2015/06 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/07)

1. Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hk;

2. Ukrayna'da İlave İthalat Vergisi Oranları Hk;

3. Malta Projeler Hk;

4. Mozambik Yatırım Ortamı Hk;

5. Türkiye-Mali İş Forumu Hk;

6. Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) Hk;

7. Parakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun;

8. Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği;

9. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TÜRK TİCARET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI HK.

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden almış olduğumuz 22/01/2015 tarih 167 sayılı yazıda; Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi'nin 2014-2015 dönemi bir numaralı eylem maddesi olan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun uygulanmasından kaynaklı sorunların değerlendirilmesi ve uygun görülenlere yönelik yasa değişiklik önerilerinin hazırlanması” kapsamında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda değiştirilmesi öngörülen maddelerin karşılaştırmalı tablosu ve gerekçeleri ilişikte sunulmakta olup, sözkonusu taslağa ilişkin maddeler bazında birliğimiz gerekçeli görüş ve önerileri talep edilmektedir.

 

Bu kapsamda, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere konu ile ilgili olabilecek görüş ve önerilerinizin 02 Şubat 2015 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Kanun Tasarı Taslağı

 

 

 

 

 

2

UKRAYNA'DA İLAVE İTHALAT VERGİSİ ORANLARI HK.

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/01/2015 tarih 215 sayılı yazıda belirtilen
Ukrayna'daki İlave İthalat Vergisi Oranları'na ilişkin yazı ilişikte sunulmuştur.

 

Ek: Ukrayna Yazı

 

3

MALTA PROJELER HK,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/01/2015 tarih 228 sayılı yazında bahse konu; Malta tarafından Avrupa Komisyonu'nun değerlendirmesine sunulan 5 projeye ilişkin olarak, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmuştur.

 

Ek: Malta Yazı

 

 

 

4

MOZAMBİK YATIRIM ORTAMI HK,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/01/2015 tarih 228 sayılı yazıda bahse konu; Maputo Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan, Mozambik'teki yatırım ortamı, müteahhitlik ve iş fırsatları hakkındaki bilgi notu ilgilenen üyelerimiz için ilişikte sunulmuştur.

 

EK Mozambik Bilgi Notu

 

5

Türkiye-Mali İş Forumu Hk;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden almış olduğumuz 29/01/2015 tarih ve 235 sayılı yazıda bahse konu; Mali Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Boubacar Keita'nın ülkemize gerçekleştreceği resmi ziyaret kapsamında, 04 Şubat 2015 Çarşamba günü, Wndham Grand İstanbul Levent Oteli'nde T.C. Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Türkiye-Mali İş Forumu düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda katılmak isteyen firmalarımızın 02 Şubat 2015 Pazartesi mesai bitimine kadar DEİK ile iletişime geçerek başvurmaları gerekmektedir.

 

DEİK İlgili Personel

Sena Ağırgün

Eposta: afrikabolgesi@deik.org.tr

Faks : 0.212.339 35 92

 

 

 

6

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) HK;

Karayoluyla uluslararası taşımacılıkta gümrük kontrollerinin etkinliğinin artırılması ile güvenli taşımacılık yapılabilmesine yönelik olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının konaklama yapabileceği konaklama yerlerine ilişkin usul ve esaslar belirlen Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:3) aşağıda sunulmuştur.

EK: Tır İşlemleri Tebliği

 

 

 

 

7

PARAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN;

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması ve perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların birbirleri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” aşağıda sunulmuştur.

 

Ek: Perakende Ticaret Kanun

 

8

HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ;

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2015/4 nolu "Uygulama Usul Esasları Tebliği” aşağıda sunulmuştur.

 

Ek: Hayvancılık Yatırımları Tebliği

 

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.