2014/58 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/58)

1. İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgi;

2. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Hakkında Bilgi;

3. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hakkında Bilgi;

4. Kesim ve İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi;

5. Roma Ziyareti Hakkında Bilgi;

6. Rusya Geçiş Belgeleri Hakkında Bilgi;

7. Avrupa Birliği / Anti-Damping Soruşturması Hakkında Bilgi;

8. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Hakkında Bilgi;

9. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115) Hakkında Bilgi;

10. Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği Hakkında Bilgi;

11. Japonya ve Güney Kore'ye Ticaret Heyeti Programı Hakkında Bilgi;

12. Referans Fiyat Önlemi-İhracatta Referans Fiyatı Hakkında Bilgi;

13. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

"İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN” HAKKINDA BİLGİ;

 

Çeşitli Kanunlarda düzenleme yapan ve bir kısım borç ve ödemeler için yapılandırma imkanı getiren 6552 sayılı "Torba yasa” 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun metnine aşağıdaki link aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

(6552 İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun)

 

 

2

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/09/2014 tarih 1682 sayılı yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı”nın hazırlandığı ve sözkonusu Taslağa www.csb.gov.tr/gm/cygm linkinde yer alan "mevzuat” sayfasından ulaşılabildiği ifade edilmekte olup, sözkonusu Taslağa ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir

 

Bu çerçevede, konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan Görüş Bildirim Formu'nda belirtilerek, en geç 15/09/2014 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 

3

FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/09/2014 tarih 1676 sayılı yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği'nin Florlu Sera Gazlarına Dair 842/2006 sayılı Direktifi kapsamında "Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı”nın hazırlandığı ve sözkonusu Taslağa www.csb.gov.tr/gm/cygm linkinde yer alan "mevzuat” sayfasından ulaşılabildiği ifade edilmekte olup, sözkonusu Taslağa ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan Görüş Bildirim Formu'nda belirtilerek, en geç 15/09/2014 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 

4

KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 09/09/2014 tarih 455 sayılı yazıda; "Turunçgil Meyveleri Kesim, Toplama ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonunun 08/09/2014 tarihinde Mersin, Tarsus ve Adana bölgelerinde muhtelif bahçelerde yaptığı inceleme ve usare tespiti sonucunda, TS/34 Turunçgil Meyveleri Standardının 4.2.1. Genel Özellikler Maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde, Limon Mayer ve Enterdonat ile Mandarin Miho Wase çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiğinden, 12/09/2014 tarihinde kesimine 18/09/2014 tarihinde İhracatına Karar verilmiştir.”

 

5

ROMA ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

DEİK/ Türkiye-İtalyan İş Konseyi, İKV Confindustria, IAI ve İtalyan Ticaret ve Yatırım Ajansı Invitalia işbirliğiyle 30 Eylül-1 Ekim 2014 tarihlerinde Roma'da düzenlenecek olan "Türkiye-İtalya Yatırım İnovasyon Zirvesi” ve "Türkiye AB müzakere Süreci Semineri” ile ilgili olarak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 08/09/2014 tarih 1806 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Başvuru Formu ve Taslak Program (6 sayfa)

 

6

RUSYA GEÇİŞ BELGELERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Rusya Geçiş Belgeleri ile ilgili olarak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/09/2014 tarih 1663 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

7

AVRUPA BİRLİĞİ / ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 05/09/2014 tarih 120006319 sayılı yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "Asesülfam Potasyum” (2106.90.92, 2106.90.98, 2934.99.90 ve 3824.90.97 GTİP kodlu) ithalatına yönelik bir telafi edici vergi soruşturması başlatıldığı, konuya ilişkin 4 Eylül 2014 tarih ve C 297/2 sayılı AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_297_R_0002&from=EN linkinden ulaşılabildiği ve mezkur soruşturma neticesinde anılan ülkeye ilişkin herhangi bir önlem kararı alınması halinde Bakanlıklarınca sözkonusu ürünün AB'ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceği mütalaa edilmektedir.

 

 

8

GEÇİŞ BELGELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/09/2014 tarih 1664 sayılı yazıda; Giriş Belgesi Esasları Yönergesi'nin 10 uncu maddesi A-Dağıtım Usulü bölümü gereğince 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle kullanıma açılacak, İtalya tek tip geçiş belgelerinin genel kullanımda mevcudu bulunmadığı dikkate alınarak 30/08/2014 tarihinden itibaren Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde kullanıma açılmasının mezkur Yönergenin 24 üncü maddesi gereğince uygun görüldüğü belirtilmektedir.

 

8

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, 2014/6 sayılı "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı”nın, 28/08/2014 tarih 29102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa, sözkonusu Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 05/09/2014 tarih 100900 sayılı talimatları ekinde alınmış olup, ilişikte sunulmaktadır.

 

EK: 2014/6 Sayılı Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge (36)

9

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 115) HAKKINDA BİLGİ;

Bahsekonu tebliğ metni için tıklayınız..

10

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ Hakkında Bilgi;

Bahsekonu tebliğ metni için tıklayınız..

11

JAPONYA VE GÜNEY KORE'YE TİCARET HEYETİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 11.09.2014 tarihli yazıda; 07-10 Ekim 2014 tarihleri arasında Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin başkanlığında Japonya ve Güney Kore'ye yönelik bir ticaret heyeti programı düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçılarımızın söz konusu pazarlarda karşılaştığı sorunlar ile ziyaret esnasında gerçekleştirilecek toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ek'li form vasıtasıyla en geç 15 Eylül 2014 Pazartesi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin dkib@dkib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

EK: FORM

12

REFERANS FİYAT ÖNLEMİ-İHRACATTA REFERANS FİYATI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05.09.2014 tarihli yazıda; Buenos Aires Ticaret Müşavirliği'nin konuya ilişkin yazısına atıfta bulunularak;

- Arjantin Resmi Gazetesi'nde 2 Eylül 2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 3662 sayılı mevzuat uyarınca 4202 ve 4203 sayılı tarife başlıklarında yer alan ve metnin ek 1'de listelenen ürünlerin ek 2'de belirtilen ülkelerden ithalatında uygulanmak üzere, ürüne göre değişen referans fiyatlarının,

- Aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3663 sayılı mevzuatı uyarınca da 0805.50 GTİP'inde yer alan ve metnin ek 1'de listelenen ürünlerin, ek 2'de belirtilen ülkelere ihracatında uygulanmak üzere değişen oranlarda referans fiyatının, ihdas edildiği hususlarından bahisle, söz konusu referans fiyatlarının, anılan Resmi Gazete'de yayımını takip eden ikinci iş günü itibariyle yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü, diğer taraftan, bahse konu mevzuat ile getirilen referans fiyat uygulamasının halihazırda ülkemiz menşeli ürünleri kapsamamakla birlikte rakibimiz olabilecek ülkelerin bu uygulamaya tabi tutulmadığı, söz konusu gelişmenin ülkemiz lehine pazar payı yaratması ihtimaline istinaden ilgili üyelerimize duyurulması hususu bildirilmektedir.

Ek: Resolucion General 3662 ve 3663 Tabloları (10 sayfa)

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.