2014/27 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/27)

1. Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

2. İran Dış Ticaret Mevzuatı Hakkında Bilgi;

3. İhracatta Kalite Denetimi – Uygunluk Belgesi Hakkında Bilgi;

4. 2011/1 Sayılı Genelge Hakkında Bilgi;

5. DİR (Dahilde İşleme Rejimi) Kapsamında Yemlik Buğday İthalatı Hakkında Bilgi;

6. Suudi Arabistan'a Gidecek Otobüsler Hakkında Bilgi;

7. Irak'a Seyahat Edecek Vatandaşlarımız İçin Duyuru Hakkında Bilgi;

8. Güney Afrika Yatırım Forumu Ve Güney Afrika Cumhuriyeti Heyet Ziyareti Hakkında Bilgi;

9.Güncel Mevzuat Değşiklikleri Hakkında Bilgiler;

10. 2014 Yılı Eğitim Programı Ve Seminerler Hakkında Bilgi;

11. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

ÇİN HALK CUMHURİYETİ TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL'ün 15-21 Mayıs 2014 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti /Pekin ve Şanghay'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, DEİK organizasyonunda ve TİM ile MÜSİAD desteğiyle düzenlenecek olan Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Heyeti Programı ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/04/2014 tarih 819 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Başvuru Formu (3 sayfa)

 

 

2

İRAN DIŞ TİCARET MEVZUATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29/04/2014 tarih 831 sayılı yazıda, İran'ın 2014 yılı ithalat vergisi oranları ve dış ticaret mevzuatına İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Ticaretin Geliştirilmesi Kurumu'nun aşağıda yer alan web sitesi adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.

 

Web Adresi: http://eng.tpo.ir/index.aspx?siteid=5&pageid=1933

 

3

İHRACATTA KALİTE DENETİMİ – UYGUNLUK BELGESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30/04/2014 tarih 100476 sayılı yazıda, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler mevzuatı uyarınca taze meyve ve sebze ürünlerini de ihtiva eden gıda ürünlerine müteallik olarak yapılan ticari kalite denetimlerinin Bakanlıklarınca gerçekleştirildiği ve sözkonusu denetimler sonuncunda kontrol belgesi tanzim edildiği, bununla birlikte, Bakanlıklarınca yürütülen ticari kalite denetimlerinde düzenlenmekte olan kontrol belgesinin yerine uygunluk belgesinin AB tarafından tanınmasına matuf çalışmaların yürütüldüğü, bir sureti ilişik bulunan uygunluk belgesinin 12 Nisan 2014 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı belirtilerek, anılan belgenin AB gümrük kapılarında kullanılabilmesini teminen Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinde gerekli çalışmaların tamamlanmış olduğu ve mezkur belgenin TAREKS üzerinden kullanımına başlanacağı ifade edilmektedir.

 

Ek: Uygunluk Belgesi (1 Sayfa)

 

4

2011/1 SAYILI GENELGE HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatını öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat 2016/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden düzenlenen İhracat: 2011/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlenmiştir.

 

Konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/04/2014 tarih 100469 sayılı yazıda; 2001/1 sayılı Genelge'nin "DİR Kapsamında İthalatına İzin Verilmeyecek Eşyalar” başlıklı 6'ncı maddesi ile "DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar” başlıklı 7'inci maddesinin "buğday”, "mısır”, "balıklar, kabuklu hayvanlar ve yumaşakçalar”, "yumurta ve kümes hayvanları eti”, "kuruyemiş ve kuru meyve” ve "hayvansal yemler”e ilişkin bölümlerde değişiklik yapıldığı, "DİİB Süreleri” başlıklı 8'inci maddesinde yer alan işlenmiş baharatlara ilişkin belge süresinin 8 aya çıkarıldığı, "Fire ve Kullanım Oranları” başlıklı 9'uncu maddesinde yer alan "Kullanım Oranları” bölümüne, kümes hayvanları eti ve yumurta üretiminde kullanılan yem içeriğindeki hammadde oranlarının yer aldığı iki adet yeni tablonun eklendiği ifade edilmekte olup, sözkonusu değişiklikleri ihtiva eden Genelge metni ilişik bulunmaktadır.

EK: 2011/1 sayılı DİR Genelgesi (13 sayfa)

 

5

DİR (DAHİLDE İŞLEME REJİMİ) KAPSAMINDA YEMLİK BUĞDAY İTHALATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında kanatlı eti, balık, yumurta ve hayvan yemi ihracatına karşılık buğday ithalatı öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28/04/2014 tarih 100470 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

 

EK: Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ve ekleri (16 sayfa)

 

 

6

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK OTOBÜSLER HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/04/2014 tarih 812 sayılı yazıda; Suudi Arabistan'daki mevzuat değişikliği nedeniyle 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren anılan ülkeye 10 yaşından büyük yolcu taşımaya yönelik yabancı araçların girmesinin yasaklanacağı ve sözkonusu yasağın Suudi Arabistan topraklarından transit geçen araçları da kapsayacağının duyurulduğu belirtilmektedir.

 

8

IRAK'A SEYAHAT EDECEK VATANDAŞLARIMIZ İÇİN DUYURU HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/04/2014 tarih 816 sayılı yazıda; Irak'a seyahat edecek vatandaşlarımız için bir duyuru hazırlandığı ifade edilmekte olup, sözkonusu duyuruya http://www.mfa.gov.tr/konsolosluk-genel-tr.mfa adresi "Yurt Dışı Seyahat Duyuruları” başlıklı kısımdan ulaşılabildiği ve ilgilenecek üyelerimiz için anılan duyuru ekte sunulmaktadır.

Ek: Duyuru (2 sayfa)

 

8

GÜNEY AFRİKA YATIRIM FORUMU VE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HEYET ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

ICON Magazin tarafından, 19 Haziran 2014 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Dış Ekonomik İlişkiler Stratejik Ortaklığında düzenlenecek olan Güney Afrika Yatırım Forumu ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 24/04/2014 tarih 760 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Katılım Forum, Taslak Program (3 sayfa)

 

10

GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİLER;

- TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYINIZ..

- KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ..

Katma Değer Vergisinin uygulamasına ilişkin bugüne kadar yayımlanmış olan 1 ila 123 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerini yürürlükten kaldıran ve bütün işlemlerin toplu olarak yer aldığı  "KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ” 26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bahse  konu tebliğe buradan ulaşılabilmektedir.

 

 

 

11

2014 YILI EĞİTİM PROGRAMI VE SEMİNERLER HAKKINDA BİLGİ;

Ülkemizde dış ticaret alanında çalışacak eğitimli ve kalifiye elemana duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda profesyonel bir eğitimin alınması ve dış ticaretin doğru bir şekilde, uygulamalı olarak ve gerekli teorik bilgiler ışığında öğrenilmesi çok önemlidir. Bu önemden yola çıkarak bilindiği üzere her yıl Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından üye firmalarımızın çalışanlarının ve ihracat konusuna ilgi duyan kişilerin bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için muhtelif "Eğitim Programları ve Seminerler” düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, 2014 yılı eğitim programlarının ihtiyaçlarınız doğrultusunda planlanabilmesi için aşağıdaki eğitim programına katılım talep formunun doldurulması siz firmalarımızdan gelen talepleri en etkin şekilde değerlendirebilmemizi ve eğitimde ihtiyaçların yüksek verimlilikle gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Bu kapsamda, talep edilen eğitimlerin gündeme gelmesi ve bu konudaki eğitim ihtiyacının kısa sürede tedarik edilmesi olanağını elde etmek amacıyla tasarlanan eğitim faaliyetleri kapsamındaki seminerlerden en fazla talep alan eğitim konusu kısa bir süre zarfında planlanıp, eğitimin küçük gruplar halinde ve etkileşimli olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle siz değerli ihracatçı firmalarımız ve çalışanlarının katkıları, talepleri ve görüş önerileri büyük önem taşıyacaktır. Bu çerçevede, firmanızın Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen eğitim programlarından en fazla faydayı elde etmesi mümkün olacaktır.

Bahsekonu eğitim programları için başvuru ve detaylı bilgiyi elde etmek için http://www.dkib.org.tr/tr/aktuel-haberler-dis-ticaret-atolyesi-egitimleri.html linki tıklayınız..

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.