2015/20 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/20)

1. Avrasya Birliği EAC Sertifikası Bilgilendirme Toplantısı Hakkında Bilgi;

2. Rusya Federasyonu –Uluslararası Tarım Forumu Hakkında Bilgi;

3. Bosna Hersek ve Azerbaycan Hakkında Bilgi;

4. Kolza Talebi Hakkında Bilgi;

5. AB'ye Fındık İhracatı Hakkında Bilgi;

6. Rusya Federasyonu Adıge Cumhuriyeti Tanıtım Toplantısı Hakkında Bilgi;

7. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

8. Vietnam Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

9. DOKA- 2015 Yılı Mali Destek Programları Hakkında Bilgi;

10. 5.Çin-Avrasya Expo 2015 Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;

11. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

AVRASYA BİRLİĞİ EAC SERTİFİKASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren ve Rusya, Kazakistan, Belarus ve Ermenistan'ın üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği icra organı olan Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun Moskova'daki merkezine yapılan ziyaretle ilgili olarak Moskova Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/03/2015 tarih 375 sayılı yazıda; daha önce Rusya'ya yapılan ihracatta bazı ürünler için istenilen GOST-R Uygunluk belgesinin 15 Mart 2015 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığı ve bu belgenin yerine Avrasya Birliği Sertifikası olarak adlandırılan EAC Gümrük Birliği Sertifikasının yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda, yeni haliyle, "Gümrük birliği Sertifikası ve Gümrük Birliği Deklarasyonu” olarak isimlendirilen sözkonusu belgelerin verildiği mal grupları aşağıda yer almakta olup, konu ile ilgili olarak ihracatçı firmalarımızı bilgilendirmek amacıyla Birliğimiz organizasyonunda 3 Nisan 2015, Cuma günü 14:30-16:00 saatleri arasında bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Bahsekonu eğitim seminerine katılım ücretsiz olup, katılmak isteyen firmalarımızın aşağıdaki tabloyu doldurup Birliğimize faks ya da e-mail yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

 

Seminer Konuları:
1-EAC Kanun düzenlemeleri Gost-r sertifikası iptali
2-EAC Gümrük Birliği Sertifikası
3-EAC Gümrük Birliği Deklarasyonu
4-Onay mektupları
5-Yangın sertifikaları
6-Sertifika olmadığı takdirde firmaların hangi durumla karşılaşacağı
7-Soru Cevap

Ayrıntılı Bilgi:
EĞİTMEN: Nurhan AYDIN
Ecocert Center Certification
Tel: 0212 504 20 22
Fax: 0212 504 19 38
Gsm:0532 625 36 08
E-mail: info@ecert-tr.com

 

Eğitim Tarihi ve Yeri: 3 Nisan 2015 - TTSO (3. Kat Toplantı Salonu)

Eğitim Saatleri : 14:30-16:00

Eğitimci : Nurhan AYDIN

Katılımcı-Adı Soyadı

Firma Adı

Telefon/Faks

E-posta

GSM No

1-

2-

Lütfen Birliğimize ait 0.462.326 94 01 Nolu Faksa veya sgumuskaya@dkib.org.tr e-posta adresine gönderiniz.

2

RUSYA FEDERASYONU –ULUSLARARASI TARIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/03/2015 tarih 39865 sayılı yazıda; Rusya Federasyonu (RF)'nun Ankara Büyükelçiliği'nden Bakanlıklarına intikal eden ve bir suret ilişik bulunan notada; Krasnogorsk şehrinde 30-31 Mart 2015 tarihlerinde tertip edilecek olan tarım forumuna ülkemiz firmalarının da davet edildiği ifade edilmektedir.

 

Ek: Nota ve Ekleri (8 sayfa)

 

3

BOSNA HERSEK VE AZERBAYCAN HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye ihracatçılar Meclisi'nden alınan 25/03/2015 tarih 719 sayılı yazıda, Ülkemiz ile Azerbaycan ve Bosna Hersek arasında gümrük alanındaki tüm konuların en üst düzeyde ele alınabilmesini teminen, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin CANİKLİ tarafından Nisan ayında anılan ülkelere iki ayrı ziyaret gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu ziyaret kapsamındaki toplantılarda ele alınmasında fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede sözkonusu toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 31 Mart 2015 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesini rica ederiz.

 

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

4

KOLZA (KANOLA) TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Kopenhag Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/03/2015 tarih 40571 sayılı yazıda; aşağıda iletişim bilgileri verilen "Dacme” unvanlı firmanın Müşavirliklerine yaptığı başvuruya atıfla, sözkonusu firmanın Gürcistan'da kuracağı sağlık ürünleri fabrikası için, ülkemizden ilk etapta 500 kg. temizlenmiş ve kurutulmuş kolza (kanola) tohumu talebinde bulunduğu ve müteakip dönemlerde ise yıllık 2-3 ton arasında alım yapabileceğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

 

İletişim Bilgileri:

Firma İsmi: DACME

İlgili Kişi: Mrs. Gertrud Lei

Adres: Fabersvej 56, 8900 Randers C, Danimarka

Tel: +45 28 59 94 60

e-posta: Gertrud.lei@gmail.com

 

5

AB'YE FINDIK İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Avrupa Birliği (AB)'ne fındık ihracatımızda 884/2014/EU sayılı Komisyon Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen kontrollerden ötürü Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo gümrük kapısında ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar ile ilgili olarak AB Nezdindeki Daimi Temsilciliğimizin bir yazısına atfen; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/03/2015 tarih 40214 sayılı yazı aynen aşağıya çıkartılmıştır.

 

"• Ortak Giriş Belgelerinde (CED) I.20 kutucuğunun doldurulmasına ilişkin olarak hazırlanan ve bir örneği ekte yer alan kılavuzun Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketiciler Genel Müdürlüğü (DG SANCO)'nden temin edildiği, söz konusu kılavuza http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/docs/guidance_art-9-4.pdf internet adresinden de ulaşılabileceği,

 

• Üye ülke giriş noktası (DPE) tarafından sevkiyatın üye ülke ithalat noktasına (DPI) transferine izin verilebilmesi için I.20 kutucuğunun işaretlenmesi, ülke adı, mevcut ise DPI'nın spesifik kodu veya numarasının, mevcut değilse DPI'ye ait adres bilgilerinin yazılması, mevcut bulunması halinde temas kişisinin adının, e-posta adresinin, e-posta adresi yoksa faks numarasının belirtilmesi, DPI'nın hayvansal kökenli olmayan gıdalar için de TRACES sistemini kullanıyor olması halinde TRACES birim kodunun belirtilmesinin gerektiği,

 

• I.20 kutucuğunun doldurulmadığı hallerde; DPE aynı zamanda bir DPI ise, DPE yetkili makamlarının kimlik ve fiziksel kontrollere ilişkin olarak CED'i doldurabileceği; DPE aynı zamanda DPI değil ise, yetkili makamların operatörlerden I.20 kutucuğunun düzgün bir şekilde doldurulmasını talep edebileceği veya operatörler DPI belirtmez ve/veya I.20 kutucuğunu düzgün bir şekilde doldurmazlarsa ülke içerisinde bir DPI tayin edebileceği,

 

• I.20 kutucuğunun düzgün bir şekilde doldurulmadığı hallerde; DPE aynı zamanda bir DPI ise, DPE yetkili makamlarının kimlik ve fiziksel kontrollere ilişkin olarak CED'i doldurabileceği; DPE aynı zamanda bir DPI değil ise, yetkili makamların operatörlerden I.20 kutucuğunun düzgün bir şekilde doldurulmasını talep edebileceği veya operatörler I.20 kutucuğunu düzgün bir şekilde doldurmazsa ülke içerisinde bir DPI tayin edebileceği,

 

• Operatörlerin sevkiyatın DPI'ya varışından en az bir iş günü önce DPI yetkili makamlarına bildirimde bulunmaları ve söz konusu bilgilerin I.20 kutucuğunda yer alan tercihen e-posta adresine veya faks numarasına iletilmesi gerektiği, aksi takdirde DPI'ya sevkiyatı reddetme yetkisi tanındığı ifade edilmektedir.”

 

Ek: Kılavuz (5 sayfa)

 

6

RUSYA FEDERASYONU ADIGE CUMHURİYETİ TANITIM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Rusya'nın Güney Federal Bölgesinde yerleşik Adıge Cumhuriyeti'ndeki iş ve yatırım olanakları ve planlanan projeler hakkında bilgilerin aktarılacağı, "Adıge Cumhuriyeti Tanıtım Toplantısı” ile ilgili olarak Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu'ndan alınan 24/03/2015 tarih 543 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı, Taslak Program, Heyet Listesi ve Katılım Teyit Formu (4 sayfa)

 

 

7

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

TMO'dan alınan çeşitli duyurular paralelinde Kuruluşları stoklarında bulunan yerli ekmeklik buğdayların mamul madde ihracatı sonrası satışa verileceği ilgi sirkülerimiz ile ilgili üyelerimize duyurulmuştu. Bu defa, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 24/03/2015 tarih 1112696 sayılı yazıda;

 

Kuruluşlarınca bu kez yapılan değerlendirmede un ve bulgur fabrikalarının yanında mamul madde ihracatları karşılığı bisküvi fabrikalarına da 2009 – 2010 - 2011 ürünü ekmeklik buğdaylar ile Edirne ve Kırıkkale Şube Müdürlükleri açık yığın stoklarından satış yapılabileceğinin uygun görüldüğü ifade edilmekte olup, bu kapsamda, ekmeklik buğday talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları hububat miktarlarının (Uygulama Esaslarında belirtilen) ilişikte bulunan formata göre gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Ek: Mamul Madde İhracatı Sonrası Firma Hakediş Tablosu (1 sayfa)

 

8

VİETNAM TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sn. İbrahim ŞENEL başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Meclisleri organizasyonu ve Uludağ İhracatçı Birlikleri işbirliği ile 14-17 Nisan 2015 tarihleri arasında Vietnam'a yönelik düzenlenecek olan Ticaret Heyeti ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/03/2015 tarih 700 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı (1 sayfa)

9

DOKA- 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 20/03/2015 tarihli yazısı ekinde alınan, 2015 yılı mali destek programları ile ilgili bilgi notu ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Bilgi Notu ( 2 sayfa)

 

10

5.ÇİN-AVRASYA EXPO 2015 MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda; 05 - 09 Ağustos 2015 tarihleri arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin (SUÖB) başkenti Urumçi'de bu yıl beşinci defa "5. Çin - Avrasya Fuarı” adıyla düzenlenecek olan ve bölge liderlerinin yanı sıra ülkemizden de Bakanlar düzeyinde üst düzey katılımın plânlandığı fuarın Milli Katılım organizasyonunun bu yıl yeniden Genel Sekreterliklerince gerçekleştirilmesi planlanmakta olduğu iletilmektedir.

Anılan bölgenin Türkiye için taşımakta olduğu özel anlamın yanı sıra Orta ve Batı Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin arzu edildiği bu dönemde, söz konusu fuarın anılan pazara girmek isteyen firmalar için büyük bir imkân yaratacağı düşünülmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu etkinlik, tarafımızdan salt ticari bir organizasyon olarak değerlendirilmeyerek ülkemizin etkin tanıtımı ve Türk ve Türkiye imajının anılan bölgede etkin olarak sunulabilmesi hedeflendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, fuar katılım bedeli nakliye ve gümrük hizmetleri dahil 450.-Abd Doları / m² ; (her m² ye 5 kg havayolu gidiş - 5 kg havayolu dönüş hakkı) nakliye ve gümrük hizmetleri hariç 300.-Abd Doları/ m² olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Fuara milli katılım kapsamında katılacak olan firmalarımız T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından onay verilmesi durumunda 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında, destek olarak yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacaklardır. Bu kapsamda da stant katılım bedelinin (nakliye, gümrük, stant konstrüksiyon) %50'si ve her firmadan 2 firma yetkilisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak biletlerinin %50'si 10.000.-USD Dolarına kadar teşvik kapsamında olacaktır. Bununla birlikte, Çin Halk Cumhuriyeti 2015 yılında hedef ülkeler arasında yer almakta olup fuara katılan firmalar 20 puan ilave destekten yararlandırılacaklardır.

Fuara katılmak isteyen firmalarımızın başvuru formunu Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine en geç 30/03/2015 tarihine kadar (oaibpr@oaib.org.tr) iletmeleri gerekmektedir. EK: Bilgi ve kayıt formu

 

11

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.