2015/49 Haftalık Sirküler

1. Avrupa Birliği'ne Asma Yaprağı İhracatı;

2. Psikotrop İçeren İlaçlar Hakkında;

3. Türkiye-Malezya STA Hakkında;

4. 2. Ulusal Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması Hakkında;

5. Moldova Bankaları Hakkında

6. Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik;

7. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

1

Avrupa Birliği'ne Asma Yaprağı İhracatı;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden almış olduğumuz yazıda, ülkemiz menşeli asma yaprağının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatında fiziksel ve kimlik kontrol sıklığının 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla %20 olarak tatbik edileceğinin daha önce duyurulduğu hatırlatılarak, bu defa, 27 Haziran 2015 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Komisyon Yönetmeliği uyarınca bahse konu oranın 1 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla %50'ye yükseltileceğinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

2

Psikotrop İçeren İlaçlar Hakkında;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Özbekistan yasalarına göre psikotrop madde içerdiği düşünülen ilaçların deklarasyonunun yapılmaması gibi nedenlerle Özbekistan gümrük kapılarında bazı sorunlar yaşandığından bahisle, kullanımı yasaklanan ve sınırlandırılan uyuşturucu, psikotropi maddeleri ve prosedürlerin listesi aşağıda sunulmuştur.

 

EK: Psikotropik İlaç Listesi

 

 

3

Türkiye-Malezya STA Hakkında;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; ülkemiz ile Malezya arasında yürütülen müzakereler sonucunda 17 Nisan 2014 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA)'nın onaylanmasına dair Bakanlar Kurulu kararı 01.06.2015 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandığından bahisle, söz konusu anlaşmanın yürürlük tarihinin belirlenmesine yönelik Nota Teatisinin tamamlandığı ve anlaşmanın 01 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

 

 

 

 

 

4

2. Ulusal Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması Hakkında;

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, TİM işbirliği, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizatörlüğü ve Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu'nun katkısıyla, gıda sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve tasarımın sektör için önemini vurgulamak amacıyla, "İhracatçı Birlikleri-Ulusal Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması”nın ikincisi organize edilmektedir.

 

"2.Ulusal Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması” başvuruya açılmış olup, söz konusu yarışmaya başvurmak isteyen tüm katılımcıların yarışmanın WEB sitesi (http://www.gidatasarimyarismasi.org/) aracılığıyla online başvuru yapabilmesi ve yarışma hakkındaki tüm bilgilere ulaşabilmesi mümkündür.

 

Bu itibarla; yarışma çerçevesinde profesyonel kategoride;

1.lik ödülü 55.000 TL,

2.lik ödülü 30.000 TL,

3.lük ödülü 15.000 TL

 

Öğrenci kategorisinde ise;

1.lik ödülü 20.000 TL,

2.lik ödülü 10.000 TL,

3.lük ödülü 5.000 TL olup yarışmamızda sektörümüzün profesyonellerinin de katılım gösterebileceği hususu bilgilerine duyurulur.

 

5

Moldova Bankaları Hakkında

Kişinev Ticaret Müşavirliğince Ekonomi Bakanlığı'na gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26.06.2015 tarihli yazıda; Moldova Merkez Bankası tarafından Moldova'nın en büyük bankaları arasında yer alan "Banca de Economii a Moldovei”, "Banca Sociala” ve "Unibank”a el konulduğu ve Moldova bankacılık sektörünün 2014 yılı sonundan bu yana ciddi bir kriz içinde bulunduğundan bahisle,

 

Moldova'ya ihracat yapacak firmalarımızın konuya ilişkin bilgilendirilmesi ve para transferi konusunda temkinli olmaları hususuna dikkat çekilmesinin faydalı görüldüğü ifade edilmektedir.

 

6

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik;

30 Haziran 2015 tarih ve 29402 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelikle;

Özetle;

- Eşyanın 5 iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmemesi halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren devralana, aşılan her gün için kanunun ilgili maddesi uyarınca işlem yapılacak. Belirtilen süre içinde eşyanın antrepodan çıkarılmaması halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren antrepo işleticisine ve devralana ayrı ayrı olmak üzere aşılan her gün için de aynı şekilde işlem yapılacak.

 

- Türkiye gümrük bölgesine havayolu ile getirilen hızlı kargo eşyası dışındaki eşyanın havaalanı dışında bulunan geçici depolama yerlerine alınmasına, Bakanlıkça belirlenecek zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

 

- Antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, yatırım yapmadan önce, antreponun açılacağı bölgede bulunan ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasına başvurarak bölgenin iç ve dış ticaret hacmine göre ekonomik yönden ihtiyaç olduğunu belirten yazılı görüş alacak. Akaryakıt antrepoları hariç olmak üzere özel antrepolar için ilgili oda görüşü aranmayacak.

 

- Yatırım izni talepleri, talepte bulunulan yerdeki mevcut antrepo miktar ve hacmi de dikkate alınarak Bakanlıkça sonuçlandırılacak.

 

- Antrepo açılış taleplerine ilişkin müracaatlar, yerinde incelemeler de yaptırılmak suretiyle ilgili antreponun fiziki yapısının belirtilen vasıf ve şartları haiz olup olmadığı hususu ile birlikte ekonomik gereklilik ve dış ticaret politikaları göz önünde bulundurularak Bakanlıkça sonuçlandırılacak. Gümrük müdürlüğü tarafından, antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediği incelenecek ve görüş de belirtilmek suretiyle talep bölge müdürlüğüne intikal ettirilecek. Antrepo devir talepleri, bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlığa aktarılacak ve Bakanlıkça sonuçlandırılacak.

- Antrepolarda, gümrük idaresi amirleri veya yetkili kılınacak gümrük personeli tarafından yapılacak denetleme neticesinde suiistimal ve kaçakçılık dahil yolsuzluk hallerinin tespiti üzerine bu durum bölge müdürlüğüne bildirilecek. Bölge müdürlüğünce karar verilmesi halinde tedbir olarak antrepoya eşya alınmasına izin verilmeyecek ve duruma ilişkin Bakanlığa bilgi verilecek. Yapılacak inceleme sonucunda antrepo açma ve işletme izni Bakanlıkça geri alınabilecek.

 

- Bakanlık, sınırlarını açık olarak belirtmek kaydıyla, yönetmelik çerçevesinde geçici depolama yeri veya antrepo açma ve işletme izni verme ve kapatma yetkisini gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine devredebilecek.

 

Hususlarında düzenleme yapılmış ve ayrıca;

 

16'ncı Madde ile de YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ müessesesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

7

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.