SİRKÜLER (2014/12)

1. Bitkisel Sıvı Yağlar – Yemeklik Karışımı Sıvı Yağ Standart Tasarısı Hakkında Bilgi;

2. Özbekistan Eczacılık Sektörünün Korunması ve Desteklenmesi Hakkında Bilgi;

3. Bilgilendirme Semineri Hakkında Bilgi;

4. Libya Savunma Fuarı Hakkında Bilgi;

5. Çin ile İş Yapmak Konferansı Hakkında Bilgi;

6. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Hakkında Bilgi;

7. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Hububat Satışı Hakkında Bilgi;

8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

BİTKİSEL SIVI YAĞLAR – YEMEKLİK KARIŞIMI SIVI YAĞ STANDART TASARISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 05/03/2014 tarih 100268 sayılı yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ilgili İhtisas Kurulu'nca hazırlanmış olan "tst 12250 Bitkisel Sıvı Yağlar – Yemeklik Karışımı Sıvı Yağ” standart tasarısının görüşe açıldığı belirtilmekte olup, söz konusu Standart Tasarısına ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, "Bitkisel Sıvı Yağlar – Yemeklik Karışımı Sıvı Yağ Standart Tasarısı”na ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan Görüş Bildirim Formunda belirtilerek, en geç 18/03/2014 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ekler:

Ek-I- : Standart/Kriter Tasarısı (8 sayfa)

Ek-II- : Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 

2

ÖZBEKİSTAN ECZACILIK SEKTÖRÜNÜN KORUNMASI VE DESTEKLENMESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/03/2014 tarih 478 sayılı yazıda, 11 Şubat 2014 tarih ve 25 sayılı "Özbekistan Cumhuriyeti Hükümetinin Hazır Eczacılık Ürünleri İthalatına Ait Bazı Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Karar”ının yayınlandığı ve sözkonusu kararla anılan ülkenin eczacılık sektörünün geliştirilmesi, desteklenmesi ve korunmasının hedeflenmekte olduğu belirtilerek, Özbekistan Vergi Kanununun 211. Maddesinin 6. Fıkrasına istinaden ithalatı sırasında KDV imtiyazından yararlanan ve ilişik listede yer alan bazı eczacılık ürünlerinin ithalatında, bundan böyle KDV uygulanacağı ifade edilmektedir.

 

Ekler: Liste (3 sayfa)

 

3

BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Genel Sekreterlikleri organizatörlüğünde, İhracat seviyesinin yükseltilmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın artmasına ve nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek olan "Bilgilendirme Semineri” ile ilgili olarak Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 05/03/2014 tarih 993 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, Katılım Formu (2 sayfa)

4

LİBYA SAVUNMA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Trablus Ticaret Müşavirliği'nden alınan 05/03/2014 tarihli e-posta mesajında; 14-16 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan Libya Savunma Fuarına ilişkin Tanıtım Formları ve diğer belgeler ilişikte sunulmakta olup, söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin detaylı bilgi için aşağıda iletişim bilgileri yer alan Trablus Ticaret Müşavirliği ile irtibata geçmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Trablus Ticaret Müşavirliği

Tel: 00 218 21 340 0473/ 00218 21 340 1140

Faks: 00218 21 340 0474 / 00 218 21 340 6770

E-posta: trablus@ekonomi.gov.tr

Web : Trablus Ticaret Müşavirliği

 

Ek: Fuar Tanıtım Formları (6 sayfa)

 

5

ÇİN İLE İŞ YAPMAK KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

 

DEİK Türk Çin İş Konseyi ve TÜSİAD Küresel ilişkiler Komisyonu işbirliği ile 1 Nisan 2014 tarihinde 09:00 -14:00 saatleri arasında İstanbul'da DEİK TOBB Plaza'da düzenlenecek olan "Çin'i Anlamak &Çin ile İş Yapmak II” isimli konferansla ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 05/03/2014 tarih 387 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, Program, Kayıt Formu (3 sayfa)

 

 

6

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 04.03.2014 tarihli yazıda; Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi 2013-2014 Eylem Planı'nda yer alan 3 No.lu "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun uygulama ihtiyaçları doğrultusunda incelenmesi” eylemi kapsamında http://app.csgb.gov.tr/isggm/anket/yasa2014/yasaanket2014stk.html adresinde yer alan anketin hazırlandığı; üyelerimize söz konusu anketin iletilerek, bahse konu internet adresinde "Kurumunuz” bağlantısından "TİM” seçilmek suretiyle, en geç 7 Nisan 2014 tarihine kadar işveren veya işveren vekili tarafından, varsa iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının birlikte yürütüldüğü ekiple beraber doldurulmasının önem arz ettiği ifade edilerek,

Ayrıca; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun uygulamalarında karşılaşılan sorunlara ilişkin anılan mevzuatta yapılmasında fayda görülen değişikliklerin Meclislerine iletilmesi hususu bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun uygulamalarında karşılaşılan sorunlara ilişkin bahse konu mevzuatta yapılmasında fayda görülen değişikliklere ilişkin maddeler bazında gerekçeli görüş ve önerilerin ek'li form vasıtasıyla en geç 19 Mart 2014 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin dkib@dkib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

Ek:
Form (1 sayfa)

7

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI HUBUBAT SATIŞI HAKKINDA BİLGİ;

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 04.03.2014 tarihli yazıda; Kuruluşları stoklarında bulunan mısır, ilgide kayıtlı sirkülerimiz ekinde gönderilmiş olan Uygulama Esasları çerçevesinde mamul madde ihracatı sonrası satışa verileceği,

Satışa açılan mısır stokları, üretimlerinde mısır kullanan tüm mamul madde ihracatçılarına satılacağı, ABD Dolar/Ton bazındaki satış fiyatları; 2011 yılı ürünü mısırlar için 187 $/Ton,

Diyarbakır ve Şanlıurfa Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan 2012 ve 2013 yılları ürünü mısırlar için 207 $/Ton, Diğer Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan 2012 ve 2013 yılları ürünü mısırlar için ise 217 $/Ton olarak 05.03.2014-31.03.2014 (dâhil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için uygulanacak olup, satışa açılan mısır stoklarına ait detay bilgiler Şube Müdürlüklerinden öğrenilebileceği,

Satışa açılan İzmir Şube Müdürlüğü'ne ait mısır stoklarının dağıtımı (bu Şube Müdürlüklerinin stoklarına talebin fazla olabileceği düşünüldüğünden) 17.03.2014 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine ulaşan firma hak edişleri birlikte değerlendirilerek 18.03.2014 tarihinde İzmir Şube Müdürlükleri tarafından yapılacağı,

Yoğun talep olmayan diğer işyerleri stoklarına ilişkin sözleşmeler 05.03.2014-31.03.2014 (dahil) tarihleri arasında bekletilmeksizin imzalanacağı,

Konu ile ilgili üyelerimize gerekli duyuruların yapılması ve mısır hak edişlerinin Uygulama Esasları'nda belirtilen formata göre gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Ayrıca, Yine Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 04.03.2014 tarihli yazıda; Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 65.776 ton makarnalık buğday, ilgi'de kayıtlı sirküler ekinde gönderilmiş olan Uygulama Esasları kapsamında mamul madde ihracatı sonrası satışa açılacağı,

Bu kapsamda satışa açılan makarnalık buğday stokları, sadece makarna, irmik ve şehriye fabrikaları ile üretimlerinde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikalarına satılacağı

Makarnalık buğday stoklarının sınırlı olması nedeni ile, İBGS tarafından 19.03.2014 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine ulaşan makarnalık buğday hak edişleri birlikte değerlendirileceği, ancak bir firmaya birden fazla makarnalık buğday hak edişi gönderilmesi halinde firmaların, dağıtım sonucu alabilecekleri makarnalık buğdayın öncelikle hangi hak edişten karşılanması hususunun İBGS'ler tarafından 19.03.2014 tarihine kadar Kuruluşlarına bildirilmesi gerektiği,

Kuruluşlarınca bu kapsamda yapılacak makarnalık buğday satışları, önceki satışlarında olduğu gibi firmalardan taahhütname alınarak yapılacağı, hak ediş sahibi firmalar taahhütnamelerini 19.03.2014 (dahil) tarihine kadar sözleşme imzalamak istediği şube müdürlüklerinde doldurarak imzalamaları gerektiği (EK-1),

Bu kapsamda 05 Mart - 31 Mart 2014 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgilerin Şube Müdürlüklerinden öğrenilebileceği,

Konu ile ilgili üyelerimize gerekli duyuruların yapılması ve makarnalık buğday hak edişlerinin Uygulama Esaslarında bildirilen formata göre gönderilmesi gerekmekte olduğu bildirilmiştir.

Ek: TMO Taahhütname

 

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.