2014/52 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/52)

1. AB Dışı İhracat Onay Numarası Hakkında Bilgi;

2. DİR-Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Yan Sanayici Uygulaması Hakkında Bilgi;

3. Belarus Ticaret Forumu Hakkında Bilgi;

4. Sweets and Snacks 2015 Fuarı Hakkında Bilgi;

5. Türkiye – Danimarka İşbirliği Fırsatları Hakkında Bilgi;

6. AB'ye Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı  Hakkında Bilgi;                      

7. FRUCOM-AB Sınırlarında Aflatoksin Kontrol Sıklığı Hakkında Bilgi;

8. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmeliği Taslağı Hakkında Bilgi;

9. Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Hakkında Bilgi;

10. Kırgızistan Koruma Önlemleri Soruşturması Hakkında Bilgi;

11. 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği U.U.E. Değişikliği Hakkında Bilgi;

12. Türk EXİMBANK Reeskont Kredisine İlişkin Düzenlemeler Hakkında Bilgi;

13. Irak'ta Düzenlenecek Fuarlara Katılım Hakkında Bilgi;

14. Resmi Gazetede Yayımlanan Son Mevzuat Hakkında Bilgi;

15. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

AB DIŞI İHRACAT ONAY NUMARASI HAKKINDA BİLGİ;

AB'ye su ürünleri ihracatı yapmak üzere onaylanmış işletmelerin listesi ile ilgili olarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 21/08/2014 tarih 120006045 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı ve Liste (2 sayfa)

 

2

DİR – DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA YAN SANAYİCİ UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Yan Sanayici Uygulaması ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20/08/2014 tarih 0120006014 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

EK: Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı (1 sayfa)

 

3

BELARUS TİCARET FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

28 Ağustos 2014 tarihinde düzenlenecek Belarus Ticaret Forumu ile ilgili olarak, İstanbul Ticaret Odası'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/08/2014 tarih 1573 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Belarus Heyet Listesi ve Ticaret Forumu Programı (3 sayfa)

 

4

AB'YE ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇA İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

AB'ye çift kabuklu yumuşakça ihracatı ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 21/08/2014 tarih 120006030 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

5

SWEETS AND SNACKS 2015 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Chicago/Amerika Birleşik Devletleri'nde 19-21 Mayıs 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sweets&Snacks Expo Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı ile ilgili olarak, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 19/08/2014 tarih 7616 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı ve Ön Başvuru Formu (2 sayfa)

6

TÜRKİYE – DANİMARKA İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI HAKKINDA BİLGİ;

DEİK/Türk-Danimarka İş Konseyi ve Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ile 10 Eylül 2014 Çarşamba günü düzenlenecek olan Türkiye Danimarka İşbirliği ve Networking Yemeği ile ilgili olarak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 19/08/2014 tarih 1687 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı ve Katılım Formu (2 sayfa)

 

7

FRUCOM-AB SINIRLARINDA AFLATOKSİN KONTROL SIKLIĞI HAKKINDA BİLGİ;

 

AB'nin 1152/2009 sayılı yönetmeliğinin yerini alan ve Türk fındığı için % 5 olarak uygulanmakta olan kontrol sıklığını rastgele kontrol (random control) olarak değiştiren 884/2014 sayılı AB Komisyon Yönetmeliği 14/08/2014 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanmış olup, sözkonusu yönetmelikten bir nüshanın ilişik sunulduğunu arzederim.

 

EK: AB Resmi Gazetesi

 

8

KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA TASLAK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/08/2014 tarih 1537 sayılı yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin ve Kısıtlanması Hakkında 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğünün ülkemizde uyumlaştırılması amacıyla hazırlanan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı”na http://kimyasallar.csb.gov.tr adresinin "mevzuat” sayfasından ulaşılabilmekte olup, sözkonusu Taslağa ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan Görüş Bildirim Formu'nda belirtilerek, en geç 01/09/2014 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 

 

 

9

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı tarafından "İhracata Yönelik Destek Programları”nın tanıtımı amacıyla Bakanlıkları koordinatörlüğünde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonunda 04-05 Eylül 2014 tarihleri arasında Kırşehir ve Nevşehir de düzenlenecek olan "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” ile ilgili olarak, Genel Sekreterliklerinden alınan 18/08/2014 tarih 16711 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı Kırşehir ve Nevşehir Dış Ticaret Seminer Programı (3 sayfa)

 

10

KIRGIZİSTAN KORUMA ÖNLEMLERİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Bişkek Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, Kırgızistan tarafından "Buğday Unu” ithalatına karşı başlatılan ve 22 Şubat tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici önleme hükmedilen korunma önlemi soruşturması neticesinde Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 22 Haziran 2017 tarihine kadar mezkûr ülkeye ithal edilen "Buğday Unu”nda kilo başına 3 Kırgızistan Somu (yaklaşık 0,06 ABD Doları) oranında ilave vergi tatbik edilmesine hükmedildiği belirtilmekte ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi uyarınca Türkiye'nin bu uygulamanın dışında bırakıldığı bilgisinin alındığı ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, Türkiye'nin Kırgızistan tarafından alınan bahse konu önlemin dışında tutulmasının Kırgız pazarında ülkemiz menşeli buğday unu ihracatı açısından bir rekabet avantajı yaratabileceği değerlendirilmektedir.

 

11

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ U.U.E. DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Bakanlık Makamının 04.08.2014 tarih ve 2014/421 sayılı onayı ile 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nin yeniden düzenlendiği ve anılan tarih itibari ile yürürlüğe girdiği ve 04.08.2014 tarihinden itibaren yapılacak başvurulara uygulanacağı talimatlandırıldığından, başvuruların yapılabileceği Bölge Müdürlükleri değişikliği ile diğer değişiklikleri içeren tablo ilişikte sunulmuştur.

 

Ek: 2011/1 Sayılı Tebliğ UUE Değişiklik Tablosu

 

 

 

12

TÜRK EXİMBANK REESKONT KREDİSİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ;

 

Türk EXİMBANK A.Ş.'den almış olduğumuz 18/08/2014 tarih ve 13131 sayılı konuya ilkin yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ek: Reeskont Kredisi Hakkında Bilgi;

 

13

IRAK'TA DÜZENLENECEK FUARLARA KATILIM HAKKINDA BİLGİ;

 

Erbil Ticaret Ataşeliğinin yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, Irak'ın içinde bulunduğu güvenlik krizinin ve son dönemde etkisini artan oranda hissettiren silahlı çatışmaların bölgede çok ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu ve ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan bir şiddette cereyan ettiği bilgisi verilerek, bu bölgeye yönelik fuar katılımlarının iptal edilmesinin uygun olacağının düşünüldüğü bildirilmiştir. Bu nedenle konu; Irak'ta düzenlenecek fuarlara bireysel düzeyde katılmak üzere Genel Sekreterliğimize başvuruda bulunacak üyelerimizin bilgilerine önemle sunulur.

 

14

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SON MEVZUAT HAKKINDA BİLGİ;

26 Temmuz 2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de;

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kara Sınır Kapılarında Dezenfeksiyon İşlemi ile İlgili 2014/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

27 Temmuz 2014 tarihli ve 29073 sayılı Resmi Gazete'de;

Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Millî Savunma ve Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2 Ağustos 2014 tarihli ve 29076 sayılı Resmi Gazete'de;

Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret ile Kalkınma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

6 Ağustos 2014 tarihli ve 29080 sayılı Resmi Gazete'de;

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği (No: 2014/34)

7 Ağustos 2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmi Gazete'de;

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 438)

8 Ağustos 2014 tarihli ve 29082 sayılı Resmi Gazete'de;

1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi ile Bu Sözleşme'nin 1988 Protokolü'ne Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün Kararları ile Getirilen Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/35)

9 Ağustos 2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmi Gazete'de;

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/24)

13 Ağustos 2014 tarihli ve 29087 sayılı Resmi Gazete'de;

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2014 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/37)

14 Ağustos 2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete'de;

Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

15 Ağustos 2014 tarihli ve 29089 sayılı Resmi Gazete'de;

Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri, Sağlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği (No: 2014/31)

Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği (No: 2014/32)

16 Ağustos 2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmi Gazete'de;

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi Kurulması ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 25/7/2014 Tarihli ve 2014/2 Sayılı Kararı

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı

18 Ağustos 2014 tarihli ve 29092 sayılı Resmi Gazete'de;

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

21 Ağustos 2014 tarihli ve 29095 sayılı Resmi Gazete'de;

Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

15

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.