2015/37 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/37)

1. Türk Eximbank Kredi Ve Sigorta/Garanti Programları Bilgilendirme Seminerleri Hakkında Bilgi;

2. Rimi marketler Zinciri Hakkında Bilgi;

3. Afrika Günü Sempozyumu Hakkında Bilgi;

4. Kesim ve İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi;

5. Suriye'ye Sigara Cinsi Eşyanın Sevki Hakkında Bilgi;

6. Fas Doğalgaz Yatırımları Hakkında Bilgi;

7. Dakar Denizcilik Salonu Etkinliği Hakkında Bilgi;

8. 5. Çin –Avrasya Expo 2015 Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;

9. Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Çalışma Kahvaltısı Sonuç Raporu Hakkında Bilgi;

10. Irak'ta Yatırım Olanakları Konferansı Sonuç Raporu Hakkında Bilgi;

11. E- Fatura Uygulaması Hakkında Bilgi;

12. Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği Hakkında Bilgi;

13. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA/GARANTİ PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ

HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.(Eximbank), Türk ihracatçılarının yeni ülkelere açılmalarına, ihraç ettikleri mal ve hizmetleri çeşitlendirmelerine, ihraç mallarına yeni pazarlar bulmalarına, uluslararası ticarette paylarını artırmalarına, uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazanmalarına destek vermek ve ticari ve politik risk taşıyan pazarlarda güvence altında iş yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla krediler, ülke kredileri, garanti ve sigorta hizmetleri vermektedir.

 

Bu kapsamda, Birliğimiz tarafından üyelerimizin Eximbank'ın sunduğu hizmetlerle ilgili bilgi edinmeleri ve bu hizmetlerden daha etkili biçimde faydalanabilmeleri amacıyla Türk Eximbank A.Ş. uzmanları tarafından sunumların yapılacağı bir bilgilendirme toplantıları organize edilmektedir.

 

Bu itibarla, Hopa'da 26 Mayıs 2015 Salı, Rize'de 27 Mayıs 2015 Çarşamba ve Trabzon'da 28 Mayıs 2015 Perşembe günleri 13.30-18.00 saatleri arasında Türk Eximbank A.Ş. Kredi ve Sigorta /Garanti Programları Uygulamaları konusunda Bölgede yerleşik ihracatçılarımıza ve ilgili sektör mensuplarına yönelik düzenlenmesi planlanan söz konusu bilgilendirme toplantısına katılmak isteyen firmaların en geç 25 Mayıs 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize ekteki form kullanılarak (0462) 3269401 nolu faks veya E-posta: sgumuskaya@dkib.org.tr adresi aracılığıyla) kayıt yaptırmaları hususunda bilgileri ve gereğini rica olunur.

 

Ek: Katılım formu

2

RİMİ MARKETLER ZİNCİRİ HAKKINDA BİLGİ;

ICA Group bünyesinde faaliyet gösteren toplam 242 markete sahip Rimi Marketler zincirinin Litvanya temsilcisi ve Ticaret Direktörünün ziyaret edilmesi ile ilgili olarak Vilnius Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20/05/2015 tarih 65134 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı (2 sayfa)

 

3

Afrika Günü Sempozyumu Hakkında Bilgi;

Dışişleri Bakanlığı ve DEİK ev sahipliğinde, Ankara'daki Afrika Büyükelçiliklerinin işbirliğiyle 25 Mayıs 2015 tarihinde Ankara Sheraton Oteli'nde de 15:00-18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan Afrika Günü Sempozyumu ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 18/05/2015 tarih 900 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

4

KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 18/05/2015 tarih 10083 sayılı yazıda,

 

Bölgelerinde sera ve plastik örtü altında yetişen karpuzların TS/1132 Karpuz Standardının 4.2.1 Genel Özellikler bölümünde yer alan; "Karpuz yeterli olgunluk göstermeli ve yeterli genişlikte olmalıdır (1) Yeterince gelişmiş olması ve tatmin edici olgunluk görüntüsü karpuz içinin renk tadı ile tespit edilir. Bu özelliği karşılaması durumu, karpuzun meyve etinin orta noktasının en az 8 biriks değerine sahip olmasını ile de tespit edilir.” hükmündeki özellikleri sağladığı tespit edildiğinden; Karpuz Kesim ve İhracat Tarihleri Belirleme Komisyonunca 18/05/2015 tarihinden itibaren kesimine ve ihracına karar verildiği ifade edilmektedir.

 

5

SURİYE'YE SİGARA CİNSİ EŞYANIN SEVKİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 18/05/2015 tarih 64446 sayılı yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Cilvegözü, Öncüpınar, Karkamış ve Akçakale kara hudut kapılarında verilmekte olan gümrük hizmetlerinin yeniden planlanarak bazı sınırlamaların uygulamaya konulduğu belirtilmekte olup, konu ile ilgili adı geçen Bakanlık yazısında 30/04/2015 tarihi itibariyle Suriye'ye açılan kara hudut kapılarında sigara cinsi eşyanın Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygulamasına son verildiği ifade edilmektedir.

 

6

FAS DOĞALGAZ YATIRIMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Büyükelçimizin Fas Enerji Maden Su ve Çevre Bakanı Abdelkader Amara ile görüşmesi daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan, 15/05/2015 tarih 1081 sayılı yazıda; Fas'ın enerji ihtiyacını karşılamak üzere, doğalgazın mevcut enerji kaynakları içerisindeki payının arttırılması için çalışma yürütüldüğü, Fas'ın El Jadida şehrinde jorf Lasfar LNG terminalinden 400 km'lik gaz borusu hattı ile doğalgazın diğer merkezlere iletilmesini teminen yapılması öngörülen yatırımlar için 4,6 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte olup, bahse konu proje ve diğer enerji yatırım alanlarında önümüzdeki dönemde gündeme gelmesi söz konusu ihalelerin takip edilmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

 

7

DAKAR DENİZCİLİK SALONU ETKİNLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 15/05/2015 tarih 64277 sayılı yazıda; 3-6 Aralık 2015 tarihleri arasında Senegal'in başkenti Dakar'da "II.Denizcilik Salonu” etkinliğinin düzenleneceği belirtilmekte olup, sözkonusu etkinliğin balıkçılık, akuakültür (yetiştiricilik), deniz ulaşımı ve limanlardan sorumlu Bakanlıkların yetkilileri, ulusal ve uluslar arası teknik ve mali ortakları, medya ve STK'ları buluşturacağı ifade edilmektedir.

 

8

5. ÇİN –AVRASYA EXPO 2015 MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

12-16 Ağustos 2015 tarihleri arasında Sincan Uygur Bölgesi'nin (SUÖB) Başkenti Urumçi'de düzenlenecek olan "5. Çin –Avrasya Fuarı” ile ilgili olarak Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 14/05/2015 tarih 8995 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Kayıt Formu (2 sayfa)

1.

9

TÜRKİYE-KUVEYT İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA KAHVALTISI SONUÇ RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 14/05/2015 tarih 873 sayılı yazısı ekinde alınan; Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın katılımlarıyla 28 Nisan'da 2015'te Kuwait City'de gerçekleştirilen Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Çalışma Kahvaltısı Sonuç Raporunun ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Sonuç Raporu (8 sayfa)

 

10

IRAK'TA YATIRIM OLANAKLARI KONFERANSI SONUÇ RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 14/05/2015 tarih 873 sayılı yazısı ekinde alınan; Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin katılımlarıyla 10 Nisan'da 2015'te İstanbul'da gerçekleştirilen Irak'ta Yatırım Olanakları Konferansı Sonuç Raporunun ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Sonuç Raporu (22 sayfa)

 

 

 

2. 11

E- FATURA UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

İhracatta e- fatura uygulamalarına yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yönelik yazısı aynen ekte yer almaktadır.

 

12

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 22 Mayıs 2015 CUMA tarih ve 29363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ekte bulunmaktadır. Lütfen tıklayınız..

 

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.