2014/10 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2014/10)

1. Türkiye - İran Ekonomik İlişkiler Değerlendirme Toplantısı Hakkında Bilgi;

2. Kamerun 1. Türk Ürünleri Fuarı Hakkında Bilgi;

3. SIAL CHINA 2014 Fuarı Hakkında Bilgi;

4. Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri Hakkında Bilgi;

5. Türkiye - Meksika Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Hakkında Bilgi;

6. İhracat Kredileri Faiz Giderlerinin Mahsubu Hakkında Bilgi;

7. İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürün İthalatı Hakkında Bilgi;

8. II. Uluslararası Tarım ve Gıda Kongresi Daveti Hakkında Bilgi;

9. Afrika Kalkınma Bankası'na Üyelik Hakkında Bilgi;

10. Gökkuşağı Alabalığı Hakkında Bilgi;

11. İstanbul Karbon Zirvesi Hakkında Bilgi;

12. Türkiye - Polonya İş Forumu Hakkında Bilgi;

13. PTT- Basitleştirilmiş Usulde Ticari Eşya Kabul Hizmeti Hakkında Bilgi;

14. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi;

15. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TÜRKİYE - İRAN EKONOMİK İLİŞKİLER DEĞERLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Türk-İran İş Konseyi tarafından, Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin katılımları ile Türk - İran siyasi ve ekonomik ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla 6 Mart 2014 Perşembe günü 10:00-12:30 saatleri arasında İstanbul TOBB Plazada düzenlenecek olan İran ile ilişkilerin kapsamlı değerlendirilmesi toplantısıyla ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 27/02/2014 tarih 321 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, Başvuru Formu ve Taslak Program (3 sayfa)

2

KAMERUN 1. TÜRK ÜRÜNLERİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Kamerun Yaounde'de 24-27 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan Kamerun 1. Türk Ürünleri Fuarı ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 26/02/2014 tarihli yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, Katılım Sözleşmesi (4 sayfa)

3

SIAL CHINA 2014 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay şehrinde 13-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan SIAL CHINA 2014 Fuarı ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 27/02/2014 tarih 87229 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, Katılım Şartları ve Katılım Sözleşmesi (3 sayfa)

4

AVRUPA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili olarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan alınan 25/02/2014 tarih 2031 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (2 sayfa)

5

TÜRKİYE - MEKSİKA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/02/2014 tarih 385 sayılı yazıda, Türkiye ile Meksika arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) akdedilmesi amacıyla, 24-28 Mart 2014 tarihleri arasında ilk tur müzakerelerin gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, Meksika ile gerçekleştirilecek STA müzakerelerinde yararlanılmak üzere üyelerimizin bilgi, tecrübe ve yönlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmekte olup, söz konusu müzakerelerde kullanılmak üzere aşağıda linkte bulunan anketin cevaplandırılması istenmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu anketin cevaplandırılarak Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere, en geç 04 Mart 2014 Salı günü saat 12:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

İlgili Link: http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mustesarlikduyurulari&kat=CF80F66B-D8D3-8566-4520FID9FC185C62&icerik=B3824854-B30C-9C73-CFDD495D48CCAF24

6

İHRACAT KREDİLERİ FAİZ GİDERLERİNİN MAHSUBU HAKKINDA BİLGİ;

İhracat Kredileri Faiz Giderlerinin Mahsubu ile ilgili olarak Türk Exımbank'tan alınan 25/02/2014 tarih 194 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

7

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜN İTHALATI HAKKINDA BİLGİ;

İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürün İthalatı ile ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/02/2014 tarih 383 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

8

II. ULUSLARARASI TARIM VE GIDA KONGRESİ DAVETİ HAKKINDA BİLGİ;

Tarım ve Gıda Federasyonu ile ASKON (Anadolu Aslanları İşadamları Derneği) işbirliği ile 26-30 Kasın 2014 tarihleri arasında düzenlenecek II. Uluslararası Tarım ve Gıda Kongresine ilişkin olarak Tarım ve Gıda Kongresi Sekretaryası'ndan alınan 25/02/2014 tarihli yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (2 sayfa)

9

AFRİKA KALKINMA BANKASI'NA ÜYELİK HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/02/2014 tarih 376 sayılı yazıda,

Afrika Kalkınma Bankasına üyeliğimiz hakkında alınan yazı ile Afrika Kalkınma Bankası'nın yapısı, finansman imkanları ve ihale prosedürlerini kapsayan bilgileri içeren bilgi notu ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Bilgi Notu (2 sayfa)

10

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI HAKKINDA BİLGİ;

Gökkuşağı Alabalığı ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarına ilişkin olarak Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 21/02/2014 tarih 2336 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, Anti Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturması (19 sayfa)

11

İSTANBUL KARBON ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/02/2014 tarih 365 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanlığı'nın da organizasyon komitesinde yer aldığı İstanbul Karbon Zirvesi'nin 3-5 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Kampüsü'nde gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, sözkonusu zirvenin ana temalarının "Politikalar ve Uygulamalar”, "Karbon Ticareti ve Finansmanı”, Temiz Enerji Üretim ve Tüketim Teknolojileri” ve "Sektörel Karbon Yönetimi ve Uygulamaları” konularından oluşan zirve ile ilgili detaylı bilgiye http://www.İstanbulcarbonsummit.com adresinden ulaşılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

12

TÜRKİYE - POLONYA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Polonya Cumhurbaşkanı Bronislaw Maria Komorowski'nin Türkiye resmi ziyareti vesilesiyle, TOBB-DEİK tarafından Polonya Ticaret Odası işbirliğiyle 6 Mart 2014 Perşembe günü saat 13:30-17:30 saatleri arasında düzenlenecek olan Türk-Polonya İş Forumu ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 21/02/2014 tarih 334 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, Taslak Program (2 sayfa)

13

PTT- BASİTLEŞTİRİLMİŞ USULDE TİCARİ EŞYA KABUL HİZMETİ HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılan bir düzenleme ile PTT İdaresine dolaylı temsil yetkisi verilmiş olup, bu kapsamda Basitleştirilmiş Usulde Ticari Eşya Kabul hizmetine 04.02.2013 tarihinden itibaren başlanılmıştır. Bu hizmet kapsamında mikro ticaret yapan firmalar herhangi bir gümrük işlemi yapmaksızın maksimum 30 kilograma, kapsam değeri 7500 Avro'ya kadar olan ticari eşyalarını postaya verebileceklerdir.

Basitleştirilmiş usulden faydalanmak isteyen, yurt dışına elektronik veya geleneksel yolla mal satanlar gönderecekleri ürünleri mali müşavir vergi numarasını, fatura seri numarasını ve fatura numarasını bildirmek koşuluyla herhangi bir PTT Merkezinden koli veya APG olarak ek ücret ödemeksizin postaya verebileceklerdir.

Bu gönderiler için çıkış noktalarında PTT tarafından toplu halde ve tek bir kalemde gümrüğe beyan verilecek olup, bu işlem için de ayrıca bir ücret alınmayacaktır. Yurtdışına çıkış noktalarında gümrük beyanının verilmesini müteakip talep halinde gümrük beyanının numarası veya örneği kişi/kuruluşa verilecektir.

Gönderilerin akıbeti sistem üzerinden http://www.ptt.gov.tr/ adresinin "Yurtdışı Gönderi Takibi” sekmesinden gönderiye ait barkodu yazarak takip edilebilmektedir.

Kaynak: PTT

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü

13

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

28 Şubat 2014 cuma tarihli ve 28927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ örneği aynen aşağıya çıkarılmıştır.

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/2)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 - 16/3/2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)'in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşılarında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Ton*)

0902.10.00.00.00

Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg'yi geçmeyen hazır ambalajlarda)

4.550 (1)

0902.20.00.00.00

Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş)

2.500

0902.30.00.00.00

Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay (3 kg'yi geçmeyen hazır ambalajlarda)

4.550 (1)

0902.40.00.00.00

Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş diğer çaylar

2.500

0903.00.00.00.00

Paraguay çayı (maté)

3.000
*Ton: Brüt Ağırlık

(1)Süzen poşet çaylar için 7.800 $/Ton uygulanır.”

MADDE 2 - Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunması halinde, tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.”

MADDE 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

15

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.