2014/43 Genel Sirküler HK.

SİRKÜLER (2014/43)

1. China International Bio-Energy Expo & Summit 2014 Hakkında Bilgi;

2. ABD-Kalıntı Limit Değişikliği Hakkında Bilgi;

3. Hedef Üreten Türkiye Üreten Kobi, KOBİ İhracat Seferberliği Hakkında Bilgi;

4. New Hampshire Gelirler ve İktisadi Kalkınma Departmanı Ticaret Heyeti ile Toplantı Hakkında Bilgi;

5. U-Net İşlemlerinin İç Gümrüklere Alınması Hakkında Bilgi;

6. Sofralık Üzüm Kesim ve İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi;

7. Serbest Bölgeler/Gümrük Antrepolarından Yapılan Taşımalar Hakkında Bilgi;

8. COSME Programı Genç Girişimciler İçin Erasmus Çağrısı Hakkında Bilgi;

9. Türk- Nepal İş Konseyi 1. Ortak Toplantısı Hakkında Bilgi;

10. Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilebilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespitine Dair Karar Hakkında Bilgi;

11. 2014 Yılı eğitim Programları Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

CHİNA INTERNATİONAL BİO-ENERGY EXPO&SUMMİT 2014 HAKKINDA BİLGİ;

 

Chise Renewable Energy Industries Association (CREIA) ve Çin Ticaret Odası Birliği (CCPIT) tarafından 16-18 Eylül 2014 tarihlerinde Pekin'de düzenlenecek Çin Uluslararası Bio-Enerji Konferansı ve Fuarı ile ilgili olarak Pekin Ticaret Müşavirliği'nden alınan 18/06/2014 tarihli yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı ve Ekleri (14 sayfa)

 

2

ABD-KALINTI LİMİT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Vaşington Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 18/06/2014 tarih 100634 sayılı yazıda; Mantar hastalığını önleyici mahiyette kullanılmakta olan "fungisit” adlı zirai ilacın muhteviyatında bulunan "mancozeb” adlı maddenin limit seviyelerinde ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından değişiklik yapıldığı ve mezkur uygulamanın 14 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için Mancozeb Çalışma Grubu tarafından yayımlanan mektup ilişikte yer almaktadır.

Ek: Mektup (6 sayfa)

 

3

HEDEF ÜRETEN TÜRKİYE ÜRETEN KOBİ, KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Halkbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında 16/06/2014 tarihinde imzalan "Hedef Üreten Türkiye Üreten Kobi, KOBİ İhracat Seferberliği” ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/06/2014 tarih 1166 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı ve Protokol (10 sayfa)

 

4

NEW HAMPSHİRE GELİRLER VE İKTİSADİ KALKINMA DEPARTMANI TİCARET HEYETİ İLE TOPLANTI HAKKINDA BİLGİ;

 

DEİK/Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından, 23-27 Haziran 2014 tarihleri arasında Türkiye'de bulunması beklenen New Hampshire Gelirler ve İktisadi Kalkınma Departmanı Ticaret heyeti ile 23 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilecek toplantı ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/06/2014 tarih 1172 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı ve Firma Listesi (2 sayfa)

5

U-NET İŞLEMLERİNİN İÇ GÜMRÜKLERE ALINMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/06/2014 tarih 1171 sayılı yazıda; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile 31/07/2013 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, U-NET kayıt ve kontrol işlemlerinin 23/06/2014 tarihinden itibaren esas itibariyle iç gümrüklerde gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu Genelge'nin bir örneği ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: 2014/5 Sayılı Genelge Örneği (5 sayfa)

 

6

SOFRALIK ÜZÜM KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 17/06/2014 tarih 6801 sayılı yazıda; açıkta yetiştirilen sofralık üzüm çeşitlerinden Earlyred, Yalova İncisi, Trakya İlkeren, Kardinal,(Earlyswitch, Ergin ve Perlet (Çekirdeksiz) için 19/06/2014 tarihinde kesimine, 20/06/2014 tarihinde ihracına karar verildiği ifade edilmektedir..

 

 

7

SERBEST BÖLGELER/GÜMRÜK ANTREPOLARINDAN YAPILAN TAŞIMALAR HAKKINDA BİLGİ;

 

Malumları olduğu üzere, ülkemize ve ülkemizden yapılacak olan uluslar arası yolcu, eşya/kargo taşımaları, 4952 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 12inci ve 13üncü maddeleri ile bu kanuna istinaden hazırlanan ve 11 Haziran 2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 65inci ve 66ıncı maddeleri ile düzenlenmiştir. Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından Meclislerine iletilen yazıda, İlgili bakanlığa intikal eden bilgilerden ve yapılan araştırmalardan ülkemiz limanlarına gelen eşyanın yabancı taşıtlarla taşınması konusunda gümrük müdürlüklerince gereken hassasiyetin gösterildiği, ancak liman sahası ile liman sahası dışında bulunan Serbest Bölgelerden/Bölgelere yapılacak taşımalar ile gümrük antrepolarına/antrepolarından yapılan taşımalarda gümrük müdürlükleri arasında yeknesak bir uygulamanın olmadığı,

 

Buna göre, mezkur Kanun ve yönetmelik çerçevesinde, gümrük müdürlüklerince ulaştırma mevzuatı kapsamında yürütülen işlemlerde yeknesaklığın sağlanmasını teminen erbest bölgelerden/serbest bölgelere yapılan taşımlar ile gümrük antrepolarına/gümrük antrepolarından yapılacak eşya taşımaları ile ilgili olarak;

 

1- Ülkemizdeki bir serbest bölgeden/gümrük antreposundan diğer bir serbest bölgeye/gümrük antreposuna taşınacak millileşmiş/millileşmemiş eşyanın kabotaj olması sebebiyle sadece Bakanlıktan uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki bölgelerinde (K, C, I, M, N ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlara,

 

2- Tüm serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen transit rejimindeki (millileşmemiş) eşyanın/kargonun yurtiçine taşımasının mezkur Kanun ve Yönetmelik gereği Bakanlıktan uluslar arası veya yurt içi taşımacılığı yetki belgelerinde (K, C, L, M, N VE P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlara yurtdışına taşınmasının ise sadece uluslar arası eşya taşımacılığı alanında Bakanlıktan yetki belgesi (C türü, L2 ve M3) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla,

 

3- Tüm serbest bölgeler veya gümrük antrepolarındaki millileşmiş eşya/kargo ile karayoluyla gelen transit rejimindeki (millileşmemiş) eşyanın/kargonun serbest bölgelerden veya gümrük antrepolarından yabancı ülkelere, uluslar arası eşya taşımacılığı alanında Bakanlıktan yetki belgesi (C türü, L2 ve M3) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlar ile ikili ve çok taraflı uluslar arası karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıkça özel izin belgesi verilmiş yabancı plakalı taşıtlara, taşınmasının 30 Mayıs 2014 tarih ve 25413 sayılı Makam Oluru ile uygun görüldüğü belirtilmektedir.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

8

COSME PROGRAMI GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ERASMUS ÇAĞRISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Avrupa Birliği (AB) tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edilebilirliliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya koyulduğu ifade edilen ve Başkanlıklarının COSME Programı ulusal koordinatörü olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/06/2014 tarih 1165 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı ve Ekleri (6 sayfa)

 

9

TÜRK- NEPAL İŞ KONSEYİ 1. ORTAK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

İş Konseyi eş başkanı Akhil Chapagain Başkanlığında 20 kişilik işadamları heyetinin ülkemizi ziyareti vesilesiyle 19 Haziran Perşembe günü düzenlenecek olan Türk-Nepal İş Konseyi 1.Ortak Toplantısıyla ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/06/2014 tarih 1159 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı ve Ekleri (4 sayfa)

 

10

AR-GE MERKEZLERİNDE İSTİHDAM EDİLEBİLECEK AR-GE PERSONELİ SAYISININ TESPİTİNE DAİR KARAR HAKKINDA BİLGİ;

 

18 Haziran 2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilebilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespitine Dair Karar ile 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısı otuz olarak belirlenmiştir.

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6400

 

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek Ar-Ge personeli sayısının tespitine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 6/5/2014 tarihli ve 3103 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

21/5/2014 TARİHLİ VE 2014/6400 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

MADDE 1 (1) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısı otuz olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Karar yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girer.

MADDE 3 (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11

2014 YILI EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Ülkemizde dış ticaret alanında çalışacak eğitimli ve kalifiye elemana duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda profesyonel bir eğitimin alınması ve dış ticaretin doğru bir şekilde, uygulamalı olarak ve gerekli teorik bilgiler ışığında öğrenilmesi çok önemlidir. Bu önemden yola çıkarak bilindiği üzere her yıl Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından üye firmalarımızın çalışanlarının ve ihracat konusuna ilgi duyan kişilerin bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için muhtelif "Eğitim Programları ve Seminerler” düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, 2014 yılı eğitim programlarının ihtiyaçlarınız doğrultusunda planlanabilmesi için aşağıdaki eğitim programına katılım talep formunun doldurulması siz firmalarımızdan gelen talepleri en etkin şekilde değerlendirebilmemizi ve eğitimde ihtiyaçların yüksek verimlilikle gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Bu kapsamda, talep edilen eğitimlerin gündeme gelmesi ve bu konudaki eğitim ihtiyacının kısa sürede tedarik edilmesi olanağını elde etmek amacıyla tasarlanan eğitim faaliyetleri kapsamındaki seminerlerden en fazla talep alan eğitim konusu kısa bir süre zarfında planlanıp, eğitimin küçük gruplar halinde ve etkileşimli olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle siz değerli ihracatçı firmalarımız ve çalışanlarının katkıları, talepleri ve görüş önerileri büyük önem taşıyacaktır. Bu çerçevede, firmanızın Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen eğitim programlarından en fazla faydayı elde etmesi mümkün olacaktır. Bahsekonu eğitim programları için başvuru ve detaylı bilgiyi elde etmek için http://www.dkib.org.tr/tr/aktuel-haberler-dis-ticaret-atolyesi-egitimleri.html linki tıklayınız..

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.