2014/22 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/22)

1. Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Hakkında Bilgi;

2. Et ve Et Ürünleri Tebliği Hakkında Bilgi;

3. Kamu Alımları Anlaşması Hakkında Bilgi;

4. İthalat Talebi Hakkında Bilgi;

5. Estonya – Finlandiya Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

6. Fair Travel 24 Firması Hakkında Bilgi;

7. Türk - Hırvat İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili Görüşmeler Hakkında Bilgi;

8. Yöneticiler İçin Liderlik Eğitimi Hakkında Bilgi;

9. Mavi Rehber (Blue Guide) Hakkında Bilgi;

10. Cibuti Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

11. İran İş Adamları Ticaret Heyeti Organizasyonu Hakkında Bilgi;

12. Resmi Gazetede Yayımlanan Son Mevzuatlar Hakkında Bilgi;

13. Surinam Hakkında Bilgi;

14. 2014 Yılı Eğitim Programı ve Seminerler Hakkında Bilgi;

15. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR HAKKINDA BİLGİ;

 

17/01/2005 tarih 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nda değişiklik yapan 2014/6197 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” 18/04/2014 tarih 28976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Karar'dan bir nüsha ilişik bulunmaktadır.

 

EK: 2014/6197 Sayılı Karar (5 sayfa)

 

2

ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 16/04/2014 tarih 120003078 sayılı yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan ve www.tarim.gov adresinde görüşe açılan "Türk Gıda Kodeksi-Et ve Et Ürünleri Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ”e ait taslak metne ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, "Türk Gıda Kodeksi-Et ve Et Ürünleri Tebliği”ne ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan Görüş Bildirim Formunda belirtilerek, en geç 21/04/2014 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ekler:

Ek-I- : Et ve Ürün Ürünleri Tebliği (2sayfa)

Ek-II- : Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 

3

KAMU ALIMLARI ANLAŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/04/2014 tarih 745 sayılı yazıda; 1996 yılında yürürlüğe giren ve 2014 yılı Mart ayı itibariyle 15 (AB ülkeleri ayrı ayrı sayıldığında 42) ülkenin taraf olduğu Kamu Alımları Anlaşması'nın (KAA), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'nün çoklu anlaşmalarından biri olarak taraf devletlerin taahhüt listelerinde belirtmiş oldukları kamu kurumları ve eşik değerler üzerindeki kamu alımları için uygulandığı,

 

KAA'ya taraf ülkeler tarafından üzerinde uzlaşmaya varılmış metnin 2010 yılında yayımlandığı, yeni KAA metninde, kamu kurumları kapsamında genişleme yapıldığı, gelişme yolundaki ülkeler için güçlendirilmiş özel ve lehte muamele hükümleri bulunduğu, e-ticaret başta olmak üzere, yeni teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan imkânların metne yansıtıldığı, iyi yönetişime (çıkar çatışmalarının ve yolsuzluğun önlenmesi gibi) ilişkin hükümler bulunduğu, bazı ayrımcı uygulamaların (off-set, menşe kurallarında ayrımcılık gibi ) açıkça yasaklanmış olduğu ve Anlaşma'ya katılım sürecinin kolaylaştırılması yönünde tadilatların yapıldığının gözlemlendiği,

 

Diğer taraftan, halihazırda Rusya, Hindistan, Endonezya, Malezya ve ülkemiz dahil 27 ülkenin KAA'yı gözlemci olarak takip etmekte olduğu, bu ülkelerden Çin dahil 10 tanesinin Anlaşma'ya katılım müzakerelerini yürüttüğü, Rusya'nın ise 2016 yılında müzakerelere başlanmasının beklendiği,

Ayrıca, 6 Nisan 2014 tarihi itibariyle revize metni yürürlüğe giren Anlaşmaya katılım müzakerelerine, ağırlıklı olarak ülkemiz gibi Gelişme Yolundaki Ülkelerin devam ettiği de dikkate alındığında, ülkemizce Kamu Alımları Anlaşması'na uzun vadede taraf olunmasının kaçınılmaz olarak değerlendirildiği, ancak kısa ve orta vadede, kamu alımlarında ülkemiz tedarikçilerine sağlanan avantajlar nedeniyle Anlaşmaya taraf olunması konusunda, kamu ve özel sektör kuruluşlarının değerlendirmelerinin yol gösterici olacağı ifade edilmekte olup, yukarıda belirtilen hususlara ilişkin değerlendirmeler ile KAA konusunda olabilecek görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere KAA konusunda olabilecek görüş ve değerlendirmelerinizin en geç 21 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

4

İTHALAT TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Saraybosna Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/04/2014 tarih 746 sayılı yazıda; Bosna Hersek'te faaliyet gösteren "B&MJ d.o.o” şirketinin sıcak haddelenmiş sac şerit ithal etmek amacıyla Türk şirketleriyle temasa geçmek isteği ifade edilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için talep edilen ürüne ilişkin ayrıntılı bilgi ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Şirket irtibat bilgileri ve talep edilen ürüne ilişkin bilgiler (1sayfa)

 

 

 

5

ESTONYA – FİNLANDİYA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı Koordinatörlüğünde ve İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda 03-06 Kasım 2014 tarihleri arasında Tallin/Estonya ile 06-08 Kasım 2014 tarihleri arasında Helsinki/Finlandiya'ya yönelik olarak genel gıda ürünlerini kapsayan "Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti Programı” organize edilmesinin planlanması ile ilgili olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 16/04/2014 tarih 3799 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı ve Başvuru Formu (2 sayfa)

 

 

6

FAİR TRAVEL 24 FİRMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Düsseldorf Ticaret Ataşeliği'nin görev bölgesinde olan Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinde düzenlenen fuarlara katılan bazı Türk firmalarından alınan şifahi ve yazılı şikayetlerle ilgili olarak Düsseldorf Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 16/04/2014 tarih 120003045 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

7

TÜRK - HIRVAT İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI VE İKİLİ GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

 

DEİK/Türk-Hırvat İş Konseyi tarafından, Karşı kanat kuruluşu Hırvatistan Ekonomi Odası ve İstanbul Hırvatistan Başkonsolosluğu işbirliğinde, 29 Mayıs 2014 Perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek olan Türk - Hırvat İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili Görüşmelerle ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/04/2014 tarih 741 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Katılım Forum, Taslak Program, Hırvat Heyet Listesi (6 sayfa)

 

8

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla "Yöneticiler İçin Liderlik” eğitimi düzenleme planlamasıyla ilgili olarak Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 14/04/2014 tarih 7355 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı ve Ekleri (5 sayfa)

 

 

9

MAVİ REHBER (BLUE GUİDE) HAKKINDA BİLGİ;

 

AB'nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatının uygulanmasında temel belge niteliği taşıyan ve Avrupa Komisyonu tarafından bir süredir güncellenmekte olan "Yeni Yaklaşım ve Global Yaklaşım Temelli Direktiflerin Uygulanmasına Dair Rehber – Blue Guide” çalışması ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/04/2014 tarih 736 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4801/attachments/3/translations/en/renditions/native

 

Ek: Yazı, Liste (2 sayfa)

 

10

CİBUTİ TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

DEİK/Türk – Afrika İş Konseyleri tarafından 20-25 Nisan 2014 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret edecek olan Cibuti Ticaret Odası üst yönetimi ve beraberindeki Cibuti işadamları ile 22 Nisan 2014 Salı günü 14:00-17:00 saatleri arasında İstanbul TOBB Plaza'da düzenlenmesi planlanan toplantı ve ardından firmalararası ikili görüşmeler ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 11/04/2014 tarih 683 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Katılım Formu, Heyet Listesi, Taslak Program (4 sayfa)

 

11

STARLİGHT INVESTMENTS LTD. FİRMASI İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Toronto'da yerleşik gayrimenkul yatırım ve yönetim şirketi "Starlight Investments” Ltd. şirketinin her yıl farklı bir ülkede yaptığı yıllık toplantısının bu yıl 26-28 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Toronto Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 09/04/2014 tarih 7054 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

12

İRAN İŞ ADAMLARI TİCARET HEYETİ ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17.04.2014 tarihli yazıda; Meclisleri organizasyonunda, 16-21 Mayıs 2014 tarihleri arasında İran'a (Tahran-Tebriz) yönelik olarak KOSGEB destekli bir Ticaret Heyeti programının düzenleneceğinden bahisle,

Girişimcilerimize potansiyel iş fırsatları sunan İran'da pazar payımızın artırılması ve anılan ülkeye yönelik yeni ihracat imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete; Tekstil (bay/bayan, çocuk hazır giyim, iş elbiseleri), Tekstil Hammaddeleri (iplik, elyaf, lif, kumaş), Ev Tekstili Ürünleri ve Hammaddeleri (perde, perdelik kumaş), Deri, Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri (mobilya ham maddeleri, mobilya aksesuarları, büro mobilyaları, hastane mobilyaları v.d.), Otomotiv Yan Sanayi Ürünleri, İklimlendirme Sanayi Ürünleri (radyatör-klima), Makineler (hububatın öğütülmesine ve işlenmesine imkan veren makine ve cihazlar, baklagil veya hububat öğüten makine ve cihazlar, metal işleme makineleri, ahşap işleme makineleri, asansör ve parçaları v.b.), Kimyevi Ürünler (tutkal, yapışkan bantlar, haşerat öldürücüler, vernikler, boyalar v.b.), Temizlik Ürünleri (deodorant, şampuan, traş kremleri, nemlendirici kremler, sabun, diş macunları, bebek bezleri, kağıt mendil, kurulama havluları, sabun içermeyen yıkama ve temizleme ürünleri, v.b.), Gıda Ürünleri ve Gıda Ham Maddeleri (kakao, kakao yağı, kakao tozu, kakao hamuru, çikolata ürünleri, zeytinyağı, mısır yağı, buğday unu, patlamış mısır-popcorn yapımında kullanılan mısır, tohumluk mısır, margarin, süt ürünleri ve kabuklu kuru yemişler), İnşaat Malzemeleri (plastikten kapılar ve pencereler, sıhhi tesisat muslukları, alüminyum profiller, prefabrik yapılar, banyo malzemeleri ve aksesuarları, metal pano, seramik mamulleri, v.b.), Küçük Ev Aletleri (çelik tencere, çaydanlık mutfak eşyaları), Beyaz Eşya ve Beyaz Eşya Yan Sanayi Ürünleri, Otomasyon, Yazılım (software), Telekomünikasyon, Müteahhitlik, Elektrik, Elektronik ve Güvenlik Sistemleri, Led Pano, Akaryakıt Pompa Sistemleri, Turizm (sağlık, kültür turizmi), Matbaa ve Baskı Malzemeleri, Madencilik, LPG Taşımacılığı ve Lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar başta olmak üzere uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın iştirak edebileceği,

Söz konusu Ticaret Heyeti programı kapsamında, Türk ve İranlı girişimciler arasında iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği; bahse konu programın gerek anılan pazara girmek isteyen gerekse pazar paylarını daha da artırmayı amaçlayan firmalar için önemli bir fırsat oluşturduğu,

Bu çerçevede; İran Ticaret Heyeti programına katılmak isteyen firmaların, http://www.tim.org.tr/ internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nu (http://goo.gl/nxbvFQ) eksiksiz doldurarak, elektronik ortamda en geç 9 Mayıs 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapmaları gerektiği; organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhr. Birl. Eğitim Vakfı İkt. İşl. Birlik Turizmi Seyahat Acentası, Yapı Kredi Bankası - Güneşli Şubesi (976) IBAN TR41 0006 7010 0000 0036 2669 81 Avro hesabına 1.500 € (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları ve ilgili banka dekontunu zaferunuvar@tim.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.

13

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SON MEVZUATLAR HAKKINDA BİLGİ;

  • 05 Nisan 2014 tarihli ve 28963 sayılı Resmi Gazete'de;

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/1)

  • 08 Nisan 2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmi Gazete'de;

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

  • 10 Nisan 2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmi Gazete'de;

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/8)

  • 12 Nisan 2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de;

2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

15 Nisan 2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmi Gazete'de;

3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/14)

  • 16 Nisan 2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazete'de;

Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak İstanbul İli, Beykoz İlçesinde Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Geofit Araştırma Merkezi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

  • 17 Nisan 2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmi Gazete'de;

Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  • 18 Nisan 2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete'de;

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği

yayımlanmıştır.

14

SURİNAM HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığının yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Vekili Hüsnü DİLEMRE'nin, Surinam Devlet Başkanı ve heyetiyle 04 Mart 2014 tarihinde Ankara'da görüştükleri bildirilerek bir bilgi notu iletilmiştir. (İlgili yazının devamına ekteki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.)

EK: Surinam Hakkında Bilgi; (1 Sayfa)

15

2014 YILI EĞİTİM PROGRAMI VE SEMİNERLER HAKKINDA BİLGİ;

Ülkemizde dış ticaret alanında çalışacak eğitimli ve kalifiye elemana duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda profesyonel bir eğitimin alınması ve dış ticaretin doğru bir şekilde, uygulamalı olarak ve gerekli teorik bilgiler ışığında öğrenilmesi çok önemlidir. Bu önemden yola çıkarak bilindiği üzere her yıl Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından üye firmalarımızın çalışanlarının ve ihracat konusuna ilgi duyan kişilerin bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için muhtelif "Eğitim Programları ve Seminerler” düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, 2014 yılı eğitim programlarının ihtiyaçlarınız doğrultusunda planlanabilmesi için aşağıdaki eğitim programına katılım talep formunun doldurulması siz firmalarımızdan gelen talepleri en etkin şekilde değerlendirebilmemizi ve eğitimde ihtiyaçların yüksek verimlilikle gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Bu kapsamda, talep edilen eğitimlerin gündeme gelmesi ve bu konudaki eğitim ihtiyacının kısa sürede tedarik edilmesi olanağını elde etmek amacıyla tasarlanan eğitim faaliyetleri kapsamındaki seminerlerden en fazla talep alan eğitim konusu kısa bir süre zarfında planlanıp, eğitimin küçük gruplar halinde ve etkileşimli olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle siz değerli ihracatçı firmalarımız ve çalışanlarının katkıları, talepleri ve görüş önerileri büyük önem taşıyacaktır. Bu çerçevede, firmanızın Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen eğitim programlarından en fazla faydayı elde etmesi mümkün olacaktır.

Bahsekonu eğitim programları için başvuru ve detaylı bilgiyi elde etmek için http://www.dkib.org.tr/tr/aktuel-haberler-dis-ticaret-atolyesi-egitimleri.html linki tıklayınız..

16

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.