2014/46 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/46)

1. Kuru Kayısıda Sülfit Kalıntısı Hakkında Bilgi;

2. Gürcistan Çok Girişli Geçiş Belgeleri Hakkında Bilgi;

3. RF İhracat Hakkında Bilgi;

4. İhale Hakkında Bilgi;

5. Taze (Siyah) İncir Toplama (Hasat) ve İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi;

6. İller Veri Tabanı Hakkında Bilgi;

7. Güney Kazakistan Bölge Ekonomisi ve Yatırım İmkanları Toplantısı ve İş Görüşmeleri Hakkında Bilgi;

8. Irak'a Yapılan İhracatlar Hakkında Bilgi;

9. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

Dr. Arzu EROL

Genel Sekreter V.

1

KURU KAYISIDA SÜLFİT KALINTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 07/07/2014 tarih 120005086 sayılı yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nin 28 Haziran 2014 tarihli nüshasında yayımlanan 718/2014/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile, bazı yem ve hayvansal menşeli olmayan gıdaların ithalatında resmi kontrollerin arttırılmasına dair 669/2009 sayılı Tüzüğün I Sayılı Eki'ne 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, AB'ye ihraç edilen ülkemiz menşeli kuru kayısı dahil edilmiş olup, sözkonusu ürün için sülfit kalıntısı bakımından artırılmış kontrol seviyesi % 10 olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

2

GÜRCİSTAN ÇOK GİRİŞLİ GEÇİŞ BELGELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/07/2014 tarih 1305 sayılı yazıda, 26/06/2014 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı sonucunda imzalanan protokolde; 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren çok girişli geçiş belgelerinin üzerinde sadece çekici plakasının yazılmasının yeterli olacağı konusunda mutabakata varıldığı belirtilmektedir.

3

RF İHRACAT HAKKINDA BİLGİ;

18-20 Nisan 2013 tarihleri arasında Antalya'da tertip edilen 12. dönem Türk - Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 12. dönem toplantısında; ülkemiz menşeli bitkisel ürünlerin Gürcistan üzerinden Rusya Federasyonu'na Transit geçişine imkan tanınması hususunda mutabık kalındığı, bu bağlamda, Gürcistan üzerinden RF'ye ihracat gerçekleştirecek firmalara ilişkin listenin 2014 yılı Temmuz ayı içerisinde RF makamlarına iletileceği, ifade olunarak, mezkur firmalara ilişkin listelerin ivedilikle intikal ettirilmesinin talep edildiği, bu meyanda bir firmanın Gürcistan üzerinden RF'ye transit sevkiyat gerçekleştirebilmesi için, ilişikte yer almakta olan listelerde firma ticaret ünvanının bulunduğu satırın sağ kısmında yer alan "GÜRCİSTAN TRANSİT” kutucuğuna "EVET” yazılması gerektiği belirtilmekte olup, RF'ye Gürcistan üzerinden transit sevkiyat yapmak isteyen üyelerimiz sözkonusu listelerin sonunda yer alan sütunu doldurmak suretiyle belirlenmesi ve anılan firmaların en geç 15 Temmuz 2014 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığına iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere RF'ye Gürcistan üzerinden bitkisel ürün ihracatı yapmayı talep eden üyelerimizin "Gürcistan Transit” sütununu doldurarak ivedilikle Genel Sekreterliğimize iletmeleri gerektiği hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ekler:

Ek1- Taze Meyve ve Sebze İhracatçı Firma Listesi (8 sayfa)

Ek2- Kuru Gıda İhracatçı Firma Listesi (5 sayfa)

4

İHALE HAKKINDA BİLGİ;

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/07/2014 tarih 1352 sayılı yazıda, 2.000 ton kırmızı mercimek (kabuğu çıkarılmış) ithalatı için yeniden uluslararası ihaleye çıkılacağı, ihale evraklarının satışı için son günün 07/08/2014 ve ihalenin kapanış tarihinin 10/08/2014 olduğu ifade edilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu ihaleye ilişkin bilgiler ilişikte sunulmaktadır.

Ek : İhale İlanı (2 sayfa)

5

TAZE (SİYAH) İNCİR TOPLAMA (HASAT) VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 07/07/2014 tarih 351 sayılı yazıda; "Bölge Müdürlüklerince oluşturulan Taze (Siyah) İncir Toplama (Hasat) ve İhraç Tarihleri Belirleme Komisyonunca, Taze Siyah İncir'in gerekli olgunluğa ulaştığı tespit edildiğinden; 10/07/2014 tarihinde toplanmasına (hasatına) ve ihracatına karar verildiği ifade edilmektedir..

6

İLLER VERİ TABANI HAKKINDA BİLGİ;

Yatırımı düşünen ihracatçıların bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanıp, OAİB Genel Sekreterliği web sitesinde kullanıma açılmış bulunan "İLLER VERİ TABANI” bölümünde iller bazında güncel istatistiklerin yer alması ile ilgili olarak Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/07/2014 tarih 1304 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

7

GÜNEY KAZAKİSTAN BÖLGE EKONOMİSİ VE YATIRIM İMKANLARI TOPLANTISI VE İŞ GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Kazakistan Cumhuriyeti Güney Kazakistan Vilayeti heyetinin Türkiye'ye yapacağı ziyaret çerçevesinde, 14 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul TOBB Plaza'da düzenlenecek olan Güney Kazakistan Bölge Ekonomisi ve Yatırım İmkanları Toplantısı ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/07/2014 tarih 1297 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, Katılı Formu, Taslak Program ve Heyet Listesi (5 sayfa)

8

IRAK'A YAPILAN İHRACATLAR HAKKINDA BİLGİ;

Irak'ta yaşanan olaylar nedeniyle, bu ülkeye ihracat yapan firmaların Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinde sorunlar yaşamasıyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 04/07/2014 tarih 120005086 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.