maddesinin son paragrafında yer alan "sunulan belgelerin doğruluğu hakkında şüphe hâsıl olduğu takdirde kayıt işleminin tamamlanmayacağı ve kayıt başvurusunu yapan kişinin talebi doğrultusunda ilgili firmanın veya fabrikanın denetlenebileceği” hükmü uyarınca firmalarımızın GOEIC'e başvurarak fabrikaların denetlenmesini talep etmeleri gerekecektir. Anılan denetimin ne şekilde yapılacağına ilişkin detaylar şu an itibariyle net değildir.”

Bu kapsamda, Kahire Ticaret Müşavirliği'nden alınan ve yukarıdaki bilgiler doğrultusunda güncellenen EK'li "Mısır - Üretici Kayıt Sistemi Bilgi Notu” iletilmektedir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

Ek: Müşavirlik Bilgi Notu