2014/24 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/24)

1. Güney Afrika Yatırım Forumu ve Güney Afrika Cumhuriyeti Heyet Ziyareti Hakkında Bilgi;

2. Gürcistan Ziyareti Hakkında Bilgi;

3. İran İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

4. CIFTIS Fuarı Hakkında Bilgi;

5. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

6. TAREKS Uygulaması Hakkında Bilgi;

7. 2014 Yılı Eğitim Programı ve Seminerler Hakkında Bilgi;

8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

GÜNEY AFRİKA YATIRIM FORUMU VE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HEYET ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

ICON Magazin tarafından, 19 Haziran 2014 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Dış Ekonomik İlişkiler Stratejik Ortaklığında düzenlenecek olan Güney Afrika Yatırım Forumu ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 24/04/2014 tarih 760 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Katılım Forum, Taslak Program (3 sayfa)

 

2

GÜRCİSTAN ZİYARETİ HAKKINDA BİLGi;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/04/2014 tarih 789 sayılı yazıda, 5-7 Mayıs 2014 tarihleri arasında Gürcistan'a Sn Cumhurbaşkanımız başkanlığında, Ekonomi Bakanımız Sn. Nihat ZEYBEKCİ'nin de katılacağı bir ziyaret gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ve anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 30 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

3

İRAN İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

16-21 Mayıs 2014 tarihleri arasında İran'a (Tahran-Tebriz) yönelik KOSGEB destekli düzenlenecek Ticaret Heyeti ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/04/2014 tarih 750 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

4

CIFTIS FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı arasındaki ikili temaslar kapsamında anılan Bakanlık yetkilileri ile Pekin Belediyesi'nin müştereken düzenlemekte olduğu "3. Çin-Pekin Uluslararası Hizmetler Ticaret Fuarı'na (3rd China Beijing International Fair for Trade in Services) firmalarımızın davet edilmesi ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/04/2014 tarih 751 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

5

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan bir yazıda aynen; "Kuruluşumuz stoklarında bulunan makarnalık buğdaylar, Uygulama Esasları kapsamında mamul madde ihracatı sonrası satışa açılmıştır. Bu kapsamda satışa açılan makarnalık buğday stokları, sadece makarna, irmik ve şehriye fabrikaları ile üretimlerinde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikalarına, satılacaktır.

Makarnalık buğday stoklarının sınırlı olması nedeniyle, Birlikleriniz tarafından 30/04/2014 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaşan makarnalık buğday hakedişleri birlikte değerlendirilecektir. Ancak bir firmaya ait birden fazla makarnalık buğday hak edişi gönderilmesi halinde firmaların, dağıtım sonucu alabilecekleri makarnalık buğdayın öncelikle hangi hak edişten karşılanması hususunun Birlikleriniz tarafından 30/04/2014 tarihine kadar Kuruluşumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Kuruluşumuzca bu kapsamda yapılacak makarnalık buğday satışları, önceki satışlarımızda olduğu gibi firmalardan taahhütname alınarak yapılacaktır. Hak ediş sahibi firmalar taahhütnamelerini 30/04/2014 (dahil) tarihine kadar sözleşme imzalamak istediği şube müdürlüğünde doldurarak imzalayacaklardır (Ek:1).

Bu kapsamda 05 Mayıs - 15 Mayıs 2014 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgiler şube müdürlüklerimizden öğrenilebilecektir. Bununla birlikte ürün teslim tarihi 10/06/2014 tarihini geçmeyecektir.

Makarnalık buğday hak edişlerinin Uygulama Esaslarında belirtilen formata göre gönderilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Ek: Taahhütname

6

TAREKS UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, 31/12/2013 tarih ve 28868 sayılı (ikinci mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'ın Eki Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat:2014/9)'in 12nci maddesi, bu Tebliğ'in EK-1/A ve EK-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2'de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemlerin TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) üzerinden yapılacağı, 14üncü maddesi ise söz konusu TAREKS uygulaması ile ilgili 12nci maddenin 1/5/2014 tarihinde yürürlüğe gireceği hükmünün amir bulunduğu,

Bu çerçevede, mezkur Tebliğ'in EK-1/A ve EK-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2'de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemlerin 01 Mayıs 2014 tarihinden itibaren TAREKS üzerinden yapılacağı ifade edilmektedir.

7

2014 YILI EĞİTİM PROGRAMI VE SEMİNERLER HAKKINDA BİLGİ;

Ülkemizde dış ticaret alanında çalışacak eğitimli ve kalifiye elemana duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda profesyonel bir eğitimin alınması ve dış ticaretin doğru bir şekilde, uygulamalı olarak ve gerekli teorik bilgiler ışığında öğrenilmesi çok önemlidir. Bu önemden yola çıkarak bilindiği üzere her yıl Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından üye firmalarımızın çalışanlarının ve ihracat konusuna ilgi duyan kişilerin bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için muhtelif "Eğitim Programları ve Seminerler” düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, 2014 yılı eğitim programlarının ihtiyaçlarınız doğrultusunda planlanabilmesi için aşağıdaki eğitim programına katılım talep formunun doldurulması siz firmalarımızdan gelen talepleri en etkin şekilde değerlendirebilmemizi ve eğitimde ihtiyaçların yüksek verimlilikle gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Bu kapsamda, talep edilen eğitimlerin gündeme gelmesi ve bu konudaki eğitim ihtiyacının kısa sürede tedarik edilmesi olanağını elde etmek amacıyla tasarlanan eğitim faaliyetleri kapsamındaki seminerlerden en fazla talep alan eğitim konusu kısa bir süre zarfında planlanıp, eğitimin küçük gruplar halinde ve etkileşimli olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle siz değerli ihracatçı firmalarımız ve çalışanlarının katkıları, talepleri ve görüş önerileri büyük önem taşıyacaktır. Bu çerçevede, firmanızın Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen eğitim programlarından en fazla faydayı elde etmesi mümkün olacaktır.

Bahsekonu eğitim programları için başvuru ve detaylı bilgiyi elde etmek için http://www.dkib.org.tr/tr/aktuel-haberler-dis-ticaret-atolyesi-egitimleri.html linki tıklayınız..

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.