2014/54 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/54)

1. Novorossisk Limanı'nın BGH Kapsamında Kullanılması Hakkında Bilgi;

2. Çevre – Mevzuat Değişikliği Hakkında Bilgi;

3. İBB – İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Öğrenci Merkezi Hakkında Bilgi;

4. 2014/6 sayılı Karar Hakkında Bilgi;

5. Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Hakkında Bilgi;

6. Prodexpo 2015 Fuarı – Moskova/Rusya Hakkında Bilgi;

7. "Trade House Kremlevskiy” Firması Hakkında Bilgi;

8. Desing Turkey 2014 Başvuruları Hakkında Bilgi;

9. E-Belge Uygulaması Hakkında Bilgi;

10. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turqualıty®'Nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi;

11. Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği Hakkında Bilgi;

12. Ülkemizden Sebze Meyve Mamulleri Ve Balık İthalatı Talep Eden Firmalar Hakkında Bilgi;

13. Gürcistan'da 1 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Uygulamaya Girecek Yasada, Gürcistan'da Kalış Süreleri İle İlgili Yasa Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

NOVOROSSİSK LİMANI'NIN BGH KAPSAMINDA KULLANILMASI HAKKINDA BİLGİ;

Novorossisk Limanı'nın Basitleştirilmiş Gümrük Hattı kapsamında kullanılması ile ilgili olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/08/2014 tarih 1596 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Ülkemiz ve Rusya Federasyonu Gümrük İdareleri arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) projesinin geliştirilmesi amacıyla yapılan değerlendirmeler akabinde, ilk olarak Moskova Vnukovo Havalimanında uygulanmakta olan BGH sisteminin Karadeniz'deki Tuapse Limanı, Rusya Federasyonu-Ukrayna sınırında yer alan Treyebortneye kara sınır kapısı ile gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Rusya Federasyonu-Gürcistan sınırında yer alan Yukarı Lars kara sınır kapısını da içerecek şekilde genişletilmesi konusunda mutabık kalındığı,

Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilecek ihracatlarda kullanılan sınır kapılarına alternatif teşkil edebilmesi amacıyla Novorossisk Limanı'nın da BGH kapsamına dahil edilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi nezdinde girişimlerde bulunularak, konuya ilişkin Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi'nden alınan 19.08.2014 tarihli yazı ile Novorossisk Limanı'nın da BGH kapsamında işlem terminali olarak kullanılabileceği bildirilmiştir.

Ek: Yazı (1 sayfa)

2

ÇEVRE – MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28/08/2014 tarih 120006131 sayılı yazıda, Bazı yabani hayvan ve bitki örtüsü türleri örneklerinin Avrupa Birliği'ne (AB) girişinin yasaklanmasına ilişkin 888/2014 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün 15 Ağustos 2014 tarihli ve L243 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı belirtilmekte olup, yayımlanmasını takip eden yirminci gün yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

3

İBB – İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MERKEZİ HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde Nisan 2013 tarihinden bu yana faaliyet göstermekte olan İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi (ICIST) ile ilgili olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/08/2014 tarih 1608 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı ve ICIST Tanıtım Notu (4 sayfa)

 

4

2014/6 SAYILI "TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI” HAKKINDA BİLGİ;

 

2014/6 sayılı "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı”, 28/08/2014 tarih 29102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, bir nüshası ilişik bulunan Karar ile 16 kalem tarım ürününde mahsup sistemi çerçevesinde ihracat iadesi yardımı yapılması öngörülmektedir. Sözkunusu Karara ilişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Genel Sekreterliğimize intikal ettirildiğinde ayrıca bilgilendirme yapılacağına bilgilerinizi rica ederiz.

 

EK: 2014/6 Sayılı Karar (7 sayfa)

 

5

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/08/2014 tarih 1601 sayılı yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, karayolunda taşınan atıkların etkin izleme ve denetimlerinin yapılabilmesini teminen mobil atık takip (MoTAT) sisteminin uygulamaya geçirilebilmesi ve "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Avrupa Anlaşması” şartlarının sağlanabilmesi amacıyla 18/01/2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ'in revize edildiği ve sözkonusu Taslağa www.csb.gov.tr/gm/cygm linkinde yer alan "mevzuat” sayfasından ulaşılabildiği ifade edilmekte olup, sözkonusu Taslağa ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan Görüş Bildirim Formu'nda belirtilerek, en geç 29/08/2014 Cuma günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 

6

PRODEXPO 2015 FUARI – MOSKOVA/RUSYA HAKKINDA BİLGİ;

 

9-13 Şubat 2015 tarihleri arasında, Moskova/Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek olan "Prodexpo Uluslararası Gıda İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı” ile ilgili olarak, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 25/08/2014 tarih 7820 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı Başvuru Formu, Fuar Katılım Sözleşmesi (7 sayfa)

 

7

"TRADE HOUSE KREMLEVSKİY” FİRMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Trade House Kremlevskiy firması ile ilgili olarak, Novorossisk Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/08/2014 tarih 120006082 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (2 sayfa)

 

8

DESİNG TURKEY 2014 BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Desing Turkey 2014 Endüstriyel Tasarım Ödülleri organizasyonu ile ilgili olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/08/2014 tarih 1590 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

9

E-BELGE UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Ticaret Odası'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/08/2014 tarih 1588 sayılı yazıda, 15/08/2014 tarihinden itibaren İTO tarafından sunulan hizmeti iyileştirmek adına "E-Belge” uygulamasının başlatıldığı belirtilmekte olup, üyelerin www.ito.org.tr internet adresinden portala üyelik zorunluluğu olmadan e-imza ya da ıslak imzalı olarak belge müracaatında bulunulabileceği ifade edilmektedir

10

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®'NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/2)

Bahsekonu tebliğ metni için tıklayınız..

11

TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM

KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Bahsekonu yönetmelik metni için tıklayınız..

12

ÜLKEMİZDEN SEBZE MEYVE MAMULLERİ VE BALIK İTHALATI TALEP EDEN FİRMALAR HAKKINDA BİLGİ;

Firma listesi ve iletişim verileri için tıklayınız..

 

13

GÜRCİSTAN'DA 1 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULAMAYA GİRECEK YASADA, GÜRCİSTAN'DA KALIŞ SÜRELERİ İLE İLGİLİ YASA HAKKINDA BİLGİ;

 

Tiflis Büyükelçiliğimizden aldığımız bilgilendirmede, Gürcistan'da 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle uygulamaya girecek yasada, Gürcistan'da kalış süreleri yeniden düzenlenmekte olup, bu kapsamda hazırlanan bilgi ekte yer almaktadır. .Lütfen tıklayınız..

 

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.