2014/48 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2014/48)

1. Bazı Ülkeler İle Gümrük Alanında Yapılacak Üst Düzey Görüşmeleri için Bilgi Talebi Hk.

2. Köstence 2014-2015 yılı Fuarlar ve Sergi Takvimi Hk.

3. Fruit Logistica 2015 Fuarı Milli Katılım Duyurusu Hk.

4. Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri no:1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

5. Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ Kapsamındaki Belgesiz İhracat Kredilerinin taahhüt sürelerinin uzatılması Hk.

6. ABD GTS Hk

7. Sanayi İşbirliği Programı Yönetmeliği Taslağı Hk.

8. Cibex East Africa 2015 Fuarı Hk.

9. Türk Eximbank ile Bank of Georgia arasında İmzalanan Ticaretin Finansmanı Anlaşması Hk;

10. Irak Agrofood 2014 Fuarı Hk.

11. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

 

1

Bazı Ülkeler İle Gümrük Alanında Yapılacak Üst Düzey Görüşmeleri için Bilgi Talebi Hk.

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/07/2014 tarih 1403 sayılı yazıda; 2014 yılı Ağustos ve Eylül ayları içerisinde Bakan Yardımcısı Sayın Fatih METİN ve Müsteşar Sayın Ziya ALTUNYALDIZ başkanlığında oluşacak olan Bakanlık heyetleri ile Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Beyaz Rusya, Rusya, Gürcistan, ve Hong-Kong Gümrük İdareleri Başkanları arasında üst düzey görüşmelerin gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, sözkonusu toplantılara yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın sözkonu ülkeler pazarında karşılaştığı sorunlar ile Gümrüklerde yapmış oldukları ticaretlerde karşılaştığı sorunları ve anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu kapsamda, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların en geç 04 Ağustos 2014 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususu önemle bilgilerinize sunarız.

2

Köstence 2014-2015 yılı Fuarlar ve Sergi Takvimi Hk.

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/07/2014 tarih 1401 sayılı yazıda bahse konu; 2014 ve 2015 yıllarında düzenlenecek fuar takvimi ilgilenecek üyelerimiz için ekte sunulmaktadır..

 

EK : Fuar Takvimi

 

3

Fruit Logistica 2015 Fuarı Milli Katılım Duyurusu Hk.

 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 24/07/2014 tarih 8380 sayılı yazıda bahse konu; 4-6 Şubat 2015 tarihleri arasında Berlin/ Almanya'da yaş sebze ve paketleme sektörlerine yönelik düzenlenecek olan "FRUIT LOGISTICA” Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun 12. kez Genel Sekreterliklerince gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için duyuru ve katılım şartları ilişikte yer almaktadır.

 

EKİ : Duyuru ve Katılım Şartları

 

 

 

 

 

4

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri no:1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO:35)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğine2 "16.3.5.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri” alt başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki "16.3.5.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri” alt başlıklı bölüm eklenmiştir.

"16.3.5.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri

Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri genel olarak bu Tebliğin (16.3.5.1.) ve (16.3.5.2.) bölümlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir.

İthal edilen söz konusu malların ÖTV'ye tabi olmayan malların imalinde kullanılması halinde tahakkuk eden ÖTV'lerin, ÖTV iade alacaklarından mahsup edilerek ödenmesinin talep edilmesi de mümkündür.

Ancak bu taleplere konu olan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri, ÖTV iade alacaklarının vergi incelemesi sonucuna göre kesinleşeceği hallerde, mahsuben ödeme üzerine değil vergi incelemesi sonucuna göre gerçekleştirilir.

Bununla birlikte bu Tebliğ ekinde (EK:25) olarak yer alan "Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS)” sahibi mükelleflerin bahse konu teminatlarının %80'inin çözümü işlemleri ÖTV iade alacaklarına ilişkin devam eden vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin, kalan %20'sinin çözümü işlemleri ise devam eden vergi incelemesinin sonucuna göre yerine getirilir.

Bu kapsamda çözülecek teminat tutarının Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri için 300.000 Türk Lirasını, diğer iller için ise 100.000 Türk Lirasını aşması halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık onayının alınması üzerine teminat çözümü işlemleri yerine getirilir.

16.3.5.3.1. İmalatçıların Müracaat Şartları ve Sertifika Talebi

ETÇS almak isteyen ithalatçı imalatçıların;

i. Başvuru tarihi itibarıyla,

- Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu3 ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna4 muhalefetten mahkum olmamaları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu5 kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununda6 yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

- İmalatta kullanılan mallardan kaynaklı iade taleplerine yönelik en az bir vergi incelemesinin sonuçlanması ve bu inceleme sonucunun olumlu olması,

- Katma değer vergisi açısından sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi olmaması,

- İmalat işinde en az 35 işçi çalıştırması (İşçi sayısının tespitinde bizzat imalat işinde çalışan işçiler dikkate alınır. Bunlar dışında kalan yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.),

- Türk Standardı bulunan konularda, firmaların üretilen ürünlerinin ilgili Türk Standartlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan "Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi”ni (TSE Markası) haiz olması,

- Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların üretilen ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan "TSE Kritere Uygunluk Belgesi”ni (TSEK Markası) haiz olması,

ii. Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı itibarıyla;

- (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin ÖTV mükellefiyetinin bulunması,

- Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı, katma değer vergisi (tevkifat hariç) ve ÖTV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevini her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),

- Vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının en az 35 olması (Hesaplamada, ETÇS başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 36 aylık ortalama esas alınır. Ancak aylık çalıştırılan kişi sayısı en az 30 olmalıdır.)

gerekmektedir.

Bu şartları haiz ithalatçı imalatçılar, ETÇS alabilmek için aşağıdaki belgelerin aslı ya da noter onaylı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa müracaat edeceklerdir:

- Sanayi sicil belgesi,

- Üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olduğunu gösterir kapasite raporu,

- Türk Standardı bulunan konularda Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi,

- Türk Standardı bulunmayan konularda TSE Kritere Uygunluk Belgesi.

16.3.5.3.2. Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıkça Yapılacak İşlemler

İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıkça bu Tebliğin (16.3.5.3.1.) bölümünde ifade edilen hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra menfi bir tespit bulunmaması halinde ithalatçı imalatçılara iki takvim yılı için geçerli olan ETÇS verilir.

İmalatçılara verilen bu sertifikaya ilişkin bilgiler, belgenin verildiği günün akşamına kadar "GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan "Erken Teminat Çözümü Sertifikasını Haiz İmalatçılar” formuna işlenir.

İthalatçı imalatçıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya ETÇS aldıktan sonra bu sertifikayı alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, bu sertifika ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilir ve iptal bilgisi aynı gün içinde "GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan "Erken Teminat Çözümü Sertifikasını Haiz İmalatçılar” formuna işlenir.”

Tebliğ olunur.

5

Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hk.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24/07/2014 tarih 120005606 sayılı yazıda bahse konu; 05/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat:2008/6 sayılı "İhracat, Transit ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası ile ilgili bilgi ekte yer almaktadır.

 

EK : VRHIB

 

6

ABD GTS Hk

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/07/2014 tarih 1400 sayılı yazıda; Rusya Federasyonu'nun 7 Mayıs 2014 tarihi itibariyle ABD'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkartıldığı, Rusya Federasyonu'nun sözkonusu sistemden en fazla yararlanan ülkeler arasında yer alması nedeniyle, sözkonusu durumun ülkemiz ihracatı üzerindeki olası etkilerine dair İhracat Genel Müdürlüğü tarafından bir çalışma gerçekleştirildiği ifade edilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu çalışmanın sonuçları ilişikte yer almaktadır.

 

EK: ABD GTS

 

 

7

Sanayi İşbirliği Programı Yönetmeliği Taslağı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/07/2014 tarih 1394 sayılı yazıda, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 23. Toplantısında alınan "Kamu Alımlarının ve Kullanım Hakkı Tahsislerinin Yeniliği, Yerlileşmeyi ve Teknoloji Transferini Teşvik Edecek Şekilde İyileştirilmesi (2011/106)” kararı kapsamında, idarelerin maliyeti en az beş milyon (5.000.000) ABD Doları olan mal ve hizmet alımlarında yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik Sanayi İşbirliği Programı uygulamaları ile ilgili olarak Sanayi İşbirliği Programı Yönetmeliği Taslağı'nın hazırlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu Yönetmelik Taslağı”na ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, Sanayi İşbirliği Programı Yönetmeliği Taslağı”na ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere en geç 04/08/2014 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

EK : Yönetmelik Taslağı

 

 

8

Cibex East Africa 2015 Fuarı Hk.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 22/07/2014 tarih 13915 sayılı yazıda; 26-28 Şubat 2014 tarihleri arasında Kenya'nın Nairobi şehrinde düzenlenecek olan "Cibex East Africa 2015” fuarı bildirilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için ilgili adres aşağıda belirtilmiştir.

 

http://www.immib.org.tr/tr/fuarlar-cibex-east-africa-2015-fuari-hk.html

 

 

 

 

 

 

9

Türk Eximbank ile Bank of Georgia arasında İmzalanan Ticaretin Finansmanı Anlaşması Hk;

 

Ülkemizin resmi İhracat destek kuruluşu olan Türk Eximbank ile Gürcistan'ın önde gelen bankası Bank of Georgia arasında, Türkiye'den Gürcistan'a ihraç edilecek tüketim ve yatırım mallarının finansmanında kullanılmak üzere, 20 milyon ABD Doları tutarında rotatif bazlı, Ticaretin Finansmanına yönelik Kredi Anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Türk Eximbank tarafından sağlanacak finansman desteği ile Bank of Georgia, Türkiye'den mal ithal eden Gürcistanlı alıcılara, finansal kaynaklarını çeşitlendirmeleri ve Türkiye'den Gürcistan'a gerçekleştirilen ihracatın arttırılmasına yönelik kredi hizmeti sunacaktır.

 

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Türk Eximbank Genel Müdürü Sn. Hayrettin Kaplan; dünya genelinde sigorta/garanti ve doğrudan kredi desteği sağlayan sayılı ihracat kredi kuruluşlarından biri olan Türk Eximbank'ın, söz konusu anlaşma ile Türkiye'deki ihracatçı firmalar ve Gürcistan'daki ithalatçı firmaları iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi yönünde teşvik edeceğini, anlaşma kapsamında Gürcistan'daki ithalatçılara kullandırılacak 24 aydan kısa vadeli kredilere Türk Eximbank'ın %100 finansman desteği sağlayacağını belirtmiştir.

Anlaşmaya ilişkin açıklamada bulunan Bank of Georgia Genel Müdür Yardımcısı Sn. Nikoloz Gamkrelidze ise; 20 milyon ABD Doları tutarındaki kredi anlaşmasının, ticaretin finansmanına yönelik lider konumlarını daha da güçlendireceğini ve kurumsal müşterilerine köklü bir geçmişe sahip olan Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik işbirliği fırsatlarından yararlanma imkanı getireceğini ifade etmiştir.

 

10

Irak Agrofood 2014 Fuarı Hk.

 

Ortadoğu'nun en önemli gıda fuarlarından olan ve Türkiye için büyük önem arz edenErbil/ IRAK'ta17-20 Kasım 2014tarihlerinde düzenlenecek"Agro Food Iraq 2014”fuarına Türkiye'nin milli katılım organizasyonu Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilecektir.

Fuara ilişkin katılım bedeli ve ayrıntılı bilgiEk.1'desunulmakta olup, fuara Türkiye'nin Milli Katılımı altında iştirak etmek isteyen firmalarınEk.2'debulunan başvuru formunu doldurarak en geç29 AĞUSTOS 2014tarihine kadar Akdeniz İhracatçı Birliklerine göndermesi gerekmektedir.

EKLER:

1-IRAK AGRO FOOD 2014 Fuarı Katılım Bedeli ve Ayrıntılı Bilgi(2 Sayfa)

2-Başvuru Formu(1 Sayfa)

 

 

11

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.